Goudsche Courant, zondag 25 november 1877

r Zondag 25 Aloveinbcr Groote Sorteering PREl TEi BOEIiEi MÜZiEKSTEKKElV enz zeer geschikt voor St XicolaasCadeaux voorhanden bij den Boehhandelaar A BRIXEMAX Lange Tiendeweg N 2067 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotieblad voor Gonda en tareken De iiuending van advertentiëa kan geschieden tot Mn uur des namiddags ran den dag der ultgava op den Schot die den brief schreef wa de indruk L u P y fV ook te o g jig t j y jg bij f j jj weduwe heeft gerondea om hem uit het ragS vimr te verlossen hoop ik dat hq niet moge ondervinden dat i JB vagevuur thauis eerst een aanvang neemt Stolwijk GEBOREN Adu oadori A u Dan C de twgtit Jan oUcn B iltr Wal e A Dwtiiud Alilla MTigiteriaa ouden W SliiixrUlid en A Verkaik Itn uden N Ti aer n K J BÜiger Maarten t m Dan en A den Toon OVKRI EOEN I Kontataal Sm ONOEHTROUVVD Oeesa 1 e£llLWD Otcoe Haastreoht CFBOHEN Geenc OVERI EnEMi r n Bonin Si ONnSKTHOUWD Beene CElICWD H Moona 25 en M C Verke j l j Seeuwljki GEBOHEN Klaaa oaden I fan Koon en A tan Vliet Grietje inden T ran Z jll en K an H tk Adriaoa Catharina onden G Kraan en J M den Oude OVESLEOENi J Moraal An W de Frankrüker 8ij G ean Ooaletroam i9j O NDSBTBOOWD V I Laat red ea F Tellanao 2t j en a O Langeiak tij A Oierea 25 j M Sloll ik Mj de Kneckt 23 j en K Goiidabloem SOj fi ran WeBivecn en K Groeneweg 21 j EMUWOi iL fanOroBiiigen 28 j en t H i 21 j A H Vlaoaw k en G van Leenwen Waddinxveen ORBOBEN Anthonje oaderi A de Joedefli J Borg Rainier oadrn G Vaarene en J O Nyniogi Agatba Hllabrik oaden i de Krankr ker en M V orend OVESlIDENt I n iMiiwen 2 m J Veerman 60 j ek net W Metaelaar 0 IOERTROUWO P Bakkar n W de Brain C an der Bgl en P ran Ea GBHIIWD T Blonk en A de Baadt ADVERTENTXÊN Vijftig Jarige ECHTVEREENIGmGj VAS JACOfiüS VAK ES I fcN MARIA BBÜIN GoHda 22 November 1877 ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter E ZUÜRHOUT geliefde Echtgenoote van Cl S 8MEETS tfou fa i8 Not 1877 Beden overleed na een langdurig en gedoldig lyden in den ouderdom yau ruim 82 5 ren ten huize van baren Behuwdzoon den Heer PARUËNTIEA mijn geliefde Echtgenoote UËKUAUDA VAD DK ING diep betreurd door mg hare Kiadaren üebuwd es Kleinkinderen A J MEÜRS Amttertlam 18 Ncvember 1877 Heden overleed onze waarde Vader en Behnwdvader U HORNES in den ouderdom Ton 59 jaar fi JONKER A M JONKERGmh U Nov 1877 House s fled overleed ons eenig geliefd Zoontje ARiE in d o jeugdigen leefljjd van 3 jaar en 9 maanden A D TA i WEG N TAN DB WEG HOOGÏKDIJK St Am ktnhiit 21 Not 18T7 mm mm De gewone InaehrgTing Tan leerlingen zal pfauits hebben op DINSDAG 27 NOVEMBER Jlbl877 des namiddag ten 5 ure in de respectieve 8 hoollokalett W ers wordt dienaangaande verweien naar de aanplakbiUetten Dt Seerttarit dtr PlaaUtUjie Scheoleomnattie U Gouda NOOTHOVEN tan GOOR Geconfijte Peeren ABRICOZEN PBÜNBLLEK PATEdbPOMME en aUe soorten van VBRDütJRZAAMDE LEVENSMIDDELEN zijn te bekomen in de HAAGSCHfe WLNKEL De THEE van 1 jrj per Kilogram blgft steeds aanbeTolen voor oagel scb sebruik Van alle Theesoorten worden MONSTMtS gratis afgegeven Te Amheni woidt wegeus toevallige omstandigheden gevraagd MilD tegen Hoog Loon Ares franco brieTen N 469 bj denaoekhandelaarfl B BBEIJÊR te Abnhkk T B 1 Jannsri WORDT GEVRAAGD bij Fatsoenlijfce Lieden BEN GBSTOFFEBBDE KAIER IET BEDIENING Ofifertes rorden ingewacht onder letters L M V den Heer A W van WERKHOVEN op den Kleiweg TE KOOR Op den besten stand Tan een aanzienlek Dorp in Zuid Holland wordt te KOOP AANGEBODEN een hecht en sterk HUIS geschikt voor Winkel of Affaire van welken aard ook Te bevragen met franco brieven onder letter H bü den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BOOHEN TE SOOP Door COMMISSARISSEN van den Zandweg Tan Gouda naar GoejanverwelU worden TE KOOP aangeboden 45 stuks meestal ZWARE FOFÏÏLIEBIl BOOMEN ea wel in vier perceelen zijnde perceel één N 1 tot en met N 11 twee 12 22 ilrie 23 33 vier 34 45 Allen staande aan den opweg tusschen den Land van Stegnscheii d jk en de Wilnis niet ver van het kanaal den IJsei over Haastrecht De veiling of roofliag zal geschieden na de betaling en Toor het einde der maand Januari van het jaar 1878 Aanwijzer is J DEKKER te Goejnnverwelle De biÜetten der gegadigden worden franco ingewacht vóór den 28 November 1877 door den Heer L db GROOT Je CommissarisSecretaris van genoemden weg wonende op den huize cHabscaup in de Ctemeente Ede WP lie ündergfeteeliende is het aangenaam met lof melding te maken van de verdienstelijke wijze waarop de Milifie Maatschappij i ENDRACllT Directeur te Gouda de Heer J W C van der WERF ioh te zijnen opzichte gekweten heeft van de vervuUing barer verplichtingen N in 187 S een plaatsvervanger te hebben gesteld voor n mijner zonen werd deze persoon na tuira é n jaar in activiteit te z jn geweest wegens lichaamsgebreken ontslagen Ds door hem vervulde dienst voldeed alzoo niet tot het verleenen van vrijstelling wegens broederdienst aan mijn opvolgenden zoon In dezen ongewenschten stand van zaken werd echter voorzien door bovenvermelde Maatschappij die zonder eeniire scliadeloosstislling of kosten inj J lierz ds in de dienstvervanging voorzag in 1877 óók voor den opvolgenden zoon uUtluileni voor haar rekening zoodat Jk persoonlp gevrijwaard bleef voor alle onaangename ervaringen voortvloeiende uit het binnentijds ontslag van den voor mijn eerstbedoelden zoon gestelden plaatsvervanger Aan Ouders en Voogden mag dus met vrymo©digheic JIjrden aanbevolen des vereiscbt hunne belangen op te dragen aan bovengenoemde Militie Maatschappij waardoor zg mogen verwachten eene uitstekende behartiging van zaken zich gewaarborgd te zien De Burgeffleesttr te Hengtsdy k Proï Zeeland G VAN TRAPPEN STEENKOLEN Heden zal de Lading RUHR GROVE KACHELKOLEN aankomen waaruit wij tot 62 3 Ct P EL MUD Kontant zonder korting afleveren VRIJ aan buts bezorgd mits bij 2 of meer H L mudj gelijk genomen lAN PRIXCE Cle Gouda 23 Nov 1877 nflp Bestellingen worden zoo spoedig mogclyk ingewacht om voor eene geregelde bezorging te KUNNEN ZORGEN Leden der Ambachtstand Vereeniging kunnea op vei toon van Min Bewijs gedurende de lossing ook tot bovenstaande prijs hunne steenkolen ontvangen AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DINSDAG den 27 NOVEMBER 1877 des namiddags ten 1 ure bij enkele inschrijving aan te besteden a s Het maken eener GLAZEN AFSCHEIDING in het nieuwe locaal der Burgerschool voor jongens Het Bestek en de Voorwaarden liggen alle werkdagen van des voorraiddags 10 tótdesnaimiddags 1 ure op de Secretarie der Ueraeent ter inzage alwaar de INSOHBIJVINGSBllj JETTEN op zegel geschreven uiterlijk den 26 NOVEMBER te voren des namid iags vóór 5 ure moeten zjin ing weer 7 PORTRETTEN ii l L H SERRE De Notaris O A tan BLARICüM te Ondewaler zal op WOENSDAG 28 NOVEMBER 1877 des voormiddags ten 11 ure in de Herberg DE ZwAAN van dg Wed M STRENG te Haastrecht verkoopen Ten verzoeke van het R C PAROCHIAAL KERKBESTUUR van HaaUreda Een Ileerenhwiê zijnde de voormalige Pastorie der R K Gemeente met de daarnaast staande Kapel voorzien ifan groot bovenlicht of lantaarn van geschilderd en gekleurd glas benevens Hrf en Tuiflf te zamen groot 3 Aren 99 Centiaren te HooairecAi aan de Noordzjjde der Hoogstraat en strekkende van de straat tet aan den IJssel Eerst in 2 perceelen en daarna in massa te veilen en door uitgestrektheid en gunstige ligging aan het water zeer geschikt tot uitoefening eener KAASKOOPERIJ Breeder bjj billeiten en nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris van BLARICÜM voornoemd Openbare Verlïoopingf op VRIJDAG den 23 NOVEMBER 1§77 des voormiddags ten jElf ure aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN Dl WERVE van DEUREN RAMEN KOZIJNEN BLINDEN en hetgeen verder ten Terkoop zal worden aangeboden Gonda Druk van A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiolt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgaTe in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pi s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 1 deze Coumnt behoort een BUroegwI BINNENLAND w GOUDA 24 November 1877 Woensdag 28 November e k zal er eene vergadering van de Debatiug c ub plaats hebben waarin als spreker zal optreden de beer A Boozeboom die de volgende stelling z l verdedigen Hoge het denkbeeld eener annexatie van Nederland bij Duitschland door ons allen met trots verworpen worden de vra ig in hoeverre vrqwillige toetreding tot het Puitsche bond wenscbelijk eu noodzakelijk is Tordientten volle onze ernstige overweging Hedenmorgen is op de Blrekerssingel tegenover do kazerne een 2 jong paard voor een sjees waarin zich twee personen bevonden waarschijnlijk door kM een of ander geschrikt door eea lijdeliugsohen sprong in het water geraakt en in weinig oogeablikkeu verdronken De personen hebben weinig of gaca lettel bekomen Ds J J van der Weijde prcd bij de Ned Hei g meente te Berg Ambncht heeft het beroep naar alk aangenomen en zal in Februari 1878 derwaarts lÉ vertrekken L De 2e Leesvergadering der vereeiiging Wintel lezingen te Berg Anibacht werd gehouden op Donderdag 22 November De spreekbeurt werd vervuld door den heer J Quiul van Stolwijk die op eene boeiende wijze eene novelle voordrosg van J J Cremer getiteld Wat ik hoorde en Uf in den spoorwagen en in de wachtkamer Het In grooten getale opgekomen publiek gaf luide zijne inkenomenheid te kennen Hetzelfde was ook bet geval voor de daarna geleverde bijdragen van den spreker eii van de heeren J T Fauel W Quint J Gf Bettink en Brussaert van BergAmbacht De fierste Kamer der Staten Generaal is tegen 4 December ter vergadering aangeschreven Men schrijft het volgende uit ZwammeKlam Dezer dagen werden alhier aan Zekere Welseaes bode bij het telegraaf kantoor te Bodegraven twee kinderen vau t vrouwelijk geslacht geboren die met de hoofden wn elkander gegroeid zijn Voor t overige geheel wdgevormd liggen ze in tegenovergestelde richting l$e onderste deelen van de achterhoofden en van de nekjcs zgn aan de zijden aan elkander gegroeid zoo dat de beide ooren zichtbaar zjjn Ware dit ileohls eene peet zoo zoo men door liOigzSme wringing die misschien kuuoen verbuigen maar daar het van achteren ééa sèhedel tohijnt is dit onmo elük en lijn deze scheps tjes voor üuu leren tot liggen alleen geschikt Of dit leven lang duren zal dbrfl men niet te bepalen Dit is zeker dat ze beideii reeds eenige dagen volmaakt gezond zün en alle verriohtingen noodig tot het liohamelijF leven geheel natuurlijk znn geweest Dat ze ook afzonderlijk gevoelen blykt au msn n sleohts een aogenblik gadMiaat Terwyl het eene rustig slaapt is het andere wakker ve p toont een pijnlijk gelaat of maakt beweging met hand of vpet Voedde men ze eerst met melk uit eeneflMoh thans ontvangen ze de motdennelk daor middel van elastieke buizen zonder ze in de gewone positie te brengen daar dit onmogelijk is Zelfs moet de richting waarin ze liggen steeds geheel horizontaal zijn Dat er vele nieuwsgierigen van heinde en ver komen om dit onder te zien is te begrijpen Ook vele geneesknndigoit overtuigen zich rr van en herinneren zich niet ooit dit verschijnsel gezien of er van gehoord te hebben Voor den vader tu de moeder met hunne overige kinderen is deze wondert fce geboorte niet ongezegend Tot op dit oogenblik verkeerden ze in droevige armoedige omstandigheden nu vloeien allerlei gaven langs allerlei wegen hun toe De moeder die bij vroegere gelegenheden pitssohien aan veel gebrek had wordt nn van al btt noodige ruim voorzien zoodat zg zich in een vrij goeden toestand bevindt Van 17 23 November zijn te Ammerstol aan den ahlag verfcoeht SSl winlefzalmen wegende 15 i 37 halve kilo s prijs per half kilo 0 86 è ƒ 0 95 een oude of zoraerzalm bracht ƒ 2 50 op en voor 2 St Jacobszidmen werd f 1 20 per stuk betaald Naar het Vaderland verneemt zijn in de begrooting van Oorlog zeer belangrijke wijzigingen gebracht die een geheele omwerking dier begrooting noodzakelijk maakten Het eindcijfer van dit Departement is van ƒ 24 100 000 op ƒ 22 660 000 gebracht Utrecht sommige slachters den prgs van het vleesch met 10 ct per kilo afgeslagen Staten Generaal Tweede Kauzb zittingen van 22 en 23 Nov 1877 In de zitting vsn Donderdag ia ingekomen eene kennisgeving houdende intrekking v n het ontwerp voor de militie en schutterijen Aan de orde was de behandeling van hoofdstak II der Indische begrooting Daarover liepen de beraadslagingen in het algemeen en in het bizouder De algemeene koloniale politiek is nist ter sprake gekomen Het hoofdstuk ruim 112 milliuen is aangenomen met 61 tegen 2 stemmen In de zitting van Vrgdag na uitiroerige disenssièn over de kofiijveilingen waarbij de minister van koloniëu verklaai e met het oog op de finaucierie omstandigheden geen uitbreiding van den verkoop op Java wenscbelijk te achten werden de overige hoofdstukken der Indische begrooting met algeraeène stemmen aangenomen Tegen heden zgn eenige kleine wetten aan de orde gesteld De memorie van antwoord omtrent hoofdstuk VI Marine der staatsbegruuting voor 1878 is versoljenen De minister brengt daarin hulde aan hetgeen door zijnen ambtsvoorganger gedurende diens ruim driejarig bestuur geheel in het belang van de marine is gedaan zoowel tot vermeerdering en verbetering van het materieel als tot oefening vsn het personeel en tot aanmoediging van jongelieden om in de zeedienst te treden of hunne verbintenissen te vernieuwen Op dien weg wensoht hg voort te gaan zoodat van hem niet te vreezen is dat hg geleid door andere inzichten zal gaan afbreken wat onder het bestuur van zijnen voorganger werd begonnen of voorbereid j hy mee t daarbg op den steun der vertegenwoordiging met vertrouwen te mogen rekenen De minister verdedigt VQortn teohnitoh ADVERTENTIËN worden geplaatst T B 1 5 regeb i 50 Centen iedet ngel weer 10 Centen GROOTE LETTERS i worden berekend naar plaatsruimte A£Eonderlgke Nommen VUF CENTEN beleid vaq zgnen vootigaiiger Daar aanleiding vaa het minder gaustig oordeel door sommige leden daarover guit Hg handhaaft de begrooting en de pUnnen van den rorlgen miNistsr op een paar wgzigingrn na onveranderd Welwillend werd oai inuga verschaft zoo aehrjft het DoftUul TB een particulier sohrgren uit SohoUand waarin o a sprake was van een onier geweien landgenooten ais mr D J Maekay tot riSdr korten tijd lid van de Tweede Kamer der StatenGeueraal eu nu door den Schotsehen sehrjjvsr Donald M Kay genoemd Ki bedoelden brief wordt gezegd Hy maakt van Lord Baey wat hij kan maar hg beeft zichzelf een grooten kaakslag gegeven loitlUiiue door het honden van een beUohelgke toespraak tot zijn onderhoorigen lenoHlt Hij vertelde daarin dat hg de laaute onderhoorige van zgn vrouw wat ea dal fc ea nj n fcauli in Nederhnut SOO Jaren in het vagevnar hadden doorgebracht Kan de NederUuder zich niet aangenaam gestemd gevoelen bij het booren bezigen in den vreemde van zoodanige uitdrukking omtrent bet verblijf in oua land waar bet geheele geskcht van den Lord niet alleen steeds de aangenaamste gastvrijheid heeft gevonden maar versoheiden van zgn leden vooral in den jongsten tijd met de hoogste staatsbetrekkingen bekked werden terwijl de spreker zelf er het mandaat van volksvertegenwoordiger heeft vervuld zelfs In eene openbare saqieckomtt van de vereeniging tgt bevordering van zelfttandig godtdienttig leven te Amsterdam hi ld Dinsdagavond de betr P H Huhenholtz Jr eene Toordracht over de rrge ge meente der toekomst Als aanleiding tot de keuze van dit onderwerp noemde spr de tegenwoordige beweging ia de Ned Herv Kerk dat hjj hier overigens niet wentdite te bespreken Aan hen die op het punt waicn d kerk te verkten wordt van alle zijdoi gevraagd wat wilt wat bedoelt gg toch Welke is dewaoraci t recht de toekomst van t vrije godsdienstige gemeeuschansleveu f In antwoord op die vragen weatehte spreker t ideaal te schetsen dati hem en anderen voor den geest staat Daarom Wilde bj de vraag beantwoorden in welke verhooding staat de vrije gemeente tot het verieden het heden en de toekpmat Tegenover het verleden staat tg deels negatief deels positief negatief in zoover zij ds kerk moet afbreken en niets weten wil van die bovennataiir Igke heilsinrichting tot verkondiging van de waarheid van OottsWege geopenbaard totnitd ing van de goddelijW genadegaven of tasramentea en tot uitoefening van de kerkelijke tucht van dit alka was in de protestantsohe met name in de Nrd herr kerk nog een fllauwe schaduw overgebleven die geheel verdwgnen moett positief in Mover het f ebouw der toekomst mede uit de mlaeil van die erk moet worden opgetrokken toodat de vrjjt gemeente zich in de Ijjn der ohristeiyk fratettant elte traditie voortbeweegt en winat doet mat de ec aii van t Toorgeataoht In t heden heeft die gemeetto e a heerlfke raepiof