Goudsche Courant, zondag 25 november 1877

KOOPJES AAIVSTAMDE MAANDAG DIKSDAG FJ WOENSDAG Opruiming v Lappen Tapijlgoed in het Magrazijii van W STItSKEB KORTE TIENtoEWEG D 3 Den aiSj UUc geeit eigen oau ouzea t A m iet zij toepuwn op godsdienstig gtbied en dHurdoor de gevaren vnii k t iudiriduiilisme bestreden Qjdsdieustig ie lcIgk leren moet ig wekken door middel nn godsdienstoiiderwgi en gudadienstprediking en hmir religieoi Idirnkter tterk doeu itkomen tegenover ntlea die met ticii godsdteint geroken hebben Spr Mhetste de noodTaktlgke aitbreicBug van het godsdieuatanderwija en de godsdieustoeCeni voor LSieu tyd a iMwdt dis Tf gemeente de genieeate der t ekonut Om het opkomend geslacht cü het haar allereerst te doen en jaugelteden die elderk door di ibbeliiiinige vragen en formnlau ronlen weerhoaden neme zij met open ariaea ep in hanu kring Tegeuover d gevaren van ultramonlanisne en Ciiminuiiisme toeke tij haar kr ieht aiet in de naboutsiiig van de kanstmatige eenheid der katholieke kerk maar in de geweteaarrüheid die waar het oodiK is alle vrieiiden van deu vrgen godadieust de handen ineea ui doen slaan Bu haar eindideaal ig ie vereenigiug ran alle vnjtiuuige kerkgenootaohappen aoodat le verbleekte eti uetten van Luthersoheu eu Remonstranten Hervormden en Poopsgeiittdcn eeua geherl worden aitgewUeht en allen Ke de vrije vroomheid willen kweeken zich saam verboadeo roeien Te Zatfen en te Tilharg hebben de biievenheateljers 9 avonds en s morgens vroeg een lantaarn op de horst lierestigd om de adressen gemakkeligk te knnneu lezen Jl Maandag is te Kenlea een bericht oBtTangea hetwelk lUaar eae algemeeae sensatie teweeg braeht Pe barnaeester van Kóningswinter seinde aamel k aan her Keolsobe gemeeniebeataar dat er dien dag in de nabüheid van CoUenta een aehip met eene aaaiieidüke lading rattenkraid aan boord in den Kgn was geiónken Blgkeas de Köln Zeil heeft de directie der Kenlsehe drinkwaterleiding terstond maatregelen genomen ten inde b het pompstation waaniit het drinkwater aan de stadsbevolking wordt geleverd alle eveataeele kenteekenen van vergiftiging lOQWel in het drink ala in t Kijnwater ieder oogenblik te kannen eonstateeren Daar de wel waaruit het water aan de iugetelenen wordt venohaft is ingesloteq en bet water op 3S meters afataud van den Bgnoever ter diepte vaa 8 meters beueden het nnlpuut der rivier wjrdt opgehaald gelooft de KoluiÊcie Zeittut dat de stad wel tegen bet gevreesde oubeil aal b w ard Uüvea Inmiddels heeft de Koninklijke regeering ia de provinciale afdeeling Dusseldorf onder dagteekeniug vnn 10 dezer de volgende afkondiging gedaan Blgkena telegralisoh beritdit is hüten in de nabgbeid an Coblents eéne atoombdot met eene lading Tan 25D0 bruto centner arseuioum gezonken Naar aanleiding daarvan nieenen wg tot nader order te moeten waarscbnwen tegen het gebruik van Rijnwater voor menschen en voor vee Tegelgkertyd heeft de burgemeester van Dosseldorf bekend gemaakt Daar het water in de ttadswaterleiding aldaar nier rechtstreeks uit den Bijn wordt verkregeu bestaat er vermoedelijk geen gevaar Voor voldoendezekerheid zal het echter tot nader order dagelijksherhaaldelgk scheikundig worden onderzocht Mocht er tengevolge dezer pudenoekiugra tegen het gebrnik 4 Tan het wfter bedenking worden gemaaklt dan zal ik niet nalaten het publiek iu tgdt hiervan ta verwittigen Het ongelak heeft plaats gehad met de sehroef toomboot AM ittiSektU Nabü Beudorf tuiMhen Keuwiftd en Cobtinti ia het T rtitig teg n den gron4 gestooten elk ten gevolge der daardoor ontstane averij gezonken Ömirsnt de lading loopen de Ixrichten nog uiteen Vit Eeiden wordt aha de EUtrfel ZeÜmia gewshnren dat er in de opgaven vap dea expediteur tkohts eene hoereeUieid Van 223 centner werd vermeld Ia het lelwnim ran Maandag van den boitemeeaier te Kóutngswinler wat spra e van 700 eaBtnera terw ia de poHieatie iet Koninklgke regceridg te Dusseldorf valt denidfflen dag het cqfer wiwM vermeld op isOO oeptuer lmito rger evenwel is de moekertRid of de Ifdiog wend k bestond ui arteni nip dan wel uit arsenignor HsenikiBtt welke laatstgenoemde stoffen ddaar in W i éefc tM e ne bMekkn worden gebezigd Daaf de eCM i iBt sthffen zidi spoediger dan de awhn ta bet inUet o€loA maakt dit onder eheid aak veMchil ta opifiel van het gevaar Tevens ia èe nog de vraag in welige fiutage zg warep etpakt en welke maatregelen er worden genomen aiè ze vit het schip op té halen Ontrent hét bg CeUentz gèzonjien schip rordt uit Beadorf nader het Tolgende gemeld De vaatjes arsenignnr lig in het middenmin hetwelk dbor hechte wanden van de overige ruimten ia afgesloten Ofsohoo h0 sle hts een gering lek hMft bekonth heeft toeh het water er eene hoogte aa VI iMef bMikt Dit water ifas by de aftendii o vati dit bf rioht blijkeDS lïbtikundig onder 9k zoek U g vrij n arteuingzuur De openb ire autorilril hi eft iutnuohen alle uoodige maatregelen genomen om het op zoudauige wijze weg te ruiinen dat het geen onheil kau te weeg brengen Te Purge neemt tegenwoordig naar men in de J A i leest retie nieuwe indastriu een groolen omvang nsmelgk het vervaardigen van laken uit de ve lereu viu hueuders en allerlei aiidtre vogelt ïasschen de zeven en aeblhouderd gram dons is genoeg voor een vierkanten meter laken vijfmaal ligter en driemaal warmer d iu wid De stof is oiikrenkbiinr oadoordringhaar voOe vocht en neemt alle kleuren aan Qeflep Staten van eeu der provinciën hebbeu onlangs eea besluit geuomeu wa irbg eeu Oostindisgli ambtrjiaar met verlof bier te luiide is benoemd tot ambtenaar ter Pruviusial Uritfie zonder voorafgiWDde keuttisgeviag aan af averieg met d n Minister van Koloniën Ter voorkoming van herhaliug van dergeljjke feiten heeft de Minister vaa BJunenlandsohe Zaken Of verzoek van zgu ombtgeuaot van KoloniSn de Gomraiss iriasen des Konings nitgenoodigd toe te zien dat bij beuoemiugen tot eaaige provineiaie betrekking over geen personeel behaarende tot den dienst in Oost of WestIndié worde beschikt dan na voorafgaande kennisgeving aan of aver i met het Dep van Koloniën De gemeentebeataren warden aaagesehreveu am in hun kring in gelgken zin te handelen j Ter terechtzitting van het kantongerecht te Middelburg verschenen Woensdag o a twee personen beklaagd van overtreding eener politieverordening van ZoHtelande Bg de behandeling hunner zaak haalden ig echter een verklaring van den burgemeester dier gemeente te voorsehHu dat bedoelde verordening niet j was afgekondigd De fnngeerende ambtenaar van het O M evenwel legde een exemplaar dier verordening over waarop door Burgemeester en Wethouders van Zoutelande en nader nog door den Burgemeester afzonderlijk de afkondiging werd geconstateerd Genoemde ambtenaar betoogde nu dat de verklaring van het college geloof verdiende boven die van deu Burgemeester alleen de uitspraak werd bepaald op 17 dezer Bij de marine meent et FaierUmi schjjnt het zenden van een zeilschip naar de Poolstreken zoo als in de laatste vergadering van het hoofdcomité voor de expeditie un r Nova Zembla bepaald werd weinig sympathie op te wekken Zgn wg wel ingelicht dan wendde de luitenant ter zee Koolemans Beynen zich onlangs tot een zijner wapenbroeders te Willemsoord tnet het verzoek een zeeofficier voorstander van een tqpht met een zeilschip naar de eerstvolgende vergadering te houden op 16 dezer af te vaardigen ten einde het hoofdcomité te steunen Dit had ten gevolge dat men in Nieuwedte i in omvraag bracht of het zenden van een zeilschip bg gebrek aan fondsen vooreen expeditie met een stoomsohip al of niet was aan te raden nn al de oflioiereD welke hun gevoelen uitbrachten W48 er slechts één voor het zenden van ren zeilschip terwgl al de overigen hoezeer 90k voor een expeditie naar de NoordpooMirekea vermeendeu liever geen tocht te moeten ondernemen wanneer die niet kan gedaan worden met behulp van stoomvermogen daar er geen resultaat van eeuige beteekeiya was te vervtuehten doch daarentegen veel kans om toleurstelliugen te ondervinden Ook sebeea geen officier geneigd aan de oproeping om de vergadering te komen bjjwonen gevolg te geven Men zal zich herinaeren dat de heer M vaa Djjk te Groningen voor eenigen tijd een mededealing in de Pr OroH Cl deed over de sohandelgke behandeling die tijn kind op de bewaanchool in de Sopbiastraat aldaar aangedaan zou ziju De directrice der school diende een klacht tegen hem ita wegens later I e rechtbank heeft v D vrijgesprokeu van de hem ten laste gelegde lastering door middel van een gedrukt geschrift de Pro Oron Ct met afwqzing van de vordering tdti aobsdelootstelling der bëleedigde partij l Ünde niet bewezen dat de bekl het oogmerk heeft gehad iemand te beleedigen de koeten te dragen door dea Staat Door den heer Qeorges Schwartz rozenkwseker ie IgWd is ter vergadering der Lyonseh tniubohvaasoeiatie van 23 Juli ll o a ingezonden eene nieuwe za iiling in bloei door hem Souamir de l Reine dt Payt Bat genoemd Het moet eeu der donkerste der tot heden bekende rozen zijn ker zal het velen aangenaam wezen te vernemen dat men op deze wijze ook in den vreemde er aan dacht onze betreurde Koningin ulde te breien Ook de nieuwe roos M Pefnaeri werd door den zelfden kweeker bij dje gelegenheid ingezonden WI a Giat rau braebten wij een bezoek aan de greote magazijnen van deit Pont Neuf te Parijs Dat Huis van d n finteu raag Uoet waarlijk w op eeu gioalcD schaal werken om efan goed als de grootste klrêrmnkers van Parijs en daarbij zoo verbazend goedkoop te kunnen werken Bizondcr werd onze aandacht getrokken door de Overjassen en Ulsters van Gldn 12 50 16 17 60 en 20 door de kbmplete Costumes van Gldn 14 60 17 50 20 en 22 60 en door de Kamerjaponnen van Gldn 6 Wanneer Gg de catalogus van den Pont Neuf met al de inodeplaten niet ontvangen hebt vraag hem dan aan en hij zal u met aanwijzing van zelf de maat te nemen franco worden toegraonden In dien zeer kompleten catalogus hebt gü maar te kiezen wat Gij hebben wilt en ontvangt gg elke bestelling boven de 12 50 Gulden franco aan huis zonder dat gij één cent kosten of rechten te betalen hebt Als het goed U niet aanstaat of niet past ontvangt gg dadelijk w geld terug Wat wilt gij nu nog meer Alle aanvragen te riekten aan Le Diricleur de Ia Maisou du Pont Neuf Paris Burgerlijke Sfand OBUORKN 81 Nor Alida ondcrt L n Ouditoara e A SebarleniRn ADtonius GvTiirdiis oudn P F dfa Itiet ea K F Verboelc tZ 13itreudia Hebdnka oadert H Brouwer en H vin Uuneu Krijoa Coraelio ouderi J A Rietveld ea A Sehoutsn Jehaaaes asitrs J vaa der VVoeose en D de Jong OVERLEDEM 81 Nov A T Bogaard m ONDERTROUWD 28 Not A Spaaoa M j en H M Veriiur i j A Maia W j tn C Lapaer 23 j J Wilaog 43 j ut E tbb logen 86 j ADVERTÉNTlfiN Voor de Tele bewezen van deelneming ondervonden bij ons 25 JARI6 HUWELIJK betuigen wg onzen bartelgken dank H VAN BAABZEL C A VAN BAARZEL vanLeeüwüs Üouda 24 Nov 1877 Voor de vele bewijzen van belangstel J lingi oudervondeu bij de geboorte onzer Doebier betuigen wg onzen bartelgken dank J VAN OORSCHOT J VAN OORSCHOT VAN DBE Ve e Gouda 24 Nov 1877 DAÏIZEETïïI I r Gevoelig voor de blgken van belanggtelliogondervonden tnderiS de langdurige ziekte 24 weken ipijner Echtgenoot betnig ik allen daarvoor mgnen hsrteljjken dank bvjzonder aan het Bestuur en de Leden van het Zieken eu Weduwenfonds cProvidentia Voor hunne onderlinge vrgwillige bndragen aan mg en mgaevier nog jonge kinderen Wed Z VAN DBE ENG De Commissaris des Konings in ie Provincie Znid Iloliaml brengt ter kennis van belanghebbenden dat ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden de vaart door de Brug san HET RABAT TE GOV DA op den 26en en 27en NOVEMBER eerstkomende voor Schepen met staande mast of hoogen opperlast en voor Stoonlbooten met staande ast en ScBoorsteen zal zgn i Gravenkage 23 November 1877 De Commissaris des Konings voornoemd gQCK Marmer Geêmatileer welke eeue buitengewone fraaie glans beatttV worden vervaardigd in de ATELIBBS wa PflOTOGBAFIËN en CRAUON PORTHBT TEN vaa L H SE tBÉ Weerfsingri t è ö orer be Laboraioritim te Utrechï EN n GOIiA ALIËM M Wêm Op franc aanvrage worden dadelgk bovent genoemde ÖEËMAILLUERDSPOBO ABTrSl ter bemfatigiag gezondrai 1 IVederlaüdsche IMaatsctiappiJ ter bevordering van MJveriieid Departement Gr o u da van Voorwerpen van Kunstnijverheid uitgeschreven door de Maatschappg en te houden te Gouda in JULI 1878 DeWedstrgd voor 1878 is vierledig uitgeschreven le Voor leerlingen op Burger Avondscholen Bouwkundige Teekenscholen of daarmede ge Igkstaande 2e Voor Smeden 3e Voot Meubelmakers 4e Voor Omamenteekenaars ofTeekenaressen ook liefhebbers Zg die wenschen mede te dingen worden verzocht daarvan opgave te doen vóór Primo DECEMBER a s bg den Secretaris die de noodige inlichtingen zal geven terwgl bg hém tevens verkrggbaar zgn Programma s en Schetsteekeningen De Sectëtaris H W G OJJING DE JO G VVziv Kattensingel Q 66 Gouda Handel in prima Soorten Duitsche en JUngelsc ie U De verzending vindt plaats Per schip van Buhrort eb Duisburg I Per spoor direct van de Mijnen Daar nyg de uitstekende genezing van de CAPUALA een artikel doOr den heer L Semé veearts te Haarlem ala geneesmiddel in den handel gebracht gebleken is bg mgn paard dat aan een vr eselgke huidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glansrgk behaarde hnid herschapen is durf He dat artikel aan alle eigenaars van paarden ten zeerste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Land Water en Eribwerken te Zandvrgk bg Tiel De vele attesten en het onophoudelgk vlegend schrijven over de ongelooflgke resnltaten die dit praeparaat oplevert maken het mg gemakkelijk elke verbruiker daarvan een zekere herstelling te guaranJeeren L SERNÉ Fabrikant Veearito le klasse te Haarlem btai Dit artikel is buiten den fabriekant verkrggpr a 1 50 per bus bg den Heer J v d AL te Gouda tn in de verdere bekende depots Flink iAgenten worden op aUe plaatsen gewaagd St Kfteotaas Hoog straat A 110 11 Gouda bericht bg deze zgageëerdebégnnstigersdaf zgn MagazÜB vaft GALANiPËRIÊN TOor bovengenoetudé gelegenheid js voorzien van eene w r groots VoM kiii i T Nieuwste e JB nate KlNDSRSPEEfcGOEDEREN en vardar T p alles dat tot het vakbphoort Hg vleit ick derhalve gelgk hst vorige joaï ook nu met een druk bezoek te worden vereerd en blgfl BA zièh in de gewaardeerde gunst zgner Stadgenooten te hebben aanberolen G vAis VEEN T Voorhanden eene Ruime Sorteering FRAAIE GOÏÏDP EETTIU EiT iHeïraHUns Jarurcö SiGAREEOI ERS PÖi TËMOlAiES EK mmwêmm bgzonder geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Ook een zeer NETTE KEUZE JüWEELM EN ïleROLOGISN ENZ J VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt Gouda Wg beriiJhten onze Begunstigers van ai MAANDAG 26 NOVEMBER a s de ST HAAS ETALABE in gereedheid is en noodigen een ieder tot een bezoek uit Wed A Quant GEVRAAGD EEN PAKBDISKNECHT voorzien van goede getuigen Zich te adresseeren aan het Bureau dezer Courant Publieke Verhuring in JANUARI 1878 van een BÖÏÏWMANSWOIIING TE BOSKOOP voor 80 stuks VEE voor den tp van 7 jaren voorzien van GOEDE en Hooiianden Belanghebbenden vervoegen zichbgdeheeren VERMAAS Schied Singel No 43 Motterdam aUlNALAROCHE IJ l van KRAEPELIM en IIOLH Aj0theker te Zeitt De eenige QDINA LAROCm welke doojr de Red van de en ee Cour uui IflI GeVeesknodiKeil Is aaulieTolen tegen algetneme Evakte gBUek aan eetlust eleohte spijsvertering zenuwzjekte in het tijdperk der herstelling na EWtfre ziekte oFiraiutabéd l Oor en lïsre gévoken JJ zérhoudende Quina Laröéhe tegen hleektuöht teringaofatiglieid groote zwattö blo danböed eto Pr i $ ƒ 1 90 per flaoofn bjj den Heer Apotheker C iThim te Gouda Maatschappij tot i UT van t ALGEMEEX DEPARTEMENT GOÜQA T mmmmm op DINSDAG 27 NOVEMBER 1877 des avonds ten 7 nar Lokaal Nbt sh VikUAAK Spbüker de Heer ADOLF BRANDES Sb van Waddïnxveen j Toegangkaarten voor Stadgeuooten nieWeden en voor Vreemdelingen verkrijgbaar bij dea Boekhandelaar A iBBINKMAN De Seeretart E W Q KONING goed Papier en zeer net bewerkt STROOPAPIEB a 20 ets en GRLTS PAPIER k 28 ets per Kilo zgn te verkrggen bg B DB JONG Komgnsteeg die loh daarvoor bcleefdelgk aanbeveelt J H KIEBERT iarkt gouda Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTÈN die in annrzaamheid gewone Pbotographiën overtr en VERGBOOTINGEN Lijsten PaasepartonUenzI OEFENING BAART KUNST TOEELüIÏÏOEMf op Zondag t Oèè lniier 1877 in het Hotel TIVOLÏ te GOJTUA HENRI BÜRTOU De VADëRWHDEBT Tooneelspel m 4 Tafreelen en 1 Voownel Aatavatag tm Prgzen der plaatsen le rang 0 50 2e Bg ƒ Q 30 r Jia tt ji te verkrijgen a teli Hótel TÏVOLI en bü den Heer MPSJ LAMMÈf TdrÉötekt R h m fflk IVi vóii nWilr tM Jn JUlut mJll l to ibdBJ eillnat weit Dr Alry s Katuur ceM wt ze pjiia MGul Jen bjj alle Boekl andiJa rs ile putSiedto f rechtstreeks bij KiOHiia boekhandel rB co toezending van 8 f t e la4 M di eok vpoTaf pf frraeomragb dl rtl daaraan friAco cö gratia verzendtdoi gefiede m eS na M Pt eéhe B dt tlngeh Dit voprtreffelijke werk nweat in geen huisgezin onlbrékni