Goudsche Courant, woensdag 28 november 1877

te r Woensdag 28 N oveoiber 1877 N 2068 GOUiDSCHE COÜR ie iws en Advertentielilad voor fioüda en Ooislreken I 1 TOOBHAIEEIT EENE EÏÏIME BT i BSMHAH I Lamqb TibiidbWK g GESCHIET YOOE ST mCOLAAS CAIEAÏÏL i6 j Kennisgeving INRIGTINGEN WELKE GEVAAR SCiIaDE OF INDER KUNNHN VEROORZAKEN BüRfiMEESÏER enV VHOCDER van Gouda Gflet flfap artt 8 en 7 der Wet ran den Zu Juuij 1876i Éaaldlad 0 95 imeeue kennis dat op de Secre i gd een irerzock met bijlagen IeLCTIER cm vergunning tot tet jroodufekkerij in het perqeel gelegen Wljfc q N6 58 kad ter Seclie I vaji LÜENEN om rergdnning eed bakkersovl U in het perceel el IWijk R No 113 kadaster iigen ter taria ter jvisio is l jj van A II optillen vat eejfiefj tet an A ïia ir BrSr tot h t plaat ei 8eoti iA M m vergunning tot het op in hcti perceel gelegen in 1 No 18 kadas r Seclie rigteii 3JA eeil den Vo elenzatlg C No 1857 I l a op Voeiialjl ag en 13 JPeccmber 1 S77 de namiddags tea 1 liljt op hct H filhuis gelej Aiheid is om bezwaren tegcM htt lverleeufcn dtr gevrtiagde vergunniugeu in te breugcn en dat gedurei de ijVie dagen vciór dien dog op de Secretarie der geuiecnte van de ter zake iugikoiueu schrifturen k in worden kennis geuonicii aoMda den 37u Nuvetnber 1877 De Beorelaris De Burgemeester Bkoowkk Van BuBogs IJztNDooiiN DE OPTEEDIIG Eindelijk na een gedwongen rust fan rele weken is de Staatsiiiachme weder in beweging gebracht In tegenwoordigheid van een talrijke belangstellende schare heeft het ministerie zvjn intree in de Tweede Kamer gedaan üe volle tribunes getuigden dat de verwachting gespanneu was men hoopte misschien van den premier te vernemen welke plannen het ministerie had welke beloften het voor de toekomst zou geven Men wachtte misschien reeds terstond interpellatlën om eenig licht te verspreiden over den duur der crisis en over zooveel wat tot nu toe met een sluier voor het publiek bedekt is Hoefeer is men in die verwachtingen teleurgesteld De premier heeft gesproken maar slechts zeer kort Van een programma geen Bchgn maar ook geen uitdagend Wacht onze daden Het was eenvoudig het welkom van een vriend na de afwezigheid van eenige weken Liever dan programma s te geven wil het ministerie terstond aan het werk en waarlyk het geeft in dit opzicht een goed voorbeeld aan de vertegenwoordiging Reeds had de minister van koloniën gezorgd dat de begrooting voor India terstond in behandeling kon genomen worden terwgl de posten die aanleiding tot langdurig discussion zouden kunnen geven Toorloopig geschrapt waren om die nader in behandeling te nemen wanneer de dringende werkzaamheden volbracht zullen zyn Ook de andere ministère beyvereu zich om zoo spoedig mogeiyk de regeeringsantwoorden op de voorloopige verslagen der begrootingswetteii de vertegenwoordiging te doen toekomen ook zjj bwb oeu v r8chilieude posten teruggenomen zoodat men de hoop mag koesteren dat nog voor het einde des ja rs de begrootuigen voor het volgende jaar ten minste door de Tweede Kamer zullen zgu vastgesteld en in het voorjaar t d zal beschikbaar zgn tot het behandelen van die wetten waar naar sedert geruimen tjjd reeds door de geheele natie met belangstelling i uitgezien De kamer dezen üver waardeereude heeft in de afgeloopen week de begrootingen voot Indië met bijna algemeene stemmen aangenomen De discussicn konden dus uit den aard der zaak niet grondig zijn Men geelde den minister ziJn wenschen mede en dez kon weinig anders doen dan onderzoek beloofen en nadere overwegingen toezeggen hoewel herhaild lijk bleek dftt de overtuiging van den minister omtrent verschillende zaken gevestigd was Dit kan dan ook wel niet anders bij p n man als Vanj Bosse die reeds sedert jaren zijh sporen als afgefaardigde en minister des konings verdiend h eft 1 TWee punten uit het debat verdienen her innerii g en wet de discussie omtrent de beSQDeruiJipg en bevordering van het Christendom té mitWen eener Mahomedaansche bevolking en die oratient de koffieveilingen der Nederlaudsche handel c aatschappij Van anti r$volutionaire zijde werd aangedrottgeij op de bevordering vau Let z6ndim swerk ei gaarne wilde men daaromtieut de inzichten der niepw opgetreden rcgeeriug leereu kennen i Het antwoord di r regeering was ontwijkend wel ontkende zij niet het hooge belang der zaak maar tevens wees zij op de groote gevaren die uit overdreven godsdienstijver konden voortvloeien waarom voor de legeering het neutrale standpunt het meest wenschelijke was Beriep een der afgevaardigden zich op de vroegere bepalingen die tijdetas de Oost Indische compagnie omtrent dat onderwerp bestonden n wilde hij deze als een voorbeeld ter navol n stellen hü toonde daMdoot niet juist op oogte te zijn van de resultaten van dit jodsdienstonderwjjs en te vergeten dat de landelingen dier mannen van de compagnie geheel in strgd waren met de zedeleer des t hristendoms Het wat gij wilt dat u geschieden zal doet dat ook aan anderen kwam toch m hun sedeleer niet voor was dit het geval geweest dan zou het geschiedboek onzer Indische overheersohing niet zoovele bhtdzyden bevatten die den menscli doen gruwen De compagnie moge hebben laten prediken en onderwijzen zij heeft ook uitgezogen en mishandeld en het beroep op de welwillendheid der compagnie in dit opzicht waa daardoor hoogst ongelukkig Het hoofdpunt van debat op den tweeden dag waren de koffieveilingen die vroeger tweemaal s jaars nu 9 malen s janrs om do 4 we sen plaats hebben terwijl ook jaarlijks 100 000 kilo in Indn verkocht wordt BeUinghebbeadeu klagen dat de toestand van dien handel kwijnende is Wil de eeno naar de halfjaarlijksche veilingen terug een ander wil wekel jksohe veilingen terwjjl een derde wil verkoopen terstond als er koffie is aangebracht Wil de een den veikoop in Indië uitbreiden met het oog op de steeds toenemende uitbreiding der Engelsche koloniën in AustraUë een ander acht den verkoop op Java noodlottig en acht den geheelen aanvoer naar Nedeiland noodzakelgk Hoe denkt de minister over die veihngen vroegen do Rottordamsche afgevaardigden en de minister verklaarde zich meteen geringe wjjziging vooralsnog voor het tegenwoordige stelsel hj wil gemiddeld om de vi f weken verkoopen terwgl hij de hoeveelheid in Indie te verkoopen vooreerst niet wil vermeerderen Men kan dit ministerie dus nog niet verwijten dat het met de bestaande toestanden wil brek n De minister behandelde niet de vraag wat in het belang van den heelen handel was hü beschouwde de zaak alleen als verkooper bjj den tegenwoordigeu toestand der schatkist achtte hij het gevaiirlijk verandering te brengen in de tegenwoordige wjjze omdat niemand kon zesgen welke gevolgen de verandering zou hebben voor de prijzen der koffie Wordt de koffie in Indie duurder verkocht dan hier dan bestaat er geen tw fel om daar den verkoop uit te breiden Niet de minister des konings de koopman heelt geadviseerd een gevolg van on e koloniale toestanden vaarby de regeering beurtelings als landbouwer en als koopman moet optreden Wat is goed wat is overeenkomstig de wetten van het gezond ver stanB wat is het waarachtig belang van den inlander mag de vraag niet zgn op den voorgrond moet alsnog staan wat is het meest in het belang van de Nederlandsche schatkist Zal het dezen minister gegeven zijn hierin veraudering te brengen zal het hem mogen gelukken de geldmiddelen dos moederlands vrjj te makpu van de Oost Indische baten opdat het gelJeli k belang niet langer het vooruaauisie moet zijn Zal het hem eindelijk gegeven zijn om in Indië een meer natuurlijken toestand in het leven te roepen zoodat de regeering zich zal kunnen onthouden om als landbouwer op te treden en de producten op de meest voordeelige wijze te verkoopen Veel moge reeds in Indië verbeterd zijn nogveel wat aan de compagnie doet denken is daarovergebleven den minister zij kracht toegewenscht om zooveel in hem is niet slechts debelangen der schatkist maar ook die der inlaüders en daardoor het algemeen belang te bevorderen Het vertronwcu door de vert enwoordiging in hem gesteld door de aanneming zijner eerste begrooting met bijna algemeene stemmen moge hem steunen in zijn hoogst gewichtig werk L BÜITEiVXiAND Bullcttlandsch Overzicht De strijd iu Frankrijk tusschen het persoonlijk gouvemeineut eu de kamer is nu tot de crisis genaderd I Het nieuwe kabinet heeft ziju intrede in de kamer geI dium eu is daar onmiddellijk afgemaakt De minister kwamen de medewerking der kamer vragen v oor het budget iu het belang van handel u uyv rh èid m verklaarde te zijn een kabinet van vcr oeniiig en taenaderiug Maar iedereen wist dat de Broglie achter deze lieden stond om weer op te treden zoodra de kamer door aanneming der oredieten lich zctf de wapenen had doen qutuemen De kamer besloot dan ouk met 323 tegen 2U3 stenmieu dat zy weigerde met deze u iuisters samen te werken Er blyft dus uu werkelijk voor Mac Mohou niet anders over dau heen te gaan of de kamer te ontbinden Onzes inziens is er ran een staatsgr p in de tegeuwoordige omstandigheden geen sgrake De behandeling der begrooting van eerediépat heeft in den Prausijchen landdag aauleidiug gegeven tot ceü uitvoerig Van fle andere zijde en ook door de reg riug wttit in t licht gesteld dat de katholiekea oveidrgven in hunne klachten over de eiwetleu wier toepassing in t minst geen nadeelige gevolgen heeft noch voor de kerk noch troor de whool Vosral oherp ivjii