Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1877

en is iu slaat 10 kubiike iMicr wntcr per minuut 1 75 meter hoog op te roeren Oin het wutcr naar rerschillende richtingen en op verschillende hoogten te kuuneu afvoeren is de pomp vooreien van een bolsohariiicr eu is de afvoerbuis ver vaardigduit verscheidene korte plaalijzeren buif en De verplaatsing voor en achterwaarts alsook de besturing van de ponton geschiedt door middel van den tvalerstrani t nde daartoe achter ia het vaartuig een vaste pgp aangebracht waaraan het eerste gedeelte van de afvoerbuis eer gemakkelijk kan worden verbonden In die vaste pijp lit een draaibare pijp waarmede door middel van een boven aangebracht stuurrad de waterstraal iu elke richting vnn de ponton ouder water kan worden uitgedreveii waardoor deze zich in tegenovergestelde richting voortbeweegt meteene snelheid veel grooter dan tou ïiju bereist iudien bij zulk een geringen diepgang de voortstuwing door middel van een Bchipef had moeten verkregen orden zooals in het advies werd aangegeven hetgeen door de aanwezigheid van veel plauten iu de te bevaren tochten bovendien onuitvoerbaar zou gebleken z n Het Polderbestuur bepaalde de grens der afmetingen voor het vaartuig zelf en de wuteropbrengst de Nederlandache Stoombootmaatschappij ontwierp de werktttigelqke inriebtiugeu voor het pompen en voort bewegen N R Cl De Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland heeft bij circiiluire van 10 dezer aan de gemeentebesturen besturen der waterschapiKu enz kennis gegeven van de oprichting van het Ministerie van Waterstaat Handel en Nyverheid en hen namens den Minister van Binnenlandrche Zaken uitgeuoodigd ten aanzien der zaken en belangen waarvoor de zorg aan het hoofd van het nienwe Ueparteoseut van Algemeen Bestuur is opgedragen voortaan met dien Minister in briefwisseling te treden en zich dienaangaande nwt ZEia in betrekking te stellen Tevens is aan die besturen voor zooveel noodig medegedeeld dat brieven n adressen voor mecrgeuoemden Minister bestemd moeten worden gericht aan den heer Minister van Waterstaat Handel cu Nijverheid I e rechtbank caleertang te besUssenhebben amtrent en reeks van procedvrea betreffende onteigening van I pereeclen ten behoeve van den spoorweg Leiden j Woerden In al deze zaken heeft een onderzoek van leskundigen plaats gehad welk onderzoek zooals wij vroeger meedeelden zeer ten bezware van de Spoorweg maatsciiappij is aitgevailec daar volgeus han berekeningea veel hooger bedragen zouden moeten i orden aitbetaatd dan laar de Maatschappy warea aangeboden De pieidooiea in drie dezer taken zyu iu6daganngevan£ en Zij betroffen depcrceeleu waarvan de heeren Jan Belt Jacobus Bult eu J U W Pape tgeaaren z n Voor de SpoornTgmaatscliappij trade als pleiters op die Leidsche advocaten mrs A Neeb en F Was voor de heeren iBell mr A S Va Nierop van Amsterdam en voor den teer Pape mr C P 1 Pape van sHage l e cisohende Speorwegmaatsefaappij verlangt thans dat ie rechtbank zich losmakende van het oordeel d r ie k n ligen de door haar gedane aanbiedingen zal voldoende verklaren maar de gedaagden ertrouwen dat het eollege passeerende het verzoek van eischeresse tot het benoemen vau andere deskundigen zal bevelen de uitbetaling van het hooger bedrag of zooveel als de rechtbank zal vermeenen te behooreu De strekking van de conclusie van het Opeub Min zullen wg late r mede leeltn Ds P H Hugenholtz jr heeft aan den kerkeraad der Ned Herv gemeente te Amsterdam kennis gegeven van zijn besluit om dexe te verlaten by een brief waarin hij zijn redenen daarvoor ontwikkelt Hg sohrgft Toen de Synode van 1876 de bevestigingsvragen voorgeschreven in art 39 Keglement Godsdienstonderwijs als naar de letter verpHchtend had gehandhaafd behoorde ik tot de predikanten die tegenover dit besluit hun non possumus plaatsten en verklaarden eh aan geenerlei bclijdenisdwang ooit te zullen onderwerpen In afwachting van het besluit der volgende Synode besloot ik nog een jaar mij de scheve positie te getroosten van een predikant die zqa leerliugen de toetreding tot de gemeente die hij zelf dient ernstig moet ontraden Thans heeft de Synode van 1877 beslist Zq heeft in de plaats der thans vigerende vragen andere voorgesteld die in bewooidingen ww rckiwar maar tevens zoo dubbelzinnig dat a A de groote meerderheid nwer vei gadering daarmede geen vrede hebben kan van nieuws het synodale streven verraden om de meest niteenloopende godsdienstige overtnigingen saSm te koppelen in ééa oowaar en dos onwaardig kerkverband Zij heeft de onderteekeBingsformale voor candidaten tot de H Dinist voorgeschreven in art 27 van het Beglement op het rxaraen ter toelating tot de Evangeliebediening waarvan een wgziging door twee moderne leden der Synode ToorgesleW naar de letter gehandhaafd Zij heeft einiïtlijlt even als de kerkeraad dezer gemeente geweigerd t oor te leenen aan eeuig voorstel tot een minnelijk uiteengaan vau de partijen iu onze Kerk en voor de rechten der minderheden zoowel van ortho dcie als moderne richting niet de minste waardering getoond Waar zoo langs den weg van adressen en voorstellen alle pogingen tot een kloeke en doortastende ophjKsing der kerkelijke quaestie zoovvel bij de Synode Ills bij uwe vcrgaderini vergeefs zijn aangewend daar acht ik met Vülkoineu eerbiediging van elk wiens geweten in dezen nndirs getuigt voor mij zelven t oogenblik gekomen om te breken met een kerk die door innerlijke onwaarheid eu dubbelzinnigheid het licht dat in haar is tut duisternis doet worden Met diepen weemoed in t hart verlaat ik een Kerk nfaaraan ik veel te danken heb eu die ik naar mijn beste weten heb trachten te dienen maar ook iu de vaste overtuiging dat ik zoo doende handel volgens plichten roeping Aanvaardt M M de oprechte verzekering dat ik bij de pijnlijke conflicten die zich meermalen tnssehen verschillende leden van uw vergaileriiigcii mij hebben voorgedaan altijd getracht heb te handelen uit heilige overtuiging eu zoo ik iemand uwer tegen mijn bedoeling ooit gekwetst heb of gekrenkt wees verzekerd dat mij zulks van harte leed doet Terwijl ik diegenen uwer die mg blijken van waardsering en welwillendheid geschonken hebben daarvoor hartelijk dank zeg verblijf ik met de beste wensehen voor uw personen en betrekkingen enz Een wild zwijn richt sedert eenige dagen onder de gemeenten Nuland Berlieum en Rosmalen op de aardappelvelden groote verwoestingen aan Uit Zwolle wordt van 12 November gemeld Gisteravond eu gedurende den geheelen nacht heeft het hier zoo hevig uit het zuiden gewaaid of liever gestormd dat in H uren het water op den IJsel 34 en op het Zwartewater 33 e itimeter is gevalleu heden namiddag was dientengevolge het water in de stadsgrachten zóó laag dat een paar schippers die met hauue geladen schepen het Almeloosche kanaal op wilden zich eerst van liehtersehepen moesten voo rzien Eeuige jaren geleden werd het oorlogs fregatschip Jmta Paulouma gebauwd het maakte nooit een zeereis maar diende steeds als reserveschip Het vaartuig dat een enorme som heeft gekost heeft thans op Fjjenoord eene reparatie ondergaan die twee ton kostte Het is thans een driedeks fregat en ingericht tot oefenschip het zal staan onder bevel van den commandant Jorselin de Jong eu achter het Kgnspoor liggen nabij s Jigks Entrepot Aan boord komen met 1 December 300 jongens van het admiraalsohip Jf attenaer welke er op worden overgeplaatst Alles is op de gemakkelijkste en doelmatigste wijze ingericht Er bevindt zich o a eene school met inrichting voor gymnastiek Voor gas en waterleiding is gezorgd 120 gaspilten zijn aangebraeirt en worden gevoed door een meter welke op den wal staat Het is te hopen dat de jongens die daar eene zoo tamelijk kostbare opleiding zullen outvuugen later goede diensten aan de marine zullen bewijzen Het district Eindhoven van Eigen IMp heeft besloten lot oprichting van een bakkerij Gister is door de pojitie te Haarlem ten huize van een brievenbesteller beslag gelegd op een vr groot aantal stikken welke door hem niet aan het adres waren bezorgd hoofdzakelgk prijsconranten van modemagazgnen uit het buitenland De man gaf voor dat hij daarvan dagelgksch eenige rondbracht maar is evenwel geschorst Uit Groningen meldt men dat door den heer J Pik effekteuhandelaar aldaar als uitgever en eigenaar van de brochure De Russische spoorwegfondsen bij de justitie een aanklacht is ingediend tegen den boekhandelaar Noprdhoff te Groningen ter zake van het dezer dagen in den hanilel brengen van een werkje getiteld I iéiiwe Leiddraad voor geldbelegging waarin een deel van genoemde brochure woordelijk zou zijn nagedrukt Men meldt uit Laren van 12 Nov Vóór ongeveer 7 jarelf is op de algemeene begraafplaats alhier ter aarde besteld het lijk van iemand die een zelfmoord had gepleegd en om die reden niet mocht begraven worden op de begraafplaats der roomschcatholieke gemeente waartóe de overledene behoorde Vóór eenigen tijd had de familie van den overledene zich onder overlegging van een attest van den geneesheer dr van Hengel dat de zelfmoord in een aanval van waanzin had plaats gehad gewend tot den aartsbisschop van Utrecht met verzoek alsnog naar aanleiding van dat attest verlof te geven om Eet Igk van den zelfmoordenaar van de algemeene begraafplaats over te brengen naar de bijzondere der r c gemeente Nadat het bedoelde verlof door den bis1 schop was gegeven en ook op grond van het daarom trent bep ialdc bij de bografeiiisiVet de burgemeester dezer gemeente de noodige toestemming had vetleend tot overbrenging van het lijk heeft deze plaats gehad echter zeer tegen den zin van een aanzienlijk deel der r k bevolking van deze plaats De ontevredenheid over het plaats gehad hebbende schijnt zoo hevig te zijn dat niettegenstaande in de godsdienstoefening iu de Roomsch CathoUeke kerk mededeeliug was gedaan van het door den bisschop van Utrecht verleende verlof en van de reden waarop dat gegrond was des avonds een troep van wel 300 personen dreigende en tierende de afsluiting van de begraafplaats heeft verbroken de kist met het lijk van den bedoelden persoon heeft opgegraven en weder naar de algemeene begraafplaats teruggebracht Naar men verneemt is van het een en ander proces verbaal opgemaakt Men leest in het W p h Regl Ook de wet op het notaris ambt is rijp voor eene grondige en degelijke heraiening Ook daarvoor ligt een ontwerp gereed waarmede raeii het iu sommige opzichten oneens kan zijn maar dat toch een bruikbaar geheel is en dat in ieder geval als leiddraad dienen kan bij de herziening en de vervanging van de wet van 1842 Wij verwachten dan ook dat het ontwerpvan Lijnden zal worden ingetrokken eu dat spoedig eene geheel nieuwe wet op het notariaat aan de Stn tenOeneraal zal worden aang eboden In het tijdperk van vier weken 7 October tot 3 November 1877 zijn blgkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Zuid Holland 20 runderen Utrecht 1 rund Friesland 16 runderen Totaal 37 rnuderen In het vorige tijdperk vau vier weken waren 4B runderen door die ziekte aangetast iStM tau 23 Oct Men meldt uit Arnhem Een lalidbouwersknecht is terwijl hg in het land aan het werken was door een ezel aangevallen en dermate gebeten dat men voor zijn leven vreest Niet dan met de grootste nboeite gelukt het het woedende dier dat op het lichaam van zijnen vgaud was gaan staan daar af te trekketi i Op Woensdag 21 dezer zal eep buitengewone de 32e algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappg van Landbouw gehouden worden in het Hotel Funckler te Haarlem Het voornaamste doel dezer vergadering is de benoeming van een lid van t hoofdbestuur van ZuidHolland in de plaats van den heer J C Van der Oudermeulen die door de algemeene vergadering te Alkmaar als voorzitter der Maatschappij is gekozen en als zoodanig met 1 Januari 1878 zal optreden De navolgende heeren die verkiesbair zijn worden door de bij hun namen gevoegde afdeelingen ter benoeming voorgedragen W C M Begram te Oorinchem door de afit Leiden en omstreken G A Van Driel te Puttershoek door de afd de HoekscheWaard mr W O T Van Oudhensden te s Gravenhage door de afd Waard en Groet eiland Wieringen Woerden en omstreken Zaanlandsche Gemeenten en Zoetermeer Zegwaard en omstreken C H baron Van Pallandt te Wassenaar door de afd Katwijk Valkenburg en Rijnsburg J ü Preuyt te Geervliet door de afd Waddiiixveen Zevenhuizen Nieuwsrkerk a d IJsel en omstreken A H VanTienhoven te Gorincbem door dt afd Beemster Edom Putmerende Goedereede en omstreken Haarlem eo omstreken en Hoorn en omstreken D Zaayer Sr te Goedereede door de afd Wognum Nibbixwoud en omstreken De gemeenteraad van Alphen a d Rijn heeft besloten het adres van t bestuur der Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid Holland aan Z M den Koning gericht houdende verzoek om ontheffing der gemeenten van de bemoeiingen en werkzaamheden voor het Bgk of belooning dezer diensten niet te ondersteunen De raad overwoog dat de ontheffing niet kan plaats hebben zonder wijziging der Gemeentewet dat de werkzaamheden worden verricht door en opgedragen aan B en W zoodat het niet regelmatig zou zgn voor deze persoonlgke diensten de belooning te doen komen ten bate der gemeenten en dat blgkens een beslissing der Regeering in 1854 is bepaald dat zoo de medewerking der plaatselijke besturen niet kan plaats hebben zonder kosten deze kosten moeten worden beschouwd als bij de wet opgelegd te zgn Door B en W is aan den Gemeenteraad van Leeuwarden voorgesteld aan de hebren die een drinkwaterleiding naar die stad willen leggen en daartoe vergunning verzocht hebben tot het leggen van buizen enz in de gemeente de voorwaarden mede te deelen welke aan de aangevraagde koncessie eventueel zullen dienen te worden verbonden Blijkens onderzoekingen van deskundigen is het te verkrggeu water na zuivering door filttccrloestiJlen nis driukwaler geschikt te achten doqh B W oordeelen dat dit onderzoek als een eerste proeve beschouwd en door meer onderzoekingen dient gevolgd te worden zoodat zij de aanvraag om vergunning nog niet voer afdoening vatbaar achten Ten einde echter het tot stand komen der onderneming zooveel van hel Gemeentebestuur afhankelijk is te bevorderen meenen B en W als voorloopige beschikking de mededeeling der eventueel te stellen voorwaarden te moeten voorstellen Zij hebben een oncept van die voorwaarden daarbij overgelegd Men meldt uit Deventer aan de H O Maandag namiddag overleed plotseling na het nuttigen van enkele beten van den middag maaltijd de heer J v T koopman in verfwaren alhier Daar vermoedens v m vergiftiging bestonden is dadelijk een onderzoek ingesteld waartoe de rechter commissaris uit Zutphen denzelfdeu avond is overgekomen Des nachts heeft eene lijkschouwing plaats gehad waarvan de uitslag nog niet bekend is De heer van T leefde met drie kinderen gescheiden van zijne echtgenoote die te Amsterdam verblijf houdt De Stoompoit deelt omtrent de koncessieaanvraag van de directie der Ned Rijnspoorwegmaatschappijvoor een tramway van het station den Haag van het Rijiispoor naar de badplaats Scheveningen mede dat er overleg tusscheu de directie en B en W deze laatste bijgestaan door de komm van fabrikage plaats gehad en dit tot overeenstemming geleid heeft De weg zal namelijk behoudens goedkeuring vanden raad loopen bings de noord oostzgde van hetKanaal tot de Koninginnebrug om van daar met afwijking iu zooverre van het oorspronkelijk trace van B en W zich te richten steeds langs het kanaal tot aan de haven bg de Hangbrug nabij de cemeutfabriek vau den heer Pleysier en om vervolgens den landw te volgen die van die brug af met een gebogen richting langs de nieuwe gebouwde school naar den Nieuwen Weg loopt De weg zal dubbel spoorverkrijgen behoudens enkel spoor op die punten welke de koiicessiegevers zouden aanwgzen eu nietzooals B en W aanvankelgk hadden voorgesteld enkel spoor met toelating van dubbel spoor op enkele ptinte Een 13 jarig knaapje heeft op eigen houtje eéne wandeling ondernomen van Den Haag naar Leeuwarden Hij volbracht de reis die strekte om zijne pleegmoeder te zien in echt dagen des nachts uamea boeren hem welwillend op Hg is thans door de politie naar zijne ouders teruggebracht die in begrijpelgko onrust verkeeid hebben JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der Reedergen te Katwijk aan Zee eu Noordwijk aan Zee In het afgeloopen boekj iar zijn ontvangen aan contributicn van de reeders die zulks gedeeltelgk van de inkomsten der visscliers af houdeu van 52 bomsohuiten te Katwijk a 3 136 van 11 bomschuitenteNoordwijlt a 3 33 ƒ 189 nan jaarlijksohe bgdragen van 60 cents of hooger 1167 17 aan renten 776 62 gift van N N door Mr S Ie P 10 Ibgaat van den Heer H A DeSwaan 200 2331 79S De Vereeniging heeft dit jaar ondersteund te Noordwgk aan Zee 1 weduwen 9 weezen 2 bejaarden te Katwgk aan Zee 24 weduwen 22 weezen zgnde de nagehiten betrekkingen van de verongelukte bemanning der bomscfauiten De Industrie de drie Gebroeders Zorg en Vlgt Vrouw Neelije Kntwgks Welvaren de Jonge Dirk de Adriana Katwgks Welzijn de vier Gezusters de drie Gebroeders Victor Jacob de hopende Vissoher Vrouw Jaoob Vrouw Johanna en Vrouw Catharina De Vereeniging heeft in dit boekjaar uitgekeerd ƒ 2370 25 gedurende de zomermaanden ƒ 1 25 voor elke weduwe ƒ 0 87 voor eiken bejaarde en ƒ 0 26 voor elk kind gedurende de wintermaanden 1 60 voor elke weduwe ƒ 1 10 voor eiken bqaarde en ƒ 0 35 voor elk kind per week Het kapitaal bestaat nu uit eene Insohr ving op het Grootboek der Nationale Werkelgke Schuld i li pCt ƒ 37000 nominaal belegd in de Leidsche Spaarbank fiiOO belegd a deposito ƒ 4370 86 en in contanten ƒ 638 97 De Vereeniging eindigt haar vérslag met oprechte dankbetuiging aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en tevens met den wensch dat men Uijve mtdewerkeu om het fpnds door j iarlijksche bijdragen gifieü en legaten te schragen De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter A V 1N DRIEL Secretaris Leiden 13 Juni 1877 De Qoudsche Subcommissie zal de vi ijheid nemen binnen eenijïe diigeii over de jaarlijkscbe bijdragen per kwitantie te beschiicken In November 1876 werd aan het Bestuur der Vereeniging eene som van 62 47 als netto bedrag der oontributiea uil onze gemeente overgemaakt Sedert het vorig verslag werden als bijzondere giften door den eersten ondergeteekeride oiiiv ingen ƒ 3 5U eu ƒ 3 Terwijl wij hiervan in d mk melding maken meenen wij de zaak in de vourtdurende belangstelling onzer stadgeuoüten te mogen aanbevelen De Subcommissie voornoemd M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJ3SEL BI SCHEPPER Gouda November 1877 FOXjI TIB I Als gevonden aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een GOUDEN RING met Juiveeleu steen en een GOUDEN OORKNOP Schuttersraad te Gouda Bij vonnis van 10 October jl is met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld M N wegens plichtverzuim in eene boete van ƒ 1 en in de kosten van het geding Laatste Beriichten Parijs 14 November Particulier telegram De zitting van den Senaat was heden kalm Generaal Guillanmet verdedigde de reorganisatie van den generalen staf De Kamerzitting was zeer onstuimig De Fourton verdedigde de officieele candidatuar Faiïjs 14 Nov De senator De Frandiea is gestorven Versailles 14 Nov De minieter de Fourtou was heden in de Kamer het eerst aan t woord Hij zeide dat het beginsel volgens hetwelk de regeering het recht heeft zich iu den verkiezingstrijil te mengen altijd door de oppositie erkend is en dat beginsel is ook steeds door het gezag in praktijk gebracht Als de drukpers vrg is de vergaderingen vrij zijn als de oppositie stelselmatig de Regeering hoont en aanvalt moet deze dit dan alles verdragen zonder zich Ie verdedigen De Minister verklaarde verder dat de voorgestelde enquête eene inbreuk is op het gezag èn van den Senaat en van de rechterlijke en de uitvoerende macht Hij constateerde vervolgens dat Frankrijk blgkens de verkiezingen in bgna twi gelgke kampen verdeeld is In plaats van de ceneNpartg door de andere te verdrukken moet men den gemeensohappelijken band opsporen die haar aan elkander verbindt Men heeft zich hg de kiezers aanbevolen uit naam der bedreigde Constitutie van den in gevaar verkeerendeu vrede van de bedendaagsche vrijheid en de burgermaatschappij Maar indien de oppositie slechts dal vraagt dan heeft zij geen tegenstanders Iudien zij iets anders vraagt dan heeft zij er geen mandaat toe Frankrgk wil een Gouvernement vau orde en vrede het wil duurzaamheid Dit alles is veilig onder het bestuur van Mac Mahon dien het gaiische land vraagt om te blgven op den maatachappelijken post waar hg geplaatst is Het wil van hem geen uittartingen en geen toegeven geen meegaan en geen heengaan Op zgn post nu zal hij blijven De heer Jules Ferry antwoordde den Minister De republikeinen zeide hij waren wel degelijk gerechtigd de Republiek bedreigd te achten Met de Republiek onder clericalen en vreemden invloed geloofde zij s lands belangen in gevaar Men heeft het bestaan van het ItaliaauschDuitscfa verbond geloochend maar tusschen beide staten was de overeeustemminn reeds verzekerd voor het geval dat het clericalisme zou zegevieren De Minister Decazes verklaarde dat voor onwaar De heer Ferry zeide vervolgens dat de theorie volgens welke twee machten tegenover een derde het veld moeten behouden onaannemelijk is Frankrijk zou zich de tweede ontbinding niet laten welgevallen De zitting is geëindigd te midden van heftige voorvallen naar aanleiding van logenstraffingen tusschen de heeren Targe Robert Mitchell eu Gambe ta gewisseld Margen is de hertog de Broglie aan t woord MARKTBERICHTEN Gouda 15 Nov Bij kiemen oin t w is de stemming flauw l oldenarwe puike 14 25 a ƒ 15 Mindere ƒ 12 a ƒ 12 73 Rog e puike 9 a ƒ 9 50 Mindere ƒ 8 a 8 50 Voer ƒ 6 20 a ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 8 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 Haver zware 5 a ƒ 6 75 Lichte ƒ 3 75 a 4 5Ü De veemarkt met goeden aanvoer alles werd tot enorme hooge prijzen ïlug verkocht vette varkeus van 24 a 27 cents per half kilo schapen iets vlugger magere varkens en biggen traag te verkoopen Kaas Aangevoerd 63 partijen prijzen van ƒ 28 aƒ32 Goeboter ƒ 1 50 a f 1 60 VVeiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke StandGouda GEBOKEM 12 Nov Coruelia Nutje ouderi A Kuis en T M tan Duyu Fieter Coroelis oudiri P den Ouden eo C Goedburt 13 Cortielta Ntla ouderi J Schoouderwueid eu k LvtÜaog MartuiBS Johaoues ouders T ds Jong en J M M bleeawmkel Willem ouders W Uokhoveu en jt C Borkus Beiua Chnsliua ouders D E ViMer en J van Dyk Everdina Petrooella Maria ouders J vau Oorscliot en J vau der Veer 14 Joiiauoes ouder J van den berg en m Nieonlaud 15 Agu ha ouders P vuD Duuren eu w O Nabben ÜVEBI BUK V 12 No N J ao Uorat 25 j 11 m 13 W VQU der ijmeeóc lm M M lan den £ od 4 d U Z an den Eng 42 j GEHUrtü 14 o H Boa en E tan Delft A van Zut iben en P G Hoogeoes Burgerlijke Staad van onderstaande gemeenten van 7 tot 14 ov 1877 Moordrecht GEBOBEN Hendrik ooder C van der Kuij en D van Vliet Theodora Frederica oudtra M C Vollebregt tn ï Strubbe OVERLEDEN C B Grendel kaUvrain van C den Hullsnder 38j O NDEHTEüUWD J van Helden 26 j en B E v n Kooij 30 j an lliUegersberg GEHUt B Geene Oouderak GEBOnCN Fietrr Jan ouders W Donker n P C vau Erk Jauua ouders A Brandsen en M Ment OVEKLEUEN O van Uuijvendgk 4 m J Terloaw 4 w ONDERTKOLWD Geese CBHLWD Geene Stolwijk CEBOBEN Johannes Cornelia eu Willem Nieolaas onders G den Hoed en H Uanrman Klaas ouders S Kuolvrgk en A Berger OVERI EUE N Geene ONDERTSOUnO Geene CEHUV D Geene Hajastrecbt GEBOBEN JdU Theodorua ouders J Dmgelmans en M C van der Wol OtKKLEDE N II Lck lj Echtg lan E van MaarBcbalkerwaard ONDEKI liüUnD P de Lange 38 j en E Ovetta 34 j GEHUWU Gi i e Waddinxveen GEBOBEN Abraham ouders J Vis en J J van der Vlugt Jacobus ouders M aD der Heijden en M an Olterloo Km ntje onders J Alleinekiuders en U Hoogerwaord OVEBLEDBN M E Heller 34j geh met A Kool S Boomsluiter 48 j geh met M Semeijo ONDEErROUWÜ f Blonk en A de Raadt GEHULD H au Vliet en T van ttgk C M dg Groot en M M Alphenaar ADVERTENTIÊM Voorspoedig bevallen van eene Dochter J VAN OORSCHOT VAN VLR Veeb Gouda 13 November 1877 ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è L H SERRE BIJBELLEZING door den Heer H O VOORHOEVE opMiANDAO 19 NovEMBÉE en verder geregeld om de 14 dagen in het Lokaal op de Gonwe ingang bjj P DEN OUDEN Wtjk C Nummer 22 TOEGANG VRIJ COR BD and POTTED BEEP HAM TONGUE and GAME pate de Pommes Prunellen eA Abricozen NIGHT LIGHTS 7 Hours verkrygbaar ALBERT P J MELKERT Haven L I