Goudsche Courant, woensdag 14 november 1877

y srh l i msHr iiiil voor ha Uiiiislcrie aleinnieu kun Div y üii dus de leden die duor hut Ministerie mueteu evroDiien worden uil htt een iridcmuiteitS biil mn dc u Senaat vragen Zal dat gelukken h Du kun alleen Ie tyd lecreu lutusschen c ju onrustbaniidegeruchun vnn arrestaticn en staatsgreep in uniluup en is de houding der Regeeriiig minder dun ooit vcrzueuiugsgeziud I e Frausche Kamer liecft tioh Zaterdag tooaU het plan as kunnen coiisliluetreni Ie rtchterzyde sieinde blauc of onthield tich zoodat ün vy geen legencuudidaat had hij verkreeg 2yy van de 3U1 uilgebnichte stemmen tot vio presidenten werden verkozen de heereu Leper Raraeau en Bethmout met iVi 2 2euiVl temmen de Aan de orde is thans het voortgeteet onderzoek van de g4 loofsbrieveu en daaronder thans in de eerste jjlnats de olHcieele candidaturen de beraadslaging hierover kan vanzelf leiden tot een motie tegen het Ministerie waarby Fourtou en De Broglie het antwoord niet schuldig zullen blijven Algemeea wordt de toestand van Turkye ook in verband met de gisting te Konstautinopel als wanhopend beschouwd Plewna zal het geen veertien dagen tneer kunnen houden verzekeren sommigen en in den rag van Osmans leger maken de Russen zich van lieuwe Balkan passeh meester terwyl Suleiman rustig in zijn winterkwartier ligt Dg taal van ie Sussen wordt weer stouter de eischen hooger n bet helpt weinig of lord Beaconsfield zich beroept op de vroegere beloften van Rusland voor den oorlog sommige Russische bladen noemen als ouvermjjdrlgke vredesvoorwaarden den afstand van Armenië in A ié aangezien daar zooveel Chriateueu wonen in Europa de gehcele zelfstandigheid van Sulgarye vrye vaart door de Dardanelkn ook roor Russische oorlogschepen en aangeiiien Turkije £ een geld heeft om oorlogskosten te betalen uitlevering van de Turksche vloot Men kan begrijpen lat Engeland rilt van zulke voorwaarden Het conflict tusschen koning Iiodewijk van Beiereu n het Vatioaan blijft bestaan daar de heilige stoel weigert de benoeming van bisschoppen door deu koning aan te sanetioneeren Dexe heeft thans geweigerd 4ett nieuwen pauselijken nuntius monseigneur Maselli 4ie ijn gel x fsb tev n kwam overhandigen te ontvangen en 4ieeft de zorg daarvoor overgelaten aan len roinistorprtsident von Pfretzschuer Et is ook sprake van het Beiersche gezantschap by het Vaticoau Jat slechts noodelooze kosten veroorzaakt in te trekken Het Oosteurijksch Uongaaraehe ministerie heeft cene Ixlangryke overwinning behaald door de aauueming van bet wetsontwerp betreffende de nationale bank door de Hongaarsche kamer van afgevaardigden met 210 4egea 149 temmen Deze stap tot den vrede elke jiiet kon itUqren daar de bank voor beide deelea der uanarchie even noodzakelyk ia lal naar nen hoopt de voorbode weien voor de aanneming van het gemeensohappelyk todtafief en voor de veruienwiug van de overeenkomst tusschen de twee landen Te Weenen ia nog geen bericht ontvangen van Duitschlands bereid iÜif eid om nieuwe onderhandelingen te openen ver het handelstiactaat op den grondalag van meett begnnaligde natie men begint te gelooven dat de toestemming achterwege zal My ven Het nieuwe t ricf ontijdig door de bladen openbaar gemaakt nog vóór de indiening in de Kamer wordt over t geheel ongnnstig beoordeeld de proteetionisten vinden het niet goed genoeg en de liberalen vinden het deeht nuar minder slecht dan ig hel verwacht hadden Omtrent de verkiezingen in Amerika Uiden de eerste berichten gunstig voor de repoblikeinen In den staat Nebraska hadden iq boven de democraten eene meerderheid van 4000 en in Wisconsin eene van 2000 stemmen BINNENLAND GOUDA 13 November 1877 Uet bericht dat dezer dagen in verschillende bladen Wt opgenomen betrtffende d onlbnlling van t HontBu moiuiment alkier is naar wq ait goede bron vernemen geheel en al uit de laetit gegrepen GialCRD morgen onutreeka 10 hie ia aan den Kleiweg alhier waar inoalt men weet dmk geheid mnrit TOOI de daar te boawen Kerk een ongelnk gebeuld £ en der pelen tot inkeicB bestemd miate den ijxena band waartoe een der werklieden naar boven iktoB ten einde er dien om te leggen Tdw hq daaimede beiig was liet ie niasbinift of hg die hem vcrcing het blak by ongeluk even te vroeg vallen met het treurig gevolg dat twee vingers vim de rrcliterbaml van den ougelukkigen werkman verpletterd zgu Onder de rniiilsledcn die de vorige vergadering bijwoonden is in het versl ig in ons vorig nuininer bij vergissing uitgevallen de naam van den heer de Rotte Heden is door den keurmeester van vleesch een koe en kalf afgekeurd welke daarop zgu begraven s Xjands middelen over de tien maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 77 926 728 20 zyude ƒ 4ÜS 937 47Vj minder dan in hetzelfde tijdvak van 1S76 De nimiug bedroeg ƒ 74 490 864 30 Men schrijft uit Boskoop Er is in den aff eloopcn ougestadigeii zomer veel regen gevallen zoodat nergens van drojgte veeleer verlangen er n iar is gerept geworden Ook het najaar was zeer nat maar tot heden toch nog niet zooals het vorige In het vorige najaar is er menig geboomte door ziekte van den wortel gestorven terwyl bij een hoogen boezeiuslaud steeds Ie ngen tot in het voorjaar aanhield Thans is de boezemsiaud voortdurend op een lang peil gehouden knnneii worden hetgeen in de kweekeryen niet gering geacht wordt ook al begon de regen overvloediger te vallen By een gunstigen boezemstand toch zyn de akkers spoedig van het water bevrijd Ook hier is men bet denkbeeld toegedaan dat wegens de aanhoudende westelijke winden vroeg of laat de winter zich ernstig zou kunnen laten gelden De minister van binnenlandsche zaken heefl reeds voorloopig maatregelen genomen om het getal leden der Tweede Kamer in overeenstemming te brengen met de bevolking en dus met 6 te vermeerderen Ged Staten der betrokken provinciën zyn in kennis gesteld met een ontwerp van wijziging der kiestabel met uitnoodiging om hun gevoelen daarover uiterlyk op 17 November te doen kennen Het ligt in s ministers voornemen zoo weinig mogelijk verandering te brengen in de verhouding die thans bestaat tusschen enkele dubbele en meervoudige districten Er zyu namelijk twee nieuwe enkele districten Hilversum en Zevenbergen ingevoegd twee enkele Winschoten en ioes tot dubbele gemaakt en aan de beide meervoudige Amsterdam en Rotterdam ieder één lid meer toegevoegd De Commissie van Oppertoezicht ea Beheer der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft berichtdot op MaundHg 26 dezer in voornoemde inrichting eene keuring zid plaats hebben van knapen die eenv rbiuteuis in s Bijks zeedienst wenscben aan te gaan f De lioofdeomniissie voor de herdenking van het 3e eeuwfitat der üuie van Utrecht is reeds geconstitueerd Men meldt dat mej Cath Beersmaos begrypende dat haar Vlaamseh accent op t Nederlandsch tooneel hinderlijk is geregeld les neemt in de uitspraak van de Nederlandsehe taal De groote Kerkeraad der Evnng Lutheraebe gemeente te Zanndiim heeft voorgesteld de kerkeljke viering van den 2den Paasch Pinkster en Kerstdag en van den Hemelvaartsdag af te schaffen Met 131 tegen 23 stemmen heeft de gemeente dit voorstel verworpen Naar n ij vernemen is tot boofdredactesr van het fadtrtatid benoemd de heer mr A Greebe burgemeester van Zaandam Men meldt uit Strjjen van 11 November Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben hnnne goedkeuring onthouden aan de begrooting dezer gemeente dienst 1378 en wel op grond lo dat de Raad weigert de noodige gelden uit te trekken voor cene vierde openbare school voor lager onderwys aan den Oudendijk 2o dat hy weigert de jaarwedde van twee hoofdonderwijzers elk met 100 te verhoogen en 3o dat hij uiet heeft kunnen besluiten de subsidie aan het burgerlijk armbestuur overeenkomstig het verlangen van Gedeputeerde Staten met 400 te verminderen Aangezien de Baad destijds weigerde in hooger beroep te komen van het bevel tot opriebtiog der bovengenoemde nieuwe school bestaat er nog eenige hoop dat xy thans nog san het verlangen van Gedepnteenie Staten lal voldoen De Stauiaard stelt voor de formatie eener nienweonservatievc partij de volgende beginselen Onroorwaardelyk breken met het verleden en de tnditiën der ond oonaervatiere pert ab in de vuurproef geoordeeld Bij de nieuwe formatie ooeh hellen naar Rome noch beulen met de autireTolationairen maar niemand 0 sleeptouw neigend fier op zichzelf staan 3 Erkennen dat de nieuw oonscrvatiere partij nift principieel maar slecht gradaccl vnn de liberiilistiache coiilitie verschilt en dus uitstel nooit afstel bedoelend strijd voert over het nog niet of nu reeds 4 lü het koloniale vraagstuk van een reogeeren tegen het rechtens geivordene afzien om nu de liberaliston op dit punt stil zitten weer a la lête du mouvement d i aan het hoofd der beweging te komen En 5 Haar theorie op het stuk vun roj ulisine doen zien en breken met de coterie van deu adel Aan eene mededeeling van de Pruisische regeering in het regeeriiigsdistriot Wiesbaden dd 30 October 11 betreffende de inaalregcleu genomen tot het te keer gaan van de veepest in de buurtschappen Eibingen en Geiseuheim ontleenen wij het volgende Eibingen ie een gehucht dat ongeveer 700 inwoner telt verdeeld over 45 a 50 woningen met aangrenzende hoeven of tuinen Niettegenstaande reeds bij het eerste uitbreken van de veeziekte aldaar olie raogelyke maatregelen tot beteugeling wiiren genomen zijn toch een paar nieuwe gevallen voorgekomen in stallen gelegen op vrij aanzienlijken afstand van die welke eerst als besmet en verdacht volstrekt waren afgezonderd en ouder anderen in eene stalling van deu burgemeester van het gehucht die dimrdoor verhinderd nerd zijnt betrekking van Ortscommissaris langer waar te nemen Door eene commissie van hoofdainbtenaren en ver artsen onder voorzitterschap van den regeerings president van Wurinb werd daarop een plaatselijk onderzoek ingesteld en kwam deze daarby tot het besluit om al het rundvee mitsgaders de schapen en geiten die zich in bet gehucht bevonden te doen afmaken welk besluit na door de Pruisische regeeriiig te zijn goedgekeurd ten uitvoer is gelegd op 75 stuks rundvee 104 geiten en 2 schapen Overigens woadt dobr eenige veeartsen bijgestaan door een aantal politiebeambten met het ontsmetten van alle woningen en stallen voortgegaan wat ook te meer noodig werd geacht omdat de bewoners van Eibingen over het algemeen weinig bemiddelde lieden die als daglooners in de omliggende wyubergen iets trachten te verdienen dan niet door langdurige volstrekte afsluiting geheel broodelooa behoefden gemaakt te worden In Geiseuheim zelf heeft in de laatste weken zich slechts één nieuw geval an veeziekte voorgedaan tengevolge waarvan op 23 October aldaar 3 runderen zyn gedood waar iaor het getal afgemaakte dieren is gastegau tot 129 stuks rundvee 39 geiten en 2 rammeren Van de 70 woningen en hoeven als verdacht beschouwd waren er op 28 October II 18 onlamet met 3 was men daarmede byna gereed terwijl 22 onder handen waren genomen Van de zgde der regeering tracht men dus met alle kracht de uitbreiding der veeziekte tegen te gaan Het D V Z H bevat eene particuliere correspondentie uit Cnrapao dd 7 Oct waaraan het volgende ia ontleend Door de hier verschijnende bladen zullen uwe lezers de nadere byzonderheden vernomen hebben van de ontzettende ramp die ons eiland op 23 Sept jL getroffen heeft De schade door den storm veroorzaakt ia vooralsnog moeielijk mqt juistheid te heiekenen aan grondeigendommen alleen meent men die echter op ongeveer vier millioen gulden te kunnen schatten Naar mijne meening vertegenwoordigen de goederen die verloren gegaan of beschadigd zyn een waarde van minstens twee millioen gulden want Pietermaai de wijk die het meest getroffen is wordt hoofdzakelijk door gegoede lieden bewoond Het bestuor scheen in de eerste oogenblikken door het ongeval eoozeer van zyn stuk gebracht dat het niet wist wat te beginnen Curasao ii om zoo te zeggen gedurende tweemaal vier eii twin ig uren zonder regeering geweest en by een zoo onverwacht en 100 groot onheil als het ons overkomene was dat waarlylc niet te verwonderen Eerst Dinsdags 25 Sept vormde zich eep oommissie beslaande uit de heeren H Evertsz J C Henriquez C D Meijer dr 8 i Senior en W P Maal Het was deze commissie die bet raderwerk des bestnurs weer in beweging bracht en onder hare leiding is zeer veel gedaan voor da paUieke belangen en de algemeene gesondbeid welke laatste vooral veel gevaar liep Nog heden 7 Oct is deze commissie aan het werk De politie het mag niet verzwegen warden beeft lieh zoowel hy de ramp sis daarna alles behalve gnnslig onderscheiden De procnrenr generaal is eerst twee r fl na bet geval het terrein v n Pietermaai alwaar de meeste verwoesting aangericht was in oogen choow gaan nemen Ve e en velerlei zyn dan ook onder het publiek eo in de pers de klachten legen hem wegens zyne apathie Op aanraden Van een lid van gezegde oommisaie ging de commandant van het corps volontairs by den gonvemeor om hem de hulp zyner manschappen aan te bieden tot het betrekken der wacht op de pninhoopen ten einde diefstallen of plundering te voorkomen Ook de cjmmaudaiit der schultcry deed denzelfden stap Het bestuur gaf ook by die gelegenheid blijk dat het geheel onthutst was want in stede van de schutterij die gczamenlyk met het corps volontairs of het garnizoen onder de wapeuen komende altijd den rechtervleugel bezet eerst de wacht te laten betrekken gaf men die aan de volontairs Dit bracht veel ongenoegen en ontevredenheid teweeg onder de schutters die alleen uithoofde der benarde omstandigheden en opaandrii gen hunner vrienden en voorstanders den slag hun volgens hun oordetl in het aangezicht gegeven zonder morren verduurden Het bes uur liet daarna de schutters enkel met sabels gewapend de wacht betrekken terwijl de volontairs van den eersten dag af Beaumontgeweren hadden Eerst na veel pratens gaf men den schutters getrokken geweren en na de bemoeiingen van de officieren Beaumoiitgeweren Hierdoor is zekere afstand ontstaan tusschen de beide corpsen Ik bewonder het karakter der Curii aonaars hoe kalm zijn ze gebleven bij het ongeluk dat hen getroffen heeft hoe spoedig hebbeu zij zich in bet onvermijdelijke weten te schikken De deelneming in bun lot was buitengemeen groot zoowel te Caracas als te Puerto Cabello en in andere plaatsen van Venezuela zijn aanzienlijke sommen voor de noodlydeiiden ingezameld en mag men op particuliere berichten afgaan dan heeft de regeering dier republiek tecds een som van ƒ 13 000 beschikbaar gesteld om die ten spoedigste naar bier over te maken ter verdeeliiig onder de hulpbehoevenden In een voorloopige kiesvergadering te Frani er gehouden is tot caitdidaat vour het lidmaatschap der Tweede Kamer in bet kiesdistrict Leeuwarden gesteld de heer mr A Kerkdijk te Delft Het bouwen van een tooneelschool met woning op een terrein aan de Sclinns by de Rasmpoort te Amsterdam onder beheer van den ingenieur architect den heer A L van Gcndt is Donderdag door het hoofdbestuur vnn het Ned Tooiieelverbond aanbesteed Laagste inschrijvers waren de heeren P Groenhof en A G Haak voor ƒ 18 900 Te Amsterdam is Zondagnacht een poging tot inbraak gepleegd aan de diamantslijperij in de Gorert Fliuckstraat De machinist echter die de wachthad was waakzaam en ontving den inbreker terwyl by benig was zich toegang te verschaffen met eenzoo welgemeende waarschuwing door middel van een of ander werktuig dat met den dief in alles behalve aangename aanraking kwam dat deze bet op eenloopen zette Zaterdag avond stonden een nantiil werklieden van de koninklyke fabriek van stoom en andere werktuigen op de brug aan de Witteuburgcisgriicht te Amsterdam wachtende op de uitbetaling van bun loon Een dertigtal stond tegen de leuning die bezweek zoadat ze allen in de gracht terecht kwamen Zy werden allen gered ten minste tet nog toe is geen vermissing bekend geworden Omtrent de ontvluohting van den gevangene Jaeob Brühl uit het huis van verzekering te Arnhem wordt nader vernomen dat volgens gewoonte de bewaaKter des avonds omstreeks half zeven het eten aan de arrestanten brengende zich even van de cel verwyderde zonder die te sluiten Briihl die met 3 andere veroordeelden in diezelfde cel zat proflteerde van die gelegenheid om zich in eene enbewoonde cel te begeven waarop de bewaarder cqnder zy commissalen te tellen bjj zijn terugkeer de deur sloot Briihl heeft daarop langzamerhand de binnenplaats van het gebouw weten te bereiken van waar hy langs de goot naar het dak is geklommen Door bet nur van het uitzetten der schildwachten nog niet was geslagen kon hij geraakkelyk de openbare straat bereiken van waar hy onbemerkt langs den Westervoortscben dyk in de richting van lyn vaderland is opgewandeld Donderdag stond veor het Gerechtshof te Arnhem terecht L L Jknsen slager te Njymegen beschuldigd van moedwilligen doodslag Volgens de akte van be hnldiging t ii besoh een weduwnaar pet eenige kinderen in verboden verstandhouding met zekere vrouw De Ruiter een gehuwde vronw In den ochtend van 12 September jL kwam do twintig j i ige zoon van deze in den winkel van deu besoh in d yiceschhcuwer traat teNyme u ten einde zynejnqeder die in het voorhuis zat er nit te halen H voegde haar daaièij ernige scheldwoorden toe waamit t ontstond De besóh kwam daarop te voorschyn en gelastte dan jonge De Etiter ïieh ie verwydenn Daar deze niet tetstoud aan dit bevel viddeed maar integendeel met een zak aardappelen en een stoof naar besch schynt geworpen te hebben maakte besch zich i ó driftig dat hy een mes van de toonbank greep en daarmede De Ruiter die juist wegging maar door een op de straal slaand Ion werd legengehouden een steek in de rechter bil toebracht tengevolge waarvan hij neerzeeg hevig bloedde eu eenige oogenblikken later overleed D ze feiten bleken ter terechtzitting door de verkLiringeu van twee getuigen die aan de ovcrzijile der sirajt uit een M im li gende het geheele drama huililen anuscliuuwd als i ik uit de volledige bekentenis des bcseli die op f in verregaande drift te hebben gehandeld Hij onlkenile echter lederen verboden oiiig ing welke tusschen hein en vronw De Kuiter zju hibben besluaii Hij ImiI deze alleen bij sich aan huis genoinen wa ir zij de boveuvertrekken bewoonde uuid il zij door h uen rii iii en haren zoon werd mishandeld Ook de overbnuriiniii verklaarde als getuige d t hem van een verli xlen omgang niets bekend was Ken ofücier van gez nidheid die de lykschouwing had verricht als diskundige gehoord verklaarde dat de steek in de bil de eenige maar tevens onvermijdelijke dojdsoorzaak was dat het echter een zeer noodlottig toeval mocht genoemd worden dat de wonde juist op die plaats was toegebracht daar deze plek jui t de eenige in dien omtrek van het lichaam was waar die steek een doodelijk effect moest hebben De advocaat genraal jhr mr S indberg achtte de feiten en de schuld van den besch wettig en overiuigend bewezen Diens slechte anleceden en gaven geen aanleiding om eenige verzaelitende omstandigheden aan te nemen weshalve de eiscli strekt tut veroordeiling tot 16 jaar tnchlhnisstraf Mr Kronenberg als verdediger optredende betoogde dat van slechte antecedenten bij dezen besch geen sprake kon zijn waar zyn verboden omgang met vronw De Ruiter uiet was bewezen Bescbuuwde men de zaak in dit licht dan stond tevens vast dat de besch volkomen in zyn recht was door De Ruiter te gelasten zyn woonhuis te verhiten en is het verklaarbaar al zij het uiet te verschooneu dat bij door drift overmand den noodlottigen steek toegebracht Bedoeling om te dooden bad in geen geval bij den besch bestaan op grond van welk een en ander pleiter hoopte dat hem een lichtere straf zon worden opgelegd dan door het O M was geëischt Het Hof deed Vrijdag middag uitspraak en veroordeelde toen den besch tot 9 jaar tuchthuisstraf Men meldt uit Roermoui Nadat voor veertien dagen eene van zakkenrollen verdachte vrouw door de rechtbank voorioopig weer op vrye voeten was gesteld werd den dag der vrijlating reeds weer op de Markt eene portemonuaie gerold En deze week is de beurs van een der naawezigen op de terechtsitting vaa de arrondissements rechtbank op onverklaarbare wjze verdwenen Het eerste nummer van Dt Fipancifr wekelijksche beursoourant onder hoofdredaklie van J Pik schrijver van den £ JiHen Jlmaiiat en van de Riiiawhe Spooricegfimdun is te ttroniii geu verschenen Het blud komt eiken Woensdag nit Het omslaan van een sloep van bet nederlandsch loodswezen te Vlissingeii in den nacht van Vrijdag op Zaterdag waarby drie maiiiieu slichts met moeite van deu dood konden gered worden wordt aan onvoldoend bemannen van die sloepen toegeschreven het wekt inderdaad bevreemding dat de Regeering na het toelaten van een Belgisch loudskantoor te Vlissingen er niet voor lorgi daarmede in alle opachten te kunnen wedijveren Het personeel van het nederlandsehe loodswezen is zoo beperkt dat men vaak met een onvoldoend aantal roeiers moet uitgaan om de Yoorbykomende schepen aan te doen waardoor de Belgen die altijd 4 of 6 man met een schipper in hun sloep hebben hun gercedelijk de loef fsteken Ook buitengaats weten de Belgen door hun grooter aantal loodsen en kotters veel meer schepen van loodsen te voorzien dan de Nederianders Meermalen gebeurt het dat een Nederlandsehe loodskctt r aan drie zyden door Belgische is ingesloten zcolat hij slechts met veel behendigheid en list een naderend sohip kan aandoen Het schynt dan ook een verkeerd begrepen zuinigheid van het Nederlandsch loodswezen de inrichting van personeel en materieel op zw bekrompen voet te houden dat de bedienïngsmansekappen Ier sloepen wegens hun onvoldoend sautal by nacht zelfs aan groot gevaar van verdrinken worden blootgesteld Wfre t personeel uitgebrrader en hadde men meer kotters i n ee dan zou het aantal te loodsen schepen es hierdoor het in de kas vloeiqiide geld merkbaar verneetdeeni De veiligheid van het dieiist personeel n het welbej repen be lang y n de 8cb ki t schryven dvs Eqpdanige nitAr ding vo9r STAAT VAN ONBEKENDE BRIEVEN verzonden gedurende de Ie helft der maand October 77 Uit Gouda Mej D Pelrie Amsterdam A V Lemere Bergambacht L v Leeuwen Boskoop J Brewer Gorinohem Mej de Jong en E Rook a Or iveiihige J Oiidenanre Rotterdam J Beicbaft Z if ndiim Lfit Moordrecht A Obras Bergambacht Briefka irten A Thoolens s Graveuhiige De Directeur van het Postkanloir te Gouda ViN KttUIJNB IPOLTOTIE Aan het Bureau als gevonden gedi poneerd Een ONDERSTUK vnn een gouden OOHBELLETJE en een 8LEUTKL INGEZONDEN N E C B o L o G I E Op 6 November II ontviel aan de gemeente Gouda door den dood een mnn bij ieder stadgenoot biikend de heer Frederik Hendrik Roeloffs in leven gemeenteapotheker te dezer stede Was syii naam bij armen populair bij velen zeker niet onbemind In Mei lb42 werd hij anngestehl tot gemeenteapotheker Met lust en ijver was hij onvermoeid gedurende ruim 35 jaren in die betrekking werkzaam Wat hy daarin voor de gemeente geweest is en gidaan het ft zal wellicht eerst na zyn heengaan ten volle beseft worden Dat hij ook bij het stedelijk bestuur geacht was bleek bij zyiie ter aarde b istelliug waarbij Burgemeester en Wethouders en ook eenige vrienden van hunne belangstelling blijken gaven terwijl door Dr A Luijten een woord ter herinnering aan de verdiensten van den overledene werd gesproken Moge zijne nagedachtenis in cere gehouden en z n werk niet vergeten warden T VE VALSCHING VAjSf LEVENSMIDDELEN Het raadslid Muller heeft in de raadsvergadering van 26 October 11 eene zaak ter sprake gebraeht die naar veler meeniiig de algemeene aandacht verdient Hij wilde door de openbare gezondheidscommissie doen onderzoeken de verschillende levensmiddelen en het resultaat van die onderzoekingen openbaar doen maken opdat het publiek zou weten bij wien het t best ter markt kon gaan Dit zou een uitstekende zaak zijn en vreemd moet het heeten dat in den gemeenteraad zoo weinig regard werd geslagen op den nuttigen wenk van den heer Muller Uit de korte discsssie over dit pnnt bleek dat er reedi een onderzoek plaata heeft van levensmiddelen door de gezondheids conmissie maar de resultaten van het onderzoek worden niet openbaar gemaakt en wat geeft dan eigenlijk t onderzoekP Men voere nu niet aan dat in t jaurlijksch verslag der gezondheidacooamissie het resnltaat Kordt medegedeelrl want dat geschiedt slechts in algemeene termen zoodat bet Bbliek niets daaraan heeft Het tvare te wenschen dat alsnog geschiedde wat de heer Muiier verliuigde en dat b v maandelyks werd gepubliceerd o a met groote letters aan de hoeken der straten dnt b v by den melkverknoper A melk wordt verkocht die t meest aan de eischeu voldoet en t minste water bevat enz Dat is in de gemeente Goes o a met uttstekend resultaat geschiedt Ja müar hoOr ik me tegesvoeren dat heeft moeielykheden in op die wijze maakt men die winkeliers welke vervalschte levensmiddelen verkoopen tot vijanden en ziet u lid van de gezondheidscommissie te zijn is heel aardig maar om nu de halve atad tot vyand te krijgen is minder prettig vooral als men zelf niet onslhankelyk is Dnt belwaar is niet geheel weg te cijferen ik stem het toe maar de gezoudheids commissie zou alleen een tusschenptrsoon behoeven te zyn en van Wrge het bestuur zou verder bekend gemaakt kunnen werden het resultaat van het onderzoek Het is ook voor het bestuur niet aaugenaBm vyanden te maken maar diens lens moet zijn en is ook naar ik geloof Het auJïHESN BEtaNa votin allis De burgerij zou men een onschatbaren dienst bewyzcn met moer werk te rdaken van deze zaak het ts te hopen dnt het raadslid Moller het niet zal laten bij die eene vruchtelooze poging op 26 October 11 maar van zyn goed recht bewust el Dog de noodige stappen zal doen ten gunste van die goede zaak door itia voorgestaan Hy moge zich overtuig4 homlen dat velen ait de Gomlsaüe burgery van syn voorstel met geno e gen kennis namen en met groot leedwezen tpg dat bet 00 weinig sympathie vond in den raad Het geschiedde in het belang in bet goed begrepen belang vnn de inwoners dezer gemeente en zeker il b t te wenschen dat die zaak wederom aan de orde koiq t opdat er maatregelen worden genomen am de menschep voor hua goede geld ook fo d $ lai te doed krygen JDI8TË MAAT V06R fi ËD fiSLt In na S van hèt Weekblad Mgen Éilp vestigt de heer H Brons Middel de aandacht op de jnist