Goudsche Courant, woensdag 21 november 1877

stilliu Tau den voorgeuoinea toett Z K H prins Aldiuder was om bijioi dere redenen verhinilrnl dizu ie Hderitig te leiden wtlke echter aan denaudireu k iiit hit voorrecht genoot van sir Vlleu Yoan ileu b keiiden en ervaren Noordpoolreiïigcr in haar midelen te zien N ulat de heer Fransi ii vau de Putte de verg iderinw goojieud en den aanntzii f u inet uanie den t igt luiai der Patïdjra ern luirtelijk wi Ikom locgero ppn h id TTctp eene discussie plaats over het iloor hetlio fjoiimité in ijno ciioul iiie v m 15 Oüt 11 voorgestelde pLiu waarbij de huogU i raar V eth uameiis het aardrijkskundig genoot chap zijne ingenomenheid met de voorgenomen expeditie betuigde De penningnreester deelde hierop inede dat op eene som van 32üt 0 gerekend mag worden weke eehttr nog niet geheel gestort is en Iat hoezeer reeds rm niet het bouwen van en schip kan worden aangevangen voor eene goede expeditie eene vermeerdering van ƒ löOOO zeer weuschelijk zou zijn Hiernit werd ter sprake gebracht het voorstel van het lioofdoomité om een zeilschip van ongeveer 80 ton te doen bouwen Aan deze beraadslaging werd o a deelgenomen door sir Allen Young die uitdrukkelijk te kennen gaf dat volgens zijne meeniug een Eeilvaartnig van bedoeld kaliber volkomen geschikt is om een tocht iimir Spitzbcrgen langs het pakijs en naar Nova Zembla te ondernemen ja zelfs dat met een betrekkelijk klein schip de gevaren geringer ziju dan met een groot vaartuig het geval zou wezen preker eindigde raet de opmerking dan met in Bugeland groot belang stelde in een tocht door Kolltuiders te ondernemen en dat hg lelf aaj een goeden milslag niet twgfelde waar Hollaudsche oSicieren die hij had leeren waardeeren het bevel zouden voeren Na nog eenige gednchtenwisseling werd eenparig besloten lo dat de expeditie zal plaats hebben 2o dat met den bouw van eeii schip ingericht op de wijze als door eenige ter tafel gebrachte projecten is anngogercu onmiddellgk zal worden aangevangen opdat de tocht in Mei 1879 zal kunnen geschieden Voorts bleek nog dit ziob reeds eenige ofËcieren Trijwillig hadden aangeboden en dat zoo mogelijk de expeditie door eeo nntnorknndige en geneesbeer zal worden meegemaakt terwql op voorstel van prof Quack het hoofdcomité met acclamatie tot comité Tan uitvoering wer l aangenomeu TcD vervolge op vroegere raededeelingen beeft de Nederlandsche hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling te Parijs in 1878 iet kennis van belanghebbenden gebracht dat zq van twee spsorwegniaatachappijen oog gunstiger voorwaarden heeft verkregen daa vroeger waren toegestaan De maalechappij tot exploitatie van staatsspoorwegen en de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij hebben namelijic ten aanzien van de goederen uit Nederland voor gencemde tentoonstelling bestemd bepaald dat de helft van het tarief zal worden berekend zoowel voor de heen als voor de terugreis Blgkens eene advertentie ia de StmUKOvniit is te Gemert de betrekking open van conrector der LatgnEche school Het daaraan verbonden jaarlijkaob inkomen bedraagt p m ƒ 450 De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering tan Nijverheid heeft thans haar programma verzonden van den wedstrijd van voorwerpen van kunstugverheid te honden t dens hare 101ste algemeeue vergadering te Gouda in Jnli 1878 De wedstrgd is Vierledig lo Voor leerlingen op burgeravondscholen bouwkundige teekensoholen of daarmede gelijkstaande 2o Voor smeden 3o Voor meubelmakers 4o Voor ornament teekenaars of tei kenatessen ook liefhebbers en wel no 1 3 naar voorbeelden uit haar onlangs geopend museum van kur 8tnijverheid te Haarlem en no 4 naar rr e vinding De maatsehappg noodigt dientengevolge uit Letrlingen op burger avond en bouwkundige teekensïholen f daarmede gelgkslaande mede tedingen in het boetseeren van een balaster Italiaansche renaissance naar eene schetsteekeiiing Frgs zilveren medaille en ƒ 25 of een voorwerp van diewaarde Premie een getuigschrift en ƒ 10 ofeen voorwerp van die waarde Smeden mede te dingen in het vervaardigenvan a een gesmeed yzeren deorhengsel gothisch naar eene s etsteekening Prijs zilveren medailleen ƒ 25 of en voorwerp van die waarde Premie een getaigaehrift en 10 of een voorwerp vandie waarde Of i eeo gesmeed giereo grendelslotmet sleutel gothisch naar eenC sehetsteekening Pr s zilveren medaiUe en i5 of een voorwerpvan die waarde Premie een getuigsehrift en ƒ 10 of een voorwerp van die waarde Metibelmakers mede te dingen in hrt tctvaardigeo van s eeu stoel notenboomfaout stgl17de eeuw naar eene sehetsteekening Prijs zilvenen medaille eu ƒ 80 of een voorwerp van diewaarde Pr e een g tuigsehrift en ƒ 25 of etii icrwt 1 ï in die wasrJi Of i eene spiegel f 15 h nitiugivei k stgl Ljuis XIV naar eene sohelsteekeniug Prijs zilveren medaille eu 125 of eeu voorwerp van die waarde Premie een getuigschrift en ƒ 50 of een voorwerp van die w iarde 4 Tk ekenaai s en teekenaressen ook liffh bbers nu dc te dingen in het teekenen vau een gekleurd bjr luurjiiirüiMi voor een tafelkleed ipplicatiou naar eigene viiidnig Prijs zilveren medaille en ƒ 25 of eeu voüiwirp vnii die waarde Premie een getuigsclirifi t ii ƒ 10 De selh tsletkfuiiigen van no 1 3 zijn voor ieder belangstellende te verkrijgfii bij de secretarissen van de depurtcnit ultn der mruitschappij De mededingers naar de uitgi loofde prijzen ouder 1 2 eu 8 zijn gehouden aaii dize voorbeehlen en mogen ook wat de veHaugile afiiM ugcn betreft iu geeu geval daarvan afwijken e bekroning wordt toegekend aan de beste en tevens voldoend geachte inzending de premie aan de naastbijkonieurle De voorwerpen moeten vrnchtvrij en met de namen der vervaardigers worden ingezonden vóór 1 Juli 1878 door tusschenkomst van het departement iu of nabij de woonplaats ran den inzender aan den heer H W 6 Koning secretaris van het departement Gouda Aan de departementen door wier tusschenkomst de iuzendiug geschiedt wordt opgedragen te onderzoeken of de ingezonden voorwerpen werkelgk door de iuzenders zijn gemaakt Voorts moeten de naamsopgaTea van wege de departementefi worden gesloten en verzegeld en met de voorwerpen beiden voorzien van eene 8 renk of motto naar Gouda gezonden Het departement Gouda heeft op zieh genomen te zorgen voor de uoodige loealiteit eu voor eene doelmatige iarichttug en opluistering der tentoonfltelling De beoordeeling zal plaats hebben door de ooramissie voor het museum van kunstnijverheid De voorwerpen waaraan de prgs is toegekend blijven het eigendom der Maatschappij en worden geplaatst in hot museum van ktiustnijverbeid De overige voorwerpen worden aan de vervaardigers teruggezonden of kannen voor zoover zij daartoe geschikt zijn op de tentoonstelling aangeboden worden ten verkoop aan particulieren of voor eene aan de tectoottstelling te verbinden verioiing Een vreeselgke gebeurtenis bracht Zondagmiddag tegen 4 uur niet weinig ontsteltenis in de PanlnsPotterstraat te s Hage teweeg Door hniselgke oueenigheid iat razerng gebracht bedreigde een werkman zgn vrouw met mishandeling eu nam zij de vlucht Om zijn woede te koelen greep de man zgn hond en scheurde dit arme di als t ware vanéén zoodat t hem dood in de Ihauden bleef ook dat was hem niet genoeg hij doodde daarna zijn kanarievogel en ten slotte wierp bg zich steeds met een mes gewapcud op zijn kind Gelukkig was juist op dat oogeubllk een buurman toegesneld die den ontaarden vader belette zijn kind te daoden maar t slachtoffer Van zijn prijzenswaardige daad werd De woesteliug stiet hem t mes in den buik zoodat de man bewusteloos neerviel Spoedig was de politie die ontboden werd toegesnelde en bracht den razende met veel moeite naar hei commissariaat waarheen kort daarna ook de gewonde per brancard werd gedragen om vervolgens naar t gasthuis te worden vervoerd Naar wg vernemen bestaat er geen direct levensgevaar voor den gewonde d Uit Cnra o deelt ie Grondwet een brief mede die de volgende beschrijving geeft van de ramp die den 23sten October dit eiland beeft getroffenDes naehts omtrent één unr was de wind reeds begonnen hevig op te zetten Toen ik om vijf uren kericwaarts ging om de H Mis te lezen regende het hard genoeg om onze parochianen van een tochtje daarheen af te schrikken Het hielp niet dat ik de H Mis een half uur later begon want het weder nam voortdurend in onstuimigheid toe zoodat ik mg na het H Sacrificie huiswaarts spoedde Om acht uren vlogen de pannen deuren en vensters van mijn huis Het benedengedeelte was door de stortregen spoedig in een kolossalen wsterbak hersehapen waarin huisraad en Ueedingstukken begonnen te drijven Toen kort daarop Ket dak begon te kraken achtte ik mgn leven daar niet meer veilig liet alles in den steek en vluchtte naar mqu buurman Pannen vensters balken vlogen links eu rechts langs mgn hoofd ik zag groote ateeuen door den wind als vederen opgenomen ik z lf werd eenmaal omver geslagen doch kwam gelukkig ongedeerd bij mijn buurman Om tien ure waren reeds Vele huizen in onze nabgheid omver gewaaid Ik dacht niet anders of ons einde was gekomen Middelerwgl zag ik eene groote menigte qiensdien naar onze kerk snellen De meesten kadden bijna geen kleedcren aan het lijf de zee waa op het land geslagen had honne huizen weggespoeld onder hun zelfs den Igd te laten om een kleedingstuk te redden Gij kunt u een hsgrip vormen vau de kracht van jtit veruielcpd cliaient wanneer ik n zeg dat de groote straat van Pielermaal zeker niet miuder dan 20 minuten lang door de zee geheel is weggespoeld zelfs de fondamenten der huizen iijii door haar opgenomen De bewoners dier wijk hebbeu alles verteren niets kunnen redden De rykste lieden heb ik dien dag om een droog kleedingstuk hooren smeeken Het andere gedeelte der stail aan de haven heeft minder geleden Maar langs het binnenwater is alles verwoest Op dize hoogte stonrl het huis van de Lazaristen waarin de meListKhen door vier Gasthuis nonnen werden verpleegd Drie dezer liefdeEusters zijn door de zee medegenomen ea verdronken Om twee uren werd ik nog bij eene stervende vrouw geroepen Hoe ik bij haar gekomen ea van haar teruggekomen ben weet ik nog niet want hooren en zien verging onder dien orkaan die tot vier are namiddag aanhield eu versohrikkelgk heeft huisgehouden Op dit oogenblik kunnen wg de ramp nog niet overzien maar zeker is het dat vele raenschen daarin ziju omgekomen door de zee weggespoeld ea verdronken of onder hunne huizen bedolven Wg priesters zijn er met verlies vaa bave ea goed afgekomen Ja vader en moeder de orkaan en de vloed hebben mij zoo arm als Job gemaakt ik heb moeten leenen om de noodzakelgkste kleedcren te koopen Gelukkig kon ik op erediet ook nog wat krggen I Diefstal van een zilveren horlagie door een doofstomme ten nsdede van een lotgenoot een zeldzaam voorkomend geval werd Vrijdag door het gerechtshof te s Hage behandeld Alle vragen werden totden besch schriftelijk gericht en door dezen op dezelfde wijze beantwoord Daaruit bleek dat hij te Sotterdam het laatst woonachtig was 29 jaren o d ea het beroep van meubelmaker uitoefende In den avond van 10 Sept jl zou hij ten huize van een z jner lotgenooten onthaald worden maar daar bg zgne komst nog niemand der familie thuis was nam hij de vrijheid een zilveren horlogie dat aaa een spijker aan den wnud hing tot zich te nemen en het dadelgk voor ƒ 6 te verkoopen Schriftelgk legde h eene volledige bekentenis af Het openb mia requireerde eene veroordeeling tot S maanden celstraf Jhr mr Beelaerts van Blokland wees den have op eenige veraachteude omstandigheden Hët hof veroordeelde deo doofstomme tot de geëisehte straf In het ff il S betoogt een sehrqrer die zieh een pablicist noemt dat men ten onrechte het tegenwoordig kabinet hard valt dat het een nieuw ministerieel departement heeft ingesteld zonder den raad van state te hooren Meu beweert namelgk lat het besluit waarbij dit geschied is zou zgn een algemecne maatregel van inwendig bestuur De schr gelooft dat uiet Volgens de definitie van Thorbecke zegt hy is een algeraeene maatregel vaa inwendig bestuur eeu besluit strekkende tot uitvoering der wet Is dat zoo dan valt daaronder zeker niet de oprichting van een nieuw ministerieel depurtemeut o wat hier eigenlijk gLSchied is de splitsing van een bestaand departement in tweeen even weinig als de vermeenlering of vermindering van het getal afdeelingeii bg de bestaande departementen Maar daarbij komt nog iets De grondwet spreekt in twee verschillende artikelen over de maatregelen van inwendig bestuur en van de instelling van ministerieale departementen en zij geeft voor beiden zeer verschillende bepalingen Wel eea bewgs dat de grondwet beiden houdt niet voor aken van gelgke oort en het één niet voor het onderdeel van het ander Over de gèmeene jnoatregelen van inwendig beetuup spreekt art 72 ïn het zegt daarvan uitdrukkelijk dat zij door den koning worden ter overweging gebracht bg den raad van state Over de inst elling van ministerieels departementen wordt afzonderlgk gehandeld bg het volgend art 73 i De koning strft die in naar P welgevallen En van een hooren ran den raad van state is in dat artikel geen woord te vinden De bekende Slade boudt sinds eenigen tyd te Potsdam spiritistische séances eu heeft eene sehsre vaa geloovigen bgeengebracht die hen ieder voor elkezitting 20 m betalen Naar aanleiding daarvan heeft ook de Berlijnsobe goochelaar Hermann zulke bijeenkomsten aangekondigd maar onder belofte dat hg den aanwezigen de toestellen waarvan élade zieh bedient in handen zal geven en men bg hem voorde som van 60 mark eeo schrijvend medium i hSlade zal kunnen verkrijgen In de jongst verschenen aonuners vaniwee onzer tgdschriften de Ecoliomist en de Vragen des Tflds vindt men de uitkomsten vermeld van een arbeid die in het alg neeu belang door éen raan geheel iiUeen ondernomen en tot een goed einde gebracht Is VVg bedoelen het onderzoek door den heer mr A Kerdijk ingesteld naar de werking en de uitkomsten der wet op den kindek arbeid hier te lande en de studie door hem gewgü aau de wetgeving op den fabrieks arbeid in Engeland Van dezen laatsten veel omvaltenden arbeid bevat het October uommer vau de Economist nog slechts het begin Het opstel in de Vragen des Tijds geeft daarentegen een uitvoerig overzicht der geschiedenis van de wet vnn Houten van hare toepassing en werking zooals die blijkt uit de tallooze getuigenissen van onderwijzers rechterlijke ambtenaren burgemeesters en industrieelen door den schrijver persoonlijk ingezameld en voert tet bepaalde voorstellen tot verbetering van den tegeuwoordigen toestand Het opstel van den heer Kerdijk begint met een overzicht van wat hij de lijdensgeschiedenis onzer wet op den kinderarbeid noemt Meu ziet dadruit dat dit onderwerp ten onzent reeds sedert 1853 behandeld werd uit eeu oogpunt van algemeeue menschenliefde eu gezondheidszorg doch dat er toen nog verscheidene jaren moesten verloopen alvorens het werd aangevat van het standpunt der verplichte tusschenkomst van den staat bescherming van de arbeiderskinderen tegen de hebzucht en het kortzichtig eigeubelaug zoowel van hunne onders als van de industrieelen Deze veranderde beschouwing was het gevolg der gewijzigde opvatting vau de staatspllchten welker hoogste wet men jaren laug in Nederhiiid vooral meende te zien in het stelsel van hel lamci paaaer doch welke men langzameiv hand aan werkzamer en vruchtbaarder beginselen begon te verbinden Toch waren wij in 1873 nog niet zoover gekomen dat eene wet op den kinderarbeid de vrucht kon ziju van eene voordracht onzer regeeriug maar moest het initiatief van een Kamerlid in uiet geringe mate gesteund cloor de publieke opinie en door het krachtvol en gematigd optreden onzer werklieden ons geven wat in 1875 als het Wetsvoorstel van Houten aangenomen en als de wet van 19 September 1874 in het staatsblad opgenomen werd Meer dan een eerste stap op den goeden weg iu beginsel vooral gewichtig omdat de staat er door gedwongen werd voortaan op dien wég te blijven wandelen is de wetvaa Houten niet geweest ïooh heeft zij reeds uitmuntende vruchten gedragen Dat blijkt uit de getuigenissen door den heer Kerdijk verzameld overtuigend Een aantal kinderen beneden de 12 jaren zijn van de werkplaats naar de sebool genreven waar zij thuis hooren Bij vele werkgevers heeft de wet den reeds bestaanden goeden wil bevestigd en tot uitvoering doen komen zoadat thans de arbeid van kinderen door hen niet slechts geweigerd wordt maar ook löffeigke poging door hen aangewend worden om het geregeld onderwijs van de kinderen hniiiter arbeiders te bevorderen De wet van Houten moet dan ook aangevuld en verbeterd worden Niet minder dan hare goede zgden treden hare leemten aau het licht in de getuigenissen door den heer Kerdijk bijeengebracht Op de eene plaats is het onbekeiiilheid met de wet op df andere zijn het de duiziudcilei listen welke het eigenbelang weet bit te vinden op de dirde is het de onverschilligheid of de onwil der overheid die de toepassing onzer wet op den kinderarbeid beletten of denkbeeldig maken Onze ruimte laat niet toe de voorbeelden door den heer Kerdijk van dit een en ander opgesomd hier aan te halen ze strekken echter overtuigend ten bewijze zijner stelling dat aan dit alles zeker reeds in vele gevallen een einde zon zijn gemaakt indien afzonderlijke ambtenaren waren aangesteld uilslnitend met de uitvoering der wet op den kinderarbeid belast Deze badden de bekendheid met de bedoelingen der wel overal kunnen verspreiden zij hadden omtrent hnre twijfelachtige bepalingen rechterlijke uitspraken tot in het hoogte ressort kunnen uitlokken zij hadden zonder aanzien des jj ersoons en door geen eigenbelang belemmerd vow de uitvoeriog der wet kunnen waken en zg hadden eindelijk rijke gegevens kunnen verzamelen ten bewijze hoe verkeerd de wetgever deed toen hij den veldarbeid bij zijn verbod van allen kinderarbeid uitzonderde Aan het euvel van sohoolvenuim door veldarbeid verlangt de heer Kardijk dat de wet een einde make doch daarbij rekening handende met deomstandighedea Onverbiddelijk verbod van Ueu veldarbeid ma niet alleen overdreven manr onuitvoerbaar wezen J De wet bepale ziedaar wat hg verUogt dat alle veldarbeid voor kinderen beneden de 12 jaren verboden is maar dat het verbod door gedeputeerde staten onder voorliohtii van den gemeenteraad en van den betrokken ambtenaar gedurende eu zeker aantal weken s jaar kan worden opgeheven voor die gemeenten waar ég aard dar landboawwerkzaamheden het toelaten dier uitzondering onreimijdeliik maakt Met deze wetswjjzigipg en ie aanstelling van afzonderlijke inspecteurs vooT de uitvoering der wat op den kiadararbeid geboft de heer Kerdgk 4at op het oogenblik het bereikbare varkregen xd worden Wel wensoKt hij meer Wel blijft tine overtuiging ouverzwakt dat leerplicht alleen in staat is om aan het schoolverzuim een einde te maken Wel weet ng dat eene volledige wetgeving op den arbeid van kinderen jeugdige personen en vrouwen onontbeerlijk is wil men waarborgen b zi tteu voor de mogelijkheid van ontspanning des lichaanis en ontwikkuliug van den geest M iar hij acht onze kennis van de feitelijke toestanden nog te onvolledig om reeds tot zulk eene wetgeving over te gaan De wetvan Houten daarentegeu onveranderd te laten in afwachting dier wetgeving zou de bestaande kwalen voor langen tijd bestendigen Met de genoemde maatregelen te nemen hoopt hij geleidelijk voort te schrijden omzooveel te eerder de eiudpaal te bereiken Inhoud van Cekes LANDBOUW eu VEETEELT Over het verzorgen van Azalea s enz Aau alle boter en k iasmakers De rijks Uudbuuwraad De vereeuigiug het Nederlandsch Suudvee Stamboek Antwoord op iets waarnaar niet gevraag was Ecu brief van deu heer E Van den Büscu Vr iagbus FEUILLETON Beu landbouwreis iu Engeland CORRESPO VDENTIB GBMEXGOE BERiCUTE J Uit de pers MAEKTBEKICHrEN ADVERTENTIEN INGEZONDEN ff aardt BedacleurI Vergun mij een enkele opmerking omtrent het schrijven van den heer D Samsom voorkomende in het vorig nommer naar aanleiding van mijn artikel tegen de protectionistische beginselen Niet dat ik protest wil aanteekenen tegen de insinuatie van gemelden heer dat tusschen de regels door reclame gemaakt werd voor den een of anderen buiteolandschen winkel gij mijnheer de Redacteur weet voldoenda dat dit volstrekt het geval niet kan zijn en dat ik geschreven heb als eenvoudig burger in het belang van het overgroote deel mijner lauden stadgenooten Evenmin wil ik den heer Samsom betwisten dat het debiet der buitenlandsche magazijnen of winkels zoo men dat liever wil in den laatsten tijd verminderd is en ik wil er zelfs den wensch bijvoegen in het belang onzer ijverige winkeliers dat het spoedig geheel zal ophouden Eenvoudig wil ik de lezers van uw blad op het doel van mgn Uutste schrijven wgzen Het bedoelde noch eeu aanbeveling der buitenlandsche magazijnen noch een opmerking aan de afd van eigen hulp om coöperatieve wiiikelvereeni ingeu op te richten mijji doel was te waarschuiven tegen alles wat naar protectionisme riekt onder welken vorm men die pagiiigeu moge iukleeden omdat bescherming van handel en nijverheid zooals dat gewoonlijk opgevat wordt ten nudeele der burgerij is Acht de burgerij dat zij beter bediend wordt door buitenlandsche dan door iulaudsche winkeliers zij mag uiet belemmerd worden iu haar vrijheid oin vau dat voordeel gebruik te maken Is het debiet dier vreemde huizen nn het laatste jaar aanmerkelijk verminderd zonder dat verbodsbepalingen genomen zijn dan heeft óf de burgerij ingezien dat de binnenlandsche buizen Itt coucfurrenne goed knunen volhouden in quiditeit en prijzen het tegen de Concurrentie van den vreemdeling in weerwil van alle uitlokkende aankondigingen zeer goed kuunen uithouden óf de inlandsche winkelier heeft begrepen dat zijn prijzen te hoog waren om met succes te concnrreeren en hij heeft daarom nu het gevaar steeds grooter werd zijn prijzen verminderd om daardoor de canonrrentie te kunnen volhouden Is dat het geval dan heeft het nederlandsche publiek reden te over om dankbaar te zijn voor de buitenlandsche concurrentie vooral ook ais de iulaudsche wiukelier met de goedkoopere prijzen eenige andere zaken van den vreemdeling heeft overgenomen bijv nette verpakking Terecht zegt de heer Samsom aau het slot van zijn schrijven ziet de winkelier dat zijne goederen minder van qualiteit of duurder zijn dan van de buitenlandsche huizen dan zal hg verstandig genoeg zijn om maatregelen te nemen dat zulks niet meer kan plaats hebben Doét hij dat niet dan heeft hij zijn minderen omzet niet aan het publiek maar wel aan zichzelven te danken Het publiek moge dus beslisten en van harte hoop ik dat die beslissing ten guaste der nederlandsche manufaoturiers zal ijn Geheel gerust ben ik daar alsnog niet op waartoe anders die disoaasie in de Hoagsohe rereeniging waartoe het benoemen eener oommissie als de zaakzoo eenvondig mogelgk is Volgen de heeren winkeliers dea raad door denhoer ftimsom gegeven dan zal spsedig de bestelling in het buitenland tot bet verledeqe befaooren en degeheehs bargerij zal de Tootdeelen der concurrentieblgven genieten Ook hier is het auwsr air in hetwaoros tig behing der bnrgerg L tsa Laatste Berichten Petersburg 19 Nov Naar luid eener dépêche van de Oolot uit Veran Kaleh van 18 dezer hebbeu de onzen bij de bestorming vau Kars met voorbeeldclooze dapperheid gevochten De Turken verdedigden zich als wauhopigen Een gedeelte der bezetting trachtte in de richting van Olte door te breken doch vond den weg door onze cavalerie afgesneden 7000 gevangenen vielen de onzen in handen onder welke twee pucha s en den chef vau den staf Wij veroverden 300 stukken geschut eene menigte geweren vaandels amunitie eu proviand Het verlies aan onze zijde is nog niet bekend Londen 19 Nov In eene dépêche aan de Daily New uit Vcran Kaleh van 18 dezer wordt het bericht der inneming van Kars bevestigd Het storniloopen legen de stad werd oiidernomeu door drie koloiiiies Generaal Grabbe is gesneuveld De vesting eu het overige gedeelte der stad met al wat zich doiirin bevond is in handen der Bassen gevallen Gener ial Mclikoff is Zondag ochtend Kors binneageIrukkeu Het verlies der Turken wordt op 5000 man aan dooden eu gewonden geschat het verlies der krggsgevaugenen op 10 000 man Be Bossen verloren omstreeks 2700 man Versailles 19 Nov De heer Arago heeft heden in den Senaat naar aanleiding der door den heer de Kerdrel aangekondigde interpellatie de préalable quaestie gevraagd daar hij die interpellatie inconstitutioneel achtte en er eene inbreuk op de rechten der andere Kamer in zag Indien de préalable quaestie verworpen mocht worden zal de heer Laboulaye de eenvoudige orde van den dag voorstellen De Senaat heeft de préaUble quaestie verworpen met 155 stemmen tegen 130 De dow de linkerzijde voorgestelde eenvoudige orde van deu dag is na eenige discussie verwoi KB met 153 stemmen tegen 136 De Voorzitter deelde ten slotte mede dat ds volgende motie was ingediend Dè Senaat gehoord hebbende de verklariagen der Ecgeering besluit overeenkomstig de conser vatieve beginselen die hg altoos heeft voorgestaaa te waken tegen elke inbreuk op de prerogatieven van elke der openbare machten en gut over tot de orde van den dag Deze motie vo esteld doon e vereebigde rechterzijde is met 151 tegen 129 emmen aaogeDomen Parijs 19 Nov Met de samenstelling vap tto Kabinet is men ver gevorderd maar waarschijnlijk zal er iu het officieel orgaan niets vóór Woensdag worden bekend gemaakt Burgerlijke Stand GEBOREN IS N v Johanos ouden A Repiraa O Bout BiBtiaaaa ouders M Lidcerveld ea P Uocdolff J ihan Heinnck ouders J C Oölte en E H F W Biets 17 Geertrui Theodora oailers D Yaselalija ea J Esflto AdriiQft Maria ouders J A van der Hoeven eo C M Blok Teinia ouders H Blot en D Laijneiltorg Soyliia Lamberta ouders A Jceflaog eo S W van Rgawijk 18 Mnrifl oodurs A ran Balen en J vau der Starre Haleaa Maria oodera J Visser en M Dubbeldam Cornelia Prancisca Maria ouden C J 6 Soireta eo £ Kaorfaont Hiilbert Lamberlos oodera H Horteuiua o R Sleckt Elizabeth Maria ouden J T Jaapen B E Zwansabarf Elizabeth Cornelia ouders H J Peten en C de Vries OVEHLEÖEN 17 Nov C de Haan 8 j 18 W Dongelmaos 7S j 80 A C Koppaadnijet 12 j ADVERTENTIËW Voorspoedig bevallen vaa een wdgaschapen dochter C de VBIES geliefde e btgenoote Tan Hv J PETEBS Gouda 19 No emb 1877 C3 OTJIDA hééft de eer kennis te geven dat hy uit Pargs ontvangea heeft de NIEUWSTE KOPELI EN FAlTTAISIE HOEDEir benevens eene mooie collectie KINDERPETJES en beveelt ich aan tot het OPMAKEN van ZIJDEN HOEOEN tegen civialen prjjg Mg in de gnnst mgner geSerde Stadgenooten aanbevelende verbhjve met adhting ÜBd Dv Kenaar fj Da Z0ETB Hooge Gouwe C 257 K I ü