Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1877

r i mag z € lif 3 Nuvüüiber 1877 ¥ Firma SCIIOVTEN Onze o eacbte Begunstigei s noodigcn wij beleefdelijk uit onze sohoone St NICOLAAS EXPOSITIE met bun bezoek te vei eeren Groot Sorteering PRENTENBOEKEN MUZIEKSTUKKEN enz zeer gescbikt voor St NICOLAAS CADEAUX voorhanden bij d en Boekband A BRINKMAN Lange Ti endeweg BUITENLAND Soclclelt ONS GENOEGEN Jomraissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Kegleraent dat bij gelegenheid van dé 2de Abonnements fooneelvoorstelling op WOENSDAG den 21n NOVEMBER 1877 de SOCIËTEIT van af dea avonds ZES UUB ml GESLOTEN ijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President H JAGER Secretarit I Gouda 20 November 1877 Uultenlaniiscli Overzicht Het Journal OJiciet heeft het Fransche volk bericht dat het ministerie de Broglie zgu outslai gevraagd en gekr geu heeft doch behelst nog uiets omtrent het nieuwe ministerie In de uloirs der kamers irorden de namen der uieunre titularissen reeds genoemd aij zgn allen uil de conservatieve keurbende Heden verwacht men hunne benoeming in het o rnal Officiel Pe Kamer van afgevaardigden heeft in hare zitting van Maandag voor het eerst eene beslissing genomen in de zaak der opgeplakte stembiljetten Met gold de verkiezing in het arrondissement Lectoure departement Gers De hoer Descamps de republikeiusche candidaat had met bgrekening der opgeplakte biljetten de meerderheid maar het kiesbureau dat die biljetten niet medegerekend bad verklaarde dat er eene herstemming moest pl iats hebhen tussohen hem en den heer Ligrange deu otUcteeleu candidaat Bg de herstemming liet Oescamps zgne vrienden weten dat zg niet ter stembus moesten verschgneu aangezien hg zich reeds gekozen rekeude Alle uitgebrachte sttrhmen vielen op die wijs aan Lagrange ten deel Maar de Kamer heeft beslist dat de opgeplakte biljetten moesten medegerekend worden en heeft mitsdien Descamps als lid toegelaten Mjandag was t de beslissende dag iu den 9rtiaBohen Senaat en t einde was dat de liukerzgdls de nederlaag leed de telegraaf deelt ons vrg uitvoerig en zakelgk den gang der discussie mede eerst deed de linkerzgdo een poging oD Je beksflde interpellatie vóór niet o itvankelgk te verklaren het baatte even weinig ah de later voorgestelde eenvou i dige motie van orde Namens de Kegeering voerde De Broglie het woord om te betoogen dat de interpellatie alleen een parlementair karakter kou dragen m a w dat de Regeering door haar medewerking te weigeren de enquête onuiiyoerbaar maakte Hg werd daarin krachtig bestreden door Dufaure die wees lo op h t volkomen wettige van de Kamer enquête en 2o op het onverantwoordelyke om door zulk eeo interpellatie den strijd nog meer aan te binden in plaats van verzoenend te werk te gaan Zelfs voor deze vaderlaudslievende stem bleef men d of ten ifi t eind werd de motie van Kcrdrel o s aangenomen met 161 tegej 129 stemmen De Kamer der Afgevaardigden heeft Dinsdag de commissie voor de begrooting geheel uit de linkerzijde gekozen In de afdeelingen hebben sommige leden der rechterzijde gevraagd of de meerderheid terstond hare toestemming zou geven tot het beffen der directe belastingen De heer Gambetta antwoordde dat dit van de omstandigheden zal afhangen In de Kamer heeft de heer Betbmont namens de meerderheid eene verklaring voorgelezen volgeus welke de Kamer er prgs op stellende om hare waardigheid hare besluiten en reebten te handhaven tegenover de beginsplen van den hertog de Broglie de beslissing omtreut de verkiezing van den heer Beille uitstelt totdat de commissie van enquête zal onderzocht hebbeu welke rol deze heer in de officieele candidatuur gespeeld heeft Deze motie met 297 tegen 210 stemmen aangenomen Op voorstel van den heer Marion linkerzijde besloot de Kamer met 233 tegen 231 stemmen haar zitting te verdagen omdat er geen regelmatige regeering is I e minister van financiën maakte de opmerking dat zulk een regeering wel bestaat omdat de ministers op hun post bleven tot huu opvolgers benoemd zijn 0 A gisteren Woensdag hield de Kamer geen zitting TE KOOP Op den besten stand ran een aanzienlgk Dorp in üiiid HoUand wordt te KOOP AANCUëBODBN een hecht en sterk HUIS geschikt voor Winkel of Affaire an welken aard ook Te bevri en met franco brieven onder letter H bii den Boekhandelaar A BRINKMAN te iovda PRACHTIGS KRONEN TE HUUR ter gelegenheid der St NICOLAAS by N A TaiJBITS Gou we II imi HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spéeialité d Agrandissements et de Portraits emaillés STEENKOLEN Heden zal de Lading RUHR GROVE EACHBLKOLEN aankomen waaruit wi tot 62 Ct P H L MUD Kontant zonder korting afleveren VRIJ aan hula bezorgd mits bij 2 of meer fl L mudi gelijk genomen JAN PRINCE Cle Gouda 21 Nov 1877 MB Bestellingen worden zoo spoedig mogeiyk ingewacht om voor eene geregelde beïorging te KUNNEN ZORGEN Leden der Ambachtstand Vereeniging kannen op vertoon van hun Bewijs gednrende de lossing ook tot bovenstaande pr s hanne steenkolen ontvangen PÏÏLPE VEEVOEDEE Veehouders die zuivere en drooge Fulpe nit hydraulische persen wenschen te koopen melden nch aaa bg den heer 60DFB BOELEN Westersingel 16 te Rotterdam Verzendingen per Schip en Wagon door geheel Nederland en België AANBESTEDING 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op DINSDAG dgn 27 NOVEMBER 1877 des namiddags ten 1 ure bg enkele inschrijving aan te besteden Het maken eener QLAZBN AFSCHËIDINQ iu het nieuwe locaalder Burgerschool voor joagens Het Bestek en de Voorwaarden liggen allej werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der Gemeenteter iuzage alwaar de INSCHRIJVINGS BILJETTEN op zegel geschreven niterljk den 26 NOVEMBER te voren des namiddags vóór 1 5 ure moeten z qn ing eleverd Tegeu JICHT BK Rhumatiek verkrflgbaar te Gouda Wed Bosman k 80NiiaNS30 N Bodegraven P Vïesloot I E20N DH IDSKLEtDlngi l o P J Goddkad 1 llarmelen W G Kurvjses Hazerawoude J Gaarkeuken Montfoort Z A Jacobi MontfooH Wed RiraEHBBao Oudewater J Liefland Schoónlioven tA Wolpf kt Waarder BotJTHOO t Woerden Gebr Pïbnnini s Zegwaard L d n Oudih Op veordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépötbg M C J HAM te Utrtiht B0NiKlNS30ZE EP25CT Alpli n L Vabossiaü Zn eSNEESKONDIGE BEVESTIGING I der voortreffelijkheid van het Anatherin Mondwater tegen alle Mond en Tandziektea Ik rerVlaar dat ik sedert eenine jaren het Anatherin Mondwater van deu K K Hof TBnU rt Br J G POPP te mnen raet het bste gevolg tegen ScORBOTIEK RHÜMATISCHïMoNDKWAlE ziUHHK Tandviïiscb zoomede legen Tandpijn heb gebmikt en tegenwoordig nog allerw c voorschrijf daar ik mg van dcszelfs heilzame werking herhaaldelijk iu nigne praktgk orertuigd heb Ormi miot Dr S FETTEE m p Te verkrijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij V E van Santen Kollf apoth en A Schippereijn £ Qo blanwe poroeleinwinkul te s Hage bg J L P Snabilié apoth te Delft bg A J van Eün en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Utrecht bg F Altena en Kraan te Amsterdam bg P V Windheim b Co en H H Uloth Ct apothek te Oidewater bij T J van Yrtua ljigeu te Schoonhoven b j A WoW t De Duitsohe hoofdstad was d er dagen in rep en roer door het gerucht i van een moordaanslag of samenzweriag tegen het leven van den Keizer en Bismarck Werkelijk werd Zaterdag in het hotel IlSlandeen Verdachte jonge Pool gevangengenomen die waarschijnlijk niét wel bg t hoofd ia hj heet Lubowsky en was pmtioulier secretaris in een stadje Grabbe aan het hoofd van het regiment grenadiers van heli district Lobau De vorige week Douderd Moskau en eeo tsgimat nn de 39ste brigade werd OPENBARE VERK00PIN6 De Notaria Mr KIST te Gouda zal op DONDERDAG 6 DECEMBER 1877 bjjm en verhooging der afzonderlijke perceelen en op DONDERDAG 13 DECEMBER 1877 by afslag na combinatie telkens des middags ten 12 nre precies in iHsrScHAAKBOttD te Gouda publiek verkoopén eene Bouwtnanawoning met StalUng voor 18 stuks VEE Schuur Hooiberg en circa 12 Hectares uitmuntend Wet en MooUand gelegen aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe en aan den Winterdgk gedeeltelijk aan beide zyden van den Rynspoorweg en gedeelteiyk vlak bg de stad alles onder de Gemeenten Gouda en Waddinxveen Verhuurd voor f 1500 per jaar tot 31 Dec 1880 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten I kantore van Notaris Mk KIST te Gouda Openbare Vrijwill e Verkooplng TE GOUDA op DONDERDAG 22 NOVEMBER 1877 des middags ten 12 nre in het Logement tHisi SoHAAKBOED op den Kleiweg aldaar van 1 Een HUIS met ERVE TUIN nieuwe half afgewerkte SCHUUR en Vrije Poort daarnevens Wgk Q No 25 aan het Jaagpad te Gouda bevattende zeer vele gemakken 2 Een HUIS en BRP met ruime TIMMERMANSWERKPLAATS alsmede eyn Vrge I Gang Wgk K No 207 in de Kuipersteag te Gouda bevattende zeer vele gemakken Beide perceelen te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen vóór of op den 24 December 1877 Breeder bg biljetten vermeld en information ten Kantore van den Notaria A N MOLENAAR te Waddinxveen Jaren ja zelfs eeuwen zgn voorbggegaan zonder dat men een middel kende dat onfeilbaar weerstand kon bieden aan eene plaag die alom het menschdom teisterde Men gebruikte allerhande middelen men kleedde zien in het flanel of baai men wreef zich de pgnlijke deelen met Zalf of men gebruikte Pillen Maar echter dit alUs baatte niete en zoo sukkelde men eeuwen voort zonder dat men een middel met zekerheid kon beproeven tegen het zoo pgnl ke rhumatiek Doch aan het menschdom van onze dagen is het vergund een middel te kennen dat onfeilbaar weerstand biedt tegen alle rhumatiek of tegen pgnen welke men onder deze plaag kan rangschikken zooals kies oor of tandpgn pBn in de gewrichten armen ledenen enz Het zgn de ABSHAUBBINS of Antl Rhumatlsche WattcD die met zekerheid werken tegen de boven noemde pgnen wanneer deze door koude zga ontstaan Zg hebben daarom een onsterfelgkea roem verworven en zullen dien altgd blgvea behouden Vele attesten van dankbare herstelde Igders zgn in het bezit van den bereider en hoofd depothouder die alle eenparig de genezend kracht der Abshaubbins vermelden De pro van 30 ct moet niemand tegenhouden dit middel te beproeven 30 cte perpalqeTerkrggbaaraanhethoofa depot bg A BREÉTVELT Az te Delft ea verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven 3 GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDUK Capellt ajd IM A REIJNART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER en ZOON Weato WagenStr Go j Druk van A Brinkmwi 1 N 2066 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Advertentieblad voor Gouda en Omstreken het fort Kanli aangevallen gelegen aan bet andere uiteinde westelgk van hetzelfde front Eene brigade uit Ardahan gekomen raet eene tweede regiment grenadiers aangevoerd door de generaals Boop en Komaroff deden den aanval in het noordwesten of fort Inglis Gmbbe had nus het centrum Roop en Komaroff hadden den linkervleugel Lizareif den rechtervleugel De Russen hadden 15000 man in het gevecht en verloren daarvan 2700 De stad heeft betrekkelgk weinig geleden en er werd niet geplunderd arriveerde hij te Berlijn de politie door een anouieraen bnef zooals nu vermoed wordt door hem zelf geschreven vau zijn komst verwittigd ging hem na en arresteerde hem Zaterdag omdat de Keizer des avonds in de stad werd verwacht De beschuldigde is een reeds bekend oplichter die op deze wijze aan de ingestelde vervolging trachtte te ontkomen Men zet het onderzoek voort BINNENLAND GOUDA 22 November 1877 Naar wü vernemen ia de zaak van G de Vo die gelijk men zich zal herinneren voor eeuigcn tijd werd gearresteerd als verdacht van vergiftiging zgner cchtgcnootf verwezen naar het gerechtshof te s Jraveuhage waar sij zou dienen den 20n December e k Bg koninklijk besluit is afwijzend beschikt op een beroep van deu Raad der gemeente Boskoop om ontheffing van het bevel van Gedep Staten tot uitbreiding van het onderwijs op de openbare school met dat in de handwerken voor meisjes Burgemeester en Wethouders dier gemeente hebben nu voorgesteld met 1 Januari aanstaande eene klasse voor dat onderwijs in te richten en daarvoor eene hulponderwijzeres te benoeiiien op een salaris van 650 De Raad heeft dat voorstel met 4 tegen 2 stemmen aangenomen Een merkwaardig staaltje van het aardrijkskundig onderwijs iiiDuitschland heeftgraafranLimburgStirum bij gelegenheid van de behandeling der begrooting van onderwijs en eeredienst in den Pruisischcn Landdag ter sprake gebracht In het meest in gebruik zijnde aardrgkskuiidige schoolboek wordt geleerd dat België Luxemburg Zwitserland het vorstendom Lichtenstein Denemarken Dnitsch Oostenrijk en Nederland als aanhangsel van Duitschland moeten worden beschouwd omdat zg vroeger deel van het Duitsche rjjk hebben uitgemaakt en tot 1866 gedeelteUjk tot den Duitschen bond hebben behoord De heer vaa Limburg Slironi w i8 van oordeel dat dit aanleiding kan geven tot verkeerde gevolgtrekkingen en de minister beloofde dan ook dat hij volkomen instemmende met die opmerkingen voor een betere uitgaaf zou zorgep In den Pruisischen Landdag werden eergisteren door den Minister van Jnstitfe Leonhardt de rechterlijke wetten toegelicht nopdig ter nitvoering van de nieuwe Rijkswet Door èe afgevaardigde Lasker werden verschillende bezwaren outwikkeld en ten slotte de wetsontwerpen verzonden naar ecu commissie van 28 leden De aiiig n d r Twcni Kaïur fiitttina e Dinsdag vergaderd tot onderzoek van eeoig wetsontwerpen Iu de zitting der Provinciale Staten van Dinsdag zijn al de subsidien voor verbetering vau wegen conform de voorstellen van Gedep Staten of van de commissién ad koe toegestaan Evenzoo de verschillende subsidien voor de kosten vau het lager onderwijs met dien verstande dat lo het aandeel van de gemeente Lekkerkerk in de kosten van oprichting eeuer school door Gedep Stalen en de Cora i missie van onderzoek bepaald op 8000 bg amendement van den heer Goedkoop is verminderd op ƒ 4000 en 2o dat de aanvraag van Oud Beierland waaromtrent de Commissie voorstelde de subsidie te bepaleu op f 1000 is verworpen met 36 tegen 32 stemmen zoodat de aanvraag is gerenvoyeerd naar Gedip Staten tot de volgende vergadering Ten slotte zijn onderscheidene reglementen vOor waterschappen gewijzigd of vastgesteld waarna de vergadering in naam des Koniugs door den Voorzitter is gesloten De Minister van binnenlaudsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat dispensatie van het verbod tot in en doorroer van buitenlands vttn ruodvee schapen bokken geiten versohe huiden versoh engezouten vleesch ongesmolten vet mest onbewerkte wol onbewerkt haar klauwen en hoornen alsmedev n allen afval van genoemde dieren Waarop betrekking heeft het koniuklgk besluit van 8 December 1S70 alleen gegeven kan worden wanneer het atgemeen belang zich daartegen blijkbaar ni t verzet St a Uit Ammersto schrijft men ons dd 21 November Gisteren avond hield de voor eenige weken opgerichte Vereenigiag JVk en Oenoegen hare tweede algeraeene vergadering Ondanks het gure weder was het aantal opgekomenen vrg talrg k De heer A van Noortwgk Sr hoofdonderwg zer alhier trad als spreker op eh boeide deaaovezigeu door eene zeer schoone voordracht van twee verhalea van F HMcrschmidt Na de anze werden bijdragen geleverd door de heeren A G van Willigen W A EmW W v u Harten Czt J Boumab en den spreker De Oottenrgkeche Begeering heeft te Berlijn voorgesteld om het bestaande handelsverdrag voor den tijd van driewaiiudea te verlengniwVJiaixshuabik wl hieria niet worden toegestemd en treuutwoonl dat bg een verlenging de termijn minstens een jaar zou moeten bedragen Home wordt overstroomd door kardinalen 45 van die heeren bevinden zich in de zevenheuvelenstad iu afwachting van het overigden van Pins IX De erfenis schijnt reeds verdeeld te zgn voor de erdater dood is zooveel allhaus moeten de execu teurstestamentair reeds hebben bepaald dat de nieuwe paus een Italiaan moet wezen en de 3 millioen moet aannemen bg de wet op de waarborgen door Italië aan den paus toegestaan Waarschijnlijk heeft het velen genoeg geërgerd dat Pius IX te hooghartig was om dat geld aan te nemen zijn opvolger moet zulke dwaasheden niet doen Voorts is bepaald dat het conclave niet langer dan een dag moet duren Gelijk men weet heeft het letterlijk slechts een haarbreedte gescheeld of de vsrkiezing van deu tegenwoordigen Paus ware indertijd vernietigd geworden door het veto van Oostenrijk De zeer conservatieve Oostenrijksohe rtgeering vreesde ds liberale aspiraties van kardinaal Mmtai en zoo haar boodschapper die het veto overbracht niet op reis ware opgehouden en even te laat aankwam ou Pius IX niet verkozen zjjn Volgens een telegram Dinsdag ontvangen schijnt het Vatikaan een dergelijk veto in het vervolg on4nogelgk te Willen maken De correspondent van de Timei te Rome seint Na rgp beraad heeft het Valikaansche concilie beslist dat geen mogendheid in bet concilie een veto kan uitbrengen Het is thans de vraag wat de groote mogendheden die tot nu dit reoh t hadden van deze verklaring zullen zeggen Blijkens de memorie van antwoord van den minister van financiën op het afdqelings verslag verzetten zich naar het deu minister voorkomt afdoende redenen Omtrent de bestonuing van Kara wordt nader het volgende gemeld Kars werd van drie zgdeu tegelijk aangevallen Het grootste gedeelte der stad ligt beoosten de rivier Kars tschai die hier eene scherpen bocht maakt rondom den bewesten de stad gelegen berg waarop onderscheidene forten zijn De stad zelve wordt iu de riohtirig van Alexandropol verdedigd door ver voornitgeachoven wallen met onderscheidene zeer sterke forten Aan de oosteIgken hoek ligt op eene steilte het fort tabia van Hafizpacha Dit werd aangevallen door de 40ste divisie onder generaal Lazareff Door generaal graaf