Goudsche Courant, zondag 18 november 1877

Wociisdaiü 2t Nüvenibcr Rnslaiid 4 Leening 1860 Wed KNOX DORTLAND berichten dat de COUPONS van bovenvermelde Leening è L 2 5 ƒ 26 55 vervallen lo Decemoer 1877 van af heden te hunnen kantore worden betaald tegen den Koers van jri2 02i 2 per Lst met ƒ 27 06 Andere tX UPONS in Lst betaalbaar worden tevens tegendien koers berekend Gouda 17 November 1877 mrn EOHDEAüHN mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en amlere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda 6izcmder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart e balf ankers Prijscouranten worden gratis en ftanko verzonden AJles wordt fi anko huis geleveinl NATIONALE MILITIE Verzekcrlng Maatscliai p I Eendracht OEVESTIGU t © sGRAVENHAGE De DIRECTIE heeft de eer belanghebbenden te informeercn dnt de deelneming in isovengenoemde Maatschappij door het geheele Rijt is opengesteld De Assurantie welke deze Maatsehappij iederen deelnemer aanbiedt boven Cemmütitmaré f ülhen Kerkende personen lAaakt verdere aanbeveling onnoodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel vall p omtrent de wijze waarop zy zich steeds gekweten beeft van haar verplichtingen liggen ten allen tijde voor belanghebbenden têr inzage De deelneming f esehiedt voor de provincie Zuid IIolland aan de onderstaande Hoofdkantoren Te t Griuenhage bij den Hoofddirecteur J J KERENS Beestenmarkt 103 Sotterdtt Directeur H VAN BEUNEN Oostsingel 13 Dordrecht n n u L D VAN SON Vriezenstraat Gouda J W C VAN BES WERP Waohtebtraat 18Ü N 206Ö 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws m AdverteDtiebiad voor Gouda en Omslrekeu Sociëteit OINS GENOEGEN te GOUDA 2de Veontelliag in bet Abonneuent Directie IE 6RAS VAN ZUIJLEfl HASPELS Woensdag 21 November 1877 ïlïiMi FIÏTI ïooneelspel in 3 Bedrjjw L AMt PEITZ door Éscicmann Chatkiaii vertaald naar t door ona asngekoelite liandacliriit der aoteara doer A J LE 6IUS Aaiwang ten Tl uur precies PBIJZEN ga PLAATSEN Eerste Rang Toor HH Leden Iianne Dames ten Kinderen O SQ per persoen Gaand y 0 49 tper persoon Het Boreaa tot het bespreken der ptnstsen is geopend W OENSDAG 21 NOVEMBER van des morgens 10 uur tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op DINSDAG 20 NOVEMBER 1877 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats IH Inteekenaren wordt herinnerd datalleen des Dinsdags avonds nog DAMESKAARTEN tegen den Inteëkenpr s i vei krggen z n Atteen HH Leden der Sociëteit kunnenX ten voor die HH Jnfeekenaren vrelke pereoonlflk verhinderd ayn EN AfDBCLINO UITERLIJKE WELSPaE EKDBEID op Zondag 25 November 1877 des avonds ten 7 i ure in de Sociëteit Ons Genoegen isrrBTrv7 B m VOOB St Nicolaas M van der BURG wydsiraat L van fVatikom Lang e Tiendeweg D 63 beti by deze i ne geëerde Begunstigers dat TOor het Sr NIC0LAA8FEEST in gereedheid ia Toorzien van eeue aeer groote Collectie der Nieuwste en Fijnste SÜJKER en CHOCO LAADWERKEN en verdere artikelen tot bet boTenffenoemd Feest behoorende waarvan h aan Yerkoopers een goed Rabat zal afstaan Hy vleit zich derhalve gelgk bet vorige jaar ook nu met een druk bezoek te wordm vereerd en biyft na zich in de gewaardeerde gunst zgoer Stadgenoeten te hebben aanbevolen fioogaobte nd L VAN WANKOM Gouda 17 Nov 1877 COBNED and POTTED BeefHftfli ToRgnc and Game Wert India TAMARINDE Engdsche JAMS 8AUCEN en ZUREN en alle soorten van VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN de THEE van 1 per Vs Kilogr biyfl steeds aanbevolen voor dageigksch gebruik ALBBBT HIGUT UGHTS 7 HOURS P J MÊLEERT Alarmcr Geëmailleerde cauee foetbettm welke eene buitengewone fraaie glanS oezitten worden vervaardigd in de AT EL I E R 8 van PHOTO RAFIËN en CBAIJON PORTRETTEN van L H SERRE Weerdsingel tegenover het Laboratorium te Utrtcht m TE mm kmm dës mmm Op franco aanvrage worden dadelgk bovengenoemde GEËMAILLEERDE PORTRETTEN ter bezichtiging gezonden VERSCH BOTRRLETTISIIS KKKgrCBBAK AfPELBOLL£N kATTJBNTONQKN KI EIN OGRAK KONINRINNEBKOOB SAUSIJZEVBROODJGJ Bn vporuitbntelliug W N RAAIJMAAKERS Haven 17 KoninkiykB Nederlandsohe 11 Weesperzijde Amsterdam Agent voor Gouda en Omstreken de Heer W Lampe Gouda Prgs 16 Cents per Kan Franco aan Huis inVaatjes van 30 ii 40 Kan Ünlverseel Zuiverlngszont Het eclite algemeen gunstig bekende UNIVERSEBL ZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maaghealen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrggbaar in 1 4 pakjes it 15 Cent 1 2 pbkjes a 2773 Cent en neele pakjes Ji 50 Cent te Gouda bij J H BOERS Apotheker en te Boskoop bg A J VAN TWOUT Ontvangen 1 A4IMA€IIIK£S P P SOOS LANGE TIEKDBWEG PHOTOGEATIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Guldéh bij IIKXDKH LAMME TURFMARKT H 92 P van der Waai G CZoon GEOSSEE IK ZOÏÏT Nonnenwater O BTo 2 Publieke Verhuringf in JANUARI 1878 van een BOÏÏWMMSWONIira TE BOSKOOP voor 30 stnks VEE voor den tgd van 7 jM voorzien van GOEDE Wei en Hooilanden Belanghebbenden vervoegen zich bü dè heejren yERMAAS Sehied Singel No 43 Rotterdam Qonds Druk van A Brinkman Kennisgeving BüEOEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda Gelet op art 16 der We van 2 Jani 1876 Staatsblad n 95 Brengen ter openbare kennis dat de heer E 8 Cats alhier in hooger beroep is gekomen bij Z M den Koning ti geu de door het Beslour dezer gemeente aan de heeren G B van Goor Zonen verleende vergnuuing tot het plaatsen van een stoomwerktuig in huu perceel aan den Kleiweg te Oouda Oouda den 19u November 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZEN DOGEN De Seeretaris BROÜWEK BUITENLAND Uuitenlandsch Overzlcbt Het Pransohe ministerie heeft gelegenheid gehad ïich voor de Kamer te verdedigen werd geslagen en aat heen Zietdaar in korte woorden de geschiedenis vad hét einde der crisis Maar men zon zich ceer bedriegen in de meening dat dit alles was Wat in de Kamer voorviel heeft vermoedelijk minder uitgewerkt dao wat achter de schermen gebearde Zoo ging het sedert 1870 in Frankrijk altijd en er ïijn sandaidingen genoeg dat het ditmaal niet anders is gegaan Wanneer het ministerie op den Senaat had knnnen rekenen dan ton het misschien geheel andere dingen hebben beproefd dan nu zijn gezien Blijkbaar echter ia onder de fnioti ir nm de meerderheid vau dit lichaam het een en ander voorgevallen wal volhouden onmogelijk maakt Dienaangaande z l men na wel spoedig het nadere vernemen Juist mt echter dat de uitslag veel meer afhankelijk is van de houding der onstilationeele groep in den Senaat dan van het debat in de Kamer is oorzaak vau de onzekerheid die zelfs nu nog beerscht De interpellatie welke gisteren Maandag door den heer de Kerdrel in den Senaat gehouden werd is blijkbaar bestemd om het ministerie een eervoUen aftocht vrij I I D f ure noemde haar een revolutionairen maatregel in de hoogste mate Zij schijnt evenwel een zeer platonisch karakter te dragen volgens de verklaring althans welke de voorzitter van den Senaat gegeven heeft en die van ie meer gewicht is omdat de hertog d Audiffret Pasqnier deel uitmaakt van de constitutioneele partij die in den Senaat het hecht in handen heeft De voorzitter van den Senaat dus verklaarde de hertog heeft zich bezig gebonden met de vraag naar de wettigheid der interpellatie De heer de Kerdrel heeft verklaard dat hij eenvoudig aan de regeering wilde vragen welke maatregelen zij aan hare dienaren zou voorschrijven Binnen die grenzen moest de interpellatie worden aangenomen door den president die niet zou hebben toegelaten dat men op een of andere wijs het door de Kamer der Afgevaardigden genomen beslnit aan critiek onderwierp Oij z jt myne heeren de Senaat van het keizerrijk niet en gij zijt geen reohters over het al of niet constitutioneele van de daden der andere Vergadering Indien de Kamer haar macht te buiten was gegaan wat ik voor mij niet aanneem dan heeft de regeering een middel om zich daiirtegen te verzetten Zij kan de ontbinding vragen Maar tot op dat pogenblik is de Kamer in geen enkel opzicht aan den Senaat verantwoording schuldig Ik onderstel dat deze uitlegging de bezwaren van de heeren Dufaure en Jules Simon uit den weg zal ruimen Brengt men haar terug tot de iermen die door den heer de Kerdrel in zijn opheldering ziia aangegeven dan blijft zijn interpellatie parlementur in deu strengsten zin van dit woord Tengevolge van eene opmerking betreffende de ge houden verkiezing voor levenslange senatoren werd Vrijdag de verkiezing van den heer Grandperret vernietigd omdat een briefje meer in de bus was gevonden dan het aantal leden dat aan de steipming had deelgenomen De nieuwe verkieiing ia 3 dageu uitgesteld De vernietiging der verkiezing van den heer Graudperret met 147 tegen 132 stemmen wordt als een gunstig teeken beschouwd Zaterdag heeft de Kamer onder andere verkttzingen ook eenige vau conservatieve öandideten goedgekeurd ten wier behoeve van de afHches blanches het regeeriitgspapier was gebruik gemaakt De republikeinsche partij heeft inderdaad een blijk van groote onpartijdigheid gegeven to n zij besloot dat de witte aanplakbiljetten op zichzelve gi n redeu waren om eene verkiezing te vernietigen wanneer daarbij geen andere onweltighedcn waren gepleegd Gisteren Maandag kwam de quaestie van de ovrrplakte stembiljetten aan de oid en wel naar aanleiding der verkiezing te Leotoure De commissie va tt onderzoek is van oordeel dat de republikeinsche candidaat Deaoampsis gekozen en wel reeds by de eerste stemming De Timet betreurt het in t belang van Europa dat KacMahon door de daad van 16 Mei Frankrijk in de rg der mogendheden die op het terrein der diplomatie eene hoofdrol vervullen geheel op deu achtergrond heeft gedrongen Sedert dien noodlottigen dag heeft de Fransche Mtie niet den tijd gehad aan iets anders te denken dan aan het clericalisme het radicalisme de plannea der Banjpartisten het lot der Republiek enz Laat die storm nog eenige maandep duren en de aangelegenheden van Europa kunuen geregeld worden zouder dat Frankrijk wordt geraadpleegd Men brenge de agitatie eener tweede ontbinding over Frankrijk en de fiegeering zal noch den tijd noch het gezag hebben om werkdadig deel te nemen aan schikkingen die van onberekenbaar belang voor Boropa kunnen ziJB Het zou voor de eerste maal wezen sedert Waterloo dat het lot van Europa s vasteland geregeld werd zonder Prankryk Is dat vernederend rogit het land het zou in nog grooter mate een ongeluk sija voor Europa En in welk eon toeatand verkeerde Frankrijk róói 16 Mei Nooit was het zoo vreedzaam es zoo conservatief de Bepubliek won eiken dag een kracht De clericale partij vreesde dat het met haar invloed gedaan was de dynastieke partijen zagen hare beslissende nederlaag te gemoet men gevoelde dat men de noumisbare staatsmannen kon ontberen eene minderheid die uiets geleerd en niets vergeten heeft zag het bestuur haar ontvallen ziedaar den oorsprong van het avontuur waardoor Frankrijk in eeu oogeublik netelig vuor Europa en voor zichzelf geheel op den achtergrond kwam Uit Klein Azié komt over Petersburg eene zeer belangrijke tyding In deu nacht von Zaterdag op Zondag is Kars stormenderhand door de Kussen veroverd Nadere bijzonderheden worden niet medegedeeld en met name de verliezen zijn nog onbekend Ze zullen niet gering zijn geweest Maar de vesting moest nog vó 5r den winter genomen worden indien niet de onlangs door de Bussen behaalde voordeelcn nagenoeg vruchteloos zonden zijn Thans toch kunnen d f operatiên tegen Erzerura met kracht worden voortgezet terwijl ze anders misschien zouden moeten zijn opgegeven Is Erzerom in handen der Russen en dat ook dit spoedig het geval wezen zal wordt uu zeer waarschijnlgk dan is in Klein Azle nagenoeg alles verkregen wat dit joar de veldtocht nog kon opleveren Voor een tocht naar Trebizonde is het te laat en Batum kan door de Bussen worden genomen zoodra zij het ernstig begeeren Vrijdag ving in den Pruisisohen Landdag de beraadslaging san over de begrooting vau Eeredienst bij welke gelegenheid de bekende ofgevaardigde Windthorst namens de ultramontanen verklaarde dat er van deze zijde besloten was den strgd met alle kracht voort te zetten Natuurlek werd er menige klaagtoon geuit over den nood der Katholieke Kerk De beraadslaging liep niet af en werd verdaagd tot heden Op initiatief van den heer Windthorst hebben deDnitsche ultramontanen een door 18 leden der partij ond rteekend adres aan den keizer gericht met verzoek om de bekende Meiwetten in te trekken voor zooveel zij betrekking hebben op het openbaar onderwijs De adressanten hadden gehoopt in dit opzichtbij den keizer een gunstiger onthaal te rullen vinden dan bil de ministers doch zij hebben treurig fiatco gemaakt daar Z M geweigerd beeft het documentte ontvangen De Gzechische afgevaardigden hebben ten getale van 32 weder kennis gegeven aan den Oostenrijkachen Bijksraad dat zij niet voornemens zgn te verschijnen Het voorstel om deze gemoti eerde kennisgeving te verretiden naar een commissie werd verworpen De Oostenrijksche en Hongaarsche Delagatiëu zullen tegen 6 December worden bijeengeroepen te Fetth heeft dezer dagen een Ministerraad plaats onder voorzitting des Keizers ten einde de werkzaamheden vast te stellen Te Pesth wordt een monsterraeeting beraamd tegen het Vergelijk INNËNÏT Dr GOUDA 20 November 1877 Gedurende de maand October zijn in de kinderbewaar plaats op de Nieuwe haven elf kinderen opgenomen Het getal verpleegden gedurende die maand bedroeg 62 Ook de heer A Schoneveld van der Cloef is lid der commissie voor de feestviering bij de in Juli alhier te honden algemeeue vergadering der Maatschappij van Nijverheid Het hoofdbestuur van Sigt Hulp heeft bepaald dat van de f 2 60 op 1 Jan e k door elk lid verschuldigd voorloopig ƒ 1 60 ter beschikking der districten blijft en ƒ 1 aao het hoofdbestuur ter goedmaking van oprichtiugskosten enz zal worden verantwoord De berekening is gemaakt voor 9000 leden Tevens heeft het hoofdbestuur besloten niet alleen eeu afdeeling levensverzekering enz voor alle leden te zamen op te richten maar evenzoo te handelen met n spaar en voorschotkas en zulks io het belang der kleine districten waar zulk een inrichting hoogstwaarschijnlijk niet zal zijn tot stand te brengen Wegens de bezwaren die de wet op de coöperatieve vereeuigingen in den weg legt is de vorm van de naamlooze vennootschap gekozen met aandeelen van 25 De districten zijn uligenoodigd vdór 1 Jan e k hun gevoelen over het denkbeeld en over de ontworpen statuten aan het hoofdbestuur kenbaar te maken St ten Oeneraal Tweede Kahib zitting van Maandag 19 Nov 1877 In de zitting van gisteren zijn de w kzaamheden hervat De hh Goeman Borgesius en Brouwers zijn als leden toegelaten Ingetrokken zy n de belasting wetten de wet op het lager onderwijs de kiestabel eïi bet ontwerp tot droogmaking der Zuiderzee Daarna bekwam do minister Kappeyne het woord Geene breede uiteenzetting van beginselen verklaarde hij worde vau het ministerie thaas gewacht De gebeurtenissen aaraan het zyn optreden te danken heeften de personen zijn aan de Kamer bekend By de Indische en de staatsbegrooting Ztil er gelegenheid zijn met de regeering van gedachten te wisselen over verschillende onderdeelen van het staatsbeleid Daarom nu slechts eene eenvoudige welkomstgroet Belijders der constitutioneele begrippen met woord en daad hebben zij uit plichtbesef jegens het land het bewind aanvaard rekenende op de welwillendheid van allen en de hartelijke oaderstettning der meerderheid ia de overtuiging dat zy dit terecht vragen Tegen Donderdag ia de Indische begrooting aan de orde gesteld Vrijdag II is het nieuwe Asyl Steenbeek op pleoh tige wijze ingewijd J Brühl die uit de gevangenis te Arnhem ontvluchtte is te Hanover weder in arrest genomqu Geboeid gebonden en aan twee rijksveldwachtcrs gekoppeld is de bekende in en uitbreker A Daal per spoor uit Arnhem naar Hoorn getransporteerd om zijnen stlraflqd te ondergaan Zaterdag 11 had in hel lokaal Diligentia te s Hage eene vereenigde vergadering plaats van het hoofdcoinité voor de expeditie naar Nova Zembka met de afgevaardigden der ittboommissién tot bet bespreken en vast