Goudsche Courant, woensdag 14 november 1877

NATIONALE MILFriE Verzekcriiig Maatscliappij Eendracht GEVESTIG D te sG R A V E N II A G E De DIRKCTIE Iwcft de eer bcknglielibendeii te infonneeren dut de desineniing iu bovengenoemde Miiiitscliiippij door liet geheele Rijk is opengesti ld l e Assurantie Wfll e deze Maatschappij iedcren deelnemer aanbiedt boven Committionairt of alUe Ktrkmde personen miiakt verdere aaiibevelinj onnoodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Muntscliappij mochten ten deel vallen omtrent de wijïe wimrop zij zieli steeds gekweteü Leeft van haar ïerplichtiugen liggen ten allen tijde voor belanglieljbendeu ter iiizage De deelneming geschiedt roor de proviiieie Zuid Holland aan de onderstaande Hoofdkantoren Tc Gramiiage bij den Hoofddirecteur J i KERENS Beestenmarkt 103 Jtotierdam Directeur H VAN BEUNEN Oostsingel 13 Dordrecht J L D VAN SON Vriezenstraat Conda I J W C VAN DEE WERF Wachtelstraat 183 Woensdag 14 i S Vembcr 1877 N 206 2 GOUDSCHE COURANT en Adverteoticlilad voor fiuuila en Oiiislreken Maatschappij tot UT van t ALGKMEEX DEPAHTEMEHT GOÏÏDA Zaal Kunstbin te Gouda ZONDAG 11 NOVEMBER 1877 € oaneeltJ00r0tclltnig door de Otrwnijdï JlmsU rilamsdie JlHislcn De Wtihnarijen van CLEOPATRA Oroot beroemd Blijsp in 3 Bedrjjven meer kn vyflig malen in het Theater Tivoli onder directie van Henri Morrien opgevoerd CLEOPATRA Mevr BACHEL ülgspel in één Bedrjjf Aanvang 7V2 uur PRIJZEN Bsa PLAATSEN Voor Leden Eerste Rang 49 Cents Tweede Rang 30 Cta Plaatsen te bespreken van af iiaterdag 10 November Toegestaan door de Maand Commissarissen D 6 VAN VREÜMINÜEN H JAGER De Kolenmijn Binnen eeniga dagen wachtende een Lading PUIKE KACHELKOLEN waaruit groote en kleine Partijen verkrijgbaar zjjn J U SPIERIi GS Kattengingel tO Nov 1877 X X C DE BEOEKEET IIOTEI Tl ¥ 011 SPOORSTRAAT Gouda liericht 2 jnen geachten BeguBstigers dat bij het Hotel Tivoli UEOPKND HEEFT en ich minzaamst aanbeveelt belovendaeene nette Jiedieniug Onderge teekende heeft de eer zgne geacblen Stadgeuooten te berichten dat hg zgu adssiiiMftu ceBisTEiEeM wiJiiieii m uimm benevens zijn HANDEL iu Tabak ISüUlf en Sigaren geopend heeft op de Hoogstraat Wijk A No 118 Tevens neemt hy de vr heid zich beleefdel k aan te bevelen tot levering zoowel aan Slijters ids MUI partioalierep Hopende door eene prompte en civiele bediening het in my te ste len vertrouwen waardig te betoonen verblijve met achting DEd Dr Dienaar M J OOSTERLING Gouda W Not 1877 AIS MBEWAAEBEIIS worden te Gouda gevraagd GEHDWDB LIEDEN ZONDER T£INDEREN boven de 40 jaar P G onbesproken eerlijk gedrag tegen genot van Kost Inwoning enz waarvan de man zgne bezigheden bniten hois heeft en de TTonw geheel in staat ei bekwaam is al datgene te kannen terrichten wat tot een net ordelijk hnishonden behoort Brifven franco lett Z aan het AdvertentieBnrean van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel Gouda op DINSDAG 13 NOVEMBER 1877 des avonds ten 7 uur Lokaal Not en Veemaak de Heer Joh GRAM van Gravenkage Toegangkaartea voor Stadgenooten niet leden en voor Vreemdelingen verkrijgbaar hg den Boekhandelaar A BRINKMAN De Secretaris H W G KONING Q E DE FEEB IILI OrERSlAGGREII mMWIRU beveelt lieh beleefd aan Adres aan de vroegere werkplaats van de Heeren ws LANOB Comp naast de Ijskelder van den fleer URaBBAART Achter de Kerk te Gouda In een stil gezin v n twee peroonen wordt GEVRAAGD EENE BnRGERJUFVROnWP 6 om met eene Dienstbode voor de Keuken bet Huiswerk te verrichten Adres met franco brieven onder de letters IJ Z met opgave van ouderdom en waar informaticn te verkrijgen aan de Boekhandelaars J VAN BENÏÜM EN ZOON te Gouda Mevrouw Wed van GOOR Haven vraagt tegen FEBRUARI a s eene goed kunnende Koken en tevens Huiswerk verrichten en eehe WEBR TWERDE MEID met de wasch kunnende omgaan en strgkeu Beide van de P G en van goede getuigen voorzien STEENKOLEN Binnenkort zal aankomen eene Lading RUHR GROVE K A CHELK OLEIJ waaruit wij gedurende de lostsiug tot 62 8 C P EL MUD Eontant zonder korting afleveren VRIJ aan huis bezorgd mits bij 2 of meer H L mud gelijk genomen JAN PRINCE Cle Gouda 10 Nov 1877 F Bestelhngen om uit het Schip te ontvangen verzoeken zoo spoedig mogelijk in te zenden ten einde voor eene geregelde bezorging te KUNNEN ZORGEN Mcuwc Sardines i 40 ets perbllk PALING IN QELEIJ O OOen l eOperpot VERSCHE KREEFTEN 0 65 per bUk i v a l Eüg VERSCHE ZALM 0 75 per blik i P JVERSCHE PatéPUDDINGEN en SOEPEN BRUNSWIJKSCHE UERVELAAT WORST en alle soorten van verduurzaamde levensmiddelen zijn verkrggbaar in de HAAGSCHE WINKEL De THEE van 1 is bijzonder aan te bevelen Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN TAFELmHANSLMFEN in ruime keuze en tot zeer billijke Prjjzen GROOTE SORTEBRING in PRIMA KWALITEIT PETROLEUM per 5 Kan 4 0 70 REPARATIEN eu alles wat tot zjn vak behoord wordt ten spoedigste a eleverd door W 3 TATf LEEUWEN SPIERINGSTRAAT F 41 HEDEN VEIISCÜ BOTERLETTERS APPELBOLLEN PEESTGEBAK KONINGINNEBROOD KATTENTONGEN HEERENBANKET W N Raawhaakeus Haven B 17 PHOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij IlE DRIi LAMME TURFMARKT H 82 ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H SERRE Publieke Verhuring in JANUARI 1878 van een B0IJWMAlISW01iriN TE BOSKOOP I voor 30 stuks VEE voor den tgd van 7 jaren voorzien van GOEDE Wei en Hooilanden Belanghebbenden vervoegen zich bö de heeren VERMAAS Schied Singel No 4 8 Rotterdam Gouda Druk van A Bnnkman Kennisgeving BOR EilEESTEIl ei WETHOUDERS fan Gouda brengcit ter al emcene keauis dat vau de iii December 1874 tea behoeve der gemeeute aangegane geUlIecuiiig groot ƒ 20 000 rentende 5 pCt de obligitien nnBiero s ö en 38 ieder groot ƒ 500 bij uilloting ter aüossing zijn aangewezen en dat het bedrag dier übligatien waariran na 1 December 1877 geen rente meer wordt te goed gcd ian tegen intrekking van dezelve en overgifle van de niet verschenen coupons op dien dag ten kantore van den genieente ontfanger zal worden betaald Gouda den 9n Novembjr 1877 üurgeraeestcp en Weihonders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOOEN De Seiretnri BROUWBB IIËKBNOMAKIlVG BlFirJEMKESrERenWETHOüDERSTUiflonda doi n te welen dat het Ie Aan ulling Kohier vdór de plaatselijke directe bel iating dezer Gemeente voor het dienstj iar 1877 door deu R tad vastgesteld gedut eiide iiclil dagen van des voormiddftgs Hen tot des namiddags een en van drie tot v ure ter Se critane der gemeente voor een ieder ter lezing is nudergilegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zgnen aanslag by Gedeputeerde Staten ia beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Oouda den lOn November 1877 Burgemeester en Wethoaders voornoemd VAN BEUGEN IJZBNDOORN De Secretaris VON STERNBACH l S Bescherming tegen Concurrentie Er zijn vooroordeelen dwaalbegrippen die hoe dikwijls do6r woord en daad bestreden niet achjjnen uitgeroeid te kunnen worden Denkt men ze onder eenen vorm vernietigd te habbeu spoedig treden zn op eeu andere plaats weer ten tooneele en vorderen weder inspanning en atryd slaagt men dan weder om de menigte te overtuigen dat zg schgn voor waarheid gekozen heeft acht men het pleit voor goed § ewonnen spoedig kan men zich overtuigen at men zich deerlijk heeft vergist onder anderen vorm treedt het dwaalbegrip weder op eu men kan den strjjd op nieuw beginnen Hoe dikwijls is bescherming van nijverheid en handel van regeeringswege afgekeurd Jaren zjjn verloopen sedert Cobden in Engeland hét beschermingsatelsel tot in zijn grondvesten deed schudden en het kunstmatige gebouw omv r rukte zjjn voorbeeld heeft navolging gewekt en tot eer onzer staatslieden moet erkend worden dat ook door onze regeeringen sedert 1850 krachtig medegewerkt is om alle bescherming te doen ophouden Jaar op jaar hebben de protectionisten grond verloren de ondervinding toch loerde dat alle voorspellingen omtrent achteruitgang van landbouw nyverheid en handel niet fewaarheid werden maar dat integendeel juist de afschaflSng der bescherming den bloei van alle takken van volkswelvaart krachtig bevorderd heeft Toch zijn volstrekt allen niet van die waarheid overtuigd men kan wel niet ontkennen dat ons fabnekwezen in veel gezonder toestand verkeert dan toen het door subsidiën uit s rjjks schatkisten door de beschermende rechten kunstmatig in het leven werd gehouden men kan niet loochenen dat alom fabrieken verrezen zjjn en de volkswelvaart aanraerkelgk is toegenomen toch gr pt men de eerste de beste gelegenheid aan om bescherming te eischen en voor eigen ik uitzondering te vragen Men wil het heilzame der opheffing van de bescherming erken nen in het alpferaeen kan men daarmede genoegen nemen indien men slechts het beginsel niet consecjnent toepast enj uitzonderingen voor eigen bedrijf of eigen handel wil toelaten Thiers was de beginSeled der protectionisten toegedaan in het belang der uitgeputte Fransche schatkist de visschers te Norderney zijn protectionisten pursang en outzieh zich niet door geweld hun beginselen te doen zegevieren Het is een verblijdend verschijnsel dat de invloed der protectionisten hier te lande steels minder wordt geen ja r gaat om ol er worden slagboomen neergehaald met bedachtzaamheid is het vrijhandelstelsel hier ingevoerd en zegeviert het eenige goede beginsel dut de fabriekant en de handelaar zelven moeten zorgen voor den bloei hunner zaken zonder middelen die in strijd zijn met het algemeen belang Regeering en vertegenwoordiging werken daartoe samen in het belang des volks Maar juist daarom is het van te meer belang om onmiddeliyk zelfs bg de geringste zaken protest aan te teekenen indien men ten believe van bijzondere personen het groote beg usel vau vrijheid van handel en nijverheid wil prijs geven Zulk een feit heeft zich onlangs in de hofstad voorgedaan By een vereeniging tot bevordering van nijverheid en handel is ter sprake gebracht dat onze manufacturiers tegenwoordig aanzienlpe nadeelen ondervinden van de concurrentie der groote magazijnen te Parijs en te Brussel die door hun geïllustreerde catalogussen de aandacht van ons publiek meer en meer op die inrichtingen vestigen en tal van bestellingen lokken Was het eerst in vele gezinnen eeo aardigheid om eens 25 frCs te wagen de onderviu line hoeft velen geleerd dat de bediening weinig of niets te weuschen overlaat en dut aieu zich dikwijls bevoordeelt door hetgeen men noodig heeft uit Purijs te laten komen zoodat het meer en meer algemeen wordt en onze winkeliers de nadeelen van die concurrentie van den vreemdeling gaan ondervinden Het behandelde te sGravenhage heeft veler aandacht getrokken en de pers heeft het voor en tegen dier zoogenauojde anti natiouale handehngen besproken Meu heeft gronden gezocht om het koopen te Parijs te verdedigen en te bestrijden men heeft als met de haren den strijd op godsdienstig gebied er bij gesleept en als grief tegen die Parijsche magazijnen aangevoerd dat ziJ producten waren van het ultramontanisme dat zich op die wijze wil meester maken van het geld der geuzen men heeft gevraagd of het dan zooveel verschilde of men de ultramontanen in den vreemde of in ons midden steunde omdat toch volgens de loopende geruchten de magazijnen hier meestendeels vruchten van den zelfden boom zijn men heeft maar waartoe meer gronden opgenoemd als één grond afdoende is en die dan zeker ook niet zal kunnen bestredenworden door de Haagsche commissie benoemd om de zaak te onderzoeken Bevoordeelt de Nederlandscfae burger zich door zgu manufacturen in den vreemde te bestellen Dit zal hij zelf het best kunnen beoordeelen men late hem dan ook vrg zjjn bestellingen te doen waar hij verkiest Ziet hü niet langer voordeel om zich het een of ander in den vreemde aan te schaffen hij zal van zelf tot den inlandschen winkelier terug keeren hetzij die Duitscher of Nederlander is en volstrekt niet vr en of de goederen die hij zich aanschaft van Fransclien Duitschen of wel van inlandschen oorsprong zijn Geen dwang mag daarop uitgeoefend worden evenmin als men de burgers kan verbieden hun meubelen te Rotterdam of te Amsterdam te koopen hoewel ook hier ter stede menbelwinkels zijn Wilde men zulk een verbod consequent toepassen dan zou men even goed de burgers kunnen dwingen om hun behoeften in dezelfde straat te koopen iets wat wel niemand in het hoofd zul krijgen De winkeliers moeten zich getroosten dat ieder gaat waar het hem het best bevalt zij zjjn vrg eveneens te handelen Worden de ingezetenen hier even goed behandeld ziJn de prijzen hier niet duurder dan in den vreemde dan zal niemand den landgenoot biJ den vreemdeling achter stellen het is de zaak der winkeliers te zorfen dat zj met anderen kunnen concurreereu it is de oplossing der quaestie iedere andere oplossing is in strijd met het algemeen belang De staat kan hierbij li t anders dan het laissez faire laissez aller in acht nemen Geheel in denzelfden geest van protectioniame zijn de aanvallen die tegen de vereeniging Bigcn hnlp gericht worden Wil de vereeniging concurreeren met bestaande levensverzekering maatscbappijen ziekenfondsen enz men kan het toegeven maar het oprichten van coöperatieve winkelvereenigingen het sluiten van overeenkomsten met bepaalde winkeliers zulke nieuwigheden waardoor een enkel winkelier benadeeld maar vele andere bnrg rs zeer bevoordeeld worden worden ten strengste a ekeurd Hoe of men deze onderscheiding verdedigen kan is moeieIjjk te zeggen ledere vereeniging zal wel vrg zijn om op de meest geschikte wjjze in d behoefte zgner leden te voorzien evenals ieder winkelier de vrijheid heeft zyn koopwaren zoo duur mogelijk te verkoopen Dat het voor winkeliers minder aangenaam is op die wijze eenige goede klanten te verliezen is waar Het staat echter aan hen om door billgke prijzen en goede kwaliteit den goeden naam van hun winkel te bewaren en dan zullen zeer zeker de klanten niek wegblijven maar nooit kunnen zij het anderen ten kwade duiden dat zij het belang van hun gezin hooger stellen dau het belang van den winkelier Die verschijnselen e i klachten wijzen nog duidelijk op het voortdurend bestaan van verkeerde begrippen op staathuishoudkundig gebied zij toonen dat de geest van protectie hier nog niet geheel en al is uitgeroeid en nog altgd hier en daar van den ouden znnrdeesem is over gebleven Moge spoedig de tijd aanbreken in het waarachtig belang van onzen handel en onze industrie dat de laatste sporen van het oude veroordeelde stelsel uit onze wetgeving verdwijnen enalle burgers begrijpen dat zij niet door beschermingvan de regeeriug maar door eigen bekwaamheid en eigen geestkracht zich de plaats die zijin de maatschappij innemeu moeten waardigtoonen L BUITENLAND Ituilculaiidscli Overziclil De Franschc regeeriug schgnt besloten te hcproevca of de strijd tegen het volk en zijn vertegenwoordigers nog kan worden voortgezet Daartoe is de mun van den Senaat noodig en de monarchale meerderheid schijnt wel Mac Muhon maar niet het Kabinet t willen steunen Te Versailles is eene vergadering der rechtenijde van den Senaat gehouden Aldaar hebben 21 van de constitutioneele leden dat is van die welke de ontbinding hebbeu gesteund formeel verklaard dat lif geen votum van vertrouwen aan het Kabinet zoodea geren Het is Beraldi senator voor Aude die uiteen heeft gezet dat de Senaat de verantwoordelijke Ministers moet afscheiden van den ooverantwoordelijkeH President en dat de meerderheid wel vo r deu Maar u