Goudsche Courant, zondag 18 november 1877

t ♦ Burgerlijke Stand GRBOHt X 15 Nov Arte Isaac oadtra A de Mink en Ji Prpvo QVilRIBnEN 15 Nov W Bokboven 2d OTOF IiTïtOÜWÖ 18 Noi H J Marree 21 j en A Terdnes löj P Welter 52j en C Koemaos 51 j A vau Heedc 2fi j en f J de Ijange 40 j ADVERTEMTIEW Vijf enTwlntig Jarigë lij ECHTVEREENIGINCJI VAS = S HENDRIK VAN BAARZEL CHRISTINA AGATHA V LEEUWEN l Gouda 17 November 1877 roerde zieh dan ook de uitdrukking liit ontv illcn dat Nederland aclf ook noj wel eens de diensten vau het Rosde Kruis noodig zon kunnen hebben maar daaraan niet scheen te deuken T e vleeschprijüCH ju thans gedurende den sliichtlijd in de noordelgke proviuciën lager dan stdcrt de laatste jaren Voor 40 a 45 cents per s kilo koopt men tegeuwoonlig bij de slagers het puikste ruuclvleesch biefstuk ent Gedep staten vau de proviueie Groningen hebben zich tot den minister ran biunenl znkeu gewend met het verzoek dat aau de universiteit aldaar onderwijs worde gegeven in de p ychiatrie theoretisch en pri tisoh Vermits de staten hebbeu besloten dat geen eigen gesticht voor krankiiunigen zal worden opgericht zon eehter een zeker aantal kruukzinnigen voor bedoeld onderwijs c q worden gereserveerd Voor de arrond rechtbank te Middelburg is behandeld de zaak tegen den gezagvoerder vun het Duitsche barksehip MoUt wegens het invoeren van 18 kisten buskruid Het openb min eisctite ecne boete ran 500 De verdediger concludeerde tot vryspraak Ia de Diusdag 11 gehoaden zitting van de kamer ran Koophandel te s Gravenhage herinnerde de heer Boer dat het op 1 Dtcembera s 2 5 jaar zal geleden zijn dat van rykswege de telegraafdienst werd ingesteld Ontegenzeggelijk zijn de voordeeleu groot welke daardoor aan onzen handel nijverfaeid en scheepvaart ten deel vielen eu uankbaar moet erkend worden dat het telegraafbestuur onvermoeid en welwillend voortgaat in dezen tak vau dienst al de verbeteringen aan te brengen welke de voortgaande wetenschap eu ontwikkeling aan de hand doen Heeft de nijverheid raeuigraaal reden tot beklag over gebrek aan medewerking van de zijde der regeering in dit opzicht althans is erkeutel kheid harerzijds plieht Daarom wensehte hij te dezer gelegenheid hulde te brengen aan het eorps ambtenaren bij de telegraafdienst voor het vele goeds dat het in een tijdsverloop van 25 jaren tea bate van handel nijverheid en scheepvaart heeft rerrieht De kamer drukte eenparig hare instemming met dat gevoelea uit Twee peisoBeo genaamd E en B te Arnhem zaten Dinsdagavond geuoegelyk onder een glaasje vklare en bespraken onderwyl dat B by E zou logeeren omdat de laatete die wedttwenaar was zich zoo eenzaam gevoelde Te hvis gekomen werd nog eeue hartversterking gehaald waarop de gastheer vermoeid van het praten op zija stoel insliep Midden in den nacht wakker wordende bespeurde hy dat zijn vriend was verdwenen en ook tot zijne ontsteltenis dat eec mahoniehouten kistje met ƒ 140 en rijn jas waren ontvreemd De politie tracht de verblijfplaats van dezen vriendseh ippelijkeu dief op t sporen De zoog enanmde flGaiizeuraarkt te Koevorden was outzeitend druk bezocht in weerwil van het ongunstig weder Vee was er bijna niet deze d ig wordt dan meer beschouwd en gevierd als kermisdag De naam 4li zer macht was vroeger gerechtvaardigd door den grooten toevoer van ganzin die in den l tatsten tijd meest één of 2 dagen later arrivceren Zoo zijn er dan ook Dinsdagmiddag eirma 1000 onder behoorlijk beltoorlyk geietde van Koevorden naar Hoogeveen opgemaMheerd die verder via Botterdnm de reis naar Engeland lullen moeten maken Uit Kwartier VoUenhöre wordt gemeldt De toestand van bet jachtveld is in dezen geheelen omtrek vry gunstig De jacht op waterwild is schijnbaar door het onstuimig weder zelfs zeer voordeelig lederen dag is het strand bedekt met wilde zwanen waarvaa er nog al enkele met daarvoor bizonder ingeriehte geweren geschoten en tegen hooge prijzen verkocht worden De pryien van alle wildsoorten zyn in den laatsten tijd gestegen Een hans geldt ƒ ï een pntr ƒ 1 90 een eend ƒ 1 en hooger De indertijd in onze boesdien geaeolimateerde faisanten worden wel geeebolen doeh niet in den handel gebracht Beeds eenige nialep doch steeds te vergeefs werden door het te Stad Volleuhove gevestigde dykbentnnr van het Ie district in Overysel by de betrokken autoriteiten pogingen aangewend om ook Drentscfae landbeiitters die zooveel belang hebben bij onze zeeweringen te verplichten hnn aandeel in de opbrengst der deklasten te dragen Thans heeft dat Bestuur lich weder tot Gedep Staten gewend met dit gevolg dat van die zy le althans met den Minister over deze zaak geoorrespondeerd zal worden De goondbeidstoestand van bet vee is thans veel beter AH soorten maar vooral goede melkkoeien vet en jong vee lyn tegenwoordig zeer geldig De handel is in de laatste dagen ook zeer geanimeerd Be beer mr A Kefdyk verklaart in een ingelOBien ctA in de Triade Cowrmt dat nu de K icsvereeniging Ie Lcet trardcn de wensohelijkheid van do verkiezing van doi nieuw opgetreden minister van oorlog heeft uitgesproken hij tegenover den heer l c Uoo geen canditatuur wenscht te aanvaarden Het schynt dat de rijksdag te Kopenhagen niet over écu nacht ijs gaat Deze gedachte althans komt onwillskeurig op bij de lezing van hel volgend bericht Na een debat van elf uren nam de rijksdag in overeenstemming met Ie regeering het voorstel aan tot voorloopige bewilliging van de promsioxeele begroüting Volgens Figaro heerseht te Varzin bij prins Bismarck diepe rouw Zijn lievelingshond Nero is dood en het vermoeden bestaat dat Èet trouwe dier vergiftigd is Er is een lijkschouwing gehouden en Ie ingewanden zijn iu een blikkeii bus naar Berlijn gezonden Voorts is het stoffelijk overschot door acht werklieden van het kasteel in het park begraven Ten slotte deelt Figaro mede dat een prijs van 300 raark uitgeloofd is om den moordenaar van Nero te ontdekken De Engelsehe consul West klaagt iu zijn handelsrapport van Suez over het nfgeloopen jaar zeer over het lastig wangedrag der pelgrims welke in grooten getale door die plaats komen Zij waren zegt hij iu het vorige jaar buitengemeen lastig tergend en beleedigend tegenover de Buropeèrs wellicht toe te Bohrijveu aan den meer opgewektea religiehaat door den oorlog tusschen Uusland en Turkije maar zij waren tevens iu alles ongeregeld onrustig en maakten bet der plaatselijke autoriteiten hoogst lastig Onder de vele redenen welke de consul voor dit laatste opgeeft wordt het feit vermeld dat er volstrekt niets gedaan wordt dm voor zoovelen benig onderkomen te verschaffen zelfs geen gelegenheid om te kamperen eu evenmin gezorgd voor scheepsgelegenheid tot vervoer In het pelgrimsseizoen komen toch honderden van die aspirantheiligen met den spoorweg te Suez aan wachten daar op scheepsgelegenheid en moeten dikwerf vele dagen waehten Opmerkelijk is echter dat het lastigste goedje is dat wat van de noord en westkusten van Afrika komt Tripoli Tunis Algiers Marokko en Mogador in Egypte bekend onder den naam Moghrebies van Noghreb of Afrikaas Westen De klachten komen ook elders voor Wie zich nu zulke pelgrims mocht voorstellen als men ze van vroeger ivel eiis op een prentje zag afgebeeld zou zich deerlijk bedriegen De pelgrim is niet meer een wezen volkomen eerwaardig bijna dubbel gebogen onder den last van zyn zondeiipak voortstrompelende op een staf over ongebaande wegen Zulke pelgrims waren niet lastig Maar de soort is ontaard meestal zijn het hier schavuiterige personen die met een reiszakje per spoorweg reizen en iedereen vervelen ï GEZONDEN Mijnheer de HeJacieur 1 Vergun mij van uwe bekende onpartijdigheid de planlsinic in uw geëerd blad te verzoeken van een antwoord op het hoofdartikel van den Heer L voorkomende in uwe Courant van 14 November betuigende bij voorbaat voor de welwillende plaatsing vau dit mijn schrijven mijn bijzonderen dank De gedaohtenloop van den Heer L over concurrentie onderschrijf ik in algemeeneu zin maar daar waar ZEd zegt iiJf aa het eerst in vele gezinnen eene aardigheid iiom eefis 26 francs te tcage de ondervinding heeft ifVelen geleerd dat de iediening weinig of niet te wenschen overlaat en dat men zich dikmijl bevooritdeelt door hetgeen men noodig heeft uit Farijs te laten home loodat het meer en meer algemeen Kórdt en onze winkelier de nadéelen van die concurrentie van den vreemdeling gaan ondervinden moet ik in het midden brengen dat er eene speciale zaak op den voorgrond treedt Als man van het vak en volstrekt belang hebbende weiisch ik den Heer L te doen opmerken dat hier tusschen de regels gelezen kan worden eene of andere aanstaande annonce van ecuig dusgenaamd huis van Parys maar werkelyk zij het dan op meerdere of mindere groote schaal slechts van eene Parijsche winkelzaak eventueel ten doel hebbende om met in Parijs dusgenaarade reclaWearti kelen in goei Hollandich iok Vobels den in Nederland gevcstigden winkelier die van de eerste Fabriekanten en niet van collega s betrekt te beuadeelen Dat mynheer de Bedacteur kan niet de bedoeling zyn van het artikel van den Heer L ten minste niet als in den Heer L een eenvoudig opmerker gezocht moet worden wat wel eenigszins twijfelachtig is door ZËds in bovenstaande aanhaling voorkomende aanbeveling Een winkelier die lust en ijver voor zijne zaak heeft Zal in de eerste plaats zich op de hoogte weten te stellen van alles wat op het gebied van I zyn handel oetrekking heeft en wil hij als concurrent tegen buiteulandschc huizen optreden zal hij allereerst de kanalen dienen te weten van waar die huizen hunne goederen trekken zonder dat zou concurrentie onmogelijk zijn In de tweede plaats zal hy door bewijzen moeten kunnen staven dat zijn cliënt het verlangde even voordeelig of voordeeliger bij hem tan koopeu dan by zijne buitenlandsche concurrenten En in de derde plaats zal hij op de hoogte dienen te blijven van de krachten zijner builcnlundbchc concurrenten iNu schynt mijnheer L niet te weten dat de ondervinding aan winkeliers hier te lande die zich toeleggen op deze drie grondregelen het laatste jaar heeft geleerd het publiek voornameiijk het gedistingeerde publiek veel minder uit Parijs laat komen dan vroeger en een feit is het dat te Boozendaal op 15 October bijna a minder door die Parysche huizen is gedeclareerd dan op dien zelfden datum van het vorig jaar voorzeker geen bewijs van vooruitgang Ik hoop dat de Heer L hieruit zal zien dat de hooge ideen die men van den Parysclieu winkelier had zeer aan t dalen zijn en het niet onmogelijk is dat de sympathie voor Parijsche en Brusselsohe huizen even spoedig zal verdwijnen als die welke vroeger voor de firma Kii g Cie te Londen bestond Wanneer het publiek zich vóór dat zy hunne bestellingen op staaltjes aan Parijsche huizen opgeven zulks confronteren met de goederen die de Nederlandsche winkeliers aan het stuk aanbieden zal het zeer spoedig overtuigd zijn dat het inkoopen ran Parijsche huizen denkbeeldig goedkoop is vooruamelyk wanneer men op dezelfde conditién als die van het Buitenland koopt Blykt echter het tegendeel ziet de winkelier dat zijne goederen minder van quatiteit of duurder zijn dan van de Buitenlandsche huizen zal hij verstandig genoeg zijn maatregelen te nemen zulks niet meer kaïi plaats hebben Doet hij dat niet dan heeft hij zijn minderen omzet niet het publiek maar wel zich zelven te wijten Met achting heb ik de eer te zijn Mijnheer de Bedaotenr UEd Dw Dienaar D 8AM80M Laatste Berichten Farifs 16 November Het seuaaulid Lanfrey is overleden Heden ochtend had een tweegevecht op den degen plaats tusschen de afgevaardigden Allain Targé en Mitchell Mitchell ie aan den arm gekwetst Parijs Ifi Nov Men verzekert dat de vereeniging van constitutioneelc senatoren aan gedelegeerden uit haar midden zal opdragen naar de Broglie te gaan en bedenkingen te ontvouwen tegen de politiek van weerstand en op grond der jongste verkiezingen de noodzakelijkheid te betoogen om een ministerie te vormen uit de gematigde republikeinen De constitutioueelen beschoirweii ecue nieuwe ontbinding als oumogetyk zoo zij niet door nieuwe feiten wordt gemotiveerd Het voorgenomen onderhoud met De Broglie heeft tot op dit oogeiiblik nog niet plaats gehad Versailles 1 6 Nor Dé commissie van enqnéte is benoemd De Senaat heeft de verkiezing van den Bouaportist Grandperret tot senator voor t leven weder vernietigd omdat ééa tembiljet by vergiasing tweemaal was geteld Versailles I6 Nor De Kamer beeft leedi verseheiden verkiezingen waaronder vele van conservatieven goedgekeurd De Ministers hebben hun collectief ontslag ingediend MaoMahon nam het aan maar verzocht huo aan t bewind te blyren tot zy zullen kuhUen warden vervangen Versailles 16 Nov De uiterste reahtenyde en de rechterzyde van den Senaat zkllen moiftia dri gedelegeerden benoemen die in last zullen tmtVangen om uit naam dezer partyen met de Segeeriig te con fereeren Versailles 16 Nov Men venekert in d par lementaire kringen dat morgen tuiachen gedelegeerden van de verschillende groepen der reohterz e van den Senaat eene oonferenti zal plaats hebbeü over den politieken toestand Van d resultaten deufr confeicntie zullen alle beslissingeu omtrent de fdnno tie Tan hbt nieuwe Kabinet afhangen COEEESPON0ENTIE C o te E W j knanea aan uw veriMk oiet voldoen dsar wij al zeer weinig waarde hecbten aiD de toooeelcntiek vsb een blad dat voortdureud een oitstekeod tooueelgezelichap in goede atoklcea avond aan a ond la t optreden ixnatX daarvaa ook slechts de minste notitie ie Doraen Het ichiJDl o t dat wil dat blad zijne Iner voor liebttn ap dat gebied in do eerato plaata d Ditnemoode vobriteliingen van dai gezelacbap moesten worden besproken Eene gnnatig critfck van dal Uid op iat gebied ii dna voorona geea gwnd tot aanbeveling Dt HïDicnr Voorspoedig bevallen van eene Dochter J VAN OORSCHOT VAN DEE Yeer Gouda 13 November 1877 Bevallen van een Zoon E H F W GöTTE geb Bietz Gouda 16 November 1877 Op den 12n November jl overleed zacht eu kalm tot innige droeiheid van mj enm ne kinderen ua voorzien te zgn van de HeiÜge Sacramenten der stervenden m n geliefde Zoon NICOLAAS JOHANNES in den ouderdom van b na 26 jaren Wed J VAN DORST geb M VAN Bu kland De Timraermahs affaire zal door mijn Zoon LAMBEUTÜS van DORST op denzelfden voet worden voortgezet X Door een telegram ontving ik het treurige bericht van het overljjden van mijn geliefden Zoon MATHIEÜ BURGERSDIJK in leven Directeur der Hoogere Burgerschool te Soerabaya Allen die den overledene eenigszins gekend hebben zullen zich onze groote droefheid en ontsteltenis kunnen voorstellen Wed H BURGERSDIJK CouvÉE Algemeenê kennisgeving Voor de talrijke bewijzen van deelneming ondervonden b de ziekte en het overlijden van haar geliefden Eehtoenoot den Heer FREDERIK HENDRIK R0EL0FF8 betuigt de ondergeteekende ook namens Kinderen en Behuwdzoon haar bartel ken dank Wed ROELOFFS Staal Gouda 16 November 1877 Men verlangt ten spoedigste TE HUUR een NET EN mil HUIS tegen 150 f 180 per jaar in den omtrek van of op den Fluweelen of Bleekerssingel of Tiendeweg met een paar Kamers Keuken enz Adres aan t Bureau dezer Courant STEENKOLEN Btanenkort zal aankomen eene Lading BÜHROROVE KACHELKOLEN uraamlt wij gedurende de lossing tot 62 2 Ct P H L MUD Kontant zouder korting afleveren VBW aan hxüs beeored mits bij 2 of meer H E mud gelijk genomen JAN PRIXCE Cie Gouda 17 Nov 1877 H fieat lingea Om uit bet Schip te obir vangen verzoeken zoo spoedig mogelijk in te zenden ten einde voor eene geregeld bezorging te KUNNEN ZORGEN PAKHUIS Men vraagt zoo spoedig mogeljjk te huur een PAKHUIS liefst gelegen aan het water wanneer er woning aan verbonden mocht zi u is geen bezwaar Reflecteerende gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder letter A bij den Boekband A BRINKMAN alhier lEUEIEIEx JEjlÈsr KleedingMagazijn ONTVAJsGElV de NIEUWSTE WM¥ia=ST©Wffl J HOOGENBOOM mm TE mi Door COMMISSARISSEN van den Zandweg van Gouda naar Goejanverwelle worden te koop aangeboden 45 stuks meestal ZWARE POPULEEEN BOOMEIT en wel in VIER perceelen zijnde perceel één No 1 tot en met No 11 twee 12 22 drie 23 33 vier 34 45 Allen staande aan den opweg tusschen den Land van Steijnschen dijk en de Wilnis niet ver van het kanaal den IJsel over Haaetrecht De velling of rooming zal geschieden na de betaling en voor bet einde der maand JANUARI 1878 Aanwijzer is J DEKKER te Goejanverwelle De billetten der gegadigden worden franco ingewacht door den Heer L de GROOT Jr CommissarisSecretaris van genoemden weg wonende op den Huize Uab aiif in de gemeente Ede Openbare Verkoopinqen TE GOUBA op WOENSDAG 21 NÓVEMBE 1877 des voormiddag t n Elf ure in het Hotel De Zalm van Een HUIS en ERF in de Kuipersteeg tegenover de Keizerstraat te Gouda VVjjk K No 201 groot 214 centiaren nithoofde van den ganstigen stand geschikt tot uitoefening van alle wjnkelzaken In het Huis is een niim Voorhuis met Kantoeren zijn verscheidene Kamers en Bergplaatsen Te aanvaarden 1 Januari 1878 En een HUIS en ERF in de Vlamingstraat te Gouda Wijk O No 318 verhuurd by de week voor 2 En op DINSDAG 27 NOVEMBER 1877 des voormiddags ten negen ure in bet Lokaal Wijk K No 237 aan de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DB006LEEVER te Gouda JJ KIEBEIlT imT ioiiDA QeëraaUleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPOBTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiöi overlreifen VERGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz Op Franco Aanvraag ontvangt een ieder die zich van de waarde vaa hetGeillastreerde Werk Dr AIR Y s NATUUEGENHESWIJZE wil overtuigen een uittreksel daaruit gratii tnfranto toegezonden door SiCHna s Boekhandel te Rallerdam Geen zieke verzuime het dit uittreksel te ontUedea ÏE HUUR op de MARKT Franco brieven onder letters H G terBoekdrukkerij van H OOÜBISSEN Markt Gouda Een Juffrouw uit de Fatsoenlijke Stand 24 jaren oud wensehte tegen 1 JANUARI GEPLAATST te worden als WIITEELJUFFEOUW of tot A DS 1ST EN TI E in een Klein Gezin Salaris iï geen vereischte Adres met franco brieven letter Z bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ÖFËNllË 7EIIS00FIN De Notaris C A van BLARICÜM te OudewaUr zal op WOENSDAG 28 NOVEMBER 1877 Ölfc ïoormiddags ten 11 ure in de Herberg DE Zwaan van de Wed M STRENG te Haastrecht verkoopen Ten verzoeke van het R C PAROCHIAAL KERKBESTUUR van Haastrecht Een Meerenhuis zgttde de voormalige Pastorie der B K Gemeente met de daarnaast staande Kapel voorzien van groot bovenlicht of lantaarn van geschilderd en gekleurd glas benevens Erf en Tuin te zamen groot 3 Aren 99 Centiaren te Z oas r cA aan de Noordzijde der Hoogstraat en strekkende van de straat tot aan den IJssel Eerst in 2 perceelen en daarna in massa te veilen en door uitgestrektheid en gunstige ligging aan het water zeer geschikt tot uitoefening eener KAASKOOPEBU Breeder bij billetten ea nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris van BLABICOM voornoemd De JKolenmijn Binnen eenige dagen wachtende eta Tiiriing PUIKE KACHELKOLEN waaruit groote eu kleine Partijen verkrijgbaar zijn J II SPIERIXGS Kattensingel 14 Nov 1877 ZOM AG a s weer 7 PORTRETTEN a ƒ 1 L H SERRE COKES tijdelijU 40 cent per hectoliter aan de GASFABRIEK alhier Borstlijders vinden baat bij den voortreffelyken Bijnlandaohen DRUIVEN BORST nÓNiG Dongen SO Mei 1876 De ondergeteekende verklaut volgaarne dat hydoor bet gebruik van den 400 gunstig bekendsDBUIVENBOBST HOKIG van den Beer W H ZicKENUEiHER te Mainz geèeaen is van eene Borstkwaal waaraan hij twee jaren geleden heeft Hijbeveelt diia den Borsthonig allen Börstlyders ten zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men venacltt er op attent te zijn dat de flacon vSn ft 2 ï B eene e die Mn ft 1 van eene rooife en die van fl 0 6 B van eene witte captuli dk nevenstaandfebriekstempel vooraen isi Alleen echt verkrijgbaar te Te Gouda bg F H A Wolft Boskoop biJ A J ran Twoat Baaatticht bjj J D den Hartog OtukmaUr bg f Jonker Idenbtug 1