Goudsche Courant, zondag 18 november 1877

Züiidai 18 Novittiber N 2064 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo AdverleDlieiilail vèor Oonila en OiiislrelieD COKES tijdelijk 40 ccMit per hectoliter aan de CiASFAmUËK alhier net BESTUUR Tan den Polder STEIN h voornemens op VRIJDAG den 30 NOVEMBER 18T7 des roormiddags ten 10 uren ten huize van L BLANKEN te Haastrecht in het openbaar b enkele inschrgving te VERPACHTEN het PONT EN SCnUITEWEEa van dien Polder voor den tgd van 2 jaren De voorwaarden zullen twee dagen voorden dag der Verpachting ter lezing liggen ter plaatse voornoemd Het Bestuur voornoemd A VAN BAREN Voorzitter JANSEN Secretaria Iteeuwijk den 15 November 1877 Oe Kolenmijn Binnen eenige dagen wachteuds een Lading PUIKE KACHELKOLEN waaruit groote en kleine Partijen verkrijgbaar zyn J H SPIERLXGS Kattensingel 14 Nov 1877 PAKHUIS Men vraagt zoo spoedig mogelgk te haur een PAKHUIS liefst gelegen san het water wanneer er woning aan verbonden mocht zgn is geen bezwaar Reflecteerende gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder letter A JS den Boekband A BRINKMAN alhier Commissie en Verhuurkantoor De ondergetekende VRAAGT en BIEDT AAN Mannelijkeen Vroaweiyke Personen voor alle denkbare VAKKEN door het geheele Rijk en daar bniten Linnen en Werkmeiden kunnen tegen December geplaatst worden Uij biedt te koop aan Bnitenplaatseu üoerder en Huizen enz Vele en difierente Affaires heeft hg over te nemen Hjj belast zich verder met de behandeling van alle voorkomende zaken Op eerlijkheid soliditeit en discretie kam men vertrouwen stellen Adres ten Kantore van P K GERSTING Korte Molenstraat 30 te s Gravenliagé dat leeds 20 jaren en zeer gunstig bekend staat Aan zgn adres wordt een COMPAGNON gevraagd voor deze zaak Openbare Vrijwillige Verkoupiiig TE GOUDA op DONDERDAG 22 NOVEMBER 1877 des middi ten 12 nre in het Logement cHet ScBAiKBOKD Op den Kleiweg aldaar van 1 Een HUIS met ERVE TUIN nieuwe half a ewerkte SCHUUR en Vrge Poort daarnevens Wgk Q No 25 aan het Jaagpad te Gouda bevattende zeer vele gemakken 2 Een HUIS en ERF met mime TIMMERMANSWERKPLAATS alsmede een Vrge Gang Wgk E No 207 ia de Eniperste te Gouda bevattende zeer vele gemakken Beide perceelen te aanvaarden b de betaling der Kooppenningen vóór of op den 24 December 1877 Breeder by biljetten vermeld en informatiSn ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddiruneen STEENKOLEN Binnenkort zal aankomen eeno Ladins RUHR GROVE KACHELKOLEN waaruit wij gedurende de lossing tot 6 2 C P H L MÏÏD Kontant zonder korting afleveren VRIJ aan huis bezorgd mits bij 2 of meer fl L mudi gelijk genomen IA IMIIVCE Cic Gouda 15 Nov 1877 MB Bestellingen om uit het Schip te ontvangen verzoeken zoo spoedig mogelijk in te zenden ten einde voor eene geregelde bezorging te KUNNEN ZORGEN mm TE KOOF Door COMMISSARISSEN van den Zandweg van Gouda naar Goejanverwelle worden te koop aangeboden 45 stuks meestal ZWARE POPULIEREN BOOMEN en wel in VIER perceelen zgnde perceel één No 1 tot en met No 11 twee 12 22 drie 23 33 vier 34 45 Allen staande aan den opweg tusschen den Land van Ste nschen dgk en de Wilnis niet ver van het kanaal den IJsel over Haastrecht De velling of rooging zal geschieden na de betaling en voor het einde der maand JANUARI 1878 Aanwyzer is J DEKKER te GoyanverweUe De billetten der gegadigden worden franco ingewacht door den Heer L dz GROOT Jb CommissarisSecretaris van genoemden weg wonende op den Hmze Habsoamp in de gemeente Ede I P van der Want i CZoon GEOSSEE IN ZOUT Nonnenwater O No 2 Nochern 12 September 1877 Den heer W H Ziokeuheimer Mainz Door een vriend werd de DRUIVE BORSTHONIG door u gefabriceerd tegen mijn hoesten en heeschheid gerecommandeerd gelieve daarom eenige flacons te zenden BellSteiu Burgemeester Nochern 21 September 1877 Daar ik my na het gebruik van den mij gezonden DrolTen BorsthOnig zeer veel beter bevind zoo verzoek ik nog eenige flacons Betlsteln Burgemeester JS Alleen echt verkrijgbaar in flacons A van fl 2 die van geele flacons f JaLC vin l 1 die van roodo en la IgTJg tiu flacons van 66 Cent die van witte VVi r j 5y oapSUlen voorzien zyn waarop ne ir 0 venstaand fabrieksmerk Te Gouda by F H A Wolff Boskoop bfl A J van Twont Baaêtrecht bp J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Gonda Druk van A Brinkman Daar ik mijdoor ondervinding overtuigd houd dat de door den heer L SERNE veearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPOALA van goede uitwerking is bij paarden durf ik ZEds artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen I I HBNDRIKSE J Hz Middelburg Stalhouder van Z K H Pring 20 April Hendrik der Nederlanden De vele attesten en het onophoudelijk vlegend schrijven over de ongelooflijke resultaten die dit praeparaat oplevert maken het mjj gemakkelijk elke verbruiker daarvan een zekere herstelling te guaranJeeren L SEBNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Dit artikel is buiten den fabriekant verkrijgbaar h f 1 50 per bus bjj den Heer J v d WAL te Gou ia en in de verdere bekende depots Flinke Agenten worden op aUe plaatsen gevraagd IJitkomsten alleen beslissen Als er ooit door een Geaeeewyze scllitterei de uitkomsten zijn verkregen dan is bet door Dr Aiaï s geneeswijzen Hondfrdduiienden hebben daaraan hun gezondheid te danken door haar werden veel zieken zooals uit de attesten bigkt ook toen g eliolpen als hulp niet meer mofceiyk scheen Ken ieder ksii dus zijn toevlucht tot deze beproefde geneeswijze met hit whie vertrouwen nemen Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het vourtretfelijk geïllustreerde 490 bladzijde dikke werk Dr Aiby s KatUurgeueeswiiJze Prys één gulden te Rotterdam in Bichteb s Boekhandel die het werk op verlangen tegen toezending van 20 postzegels a 6 ots rechstreekt verzendt OFENEAfiE mmm K BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 22n NOVEMBER 18Z7 des voormiddogs tea 11 ure inhetRaadhuis aldaar te VERHUREN 1 Een stuk WEILAND gelegen langs de Papepaaisteeg te Gouda tözenover de Burgerluke Begraa laats bjj het kadaster bekend in Sectie E No 1052 en volgens hetzelve groot 20 Aren en 70 Centiaren 2 Een stukje LAND gelegen aan het einde der Lazaruskade te Gouda bg het kadaster bekend in Sectie E No 35 groot 7 Aren en 20 Centiaren 3 Het GRASGEWAS van den Goejanverwelschen dgk voor zooverre dit het eigendom der gemeente Gouda is 4 Het GRASGEWAS van den Hoogen Schielandschen Zeedgk strekkende van de Kaarsenfabriek tGoudaD af tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht en 5 Het GRASGEWAS van de Baarslaan van het Huis De Nikuwe Baabs af tet aaa den Beeuwgkschen Ijoek Allen voor den tgd van DRIE of ZES jaren ingaande den In Jannarg 1878 en eindigende den laatsten December 1880 of 1883 Waarvan de voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddag 10 tet des namiddags ten 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen Net weinig moeite Is men schijnbaar 10 Jaren Jonger Men moet daarvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken met het EAUCHBOMATI QUE Haarflechten Pruiken enz kan men r iakkelgk de oorspronkelgke kleur wedergeven bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag te bekomen te en blauwe posiaegels postwissel of rembours bjj THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein Regts No 32 Amsterdam BUITENLAND Unllcnlandsch Overzicht De stryd is in de Woensdag gehouden zitting der Franaohe Kamer voortgezet en wel iu de eerste plaata met een uitvoerige rede van den Minister van Binuenlaudsohe Zaken Fuurtou die behalve de ofH iécle candidaturën ook de bekende niet oorspronkelijke Franaohe driemachten theorie verdedigde maar hierbij zich o a aan de orerdryviug schuldig maakte dut alleed de Senaat en de uitvoerende maobt naast de recblerl Kè macht de bevoegdheid hebben om een eilquéte in te stellen naar de verkiezingen De Miuinter ging niet zoover van te beweren dat de Kamer de geloofsbriaven van ie officiéele andidaten ougeoprnd Uoest goedkeuren hg liet echter die gevolgtrekking aan zgu geestverwanten over Indien men den iiihuud vau Fourtou s rede daarlaat zul men aan den anderen kant hem den lof niet ontzeggen dat hij zioh onthield van uitvallen en eeu zekere zakelqke gematigdheid iu het oog hield De Minister werd beantwoord door Jules Ferry die op het groote feit wees dat de Bepubliek de bestaande regeeringsverm bedreigd werd zoowel binnent als buitenlands De vermelding run het DuitschIta liaansch verband bracht den Minister Decazesi aan het woord teiwyl Ferry eindigde met de verklariug uut Fraukryk zich geen tweede ontbiuding zou lateu welgevallen Zoo staan thans de beide partijen tegenover elkander hier de Begeeriug die de Kamer beschuldigt van misbruik van macht en derhalve straki wanneer de Senaat zgu toestemming geeft opnieuw concludeert tot ontbibdiog en daar de raMuUtlteid der Volkavert eowoordiging die tegen de toekomstige ontbindtug een niet minder ernstige bedreiging doet hooren Donderdag was de vioe preiident van den Ministerraad tevens Minister van Justitie hertog Ue Broglie aan het woord Donderdag is nadat de Broglie het woord gevperd en Gambetta hem beantwoord had het vourltel irovy tot het bonden eener eniiuête met 320 tegen iOi stemmen aangenomen In den Senaat werden DondcrdHg vier senatoren voor het leven verkazen De volstrekte meerderheid der aitgebraohtfl stemmen bedroeg 141 De reactionaire partij a den Senaat had den buit behoorlijk verdeeld Twee Orieanisteu werden gekozen Chabaud Latoor met 152 Grefuhle met 149 stemmen een legitimist Lucien Brun met 148 st eeu Bonnpartiat Gmndpenret een berucht rechterlijk ambtenaar tijdens het tweede keizerrijk met 141 st Op de republikeinen Lefrano André Jaurreguiberry en Allou waren 137 136 181 en 130 stemmen uitgebracht OCwhoon te Parijs groote opgewondenheid heersoht blijft voor het uiterlijk alles rnstig Ondanks de militaire maatregelen en de heftige rede van de Fourtou biyft men pogingen aanwenden om een vergelijk te treffen Op het Élysée schijnt men hiervan niet afkeerig Meu schrijft dit hieraan toe dat de oonstitntioneelen in den Senaat weigeren tot verderen weerstand hon steun te verleenen De hertog d Au diCfretFaaqnier heeft zeer stellig verklaard dat hy zyn ontslag als president van den Senaat zal vragen indien men op het Ëlysée voortgaat met zich uiet te storen aan den wil der natie De geheele uitslag der herstemmingen voor de generale raden ia thans bekend De republikeinen nebben daarbij 17 zetels gewonnen by de eerste verkiezing bedroeg hun aanwinst 118 zoodat zij in het geheel 136 zetels hebben veroverd De Bussen bombardeeren voortdurend Plewna met alle kracht maar schynen nog geen plan te hebben op een storm en hut toe te leggen op een uithongering van Osman waartoe bet voortdurende heftige schieten eigenlijk dient is niet zoo gemakkelijk te begrgpen In de Turksohe hoofdstad is een publicatie uitgevaardigd waarbij 11 worden bedreigd met den krijgsraad die in openbare biljetten de leden der Kegeering bedreigen Overigens zoekt men hier weder zijn heil m verandering van de kommandementen Suleiman is uit Bulgarije teruggeroepen en wordt vervangen door Fazli Faoha Suleiman ia benoemd tot opperbevelhebber van de troepen in Rumeliê Iu den Fruisischen Lnmld ig worden de beraadsla gingen over de begrootiiig voortg izet zouder belangrijke voorvallen De Minister Friedenthal is nfar Varzin geweest om I met Bismarck de verdere reorganisatie van het bioneulandsche bestuur te bespreken Boine zal weldra bebiugryks dingen zien gebeuren het einde van den paus nadert blykbaar de uitvoering van alle zakeu van materieelen aard is reeds opgedragen aan de kardinalen Fecci en Simeoni omdat de paus zelf te zwak is om er zioh nog mede te bemoeien hij neemt lederen dag af De Italiannsche minister van openbare werken Zanardelli heeft ziju ontslag genomen wegens moeielykhedun in het tot stand brengen der overeenkomsten betreffende de exploitatie der spoorwegen over welk punt in den boezem van het kabinet verdeeldheid heersohte BINNENLAND GOUDA 17 November 1877 Woensdag a st zal door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap der heeren Le Oras van Zuijlen en Haspels een stuk worden opgevoerd dat eeu der beste is dat op hun repertoire doorkomt nl Vriend Fritz van Ërckmann Chatrian De zorg die nan de vertaling en aan de opvoering van dit stuk door t Rotterdamsch gezelschap i besteed is buitengewoon gewefst De heer Le Gras die t heeft vertaald heeft dt opvoering in Parijs met zorg gadegeslagen om Vaa de waarde van het stuk door een slordige opvoering toch niets verloren te doen gaan De zorg en moeite daaraan gewijd hebben t gevolg gehad dat Vrwnd iiz uit eea oogpunt van tooueelspeelkuiiBt beschsiird boveu nau st mt iu du lange rei van stukken die door i Rotterdamsch gezelschap op loffi lijke wyze worden ten taoueele gebracht Wy vestigen daarom gaarne de aandacht onzer stadgenooten op deze voorstelling en zij vooral die de talenten van den heer van Zuijleu waurdeerru mogen niet verzuimen Woensdag de schouwburgzaal met hunne tegenwoordigheid te vtretrcn De laatste najnarsveeinarkt deze weck teSloUiyk gehouden was niet zoo druk bc zocht ds de andere markten £ r waren minder stuks vee aan de Ign dan op de vorige het geval as De handel ging echter vlug men besteedde hoogere prijzen Bij het departement van koloniën is ten Ixhocve van de noodlydenden iu de kuloiiie CurH io tot hiertoe ontvangen de som van ƒ 20 783 27 waarvoor de gouverneur langs tclegraphischcu weg wordt gemachtigd op het dep van koloniën wissels af te geven en ten behoeve der noodlydenden te beschikken In eene Woensdagavond gehouden vergadering van de afdeeling Amsterdam van het Nederl Protestantenbond werd na de gewone werkzaamheden door de leden van gedachten gewisseld over de uittreding van modernen uit de Nederl Herv Kerk De voorzitter de heer Hugeiiholtz Jr lichtte de bekende beweegredenen welke tot die uittreding oorzaak waren kortelings toe waarna hij den aanwezigen vroeg hun gevoelen in deze te openbaren Dit bleek te versohilleu met dat van den heer llugenholtz I fcu maakte hem een verwijt van de uitdrukking dat eerlijkheid hem en andere modernen dwong uit de Kerk te treden en vroeg of daarom de 40 000 modernen van wie slechts ecu klein deel het gemeeiischapslevea uittrad oneerlijk waren omdat zy het protest hadden onderteeKend aan de Synode tegen de beUjdenisvragen zander thans mede uit te treden Sommigen vonden niets stuitends in de eischen der synode Zij waren gevolg van de minderheid welke de modernen in de Kerk uitmaken De modernen hadden geen recht den stryd op te geven alvorens alles beproefd alles gedaan te hebben wat zy konden Men vond dit opgeven niet moedig en herinnerde den voorzitter dat hy indertijJ den overgang van dr Van Gorkom had afgekeurd met de verzekering dit nooit te zullen doen Deze beiwareu vonden warme bestryding hoewel meer van de bestuurstifcl dan wel uit de leden A ingevoerd werd dat auderen nog niet van oneerlijkbeid kouden gezegd worden beschuldigd te zijn als men voor zichzelveii het schipperen met eeu beginsel afkeurde M iiir tr werd ook op gewezen dat de grootste vrienden ran het modernisme zij die vroeger elke krachtige on ifhaukclijke uiting het warmst toejuichten thans de consequentie dier woorden tot daad geworden afkeurden dat de confessioneelen wat het begrip van solidariteit betrof en tucht waaruit eenheid voortvloeide verre stonden boven de modernen met al hun individualiteit welke eigen streven en pogen verzwakt indien men zich niet als de tegenpartij onder één leus ééu hoofdbeginsel terugvond Anders zouden de uitgetrcdenen spoedig een klein wolkje blijken dat weldra verdween aan de lucht Het zou plicht verzaken zijn niet moedig voort te treden evenals het plicht was Van elk modern al kan hij zioh uiet vereenigrn inet hen die de gemeeuschap prijs gaven hen te waardticren als eerlijke strijders in de voorste gelederen voor de goede zaak van de vrijheid van hart en verstand Zjuder eene cjnclusie te uemeu ging de vergadtriiig uiteen Te Nienwe Pekela had dezer dagen het volgende plaats W de Haan landbouwer aldaar zat s avonds omstreeks 7 ure tehuis voor het venster met een mei je waarmede hy zich weldra iu den echt dacht te begeven Op eenmaal werd er een schot gelost en de Haan aan de rechterhand en het hoofd gekwetst Ziju broeder J de Haan is onder verdenking de dader te zyn in hechtenis genomen en gevankelijk naar Winschoten overgebracht Te Zwijudrecht zijn dezer dagen nog aardbeziën van den kouden grond gegeteu waarvan de geur evea friscb was als in den zomer terwyl ze mooi groot van stuk eu goed van smaak wareu Donderdag is te Utrecht eene vergadering gehouden van vertegenwoordigers van de christelyke pers Ër is eene vereeuiging tot stand gekomen van chris telijkhistorische journalisten waarvan tot bestuurders zijn gekozen de hh J Wolbers te Utrecht J II Donner te Lulden en A Brummeikamp pred te Alkmaar De ramp te Curasao komt ten minste weder sommigen ten goede Blijkens medeiiccling van den gouverneur van dat eiland namelgk zijn de meeste strafregisters van de mauschappeu verloren gegaan Woeusd igochtend kwamen van Nienwediep te Soheveniugen aan twee matrozen behoorende tot den Scheveuiiigschen haringvisschcr Wonderlijk ïjh f Betren eye gevoerd door schipper J Korving toebehoorende aan den reeder J Schoor die verklaarden dat zij in den uacht van Zaterdag op Zondag door een Frauscheu vissoher zyn aangevaren ten gevolge waarvan de schipper eu een matroos aan boord van den Franschman zyn overgesprongen Vour hen wns daartoe geen gelegeiibeid tengevolge van den storm eu de hooggaande zeeèu De sch tde aan het schip was niet aanzienlijk huu visohwaiit was beschadigd en zij hadden twee touwen verloren de rest van de equipage was toen met het vaartuig naar het Nieuwediep gesukkeld waar zij behouden zyn binnengekomen Na te Soheveningen van een en auder te zijn voorzien zal het vaartuig heden of morgen de vissoherij op nieuw aanvangen Te Vlissingen kwamen Woensdag morgen van Engeland op hunne doorreizc naar Bnlgirijc eenigo heeren en dames aan behoorende tot do Vereenigiiig het Boode Kru s met zioh voerende eenige kisten met geueesniiddeleu ververschiogen enz waarvan binnen een paar dgen nog grooie verzendingen zullen volgen Met het voornemen om dag eu nacht door te reizen vertrok het gezelschap terstond per spoor via Venlo Tot ons lee lwezen zegt de Arnk Cl die dit mededeelt moeten wij hier de voor ons land niet zeer vleiende mededeeling bijvoegen dat de eeniije lijn waarop door hen pass ige moest worden betaald van Londen tot het doel hunuir reis die der Ma njchappij tot exploitatie der staataspQorwegen was by de vermelding waarvan de onde beer die het geselschap aan