Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1877

lege het denkbeeld om het Vs gi dielte viin de opbrriigst der r kibelasUiig op hut personeel voor htt ryk terug te nemen en de gemeeuitn trr vounsifiiin da riii eeu oudig te Tcrwgzrn naar eeiie inkomstciibtliistin 4 Ligt het echter slechts in de bedoeling tegen eeue eveuluecle herziening van het iMlailius ti Ucl in verband tot niu ere alsdan te ucmen inaatrigileu lie aanilacht te vestigen op de vraag of en ouder elke voorwnurdiu terugneming van liet Vj gedeelte mogelijk en r uult uim zun zijn dan kan het buiten twijfel geacht worden dol ouk die vraag z d worden orerwogeu Sleü beade jonge deugnieten tien In getal zag men te HagePinsdiigmorpe van het bureau van politie op de Kieuwe Haven in de gevangcnwageu naar de gevangenis overbnugea Zij hadden zich iu oudersdwidene wiok As aan diefstal van worst spek brood gebuk vqgea amandelen tabak pflp sigaren schuldig gemaakt Drie hunner waren reeds Gegons diefstal veroordeeld De oudste moet 1iaar wen egt deo ouderdom vau 14 jaren nog uiet beireikt hebben Zaterdag hebben onderscheidene personen te Rot tertlam een verhoor mgeten ondergaan voor den rechter Van instructie zij waren verdacht van goedereu iu bezit te hebben behoorende tot den faillieten boedel van den manufaoturier P Bij den raanufacturicr 1R die in de nab heid des eersten woont heeft de politie gisteren twee p ikkeu goederen in beslag genomen dooh deze zijn heden weder teruggegeven Ken wil dat d e zaak een ernstig aanzien begint te krijgen Het onderzoek der justitie duurt nog steeds voort Maandag avond had omstreeks negen ure in een wijnpakhuis op den hoek van de Keizersgracht en de Prinseustisat te Amsterdam een geweldige gasoutploftlng plaats Wat daartoe de aauleidtug was weten de bewoners niet te verklaren doch eensklaps terwjjl een petroleumlamp reeds lang in het oaderhuts brandde ontstond de ontploffing tengevolge waarvan alle ruiten ep roeden i it de ramen van het beneden huis vlo al het vaatwerk en huisraad in het onderiiais kort en klein geslagen werd eu de tddering Tan bet onderhuis Kelke den aohtervloer uitmaakt van het wijnhuis met ontzettende kracht werdepgeapleten Ëm dochtertje dat zieb in de keuken bevond werd deerlgk gebraad vooral aan haodeo en voeten lefwgl heur haar wegsohroeide Ook de houder van het wgnhuis die j i t beneden was kreeg zware braudwondeu ia het aangezicht en aan de handen De toestaad ran het meisje is vrij ernstig Men meldt ons dat de kaarten teekeniugen en bestekken Voor eeü te ontwerpen plaa vaa en spoorweg over land van Nedtriaud eu aangrenzende Buropeoehe Staten naar Ijnlië met kolossale overbniggiugeo welk werk voorloop op 100 millioeu wordt begroot reeds Icii deele gereed zijn gekomen De uitvoering loopt over meer dan 20 jaren üagil t Z H De Kaud der gemeynte Alphen heeft aan Burg en Weth de noodige gelden t 8cge8taan voor een wen ehelqkc y raudering in de afnrateringeenerbleekerij naby de school eu kerk gelegen T ans loopt hetwater in eju stilstaande sloot l etgeeu des zomersden dampkring verontreinigt men zal t nu in denK jn doen loozen hetgeen tevens een prikkel te meer zal zyn om t Bgnwater niet als drinkwater te bezigen De meerderheid van den Raad wilde tevens gaarne de gelegenheid tot t kosteloos verschaffen van zuiver drinkwater uitbreiden Alphen geeft in de behartigiai der hygiSoische belangen een voorbeeld aan vele gemeenten Ia het jaar 1741 maakte de heer mr Johan Tan der Burg heer van Sliedrecht woonachtig e ZaltBomrael Bomrael eeu testament By deze testamentaire beschikking werd o a een familiebeurs gesticht ter ondersteuning van in moeieiykhedéYi verkeerende familieleden De erflater maakte tevens bepalingen omtrent het aanwenden van een gedeelte der renten tot vermeerdering van het kapitaal Na 126 jaren zon dit ƒ 48 000 moeten bedragen De Ireer Van der Burg bepaalde ook dat zoo na 126 jaren geen personen die in de termen van ondersteuning vallen mochten aanwezig zijn het kapitaal aldus zou verdeeld warden s t komen aan de Diaconie armen Tail Sliedrecht s armen van Zalt Bommel n i d Classipale Weduwenbeurs van Bommel Een yvcrig diaken te Zalt Bommeo heeft iu den Kerkeraaid de kwestie onlangs ter sprake gebracht De beide predikanten hebben hem terstond medege decid dat er voor de diakoaie geen het minste recht op uitkeering bestond Nadere inlichtingen werden toegelegd maar er is zelfs geen spr e van geweekt om den quaestor dier beuis uit te noodigen tot het doen van rekening zooals elders gemeld is De vetdeelicg had moeten plaats hebben in JSJI iu geval er toen geen afstam neüngeu waren geweest Deze waren er echter wol en ziju er nog Men schrijft uit Hilversum aan de Uaarlemtckt Ct Door den heer J E C Sehook burgemeester dezer gemeente is een plan ontworpen ora de Hilversurasche Mt ent meer productief te maken Het bestaat hoofdz ikilijk uit het volgend Ora ongeveer 100 HA grond te bimcsteu met s koemest en s deelen zind de afwatering te verbeteren ongeveer 24 HA af te zanden en eeu gedeelte te bezaaien met haver e klaver ter proefneming De grondea aldus bewerkt zijnde worden publiek verpacht Dit plan is aan eeu commissie ter beoordeeling opgezonden Met de besmettelijke longziekte onder het rundvee Ju de p rovinoie FriesUind i t er in de maand Oet niet beter op geworden In die maand ziju 11 nieuwe beslagen aangetast Er werden 14 runderen afgemaakt als in Baarderadeel 10 Bolzward 2 Wonseradeel eu VYymbritseradeel ieder 1 bovendien werden 66 runderen als verdacht van longziekte op last van den Minister vau Biniienlandsche Zaken afgemaakt als in Baardexddeei 23 Bolzward 16 n Wonseradeel 18 Sedert 1 Januari zijn afgemaakt 195 runderen aangetast iaat longziekte en ÏSS als daarvan verdacht Door het Opeob Min bij de Arrond Rechtbank te sHage is Diudag hg monde van den subsl ofScier van Justitie sat Vau der Kemp eouchuie genomen in de outeigeniugs procedures van de Spoorweg maatschappij Leiden Woerden waaiiu jl Diustlag de pleidooien werden voorgedragen Met de eisdtende Maatschappij was het Opeub Min van oordeel dat verachilleude posten door de deskuudigeu te hoog waren berekend eu concludeerde mitsdien dal de Rechtbank by haaf voonis zal bepaleu dat dirie andere deskundigen zuilen worden benoemd aan wie zal worden opgedragen tot eeue andere taxatie over te gaan De Kcchtbauk bepaalde de itspraak iu decs zaken op Dinsdag 4 December Hierna werden bepleit de zaken van de Spoorweg maatschappy IJeiden Woerden waarbij het de onteigening betreft van pereeelen ten name van lo F De Wit 2o H De Boer wed Langeveld So P Th Everard en 4o F B Slujterman van Loo Ook in deze zaken kwam vaoral Iet oordeel der deakuudigen ter sprake Een palitieagent zag zondag op het plat vaa de Arc deTriomphe te Parijs een Individu dat de armen uitstrekte alsof het zich naar beneden wilde werpen De agent hitJd den ma l iuljids tegen eu vroeg hem waarom hij ziek naar beneden witde werpen Ik wilde hooger vliegen antwoordde de man en deelde verder mede dat hy een clexir tot vliegen had uitgevonden dat de lichamen aan de wetten der zwaartekracht onttrok en dat hij van Bretagne naar Parys was gekomen om de pfoef te nemen De ongelukkige werd aaar een maison le anté overgebracht Te Tijnaarki heeft men den gepensioneerden onderwyzer voorloopig weder in de school aangesteld omdat na herhaalde tractementsverhoogiug en oproepingen zich geen enkele soUicitaut heeft aangemeld Te Boston is een tentoonstelling van babies geopend Het aantali concurrenten bedraagt 240 de prijzen bestaan iu ringen kettingen medaljons horloges De kinderen zyn toevertrouwd aan de zorg hunuer moeders die al het noodige in het lokaal der tentoonstelling kunnen vinden Het grootste kind is dit jaar een jongen van 2 jaar die 58 pond weegt het kleinste een meisje van 3 maanden dat 6 pond weegt Ouder de tentoongestelde kiuderen merkt men er een van 18 maanden op dat vlot spreekt en de liederen van Moody en Sankey zingt Zaterdag diende voor het hof te Leeuwarden de zaak tegen zekeren Johannes Koch commissionnair te Amsterdam appellant tegen een vonnis der arron disseraeritsrechtbiink te Hcerenveen waarby hy wegons oplichtery was veroordeeld tot 183 dagen ceUtra en ƒ 26 boete Deze persoon zieb genoemd hebbende directeur der vereeiiiging Spaarkai gevestigd te Amsterdam had als zoodanig door een agent leden aangeworven tegen eene contributie van vyf cent per week waarvoor zy een gedrukt bewys kregen en by bet einde van het jaar meubelen huisaleraden en loxeartikelen ter waarde van ongeveer f 1 50 tot ƒ 80 zouden ontvangen Toen het echter op uitdeelen aankwam bleek de grootste prys te bestaan in een paar mancbetknoopen van 15 a 26 cent Ter terei htzitting van het bof was de appellant niet verschenen Vier getuigen werden geboord De procureurgeneraal rekwireerde de vernietiging van het vonnis wegens gebrek in den Torm en veroordeeling tot cellulaire gevangenisstraf van zes maanden en eene geldboete van ƒ 26 subsidiair 2 dagen oell üaire gevangenisstraf De uitspraak is bepaald op Zaterdag 24 dezer Om het zoog na rad oxydiSzilver te terkrijgen zoo als men dat op zilveren of verzilverde modearlikelen tegenwoordig zooveel aantreft ten einde daaraan den schijn van antiek te geven gebruike men het volgend middel men verdunt 100 graai zwavelwalerstofammoniak met 1 liter warm water en dompelt de voorwerpen eenige minuten in deze vloeistof waarna men ze in koud water afspoelt ei met eeu fijnen metalen borstel bestrijkt Indmlr De Gemeenteraad van Groot Aramers heeft beslolei het salaris van den hulponderwyzer der opeub lagere sehoül aldaar met ƒ 100 te verhoogen den hoofdonderwijzer een gratificatie van ƒ 100 toe te staan en nog een tweeden hulponderwyzer aan te stellen wegens het steeds toenemend getal scholieren Te Doeveren werd dezer dagen een perenboom gerooid die omstreeks het jaar 1640 geplant werd en dus bijna 2 eeuw oud was Vun de wortels tot aan den top had hij een lengte van ruim 16 meter i terwijl de stam onder aan den grond gemeten 3 meter omvang had op de hoogte van 6 meter bedroeg de omvang nog l j meter In het begin dezer eeuw was hij in zijn volste kracht iu 1829 bracht hy aan vruchten 54 op iu 1840 1841 eu 1842 nog ƒ 90 dus gemiddeld iu die 3 jaren ƒ 30 s jaars Van toen af echter begon hij hiug iiaam te verminderen en iu groei eu vi ucht geven af te nemen terwijl bij in 1871 toen eeu ulgemeene ziekte ouder de vruchtboomen iu die streek werd waargenomen langzaam aan zyn uitgebreide takken begon te sterven en na dien tyd bijna geen vrucht meer afwierp zoodat de eigenaar nu besloot hem te rooien Het nieuwe bronzen 27 cent stuk heeft de grootte jan een tieuguldenstuk aau de eene zijne ziet mea den Nederi Liéeuw waaromheen de woorden Koningryk der Nederlanden 1877 eu aan de andere zijde eenlauwerkrans met de aanduiding der waarde 2 cent in het midden YEmro nuTz Gisterenavond had de tweede abonneraentavoorsteibng plaats van het Botterdnmsch gezelschap der heeren Ls Gras van Zuylen en Haspels welke niet minder oed geslaagd mag heeten dan de eente Fritiul Frili van Erekmann Chatrian wa daartoe gekozen in vele opzichten een zeer gelukkipe keuze Is men toch sinds lang gewoon geraakt lu Ftansohe tukken meest toestanden te zien weergegeven die min of meer op ongeoorloofde liefde gebaieerd zyn hier werd u eeu Fransch stuk aangeboden dat noch stuitende dubbelziunigheden noch hinderlijke plath den bevat maar veeleer tal van naïeve onschuldige keurige tooneeltjes die u prettig stemmen die op het gelaa van den stemmige oude zoowel als op dat van den jeugdigen toeschouwer een goedkeurenden glimlach do n verschijnen die xortom eeu recht gezellig genot schenken Friend FriU behoort tot een zeer eigenaardig genie Het bevat geen scherpe karakterteekening nooh eene ingewikkelde intrigue maar mcMlerlyic geaohelete tafereeltje die echter vóór alles eene keurige vertolking behoeven om niet geheel en al hun effeet t missen Geef genoemd stuk in banden van eeu tooneelgezeUckap van den 3en of 4en rug dat soms enkele stukken er nog niet zoo kwaad en niet zonder eeoige toejuiching van het publiek af weet te brengen eu het zal totaal verkntftid woiden gehael het effect gaat verloren en ran d dótaïls komt nieli terecht Vertrouwt bet daarentegen toe aan een gezelschap zoo goed gevormd uit znllu flinke bestanddeelen bestaande als t Rotterdamsche en gy ontvangt zooals wy gisterenavond konden opmerken een juweeltje Zaagt gH ooit epn zoo meesterlijk weergegeven figuur alt die van den rebbe David SichelP Roept u voor den geest die lienrige wjjze waarop hy tal iu de kleinste bizonderheden toe den persoon vertolkte dien hy voorstelde herinnert u die byeenkomtt met Suze die amenspraken met Fiitz die verdediging van de goede rechten van het huwelyk toA hetoog op het belang van t Vaderland eu uit ons moeten toestemmen dat den heer Rosier Faassen lof groote lof tofkomt voor zulk een spet Doch om zyn Tcrdiensjen mogen die ran de overigen niet Tergeten worden N In de eerste plaats Prit Kobus Deze joviale ietoof wat gemakzachti e recht amusante figuur wèaidoor den heer van Zuylen vervuld Hoe hy tBSeSP Zooals men dat van hem gewoon is Uitstekend vooral watenr d poj blikken van overgang van uitbundige vrooljjkneid in zekere min of meer treurige aandoenlykheU zoo in het eerste bedrijf onder het ernstig betoog va den rebbe zoo ook in het tweede waar lied der vertrekkende maaier ern tig gedachtl in beo dea vroolyken jonkman opwekt Èn aan den eit diaoh èn tegeiiover Suze en vooral niet miuder iu zijn toornige uitvallen tegen D id Siohel toonde de heer van Zuylen over welk talent hy heeft te beschikken Ka ook de anderen speelden lang niet onverdienstelijk Wij moettin erkennen dat het ons leed deed te vernemen dat de rol vau Suze door inej van Rijk zou worden vbrvuld een rol die iu t voorjaar zoo verdienstelijk door mevr Egener vau Dnm was Weergegeven inaar aauatonds moeien wij hierbij voegen dat zij ons zeer is mtdegemllen Het is waar hare bewegingen lijn vrij stijf en op groote bevalligheid op t toooeel mag zij geen aanspraak maken maar het blykl dikwijls ten duidelijkste dat zij haar best doet om te woekeren met hare krachten en te geven wat zy kan en daarvoor reeds heeft zij recht op onze hulde Iu het tooneeltje van het kerseiiplukkeu vooral was zij werkelijk vrij goed De ontvanger werd dour don heer Le Gras weergegeven die meermalen zich dergelijke oudergcschikte rollen getroost en die meest zeer verdienstelijk vertolkt Ook thans was dit het geval De heer van Korl i ir dien de landnuter frederik voorstelde was niet minder dan we van hem gewoon ziju de noodig uitdmkking weet hy slechts zelden in zyn spel te brengen Zoowel de wijze waarop hij zich beweegt al waarop bij spreekt is niet van eeutouighcid vry le pleilun maar toch verdient hij verre de voorkeur boven den heer Spoor die gister avond als Christel pachter vau Fritz en vader van Suze optrad Deze heeft werkelijk niet de minste aanspraak om lid te üyn Tan t Rotterdanisch gezelschap Het is weHs waar uiet meer dau nuiuurlijk dat er ook enkele minder talentvolle dat daarmn toch somtijds verdienstelyke leden kunnen zyn al b v mdvr Offel Kley personen daarin zyu opgeuomen maar daarom behoeft nog niet iemand ineé te doen die niets beeft dat hem voor acteur geschikt maakt De heer Spoor zoeke elders zijn brood diui op t tooneel Zgn stem zijne manieren zijne gebaren zijn zoo dat reeds zijn verschijning op t tooneel onaangenaam aandoet Recht aangenaam was t ons ook na d ze tweede Toorstelling een woord van lof te kunnen ueerschryTcn èn over het stuk èn over t spel Wy hopen weldra eens een stuk te zien opvoeren frnanu het talent van mej Beersmans in haar volle kracht aitkomt Men herinnert zich dat iu den tyd toen zy nog geen deel uitmaakte van dit getelschap de wensen geuit werd dat Multatuli s VoreteHtehool eens zou worden opgevoerd door t Ralterdamsch gezelschap terwijl dan de rol van Koningin Louise door genoemde actrice zon moeten worden vervuld Aan dien wensoh werd gevolg gegeven Met groote opoffering gelukte het haar voor é ne voorstelling te engageeren en er had te Rotterdam een gala voorstelling plaats met verhoogden entreeprijs van Multatuli s meesterstuk Het succes was averwcldigevd Er werd een eniemtle gevormd zóó uitmuntend dat eerst toen het opgevoerde stuk tot zijn volle recht scheen te komeu Wat dunkt u zouden we niet natuurlijkerwijze mogen verwachten dat thans nu de gevierde actrice is toegetreden tot het Rotterdamsche gezelschap van die gelegenheid gebruilc wordt gemaakt om dat prachtig samenspel wederom te genieten P Naar het ons voorkomt kan het uiet uden of weldra lal de ForiUiuehoii weder warden opgevoerd mocht dat zoo zyn dau zouden wij gaarne zien dat ook onze gpmeente dat voorrecht genoot Ten slotte TeM i tm wü met gedoegen dat hét levensgevaar Waarmede de schouwburgzaal Kunitmih op avoncjen dat een druk bezochte voorstelliog plaatt vond slechts te bereiken of te ontkomen wa tooi eea goed deel is weggenomen De weg die van den Singel tot de Böelekade leidt is niet meer voor rytdigen tocKankeliJk zoodat voetgangers voortaan ongehinderd kannen voortWaildelett zonder kans te hebbeo in aanraking te komen met paardedpooten of ry tuigwielen wat tot nog toe zoo lï Teleb by ervariug weten ni t t gevttl was Bia Terbsierfaig eitobt atter dank I lil I lil Tl Tl III 11 INOBZOKO Ë N LANllGENOÓTEN Het zal ü niet onbekend zijn dat de door U krachtig gfsteuude expeditie naar Midden Sumatra resultoten heeft Teijcregen waardig de opofferingen welke de natie ziohf voor haar getroostte Da Heer Schouw Santvoort doorkruiitis het eiland Sumatra langs een weg tot dusver door geen Eutopraas betlreden te midden vau de moeili k3te 9n tandigbeden vond hy gelegenheid ck belangrijkste bouwetoffen voor de kennis vau land en voBc te vertamslen thans is hü reeds weder Van Batavia naar Djambi teruggekeerd om heü nattwkeulfig rivier onderzoek met de itoombarkas aan te vangen Inmidd yetkfeeg het personeel der eiped itie Tereuliizilling van Wucuadag 21 November 1877 VEROORDEELD J de J arbeider wonende le Gouda tut twee boeten ieder van tien gulden of ger iiig v iu Iwee dagen Voor elke boete met verbeardveiklaring en bevel tol vernieling van deu in btsliijisenoini n schakel wegens binnen dé gemeente Guuderiik viwchui zonder vischacte en visscheu in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelyk bewijs vau vergunning van deu tigenaar of recluhebbeude van dat vischwater terwijl de grootte der mazen van dien schakel nat gcmelcii slechts veertig milliaiulei bedroeg eu zulks nadat hij binnen de laatste twoaM uiaawlea aan de overtreding voorafgegaan door vrywillige betaliug eene verv uigiiig Ier zake vau overtreding der wel op de jacht eu vissohcnj had voorkoineu A K wn kinan WoUeii e tnödud tpt twee boeten ieder van drie gulden of gevang vjn ée n dag voor elke boete met verbeurdverklaring van de in beslaggenomen stekken wegens binnen de gemeente Reeuwijk visscheu zonder vischacte en visscben iu eeiis anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of 1 echlbebljeride van dat vischwater l V zonder beroep oud 12 jaar wonende te Guuda tot twee boelen ieder van vijftig oeuls of gevang vau óóii dag vopr elke boete met verbeurdverklaring vau de iu beslaggeuomen stekken wegens binnen de geraeetfte Reeuwijk visscben zonder vischacte en rissohen in eens anders W van L en J van der W viasobers wonende te Gouda ieder tot eene boete van vier gulden of gevang van céu dag wegens door deu eeratgeiioemde binnen da gemeente Gouda visscheh in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van deu eigenaar of reohv hebbende van dat vischwater eu door den laatitgenoemde zich aan dat feit medeplichtig maken M K visscher wonende te xouda tot twee boeten ieder van vijf gulden of gevang van één lag voor elke boete met yerbeurdverklaring van de gebeiisle stekken wegens binuen de gemeente Reeuwijk vissimen in gesloten Tischty d eu visscheu in eens ander vischwater zondei voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergonning van den eigenaar of rechthebbende van dat vischivater D van L visscher wonende le Gouda tot eene boete van zes gulden of gevang van wee dagen w ens binnen de gemeente Beeuwgk visscheu in eens anjjers vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende vau het vischwater belast met Ld ouilirzjik du Zuid PjJ uigsclie Boïeiilandru niet minder beliuigrijke voor wetenschap en pr iktijk ev n gewichtige n suliaien Vele nog onvoldoend bckunde gedeelten dier zuidelijke Padnngsche bovenl iudeu werden beier iu kaart gebracht wetenscliappelyke waaruemiiigrn werden ged ian verzamelingen gedeeltelijk reeds op wi m ïr Europi werden aaugelegd De zijtakken en de büvenloup der Batang Hari werden onderzocht en bij lUzc rivitr een uoordrlyke kromming ontdekt wa iriiieile zij het rijke Oinbiliu koleuveld nadert eu van een verbinding tusachen die koleiivelden en le rivier bij t onderzoek zooveel verder bevaarb mr bevonden dan men vermoedde ook met hel oog op het voor den aanleg van een spoorUhin uiet zeer moeilijke terrein ernstig sprake zal kunnen zijn Zijn das de verkregen resultaten inderdaad belangrijk te noeMen het zou des te meer te betreuren zijn wanneer het onderzoek wegens onvoiyoemle fondsen halverwege gestaakt zou moeten worden of in degelijkheid en omvang verliezen Toch bestaat daarvoor gevaar Iu weerwil der krachtige ondersteuning van het NederLindscbe Gonveruemeut iu weerwil van de in ludic by Regeeriog en particulieren opgewekte btlangsleltiug ireest het Comité dat de nog be schikb ire gelden de expeditie leden u et iu slaat zullen slellui bet begouueu onderzoek lang genoeg eu op zoo volledige wijze voort te etteu dal zij het hOu gestelde mandaat geheel vervullen Olh dat gevaar af le wenden wil het Comilc zijne beste kiachteu iuspanneu Het gelooft uiet te ver geefs nogmaals een beroep op deu steun der Nederlandsehe natie te doen omdat toCh eeu der beste eigenschappen van ons volk daarin bestaat dat het volhardt bij bet eens begonnen werk en ook deze onderneming die zulke schoone vruchten belooft af te werpen niet halverwege zal willen staken Waar Nederlanders gevonden worden die met moeite en gevaren kampende hun plicht weuschen te vervullen en de eer der Nederlandsehe natie op te houden daar zullen ook Nederlanders gevonden worden om te doen wat in hun vermogen is het verleenen van finéntieelen steun Een onderneming waarop het buitenland met dé meeste belangstelling het oog gevestigd heeft welke den buitenlander ntet eerbied vervult roor de kloeke Nederlanders die aau de ontdekkers van het voorgealacht herinneren zij zal zy mag niet gestaakt worden Het is tocli ondenkbaar dat wij Nederlanders onze landgenooten in den steek zonden loten en de voordeeleu voorbijzien die hunne werkziumteid in de eerste plaats voor Nederland zal opleveren Wilt dus naar uw vermogen het begonnen werk helpen voltooien MARKTBEK IC H T E M Gouda 22 Nov By kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 13 60 a ƒ 14 25 Mindere 11 a 12 60 Rogge puike ƒ 8 76 i f 9 25 Mindere ƒ 7 76 a ƒ 8 50 Voer ƒ 6 40 è ƒ 6 70 Gerst puike ƒ 7 75 a ƒ 8 50 Mindere ƒ 6 75 i ƒ 7 50 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 69 Lichte ƒ 4 il ƒ 4 75 De veemarkt met goeden aanvoer den handel vlug vooral eerste soort vaa oeién gingen tot enorme hooge prijzen vlug van de hand vette varkens ferm jrericocht van 23 i 27 cents per half kilo schapen alsmede magere varkens en biggen traag den handel gedrukt Kaas Aapgevoerd S3 partijen prijahondeud van ƒ 26 a 32 Goeboter ƒ 1 40 il f 1 60 Weiboter ƒ 1 20 aV 1 30 y = Burgerlijke Stand Elke bijdroge elke gift hoe klein ook zal ons het bewys zijn der blijvende en toenemende belangstelling in eene zaak die nu zij eens begonnen is tot een goed einde moet gebracht worden en waarmede de nationale eer inderdaad zoo nauw verbonden is Namens het Comité voor de Sumatra Expeditie Amstïbdak Dr C M KAN October 1877 Dr H F R HÜBRECHT BrUSSal 21 Nov Particulier telegram Frère Orban stelde een amendement op het adres van antwoord voor zeggende dat d llegeering met alle Wettige middelen de onderuemingen vcrvolgeïi moet vau hen die de grondwet in minachting willen brengea Het amendement werd verworpen net 58 tegen 35 stemmen en het adres werd aangenomen met ii legen 34 stemmen Rome 21 Nov Professor Van Zette bezocht hedenden Paus Hij keurde de behandeling goed achttehet onmogelijk de beenen te doen herleven vondden toestand niet verontrustend maar zóó ïfttj lotysoling verergering mogelijk ifr FftrUb 21 Nov Volgens sommige dagbladen is het nieu e Ministerie nog niet voorgoed samengesteld De heer Gambetta is gekozen tot voorzitter vaude begreotingsoommissie Hy verklaarde toen hijbenoemd was dat hij strikt binnen de termen derwet zal biyten eu hy tal trochten diegenen binnende perkeu der wet te houden die geneigd zouden zijn er buiten te gaan Laatste Berichten K Gouda GEBOREN J9 Vot Catharias Adriam outeta St Hor nii eu L Riet e i 20 Corael s ouders C de JoDg ea K G lteng r Tkeodoro leoaarao Joliinnt otdera L Kroon ea J H Tann Oeirit Mi olaaa oadirs D Roittr en C J aller 21 Albertiaa Jacol J Suil a J HolthaiJKD OVBELEDEN 19 Nov E M iufm ld 21 B HornF 58 j A T Boetnard 2m A t ifc Brithi ia GEHUWD 21 Mot J J Sas ea J C Koenani A H vaa der Zwslm ca M Smiedt Kantongerecht te Gouda KantonteChfer Mr J H van Mierop Ambtenaar van het Open baar Ministerie Mr W C A Sohöltett te Rotterdum Terechtzitting van Maandag 29 October 1877 VEROOEDEELD W van A arbeider wonende te Waddinxveen tot eene boete van ééu gulden of gevang van éóu dag wegens het werpen van zinkende of dryvende stoffen den inhoud vau een prfv atpnt in de rivier de Gouwe te Waddinxveen burgerlijke Stand ran onderstnande gemeenten van 14 tot 21 Nor 1877 u Moordrecbt ♦ GEBOREKf Heoriosi Johanaia midsr H J triooy en 0 van Dein Jacobus oadera A Terheal ea B Locadenloat Jacob ouden F Zwecre en U Mnt OVERLEDEN J M Kocmans J8 4 S Bnaiwé 6 j M J Kuselbo huisvr van IJ Ouwerlaitk 6l ONDERTROUWD A Spruit 82 j ca A do Bruijn 23 j GEHUWD Gecno Góudewtk GEBOSB Fieter ondera J Knlkmto ea it Swiet OVE LEDEN J Jirwdten 7 d ONDERTROUWD Gèone ËHUWD twae