Goudsche Courant, zondag 25 november 1877

EN AfOEELINQ UlTERLIjy WELSPREKENDHEID op Zondag 25 November 1877 des avonds ten 7 ore 4 de Sociëteit Ons Oenoeffen Parijs 23 Nov De heer Rouien ia benoemd tot Minister van Marine Rome 23 Nov De Paus lijdt nog aan hcfafe ongesteldheid Heden voormiddag heeft hij eenige kardinalen bg zich ontvangen maar zich niet met zaken bezig gehouden = 1 Adverlentién J eïren tl rödj BOTEBLETTEBS FEESTGEBAK Appelbollen KATTENTONGEN KLEIN GEBAK KONINGINNEBBOOD Sausijzenbroodjes bg voornitbestelling W l RAiiUMMKËBS Haven VOOR IEDER Ondergeteekende verklaart als inwoner vanAmsterdam dat het haargroei middel van denHeer THEOPHILB Haarkundige zijh Ëoofdhaar weder geheel heeft hersteld h mag zichtevens op twee en zeventig jarigen leeftgd verhengen een vollen haartooi te hebben Bghet aanwenden van zgn groei middel dacht hij t zal mij toch niet meer helpen daarom beloofde bij hem eervolle vermelding bij réugite deze is gebleken daarom houdt hg woord engeeft hem vrijheid dit publiek te maken Met achting Anuterdam Aug 1877 was get 3 BLEEKEB Citval van Haar Roos of Scbilvers Oun Haar K Plekken F n in de Schedelbuid naarworm vroegtijdig grijs worden al lezeenaangenaamhedenworden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tijd veitrggt de behaarde hnid haar vorige groeikracht w aer Eranco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 Ipiuwe postzeg of postwissel alsook op I te fiks bg TllSmiILE Haarkondige Fredqjrtfs lein regts Jto 32 Amsterdam Slijm Qfi Maagpiilen Deze PILLEN die sinds vele jaren laet het beate gevolg tegen Ie sUjm en als maagver Sterkend gebruikt worden door bare werding de pijsverteriug juer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer aacbt laxerend zi n tjfn legen ïl f ceiit het doosje met berigt vaa het gi uik v tkrggbaar bg de navolgende Heerén te Aasterdam M Clébau k 0 Droog HeUige weg D 3ïl Bleiswgk S v d KraaU Delft E Wilschut Boatmel Zalt J v d Vegta Uelfshaven J B Weaterhoff Ueventer Gebroed Timan Dordrecht H J Giltsy Gouda L Schenk op de Hoogstraat Qorinohem B J B Bosch Srraa I P Laaonder s Grevenh ge i Visser Zoon in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Legden J T Terborgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A don Oudsten Linsohotfn B Kruithof Rülterdam v Santen Kolff korte Hoofdateeg Stolwijk Wed A Zijderiaan Schiedam Wed A H Rombouts Tiel A J Paassen Utrecht Alleoa Kroon Steenweg over da Don kerstr 372 Vlaaidingen M E Hoffmann Tjaden Zevenhuizen A Prius De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zgn door mij te Gouda alleen en uUtlutlend verkrijgbaar gesteld bg deo heer L SCHENK op de Hoogstraat LKT WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebrnikte SLIJM en MAAGPILLEN is eea biljet voorzien met de bandteekening van J J 9CHHKUÜER apotheker welke bandteekening zich faolj bevindt op liet zegellek waarmede het dooty e ¥ f Aegeld il Mm gelieve daar nel attent op te zgn en lioh te wachten voor het gebruik van eennamaaksel dat foeo tracht in omloop t brengen GOCOA PRUK VA A ÜBINKHAN RIJNLANDSCHE DRUIfE BOIlST no ÏG het beate middel tegen Hoesten Heeichheid enz PATERSWOLDE 26 Mei 1876 l roT Grooiugfii De ondergeteekende rerklaart dnt zijne vronw na het gebruik van twee ifeschjes RijnlaNdsche DRUIVENBOUSTflONlG uit de Fabriek van den He W H ZicXENHKiMER te Mainz geheel genezen is van een buitengewoon zwaren hoest Trauben Honig1 W J Rutgers Landbouwkundige Alleen echt TeiltiTigbaar in fieasclien van twee Galden een Gulden en 65 Cents voorzien van nbv istaand Fabriekstem pol Te Gcm ki bjj P H A Wolff Boaioop bg A J van Twonl Saattreeht bjj J D den Hartog htdewater bij F Jonker Idenbnrg De van ouds gerenommeerde THEEËIV nit den EoninklükeD Nederlandsehen Wortembergschen THEE HANDEL van P W TROUSSELOT ZOOIV Hofleveranciers van de Hoven vah Nederland en IVnrtwnbetg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bfl J J v d SANDEN Botermarkt ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRR Rusland 4 Leening i860 We L KNOX DORTLAND berichten dat de COUPONS van bovenvermelde Leenijig a L 2 5 ƒ 26 55 vervallen lo December 1877 van af heden te hunnen kantore worden betaald teg en den Koers van f 12 02V2 per Lst met 27 06 Andere COUPONS in Lst betaalbaar worden tevens teg en dien koers berekend Gondii 17 November IS 1 J BOm EUR HOOGSTRAAT A 116 NAAIMACfllK HAND en TRAP NAAIMACHINES van de beste Constructie volledig ondeiTicht en g arantie alsmede Naalden Garen Zijde en Olie St Mcolaas Etala e A KOR fe CoMP Kleiweg Binnen en Bnitenlandsche PRACHTWERKEN Groote collectie KINDERBOEKEN voor eiken leeftijd Photogi afie en PoëziejAlbunas Photografiën waaronder van Gouda Verf en Passerdoozen akportefeuilles Notitieboekjes enz mmmmm mm imit Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDBADXWUN van f 3S per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fi aDko versoadeo Alles wordt franko huis gelevemL NATIONALE MILITIE Vcrzekering Maatscliappij Eendracht OEVESTIGD te sa K A V E N H A a E De DIRECTIE heeft de eer belanghebbenden te informeeren dat de deelneming in borengenoemde Maatschapiiij door het geheele Rijk h opengesteld De Assiirantie welke deze Maatschappy iederen deelnemer tjanbiedt boven CommiuitHêiri of aUetii tcerkenJe perionen maakt verdere aanbeveling onnoodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel valley omtrent de wijze waarop zij zich steeds gekweten heeft van haar verpltohtjngen liggen ten Ucn tijde voor belanghebbenden ter inzage De deelneming peschiedt voor de provincie Znld HoUiuid fuia de ondersta n HooMkantoreDJ Te t Graveniai e bij den Hoofddirecteur J J KERENS Beestenmarkt 103 SoUerdam Directeur H VAN BEUNEN Ocstsingel 13 Dordrecht J L D VAN SON Vriezenstraat Gouda nu J W C VAN DER WEKE Wachtelstraat 182 PHOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PO lTRETTEN voor 1 Gkilden bij HENDRIK LAMME TURFKARKT H 92 Toilet Artikelen Ten einde aan de grjJM haren de OORSPRONKELIJKE Henr te hergeven of het ONTUDIG griimn e voorkomen bevochtige men het hooH sleohtaBENSpermaandmethet JEAU MEMHILLEUSB it f l fet fl Gouda Druk vaa A Brinkman Adt s LOUIS P WELTER Coiffeur Westh v n B 193 H M lil Zondag 25 November 1877 niet vervallen is na den oorlog Dat de Engelsohe belangen gevoelig getroffen worden wanneer Armenië in Russische handen overgaat daarover zgn schier allen het eens Toch gelooft men niet dat Engeland veel anders zal doen dau praatjes maken bet heeft geen leger van eenig belang Ji In den Pruisaichen Ijanddag wrd Woensdag het wetsontwerp betreffende de spoorfegleeniug verzonden naar de begrootingscommissie Daarna was aan de orde de interpellatie van Richter over het gebruik dat er werd gemaakt van de gelden van het Welfeiifoiids Het antwoord n den regeeriugscoiumissiiris luidde kort en krachtig dat de Regeering uiet verplicht en ook niet voornemens is rekenschap te Veo rsfl die nak anogesien de inkomsten en uitgaven vooi dit fonds geschieden niet voor rekening van de schatkist maar van Koning George Zoo in het centrum als bg de I ortsolirittspartij verwekte deze mededeeling een levendige sensatie Virohow stelde voor op grond van art 60 der Grondwet de Ministers voor de vergadering te roepen j de president merkte echter op dat dit bij de behandeling van interpellaties uiet geoorloofd was Lasker meende dat het doelmatig zou zijn een motie in te dienen deze tegen de volgende zitting aan de orde te stellen en dan eventueel de tegenwoordigheid der Ministers te Verzoeken Sommige leden aohteii zulk ecu handelwijüe in strijd met de eer en de waardi heid der vergadering en veriaugdtn hoofdilgkc sleinming over het voorstel van Virohow Toen de discussie over dit punt aan oen eind wat verklaarde da rsident aan het vtrlahgen van Virohow met te kunnen voldoen en bracht de vraag in stemming of dit voorski al of niet geoorloofd waa 200 meenden neen 161 Ultnunontanen en Fortsohritters ja Di luler BIHTENLAND Huitcniaiidsch Overzicht Uit Frankrijk is geen beslissend nieuws wat in 7 eker opzicht een geluk mag worden genoemd Het houdt althans de hoop levendig Maar toch blyfl liie natuurlijk gering Wanneer de President niet buigt niet ecu miiiislerie kiest uit de meerderheid of een dat zeer bevredigeude verklaringen geeft dan is een ui Uiv votum van wantrouwen en zelfs verwerpini viiif de begrooting het eeltige wat mtu kan verwachten liet is een kras eu daarcAn zèns iee gevaailijk middil maar welk ander tóflf ftCA ia ft de K iiner geinleii De begrooliiigsüommissie die ïooHtel raogilijk uit dezelfde leden bestaat als die der vorige kamer heeft iarabctla weder tot vooriötter gekozen Het Cabinet d aff iires is gilleretffnor en volgens Reuters telegram difiuitief araeifie tj4U Het bestaat uit de hh Roohe B juet oorlog m rziller van den Itnad de Banneville buitcul zaS iu Wtelche binueiil ziikeii Lepelletier justitie Ull ol financiën üxejine koophandel OrnelF opewBatH werken Faye onderwijs De minister van marine is nog niet benoemd peHlilïe was daarmee voorlpwic van de baan ri MISt de nertanlddlfjlc door het centrum ter prakefcbfach opheffing der Meiwettcn verklaarde Unn iderdag ie minister van eeredienst dat de rej eering dit vj iiagltuk iu geen gevul voor discussie vatbaar éMie In de Basische K mer heeft de afgevaardigde Frère t5H an gisteren ara voor de olericalen OQmogelgk ame1l ement op het adres van antwoord voorgcsiLld hij verlan e dal zou worden verklaard dat de Rigeering mèt tdie wettige middelen de ouderiieniiugen vervolgen zou van hen die de Groiid et in minachting willen brengen Het amende Mnk vin ir p nimet 68 tfgen 39 stemmen f n het ¥ le km dMifop aimgeaomaD fcet 6li tegen 34 sleininiu Nog scherper dan in Frankrijk is in Denemarkende vorhouiliug tussohen de regeering en de kamer zg fiaiii nu tegen elkander procedeeren De president van den ministlerraad heeft nl namens zijn ambtgenoot bij het hoogste gerechtshof een klacht ingediend tegen 9 leden der commissie van de vereenigde groepen der linkerzgde wegens huler enbeleedigini tegen de ministers in een door de dagbladen openbaar gemaakte circulaire Daarentegen hebben die 9 leden de ministers beschuldigd vanbeleedigiug der oppositie in het rapport dat a aan den koning hebben uitgebracht naar aanleidingvan het votum der kain T over het voorloopige budget Indien koning Christiaan uiet toegeeft aan de meerderheid van het Folkethinjf en het tegenwoordige kabinet vervangt is er géea einde te voorzien aan de crisis in zijn land Laatste Berichten Wie ecnc week geleden de iMRnniag vau Kara by bestorming voorspeld had zou l weinig geUMf hebben gevonden ook thans i g sèft het feit om begrijpelijk ie worden vry W8 T eU hting uoodi Een ftil hlyft het intusscheu ihil e sleutel vun Armenië ia handpn der Russe geWIlen is en dat hunne overwinning zoo volkou ji was als skobts mogelijk Het offioinele Hu8siflhB T erioht behelst weinig nieuws en komt hoofdzitral neder op het geen de verslaggever van de JP AVim al eer piiar dagen geleden aan tijn Tad seinde Het zwaartepunt van den aanval mb i iemen f ij viel op de drie zuidtiyke forten Iflfczlfeoha Kauli en Suvari die door de stormloopeiHe ölouncs genomen werden De forten Arab TabiJtiSïlfcarHdagh vielen door ovetroinpeliiig licn Busse 1if anden Hoe het uu gekomen is dat de iriKn deze sterke werkiu niet konden ierdedigen£Ts ln blijft raadselachtig Men heeft beweerd Thrf V rraad hierbij eenc rol moet gespeeld hebben dooTi het hardnekkige van den tegenstand en de zimeiiwiiiiecpiil weerszijden vooral aan den kant d Su iiil TplWifeit niet vüor di ze zienswgze De Russeii lieüoeii ge weldig veel hoofdofficieren verloren Onder de gesneuvelden zijn de generaals Grabbe en Belinakj de kolonel Butsohkiew de luitenant kolonel Prins Melikoff en de miijoor Geritsch Indien de Russen met geld hunne overwinning gekocht hadden dan jouden zij er zooveel bloed niet by hebben behoeven toe te geven Het aantal gevangen genomen Turken bg de verovering van Kars wordt ook in het offioieele telegram gesteld op 10 000 In de hospitalen binnen de stad werden 4600 zieke en gewonde Turksohe soldaten gevonden Dit komt trouwens overeen roet de opgaven van Moukhtarl aoha die te Kars was tot den dag van de nederlaag op den Aladja üagli Versailles 23 Nov Na éim verkieaiug te hebben bekrachtigd heeft de Kamer van afgevaardigden hare werkzaamheden tot 41 ure geschorst omdat de rapporten aangaande andere verkiezingen nog niet gereed waren Na de hervatting der werkTaamheden zgn eenige conservatieve verkiezingen o h nM Cheviau Juigné Valfons goedgekeurd Daarna ia de zitting voor heden gesloten Het besturend Comité der vereenigde linkerzijde mimkt eene interpellatie gereed die ingediend zal worden zoudra de nieuwe ministers in de Kamer verschijnen Men verwacht het Ministerie morgen in de Kamer De Senaat heeft de luudbouw wet goedgekeurd Pe zitting is verdaagd De Moacow lazette ontving bericht dnt de hoofdmacht der Russen op weg is naar Erzerum na lechts de noodige troepen te hebben aohtergelateu tot bezetting van Kars en tot het onderhoudeu der coinniunieatielijn Dit luidt waarschgulgk genoeg en indien hut weder slechts den marsoh over den korten doch zeer moeilgk begnanbaren afstand niet belemmert of in dezen Oorlog van verrassingen geenc nieuwe verrassing op t aanbreken staat dan zal de val van Erzerum wel spoedig op dien van Kars volgen Omtrent den indruk dien het suooes der Rusien in Azië e Koiistantinopel gemaakt heeft verneemt men nog weinig Het is opmerkelijk dat lie Porte door beiniddelinar der vreemde gezanten de voor haar noodlottige tgding heeft moeten ontvangen De Engelschen verkeeren nog steeds in zeer zenuwuchtijien toestand door de innciuiiig m Kars en dat wordt er niet beter op nu i e Russische bladen verklaren dat de Russen Armenië nooit raear prijs zullen geven en de belofte van den Czaiir om geen veroveringen te willen maken in elk geval alleen betrckKing liad op Europa uietop Azic daargelaten of die belofte