Goudsche Courant, woensdag 28 november 1877

ée taal Tan den heer Bicbter S ingerh tKn die uair anleidinï van eene bewering van den lieer VVindthorst dat ook talr ke protestanten de heraeniu der Jliiv etteu verlangen antwoordde d it dit volstrekt liet het geval i De proteataiiten die een zoodanig verl iiigen kotstercn zeide hy ïyn veiTewcg in de niiuderheid En wat vordert dê staat iu de Miinetten tooh eigenlijk van loo vervolgde hij Niits dan dal hem na hiione benoeming door de kerk kennis worde gegeven van de namen der gecstelyken iu het belang der controle Wilt gig dan uwe geestelijken aan het toeïioht van den staat onttrekken De in de Meiwetten bepaalde vowschriften grgpen w 0 weinig in de ziclsïorg en de bediening der saorameBten tli dat gij alle kerkelijke formaliteiten kunt vervullen indien gij maar wilt Jij we t dit ook leer goed eu neemt de voorwaarden uUeen niet aan omdat de Roomsehe curie het u verbiedt Trouwens jrÜ moet alles doen wat u uit Home wordt gelust Wij mi en echter niet dolden dat de Roomsche cnrie ons land regeert en wfl inllcn on recht tegenover Rome oDgesohonden handhaven Wij zijn gaarne bereid vrede met 11 te tAuiten indien gij slechts de wetten van den staat wilt gehoorzamen Gij wilt den vrede niet g wilt den oorlog en daarom bekhiagt u niet want waar gestreden wordt kcut men geeu ver hooniBg Ma deie kernachtige taal werd 4e discussie gesloten Se nrinister Falk had in zyne rede de schuld van den Iwstaanden toestand en van den gcheeleu strjjd eveueeua aan de bissoha pen en het Vatioaan geweten De Landdag zette Zaterdag de beraadslaging over de begrootiag van eeredienst voort de Evaugeliscfhe opperkerkrraad moest van aoiBmige aTgevuardigden menig hard woord hoeren maar de Minister meende hierover met in byzonderheden te moeten twcUn daar de organisatie der Ëvangdiache kerk bij de uet geregeld was en het daarom minder weiischelijk moest warden geacht dat deze kerkelijke aken in eu Landdag een punt van discussie uitmaakten Virchow heeft tva voorstel ingediend tot wijziging van het reglement van orde in lien zin lat voortaan ook bij interpellaties de Miuiaters ktinuen worden verzocht ia de zitting te verschijnen Richter heeft een nieuwe interpellatie aangekondigd over het Welfenfonds Beide voorstellen kunnen alleen strekken om tijd Ie verknoeien In de Italiaan ohe kamer van afgevaardigden is na de goedkeuring van eenige verkiezingen een koninklijk besluit voorgelezen waarhy de heer VjiinardeHa wordt ontslagen van het iiriemu der portcfenille van openbare werken wa irnxde hq was betast Ouder de wetsontwerpen door het kabinet aangeboden komen ookvoor een tot aankuup vaii spoorwegen in het Zuiden en andere bevattende eenige wijzigingen in de kieswet en de perswetgeving BINNENLAND GOUDA 27 Noïomber 1W7 De 2e luitenant J M van Stein CaUcnfels van het ie regiment iufantcrk is vau hier overgeplaatst luar Maastricht i Wjj vernemen dat de Zwammerdamscfte tweeling I nuten met de hoofden aan elkaar geboren Zater oobtend eenige oren na elkander zyn overleden j Naar wy tevens vernemen zullen zij door dr Free I lioks te Bodegraven ap sterk water gezet en alzoo tegen 1 ontbinding bewaard worden ür zqn tevens photqgrafien van de tweelingen ge aukt die voor 60 oepts ra den handel zijn De heet J W Brouwer trad Donderdagavond Toor de leden der S K leesvereeniging als spreker op met eene verhandeling over het algemeen stemrecht De begaafde redenaar wee den oonpreng van het algemeen atemreeht aan deed de pefsouen kennen door wie het gevraagd wordt en heweea verder klaar en dnidelijk dat het nieti aoden ia dan eene overgraote dwaasheid Ondoenlqk lou het zqn den in lt wc£r e f even dien de kcmaohtig woorden van den spreker op het talrqk auditorium maakten Men betreurde het zeer dat de ipreker wegens tijdgebrek niet in de gelegenheld WM zqn onderwetn breedvoeriger te behandelen Algemeen was de weuon door den geaehtea president den heer W C van Dillen namen de vergadering uitgedrukt moge de Oondsohe leeavereeniging nog dikwqli het voorrecht genieten den heer Broawer als redcBair io haar midden te lien optreden Dt Tijd IK Ir De keer T Scheer heeft ontskg gevraagd uit zijn MrekUng van gemeeute ontvaBger te Bodegraven Zoowel te Nieawerkerk a d Uael al elder beginnen de landlieden reed hun vee vooral de melkkoeien in den stal te brengen De overvloedige regen van den laatiten tqd heeft bet grasland soo draaaig gemaakt dat het vee al te diepe sporen ill de weide chterlut wMldoor haar Truchtbaarhcid schade lijdt De ruime voorraad hooi die dezenzomer gewonnen werd zal in de gegeven omstandigheid vooral bijzonder goed te stade komen Detongblaor welke ccnigen tijd nogal heeft geheerscht is genekeii Over het algemeen is de veestapel zeergoed De Tweede Kamer onderzocht gisteren in de afdeelingeu het wetsontwerp houdende voorzieningen iu verband met de instelling van het ministerie vnu waterstaat dat betrilTende hut stnatsouderzoek vaji zeerampen n dat tot wijziging der wet op de tucht op koopvaardijsulicfen De hoofdingenieurs van den wulefstuat zijn vanwege de Kegeeriug uilgenoudigd lot het opuenea der noodmaterialen welke zieh in de magazijnen van de langs de hoofdrivieren gelogen di ilrielen beviudcn omtrent de genoegzaninheitl dier inat rialen met het oog op den aanstaanden winter zal do jr genoemde hoofdambtenareu verslag behooreu te worden ailgebracht Het HU ontleent aan een uit Indië ontvaigen partioalicren brief het bericht dat de In de week van 11 tot 17 dezer werden ia ZuidHolland 2 aan longziekte lijdende runderen onteigend en afgemaakt by twee veehouders en wel in de gemeenten Schipluiden eu Maasland In de gelykuamige week van 1876 bedroeg het aantal langrieke runderen 1 De provincie Utrecht bleef in dirajpUde week weder van besmettelijke veeziekten versehoond Een verblijdend bericht voor de coöperatieve vereenigingen Se minister van Justitie heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ia verleg met het Dep v Financiën maatregelen zullen genomen worden om te verhoeden dat evenredige regiestratiereehteu geheven worden van de ter griffie gedeponeerde rekening en verantwoording dier vereenigingen Reeds heeft Z Ëxc daartoe een geformuleerd voorstel aan het oordcel van ambtgenoot van Financiën saderworpen Men schrqft uit den Kaag ann At O Ct Aatt de uitvoering van het denkbeeld om op de a s wereldtentoousteliing te Parijs de NedeiUcdsche kleederdraohten in de verschilleude provinciën te vertegenwoordigen artistiek gegroepeerd eu geëtaleerd w r lt krachtig do het uitvoeringscomité nit de houfdcommissic vaorlgewcrkt Zoo veel de nog aehikb ire tijd en d omstandigheden van plaajbelyken aard het toelaten wensoht men het plan iu dien geest te verwezenlijken dat een overzicht wordt gegeven van de volkstjpen zoodanig gegroepeerd dat de bewoners van de onderscheidene vaderiandsohe gewesten iu hunne dagelijksehe bedrijvigheid worden voorgesteld Zoo zal het fraaie eu pittoreske Friesche costuum zoo volledig mogclqk tentoongesteld warden in een groep voorsteUeude een Uiuloopensefi woonvertrek welke groep vervaardigd o ll naar een model op recht artistieke wqze ontworpen eu gearrangeerd Hoor den kuaatvaardigen Herman ten Kate die zich met dea heer P Stortenbeker veel moeite tyd en opoSeriug getroost voor deze omvangrijke en moeilijke taak Als terrein voor de werkzaamheden is aan de commissie aangewezen de voormalige stadhouderlqke kapel op het Binnenhof voor eenigen tijd ontruimd door de K gemeente die een nieuw kerkgebouw stichtte in de Parkstraat In dit ruime atelier worden de groepen opgesteld nadat de noodige bouwstoffen anesessievelyk qn bijeengebracht Aan den heer Eug Laeomblé leeraar san de noljrtechnische acbool is de taak opgedragen on de koi pen en handen van de ledepoppen te boetseren voorwaar geen gemakkelqke taak als de artittzieh gelijk verwacht mag worden ten doel stelt om ZOO veel mogelqk de volkstype terug te geven Na geboetaeerd te zijn worden koppen en handen beschilderd en aan den romp bevestigd waarna het eigenlijke werk erst aanvangt om de poppen te kleeden en in karakteristieke groepen te schikken Mogen de mannen die zich met dezen interessanten arbeid bezig honden alom ia den lande de meest mogelyke medewerking vinden in het verzamelen van de vereischte bouwstoffen voor deze curieusc expositie die niet louter van tijdelykeu aard zal zijn maar na afloop van de Farijsehe wereldtentoon teiling bestemd is om een sieraad te worden vau bet Nederlaudseh muaeum te a Hage Al de berichten di omtrent de terugkomat van den kroonprins worden verspreid verdienen geen geloof In de vorige maand sprak men van zijn terugkeer in November nu in December Het verblijf Tan den kroonprins buitenlands hangt van omstandigheden af die geheel van s prinsen wil onafhankelijk zijn maar die de kieschheid verbiedt hiermede te dcelen Or Ot T c Minister van biuncnl zaken heeft hot voorstel der Synode tot bezoldiging van hoogleeraren ten behoeve der opleiding van leeraren vnu het berv kerkgenootschap aan de universiteit te Amsterdam van de hand gewezen In de vurige week werden te Roermond drie jongens van 13 18 jaar verdacht van diefstal in de gevangenis gebracht Vrijdag werden er weder acht ojigebracht waarvan d oudste 15 de jongste 9 jaar was Zij hadden koek pijpen sigaren enz gestolen lood van de daken gehaald eu meerdere feiten van dien aard gepleegd Hel aantal kinderen die te Roermond lang de straat zwerven is tói aanzienlijk dat men er wel een groot verbeterhuis mee vullen kan De kinderen gaan óf in het geheel niet óf slechts zeer ongeregeld school De oorzaak licht iu gemis aan controle eu in tegenwerking van t opeubjor onderwijs Men zlat er nu de gevolgen van De redactie van ie TiJJ sluit net lo Dee a s haar inzameling voor Curasao en ArubaJ omdat zij reeds ruim ƒ 16000 ontvangen hebbende nu niet meer van huar lezers meent te mogen vorderen Men schrijft uit Scheveningen dat al de ttr haringvangst vertrokken schuiten van lieverlede terugkeeren De moeste dier vaartuigen hebben groote averij geleden Er zyn ei die van 10 tot 20 hunner netten verloren hebben Men berekent dat de vloot wel 2 tonnen gouds sobade heeft geleden De vangst wai gering en de weinige haring die aangebracht ia wordt op prqa gehouden De kapitein ter xee A de Bruyne it volgens de MiJd Cl bestemd om het bevel op zich te nemen over het vaartuig dat den expeditietocht naar de Itl zee ouderueinen z d In eene onzer kerkelyke gemeenten h id naar de if Ct mededeelt het volgende curienee geval plaats Benige als kerkvoogden en notabelen fuugeereude maiMlidiuatea kwamen byeen om een nieuwen kerkvoogd te beuoeoien Daar echter niet alle kerkvoogden en notabelen iu de vergadering tegenwoordig waren werd na eene korte woordenvtisseliug uitgemaakt wie der kerkvoogden zou aftreden en aan den kerkekneeht werd opgedragen om namens de afwezigen te stemmen Aldus had de stemming plaats en natuutlyk dat de kerkekuecht in den geest stemde van hen die bem tot deze ougewoce functie machtigden Het gcreditshof te I eenwardeu heeft bij arrnt van Zaterdag Johannes Koch den bekenden directenr der vereenigiug Spaarka te Amsterdam vrijgesproken als zyude het hem ten laste gelegde feit niet wettig en overtuigend bewer en Oe rechtbank te Heerenveea had hem gelijk wij getnctd hebben veroordeeld wegens oplichterij Seiiige historische niededeeliugen uit de gesehiedeui van het sedert 1813 aoo berucht gewurdeit Zwolsche Diep tot aan het einde 1876 door Vi J Schatteva r zijn dezer dagen in t licht verschenen De 80 jarige achryver mag in deze zaak zqu stem doen hooren 63 jaren lang beeft hq geraimen tijd ook als hoofdbestourder van de Vereeaiging die zqn naam draagt de belangen der schipperij behartigd en hij is in de geschiedenis t huis zoudat hq dan ook een voor de belangstelleoden hoogst nuttig boek vol herinneringen en zuiver practische wenken ten beate heeft gegeven Het i een boek waarmee de schrijver leker nat tal ttiohten Zondagnacht is bü Brainisae gezonken het tjalksckip Rotterdam 2 geladen met guano komende van Brouwershaven De opvarende zqn nit den mast gered door Bminisser schippers Een dnitech blad deelt mede dat een jonge damevan 18 jaar dochter van een rqk grondeigenaar iaSilezië op eene badplaats aan de Oostzee aan deopen tafel plotseling gestorven ia ten gevolge va terk inrijgen Het blad verzekert dat zij in steeds toenemende mate zioh aan hare ijdelheid opofferende nu eindelijk hoe ongeloofelijk het schyne om hetmiddel niet meer dan 40 centimeter omvang had hoewel zi eer breed dan smal van borst en ohoihderen was De KSln ZeUtmg deelt het TOlgenJe mede Sn optichter bq de houtvester in het distriet Narioiwerden OostPmisen is met twaalf kinderen gezegend waarvan het oadate een meisje 16 jaren telt Dat het in zulk een hais ezitt sober gestehl is behoeft geen betoog en dat ieder die maar kan de handen uit de mouw moet steken evenmin Hel ondste dochtertje hoewel het goed met de naald had leeren omgaan kon op die wq toch niet genott verdienen daar zq teven grootendeel voor al de leden de gezins werken moest Zoo werd van litverlede haar hoogste wenwh het bezit eenet naaimachti maar aan koopen viel niet te denken Zonder hare ouders er iets van te zeggen schreef zij een brief aan den keizer of Z M haar niet helpen wilde nu haar vader daartoe niet bij machte was Dezer dagen kiram door tusschenkoinst vau het plaatselijk bestuur s keizers antwoord Groot was de blijilsohap der dubbel verrante ouders en van het lieve meisje de keizer beloofde niet alleen een naaimachine te zullen zenden maar eene degelijke onilerwijzeres er bij Te Delft had gisteren het volgende plaats Een viertal personen die in opgewonden toestand verkeerden en allerlei baldadighedeii pleegden wilden eene melkkar die op den Verwersdijk op de slorp van eene melkverkoopster stond meenemen De eigenares tracbite huu dit te beletten en hieruit ontstood eene woordeuwiaaeliug Toen daarop eeu der bedoelde personen zekere H ü v G een tiraraérmansknecbl nit Rotterdam de vrouw tpi hnndelde kwam h iar zoon een jui gmuu van 27 jaar toeschieten om zyne moedir te ontzetten eu greep den aanrander aan doch werd £ ud inig mishandeld dal hij na iu huis gebracht te zijn ineenzakte en den geest gaf H G v G is door de politie aangehouden De overledene was een zeer oppassend man eu de kostwinner zqner moeder In antwoord op de vraag waarom sommige slagers te Utrecht t vleesoh afslaan nu de prys vau t vee vermindert en anderen uiel schrijft een hunner aan het üir Dttfbl De oorzaak dat het rundvleesch van eerste qnaliteit beesten niet kan worden afgeslagen of liever in prijs verminderd kan worden is alleen deze dat de eerste qnaliteit runderen niet zooveel in prqs zgn gedaald dan de tweede en vooral de derde qualiteil Daarom kan ik ook niet gelooven dat er sommige slachters hkr ter stede het ruudvleesch niet 10 ct per kilo hebben kunnen verminderen wanneer ze niet vau eerste qnaliteit ruiidereu zyn afgeweken Het Vlr Daghl teckrnt hierbij aan dat uit dit nihrij eu blijkt dat ook Ie qnaliteit runderen iniuder in prq z ja geworden de schrgver erkent het door te zeggen dat e niet zooveel zyii gedaald Er zou dan ook wèl niet zooveel maar misschien tooh wU af kunnen van den prya van t vleesch Laatste Berichten Borlijll 28 Oct Een particulier telegram der Natimal ZeUun nit Sofia meldt dat eergisteren Orhanie door de Turken ontruimd werd Versailles 26 Oct in den Senaat bepleitte Feray de urgentie van zijn voorstel met betrekkiug tot de malaise in den handel Nadat vele leden het woord gevoerd hadden verklaarde de Minister van Koophandel Ozeune zich met de urgentie te vereeiiigeu wdke daarop met algemeene stemmen werd aangenomen De Senaat besloot heden nog iu de iifdeelingen de conimiwie tot onderzoek van het voorstel Feniy te verkiez n Hierop wenl de zitting gesloten In de Kamer stelde de Minisier van Binnenlandsche Zaken Wilche voor het budget dir uitgaven benevens de artikelen der begroeting van inkomsten betreffende de inning der directe belastingen rond te deelen Voor dit voorstel vroeg hij de urgentie Er deed zich hierbij geen incident voor Bardoux diende een vooratel in houdende wijziging der wet op den staat van beleg eu een ander voorstel tot wyziging der wet op de drukpers Het eerste voorstel werd met 327 tegen 60 het tweede met 328 tegen 47 stemmen urgent verklaard Het voorstel van den minister Welche werd krachtens het reglement aan de commissie voor het budget gerenvoierrd De afdeelingen van den Senaat verlcozen zonder discussie de leden der eommissie voor het voorstelFeray Zq is nit 6 leden der linkerzijde eo 4 der rechterkifde samengesteld FarUS 26 Nov Bij de verkiezing van den 4den December tot vervulling van twee vacatures in den Senaat door den dood van leden voor het leven ontstaan wordt de keuze van den oud minister de Laroy en van Ferdinand Barrot waarschijnlijk geacht ZPOXilTIB Al getonden aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Knopje van een gouden oorbel een fantasie Oorbelletje carl n steen een Aardstamper Burgerlijke Stand OEBOREN 28 Nov SiMnos Adriau oadera L lmmerseel ea F Voordewind 26 Margareth ouden J Sd 1lemsB en B de Braijo Willem oaderi C Verwbut eo M Sp k FietarnelU Ileadriks ooden P H Vervoea en M Crfthilud 26 Johsnna Hsria oaders F via dea Borg ea M vso der Starrv OVERLEDEN il Nor O Citiobogaird 88 j 26 A Ooiihoeli 7 m 26 A Sliiyttr 1 j 3 m J de Zitter 72 j N Anders 8 j AD VERTEBÏTIÈM Heden overleed ma een langdurige ziekte mjja geliefde Echtgenoot Q UITTENBOG AARD mjj nalatende vyt kinderen te jong om hun verlies te beseffen De Wed G nTÏE NBOGAARDGouja 24 Nov 77 Windhoest een WINKELHÜK in het midden der stad Brieven franco onder letter A bg den Uitgever dezer CoQrant Wordt gevraagd tegen 1 MAART e k voor een Dame TWEE KAMEES met KEUKENTJE liefst op de Haven Franco brieven onder IJetter D aan het Bureau dezer Courant WÖRDÏGEVRAAGD EENE f om dadelyk in dienst te treden tegen zeer hoog loon doch liefst van bniten de stad Ltiden zonder goede getnigen behoeft men zich echter niet aan te melden Adres in persoon Ned BAZAR Nieuwe Rjjn 19 Ie Leiden Voor een JONGMENSCH van gopden hum P 6 verlangt men te Gouda tegen JANUARI e k by een Fatsoenljjke Familie KOST EN mWONING enz met VRIJE KAMER den prys van 50 per maand niet te bovengaande Adres franco letter U by de Uitgevers 8 E van NOOTEN ZOON te Schoonhoren M VEKZIJL w BEURT8CHIPPER van Gouda op Hage maakt bekend dat hü vas af beden gedurende do WINTËRMAANOBN tal fvaraii des ZONDAGS s morgens ten 8 nre Pil O EB ia i2 Tii a Gouda Oostha n B u 14 Bevelen zich beleefd aan tomiet vervaardigen van ZEER FUN UrrWSVOERDE Bij het n Mer enli gure jatirgfe wordt algemeen de aandacht gevestigd op de JOU IIOFF sck NALZ B0 It4K S Er is by verkoudheid heeschheid aandoeningen der borst voorzeker geen huismiddel zoo aangenaam en gemakkelijk iu het gebruik eu daarby van eene zoo snel gunstige werking als deze nit slymoplcssende hestanddeelen en de fijnste sniker ge irepareerde By diegene die eenmaal met de JOHANN HOFFsche MALZBONBONS kennis gemaakt hebben is eene verdere aanbeveling overbodig en pleit de in den lantsten tyd zoo zeer toenemende consumptie ten sterkste voor de deugdzame werking van dit min kostbare huismiddel In blaauwe zakjes Terkrygbiur h 30 Cent JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmaïkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST SehoouhoTeu L Okhuizen Delft B Frankamt Bij akte den 27n November 1877 ten over i staan van den Notaris W J FORTUIJN A DRüOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden JEAN CHRETIEN GERARD DÜTILH en LOUIS BASOtiKl kooplieden beiden wonende te Gouda eciie vennootschap aangegaan ondfr de firma DUTILH en BAS03K1 brtieltkelijk den handel in Zout Kaas en verdere Zaken en bet drijven van Commissiehaiidel in onderscheidene tïoederen Welke vennootschap is ingegaan 23 November 1877enaangegfuin voor eenen onbepaalden tijd zuileode de vennootcn het regt hebben die ten allen tyde te doen eindigen mits drie maanden te voren waarschuwende De vennootcn zijn beiden tot de teekeniug der firma iu zake hunnen handel betreffende geregtigd doch zullen voor de veunootschap geene gi ldleeninn en mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tol welke handelingen de bijzondere handteekening van de beide vennooteu wordt vereischt J C G DUTILH L BASOSKI De ondergeteekenden hebben de eer aan hunne geachte stadgenooten en begunstigers te berichti n wy ons alhier gevestigd hebben als mimi IN mi KAAS BIEREN en verdere Artikelen welke tot bet Koloniale vak behooren waartoe wij ons tot levering by ÜEd minzaam aanbevelen Belenende alles te zullen in het werk stellen om de gunst eu het vertrouwen aardig te miJcen ÜEd Dienaren DUTILH BASOSl Grossiers in ZODT Kantoor en Pakhuis Lange Tiendeweg Wyk D 70 Voor Gebak ken die moeten dienen als SURPRISES by gelegenhffld van het St Nicolaasfeest wordt men beleefd verzocht tydig de bestellingen te doen W N RAMAAmS B ANK ETBAKKER HAVEN De ondergeteekende beveelt zich beleefdelyk aan tot het LEVEREN M4KËN m REPARËËREN W P PÜLJK Zeugatraat 6 41 De Kolenmijn In Lossing een Lading Puike KACBELKOLEN waamit groote en Kleine Partgen verkrygbaar zyn J H SPIERINGS Kattensingel 27 Nov Nov 1877 STEENKOLEN TOT 62 p P ELOIÏÏD Leveren wij voortdurend nit hot in Lossing liggende Schip Eontant zonder korting VRIJ aan huis bezorgd bij 2 of meer H L mud gelijk genomen JAN PRli CE Clc Qmda 27 Nov 1877