Goudsche Courant, woensdag 14 november 1877

Vrijdag 16 Xovenikr 1877 N 2063 GOUDSCHE COURANT CD Advertenlicltlail voor ionda en Oiiislreken 51 Russische Staatsleening 1877 in Obligr van 240 1200 m mfiOO De ondergeteekenden zijn g emachtigd in Brij vingen te ontvangen op bovengenoemde Leening op DONDEEDAD 15 ITOVEMBEE A S Prijs van uitgifte 77 j pCt PROSPECTUSSEN zijn ten onze Kantoren verkrijgbaar HOFFMAN Co LAFEBER Co Gouda den 13 November 1877 beid ia mut ta gt i ht du te fersoliaifeu lereua beiioodigdhedea Ia e u artikil geeft de schrijveru r uultige weukeii duch ik mccD lirt publiek iii t aljfemeeu grrji oudieust te doeo door eeu eenvoudigmiddel van cuuirule au de liaiid te ducn bg deoutvaiigst nu minto W 4k hij bet heotolilcr of jmud urJeu vtiioeht ïh vraag ointfcut de juist fit id dir hürveellicid ookts stceukoul nardapptleu j u dcrgi l ke geeft iug tl eeut am iiliug tot deiikii g I Myu euvoTidrg middel is dit meo late hg zijn liMiiiRTman uit ruwe planken een kiaijc spijkeren 4 inneiirands 6 decimeter of palm lang en breed en 1 4 decimeter iep Zulk een kistje zjit precies een liectuliter of mud iujiond htbben Ouk kan men en voorbauden kfet e ieVs grooter is tot op de vereiscbte lengte latt n afzagen up deEcH v et meu Termenigvuldigi 1ü leirgte eu breedte in palmen eu i ouderdetiieu tot strtpon ingtslüten eu deelt het mregen getal p 190 iut iu honderste deelen dan zal bet komevd getal 4e sliepte iu palmen aanIteven op welke liet kistje moert werden afgezaagd Met deze inlichting meeu ik de verbruikers van genoemde leveusbehoéften een i dieust te doen Natuurt kan zulk eeu kistje alleeu dieneu als middel van contmle uiet als raaat otn daarmede 1 iu den haudel audefcu de svareu toe te moeten L Laatste Berichten Versailles 12 Nov in de zitting der Kamer op heden verklaarde de presideitt de heer Grévy kt de Kamer geconstiturwd is Hy betuigde aau de Kamer z n dank voor zyne herkiezing als voorzitter eu zeide dat de Kamer in hare gematigdheid en vastbemdeirtieid zich hurer verantwoordelgkheid bewust tal zijn Z vA eane I ewoiderensiva rdige wijsheid aan den dag leggen en een levendig besef hebben van den wil van t land dat net baar is Goedkeuring tan de linkertqde Se Kamer heeft hierna de orgentie asngcnomra van eeu voorstel van den heer Lelilond tot wijziging van het reglement door eene uitgebreider macht aan 1 den Voorzitter te geren De heer Albert Grévy telde voor eene Commissie TBu enjudte te benoemen om de misbrniken n Ie gnan die gedurende de verkiezingsperiode gepleegd zijn De hertog de Broglie oudersttande uit naam van het Gouvernement het voorstel en ook de urgentie I De leden der Kamer zijn hierna naar de afdeelingeu gegaan om het voorstel te onderzoeken Versailles 12 No in antwoord op do rede au Albert Grévy verklaarde De Broglie dat ookde Efgeering zelf de orgeutie van het voorstel toti iquêl verlangt Zij ril het liebt laten schijnen p de bescbulcligingen waaraan eij blootstaat Zoodra het oogenblik znl zyn gekomen om en eommisrii van enquête samcu te tellen zal de iRegreriiig misschien minder partijdige rechters vrageu d u die elke thans over baar zgu gesteld Z al een enquête in de hand werken met meer ijver dan z die onlangs zonder met een mandaat bekleed te zijn lieh gezag hebben aangematigd Zij zal een ovdefil uitlokken over de vreemde leer welke leu raeebreugeu dat twee gevestigde machten oh moeten buigenvoor den wil van een darde macht De iritchterz dejuicht toe I De urgentie is aangenomen en de zitting is iander eenig incident gesloten Parijs 12 Not Particulier telegram Met Toor l l door Albert Grevy heden in de Kamer gedaan was zorgvuldig geheim gehouden de rechterzijde i door de tactiek der linkeieijde eenigirins teleurgesteld Het maakt bg velen geen gelukkigen iudrok dat het Ministerie onmiddelijk door een bonapartiet ia in beacberming genomen De invloed dezer partij in omgeving van den Maarschalk ia in de laatste dagen toegenomen Parijs 12 Nov PartioBÜer telegTan Men preekt van Canrobert als Minister president De wedentandspolitiek is maer geprononceerd dao ooit CORRESPONDENTIE AiB Iwt terlaogao tav Z it reeds onder het BiooeolaDd TotdMD PlutuDB fu zÜD ttakjc U dai overbodig Het jterlükMhe rcrelig tm de vf reenigiDg tot Toortdoreode j oodenteiBiDg der oigcUtea betrekkingeo tm rcroDgeUkte titeebcri eni wordt ia ona Tolgeod df gcfiluttt 1 Bargerlijke Stand GEBOREN I 9 Nov OtlbariM osaen H A Tms m T Titpn 11 Hatlkni Jokaian oadort J H vtaBuoren ta K TU TUtt Coraelis Icodnrt nd n C vaa £ qt n 1 To k IS rnaoiKU oadtr D Nieuld ea A vaa ieDraiij Biakalk eti n W K vaa Zotpbea ta Jït rm a i Grest ovERlt nBN Nw 8 vaa Vliat gj B Biikes wcJ A va Vaarea 70 j 10 C M Kttfa baistv vaa € Ifrf Bg lij A I Andm wed H Collie 7B j 11 W m de Enj Ij Sm Gouda Dmk tjub A Brinkmao i ADVERTENTlfiW Voorspoedig berallen van eene Dochter J HEKMAN De GROOT echtgenoot T n W K TAK ZUTPHEN Gouaa 12 NoTember 1877 Een FATSOENLIJK VLUG van de P G zag lich gaarne hg nette lieden zonder Kinderen geplaatst Adres aan het liureau dezer Courant onder letter V H In een stil gezin ran tw e personen wordt GEVBAAÜD EENE BDRGERJDFVROnW P 6 om met eene Diemstbode voor de Keuken het Huiawerif te verrichten Adres met franco brieren ondw de letters IJ Z met opgave van ouderdom en waar informatiën te verkrijgen aan de Boekhandelaars 3 VAM BENTUM IN ZOON te Oouda f 200 000 beschikbaar als Ie HYPOTHEEK op Landerijen a 4 g Adres met Franco brieven bj den Heer J MULDER Bleekerssingel te Gouda Er wordt ten Sf OEDIGSTE een iGETRAAGD voor 4 dagen in de week Loon 2 50 en de Kost Adres Bureau dezer Courant TE KOOP EEN OVERDEkT MARKTSCDEITJE greet 8 Ton liggende te Waddinxveen en te bevragen bij AAET HOOGENDOORN Schipper aldaar Een Jongmensch die zijne bezigheden buiteusluiis heeft vraagt KOST en INWONING met gebruik van VRIJE KAMER Aanbiedingen piet opgaaf van prgs onder letter ï aan het Bureau dezer Coaraot De Kolenmijn Binsen eenige dagen wachtende een Lading PUIKE KACHELKOLEN waaruit groote en kleine Partijen verkrygbaar zyn J H SPIEm GS Kattensingel 10 Nov 1877 Er worden GEVEAAGD eene WERKSTER voor eenige dagen vast in de w k en eene DIENSTBODE voor Koken en Werken tegen hoog Loon beide van de Prot Godsd en voorzien vangoeda getuigen Adres met franeo brieven onder letter E B bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda KAASilA DEL Ben Jongmensch zag zich gaarne geplaat biJ eenen KAASHANDELAAR in JtoUerdam Gouda of omstreken Hjj heeft twee jaar buitenlands gewerkt en is dus volkomen met deModerne Talen bekend Er zou geen bezwaarzijn den eersten tijd zonder salaris te lyn of desnopds leergeld te geven Brieven franco onderletters J N bij HOLLMAN M1ÜDELBKEK in Schilderen Teekenbehoetten Kalverstraat 201 Amsterdam P van der Want G C Zoon EOSSIEE lU ZOUT Nonnenwater O No 2 PlBiPi ilïlll GI IEJB Ü IS TIIDTa Gouda Oosthaven B n U Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen vaa 2EER FUN UITGEVOERDE STEEIVROLm Binnenkort zal aankomen eene Lading RüHRöKOVE KACHELKOLEN waaruit wU gedurende de lossing tot eï sC P H L MUD Eontaut zonder korting afleveren VRIJ aan huis bezorgd mits bij 2 of meer 2 L mudi gelijk genomen JAN PRINCE Cie Qouda 10 Nov 1877 1 Bestellingen om oit het Schip te ontvangen verzoeken zoo spoedig mogelijk in te zenden ten einde voor eene geregeld bezorging te KUNNEN ZORGEN BUITENLAND Uuilciilanilscli Uverzlcbt De veldsl is begonnen in de Franscbe Kamer Nadat Miumdag de Kamer verklaard was te tyn geconstitueerd diende de minister Caillaux de begrooting in eu kwamen Loblond en Albert Grévy met voorstellen Leblond wensohte den voorzitter meer maoht te geven om herhaling te roarkomea van tooneelen uit de vorige ziliingen toen de rechterzijde door eindelooze interrupties den loop der zaken vertraagde Zijn voorstel is Dinsdag met 303 tegen 39 stemmen itangeuomen Het voorstel vau A ir vy den broeder des voorzitters strekte tot het houden eeuer enquête over de vcrkieziugeu en de olfioieele candidaturen Deze resohitie was vooraf Hoor de linkerzijde vastgesteld CD elk woord dat Grévy zei le schoon scherp en klemmend was vooraf overwogen Mot de meeste 0Dl 4cha imdheid verklaarde de Broglie uit naam der regeering dit voorstel ie ondersteunen daar zij gaarne looreel mogelijk licht over hare handelingen wilde l itcn sohgiicn De urgentie werd aangenomen eu Dinsdag reeds is het rapport der commissie dat tot aanneming concludeert in behandeling gekomen Rüiiault is rapporteur eu hield eene levendige redevoering waarin hij de regeering en haar ambtenaren verweet dat zg den maarschalk president hadden gecompromitteerd De regeering zou gistereu autwoordeu Volgens een Dinsdag ontvangen telegram heeft generaal Skobeleff bg Plevna een gedeelte der buitenwerken vau den zoogenaamden groeuen heuvel venneesterd Daaruit laat zich afleidMi dat de wederstand begint te verfisuweu daar deze groene heuvel tot de sterkste stellingen van Plevna behoort Men weet echter te weinig van het terrein om andere gevolgtrekkingen te maken De stad Wratze schgnt door cavalerie genomen te zgn ze werd door U0 man infanterie en 300 Cinsassiers verdedigd De Kussen ledeu nageuoeg geene verliezen Niet minder dan Frankrijk doorleeft Turkge op dit oogenblik ecu kritieken tgd liet leger van Moukhtar Pacha ia vcrsligen ter gl te Plevna de beslissing nadert Osmau Pacha tal moeten oapituleeren of trachten zooals men beweert dat hg voornemeps is te doen door den vgand heeu te slaan en op Sofia te retireereu terwgl eiudelgk te Konstantittopeé een groote agitatie heersoht tengevolge van de ongunstige berichten van het oorlogstooaeel in Azië eu Europa De schuld daarvan wgt men aan Mahmoud Dauat Pucha en misschien ook wel aan den snitnit Abdoel Hamid die op raad m zgu schoonbrocder heeft gehandeld Dezer dagen waren biljetten aangeplakt wajiriu op de vermoording van Mahmoud Daniat werd aangedrongen omdat hg vrede wil sluiten en Turkge aan de Russen verraden Mahmout Daiuat beschuldigde daarentegen den ex ulMn Moerad van eene samenzwering tegen zgu broeder den sultan dien hg van den troon wilde verwijderen om zelf weder aau de regeeriug te komen Dit gaf den sultan aanleiding zgu broeder uit het paleis van Ticheragan te doen overbrengen uasr het oude serail Hierbij verzetten zich 40 bedienden van Moerad die tijn leven bedreigd achtten Men beweerd dat zg daarom vermoord werden hoewel Turksche bladen meldeu dat zg in ballingschap zgu gezonden Intusscheu wordt Moerad sedert dien tgd als staatsgevangene behandeld en t Topoopu bewaakt en over het algemeen gelooft men dat zijn leven in gevaar verkeert ook verscheidene aanhangers van Midhat Pacha zgn gearresteerd Bene poging tot vergiftiging van Mahmoud Damat werd door diens geneesheer vergdeld De agitatie wordt niet weinig verhoogd door het gerucht dat de profeet aan den aultan is verschenen en hem bevel heeft gegeven vrede te sluiten Intusscheu heeft de sultan het wenschelijk geacht de wacht bij zgu paleis te versterken In weerwil van het bevel van den profeet en de vredelievende gevoelens van lord Beaconsfield gelooft men nog niet dat de vrede spoedig zal worden gesloten ook niet al valt Plewna De Nord is zeer ontevreden over de taal vau den Ëiigclschen prcmiir die de onafhankelijkheid van Turkge wil eu vertrouwen stelt in de hervormingen van d Porte tcrnijl volgens genoemd orgaan Rusland vast besloten is geen rekenschap met de hervormingen te houden en de onafhaukelijkheid van Turkge wil afhankelijk maken van de noodzakelijke waarborgen voor de verbetering van het lot der Christenen De Nord vreest dat de rede van lord BeaconsHeld Tnrkge zal aanmoedigen om den strgd tot het uiterste vol te houden en dat hij zich door zijne woorden een uieuwe ware verantwoordelijkheid op den hals heeft gehaald De koning van Belgié heeft de zitting der Kamers geopend met een trponrede welke weinig bizonders behelst Zg kondigt het bouwen van enkele forten en een wet op het voorkomen van geknoei bij verkiezingen aan Een uieuwe aanleiding tot Wanning is de ontbieding van den OoStenrgkschen aartaoertog Albert benevens den minister van oorlog en van generaal Schoufeld chef van den grooten staf naar Pesth alwaar zich de keizer van Oostenrijk bevindt Volgens den een staat dit slechts in verband met eeu teohiiische quaestie volgens andereo wil men met graaf Andrassy een militaire handeling van Oosteurijk Hongarge bespreken er is zelfs sprake van het biunenrnkken in Bosnië In den Oostenrgkschen Bijksraad is gisteren de beraadslaging aangevangen over het ontwerp betr ffende de Bauk Het einde van de discussie is nog niet te zien 40 afgevaardigdeu hebben zich laten iiucbrgveu om bet woord te voeren Door verschilleode sprekers werd opgemerkt dat de overeenkomst te voordeelig waa voor Hongarge eu daardoor het belang van Oostenrijk verkortte 1 1 I 1 I I m T 1 1 1 i BINNENLAND GOUDA 15 November 1877 Het is in den tegeuwoordiiren tgd minder gemakkelgk dau vroeger voor hen die voordrachten houden om te voldoen Wirt is toch het geval Terwijl vroeger de lezingen van t Nnt nagenoeg de eenige waren die iu den loop van een jonr werden gehouden vloeit het in den tegenwoordigen tgd over van voordrachten over verschillende onderwerpen iu allerlei vereenigingen Behalve toch die van t Nut zugeu wg iu den laatsten tijd sprekers optreden in vergaderingen van de Maatschappij van Landbouw die vat Ngverheid VolksooJerwgs de Protestantenbond enz enz Het publiek komt door al die lezingen is een bizondere positie tegenover de sprekers Vooreerst is het niet te ontkennen dat het wel eens vervelend gaat worden vandaag mguhecr A uit B morgen mgnheer C uit D en overmorgen mijnheer E uil F te moetes hooren waaronder uit deu aard der zaïtk verscheidenen zgu die niet den slag hebben een publiek te boeien verder komt meh er zoo ligt toe na enkele eminente sprekers gehoord te hebben de overigeu bg hen te vergelgken en dau min of meer te gaan minachten Van daar dat t oordeel van bet publiek over zoo menigen spreker loo ongunstig en soms zeer onbillgk is Het gaat toch niet billijkerwijze aan om te verlangen dat de zwerm sprekers die jaar op jaar ons land doorkruiste overal de katheder betredende steeds en voortdurend wat nieuws zoude moeten leveren Het feit bestaat dat het publiek dikwgls ontevreden huiswaarts keert na t bijwonen van voordrachten Sprekers als Cremer Hugenholtz en eenige anderen die zoo gelukkig zijn e n talHjk publiek uit de meest verschillende beslanddeelen bestaande te kunnen boeien en meêsleepen ziju zeldzaani lu dit erkennende stelle men zgue eischen wat lager en huidige men voortaan ook in minder begaafde sprekers verdiensten die op zich zelve beschouwd uiet ligt te telleu zgn Deze weinige woorden over sprekers en over de houding van t publiek tegenover sprekers moesten ons uit de peu alvorens wij de opening van het leesseizoen aankondigen die Dinsdag plaats had in ons Departement vau de Maatschappg tot Nut van t Algemeen Als spreker trad op de heer Joh Oram oit s Gravenhage die eeu tweetal verhalen voordroeg getiteld nEen tweede Man en Degroote Schoolman waarin menige aardige gedachte gelukkige zet en geestige kwinksbig een lach afdwong Gisterenavond had eene gewone vergadering plaala der afdeeling Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Protestantenbond Daarin trad als spreker op de heer Dr W C van Manen van Zi erikzee die ter behandeling het lolgendc outegcnzeggelijk zeer belangrijke onderwerp had gekozen De Oodedienit iij iet openbaar Ondermy Zooals bijna van zelf spreekt zeide spr door cpe ibaar ouderwga wordt hier bedoeld openbaar lager ondeneijs Ter vergemakkelijking voor het debat had spreker vier stellingen geformuleerd nl de volgende Het openbaar onderwijs behoort mede dienstbaar te worden gemaakt aan de godsdienstige vorming van het kind Dit eischt het belang van het kind het belang van den staat en evenzeer het belang van hetonderwijs Het openbaar onderwijs mede dienstbaar temaken aan de godsdienstige vorming van het kindis niet in strgd met de grondwet noch met de eischender billijkheid Opdat het openbaar onderwijs mede dienstbaar worde gemaakt aan de godsdienstige vorming vauhet kind is het wenschelijk dat de wet o de verplichting daartoe duidelgic uitspreekt en de handhaving van dien eiach waarborgt t het geven eu het outvangen van godsdienst onderwijs Van wege dekerkgenootschappen te geven bevordert door het besuhikbaar stellen van de lokalen gedurende eenigeut d van de geiroBe Choohnm en door toe te Isten dat hoofd en hulponderwijzers in hun vrije uren als godsdienstonderwijzers werkzaam zijn Deze stellingen werden door spr nader ontwikkeld toegelicht en aangetoond dnt naast verstaudelgku omwikkeling godsdienstige vorming voor het kind noodig is Dit wordt gevorilerd door het belang van t kiiirl d it op harmonische volledige ontwikkeling aanspraak heeft en door t belang van den staat die burgers behoeft die godsdienstig gevormd zijn terwgl die eiach noch in strijd is met de grondwet noch met de billijkheid De aard von het onderwerp maakt het ipoeielgk in hel kleine bestek waarover wij kunnen beschikken over het gesprokene oit te weiden terwgl voorts de aard der vergadering die min of me r het karakter van een gesloten vergadering had ons niet toelaat veel over de gevoerde discussie te gewagen zoodat wij ons moeten bepalen tot de mededeeling dat na de ponzc door eeiiigen der t genwoordigen een laas werd gebroken met den spreker Wij kunnen echter niet nalaten ons leedwezen te kennen te geveir dat dergelgke debat avonden van den Protestantenbond alleen toegankelijk zijn voor leden Wij zonden veeleer wcnschcn dat de deuren bij die gelegenheid zoo wgd mogelgk werden opengezet eu mocht men al niet een ieder kosteloos willen toelaten dat men dan een tleüte entree stelde maar late men in ie Ier geval niet ieder buitsnsluiteu die geen lid is Het bestuur der afdeeling brenge hierin zoo mogelgk verandering I In een vorig nommcr komt een bericht voor uit Moordrecht over een stoomponton of drgvend stoomwerktuig op advies va den Isteii opzichter van den Zuidplaspolder vervaardigd in het delablissement der Nederlandsohe Stoombootmaatschappg op Feyerioord eu uitgevoerd op eene nieuwe en uitmuntend geslaagde Wijze waardoor een vraagstuk is opgelost iu droogniakergeu met groot verschil van hoogte der lauden aan de orde Een nadere omschrgving van dien toestel mag niet overbodig worde geacht Het vaartuig is lang 8 5 meter breed i 5 meter diep 0 67 meter en hoog boven water met neergeslagen schoorsteen 1 30 mete De ceulrifugaalpomp wordt direct gedreven door een vertioaal stoomwerktnig met onder hst werken verstelbare expansie waarvoor eeu vlampgpketel stoom levert vaa tVs atmosfeer spsaaiog