Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1877

G R o o T E KEUZE 1877 Vrijdag 30 iVovember N 2069 GOUDSCHE COUR AKI T eD Adverteotieiilad voor Gouda eo Oinslreiien van Huishoudelijke Artikelen O TVAIXGEX eene gfroote Sorleerin y Berlien Zilveren SERVIEZEN BOTERVLOODJES SALONTAFELS TAFELSCHELLEN HEETWATERBORDEN IN KTSTELLEN SALIERES a TIMBRE HEETWATERSTOVEN HAARDSTELLEN en Fijne KOLENBAKKEN zeer gesihikt voor St i lcolaas Cadeaux verder eene i uirae Keuze van verschillende LAKWERKEN enz JT J van BemmeL Markt A 57 Goud a Ruime Sorteering van BESTE BOTEELETTEES EN BAMET ST NICOLAAS als HARTEN BORSTPLATEN FIGUREN LETTERS enz en verder alles wat tot het St NICOLAASFEEST behoort dagelijksch versch te bekomen in den Oppert hoek St Jaeobstraat te ROTTERDAM bij GROOTE SORTEERING MUZIEKSTUKKEN ENZ zeer geschikt voor voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg ALGHJttüK MEISJES VIlüUWEX en VVEÜÜWÊi FüNDS opgelicht in 1828 UAATSCEAFFIJ 7AN LE7ENS7EMEBINI oj ericht m 1835 Beiden gevestigd te ROTTERDAM Directeuren de Heeren J P A FRANCOIS en B de REGT Beiden zijn onderlinge Maatschappgen zoodat hare kapitalen aan de Leden zelven behooren die daardoor ook aandeel hebben aan de winsten De kapitalen zijn belegd in Hypotheken op vaste goederen en in Insehrgringen op het Grootboek der N W Schuld Het algemeen Meisjes Vrouwen en Weduwenfonda keert aan vrouwelijke personen boven de 14 jaren lijfrenten oit vaa ƒ 50 iOO 125 ƒ 150 enz sjaars Alle personen van 18 tot 56 jaar in Nederland woonachtig kunnen als lid toetwsdte Bij de Maatschappij van Leeensversekering worden tegen wtketijktch h dragon verzekeringen aangenomeu op kinderen van 1 tot 6 jaar voor uitkee ringen van 15 en ƒ 30 op anderen tot 55 jaar voor uitkeeringen van 50 100 150 en 200 Tegen driemaandelijkiche en jaarlijksche voor uitkeeringen van 50 100 f 125 150 enz enz Alle persenen in Nederland woonachtig geen zeevarenden van beroep kunnen deelnemen Tarieven en inlichtingen kosteloos bjj den Agent B BEQEERBzs Katten8ingelQ 78 Is er eeuwen lang naar de geneesmiddelen tegen sommige ziekten te vergeefs gezocht inzonderheid is dit het geval met het rhumatiek geweest Duizenden middelen zyn daaraan zonder vrucht beproefd alle stuitte af op de barre klippen van het rhumatisme men vleide zich door den tgd verligting van piJn te bekomen men zag naar den windvaan of deze zich buiten het noorden wilde plaatsen men ging over de grenzen om iu een ander land verligting van pgA te bekomen maar helaas op onzen vaderlandschen moerassigen bodem teruggekeerd doet zich dezelfde kwaal dikwerf strenger gevoelen En toch is eindelijk in de ABSHAUBBINS of Anü Rhnmatische Watten het reddingsmiddel voor Igders aan rhumutiekgevonden Een ieder kan het middel beproevenmet ligte of ernstige pijnen welke door koudezgn ontstaan en men zal al dadelijk ondervinden dat de ABSHAüBBIN S niet twijfelachtigin hare uitwerkselen zjjn Een pakje kost slechts 30 cents waarmede men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of andere lastigepnn Verkr gbaar aan het hoofd depot bii A BREETVELT Az te Delft en verder bil T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuiztn T W DEN UIL Schoonhoven J GOÜDKADE Sotkcop ID S A IM S O li Voorhanden Eene Fraaie Sorteering VEREN VOORWERPEN bijzonder geschikt voor St I Iicolaas Cadeaux tevens eene ruime Keuze JüWEELEN en HORLOOIËN P L HESSING Korte Tiendeweg D N 8 Welke zich steeds blyft aanbevelen tot het MAKEN van GOUDEN KETTINGEN Op een der beste standen van Gouda wordt met 1 FEBRUARIJ s TE HUUR AANGEBODEN EEN im WINEELBÜIS met Magazijn waaj bfl een zeer nette BOVEN WONING bestaande uit 5 KAMERS allen geplaibnneerd met KEUKEN waarin REGENPÜMP KLEEDERZOLDER voorzien van provisie en ÜIENSTBODENKAMER Verder EEN RUIM met VRIJEN GA fO gelegen aan het water een en ander onmiddel k aan elkander grenzende Te bevragen bij C CÜSIJN Oosthaven B N 19 te Goiido VV N Raaijmiiiikers Banketbakker liaven Heeft van af ZATERDAG voorhanden BORSTPLATEN met verschillende smaken als VANILLE FLEUR d OBANüE MARASQÜIN KIRSCH FRAMBOZEN AABDBEZIEN KOFFIJ PEEREN PÜNSCH CHINAASAPPEL ROSE CITROEN CHOCOLAAD SAFFRAAN ORANGE ANNANAS enz Verder gevuld met FONDANT SURPRISES SlllKËRWERKËN ChocolaadArtikeien Dageips VERSCHE EOTEBLETTEBS Sa usijzenbroodjes bij vooruitbestelling Goud Druk vaa A Brinkman De Winkel is Zondag den gelieelen dag geopend BUITENLAND Bnlteuliindscli Overzickt Ia den toestand ia Frankrgk is geen verandering gekomen Blikbaar weet men geen uitweg in dezen doolhof daar Muo Mahon vooralsnog niet wil heengaan eu ook geen ministerie uit de Imkerzijile nemen wü Wat thans Keschieden zal is een onoplosbaar raadsel Een ministerie uit de gematigde liukerzyde zou ongetwgfeld de beste uilweg zgn m iar Mac Mahon heeft ten dnidelykste verklaard dat hij niet links gaan zon en de politieke mannen der republikeinsohe parlq zouden de opdracht tot formatie van een kabinet niet aanvaarden zonder waarborgen gekregen te hebben tegen een herhaling van 16 Mei en jonder verlof het ambtenoarspersoneel te wijzigen Men weet dat MacMahon zich ten telligste tegenover de ambtenaren verbuudeu aoht om hen op hun post te handhaven Iu verband hiermede verdient bet bericht vau den Momteur de aandacht dat meer dan veertig prefecten eu een zeer groot aantal onderpref ctPU hun ontslag hebben ingediend Zij willen geen hinderpaal zijn voor de venuKucnde staatkunde welke volgens de Monitêitr althans het nieuwe Kabinet naar het sehgnt wil volgen üt iMtde kamers in congres te vcreenigen en haar te laten oordeelen over de staatkunde der regeering door van baar wgngiog der grondwet te vragen is een ander parlementair middel tot oplossing van het gesoiiil Doch men begrypt wat hiervan het gevolg zqn zou De repoblikeinaehe partg ton iu de vereenigde Kamen eene meerderheid vun meer dan honderd stemmen bezitten sn Mac MahoD zon eene persootalgke Bcderioag lijden Dan zon graohiedeir wal thans ne ts door de XlXe Siècle de eenig mogelijke oplossing wordt genoemd het ontslag van den maaiscbalk Mao Mahon dat slechts een quaestie van enkele dogen van enkele uren wellicht is Maandag lieeft de minister van binneulsndsche zaken Welohe in de kamer voorgesteld om uit de begrooting de bepalingen omtrent het heffen der directe belastingen afzonderlijk te behandelen en urgent te verkLiren Het voorstel is in haudeu der begrootingscommissie gesteld Dezelfde oommissie heeft Dinsdag in de kamer voorgesteld de suppletoire credieten die sedert 16 Mei door de vorige ministers gebro kt zijn onwettig te verklaren Bg de steinmiiigen over de urgentie der voorstellen van den heer Barduux liiikeroenlrum die de wet op den staat van het beleg iu overeenstemming wenschte to brengen met de grondwet van 187B en een artikel der wet over den verkoop van nieuwsbladen wilde wijzigen heeft de rechterzijde de liukerzgde nagenoeg alleen laten stemmen De commissie van onderzoek der geloofsbrieven heeft verzocht de beslissing over de verkiezing van den heer de Kourtou al is die regelmatig geschied toch aan te honden tot na het onderzoek omtrent de officieele caudidatuur daar juist de oud rainister in die candidatuur zoo zeer de hand heeft gehad De Senaat heeft ook ingezien dat men ieis doen moest om de publieke opinie te gemoet te komen die ontevreden is over de kwgniug van handel en nijverheid Op voorstel van Peray linkerzgde is besloten eene commissie te benoemen om de oorzaken daarvan te onderzoeken Ook de hh Pouycr Querticr er Lucien Brun hebben op zulk een onderzoek aangedrongen en de minister van koophandel de heer Ozeune heeft zich daarmede vereenigd De commissie bestaat uit vijf leden der linkerzijde en vier van de rechterzijde Iu het Hongaarsche Lagerhuis heeft llelf alweder een interpellatie aangekondigd over de Oosttersche kwestie hij wil nn bepaald weten of de Eegeering nog geen bemiddelingsvoorstel heeft en zoo neen welke houding de regeering ten opzichte van de nieawe phase van de Oostersche kwestie denkt aan te nemen Een voorstel tot afschafSng van de doodstraf werd In het Hongaarsche Lagerhuis verworpen De veroordeelden zullen echter niet meer gehangen maar onthoofd worden De toestand van ixa Faas boezemt voortdurend bezorgdheid in Hel voorstel van Oostenrijk Honganje tot het sluiten van een handelsverdrag op den groudaUg der meest begunstigde mogendheden is door de Duitsohe regeeriug afgewezen daar zij eeq zoodanig tractaat niet achtte in overeenstemming te zijn mei de economische belangen van het land Uit Oost rijk komt het verblijdend bericht dat het lastigste punt der Bankwet de benoeming van den vioe gouveiueur in het Huis van Afgevaardigden met 144 tegen 119 stammen i aangenomen De dualistische Bank is daarmee in de wereld geholpen en een belangrijke stap gedaan in de richting van het Vergelijk Toch ligt dit laatste nog in een ver verschiet want de moeilgkheden zijn nog geenszins opgeheven De bijeenrocping van de Delegaties tegen 5 Dec is thans officieel bevestigd deze corporaties znllen uiet anders dan een Toorloopige begrooting kunnen vaststellen daar bet Vergelijk zoo spoedig wel in geen geval gereed zalzijn In den Pruisischen Landdag heeft de Minister Falck eergisteren meedeelingen gedaan over den stand der zaken betreffende de onderwysvret d uiruit blijkt dat l et wetsontwerp met de uitvoerige memorie van toelichting iu het begin van Augustus verzonden is van het Departement van Onderwü naar de andere Miiiisteriéu en er thans sohriflelijke gedachten wisseling plaats heeft de Minister van Financien heeft eerst zijn oordeel gegeven maar dat hierop de onderhandeliugen zonden zijn afgebroken looals door de kranten bericht werd is bepaald onwaar Do Minister deed ten slotte en niet te vergeefs een beroep op de welwillendheid der afgevaardigden een zaak waaraan men reeds zooveel van zijn beste krachten heeft geofferd geeft men niet licht op sprak hij Beieren heeft een nieuwen Minister van Financien den heer Von Riedel Met 182 tegen lïO itemmel heeft de Kamer van afgevuniig4 B 4er Vereeui e t tni een wetaontwmp aangenomen strekkende tot hervatting der betalingen in güud en het buiten omloop brengen van papier Van het oorlogstooneel zijn geen bijzonder belangrijke berichten ontvangen de toestand blijft dezelfde terwijl Bnsland groote maatregelen neemt voor een winterveldtocht Voortdurend wotdtaanDnilschland het voornemen toegeschreven om een afzonderlijken vrede tnsschen Busland en Turkije te bewerken BINNENLAND GOUDA 29 November 1877 De uitslag der verkiezing voor leden van de Tweedr Kamir der Staten Generaal op Dinsdag jl is als volit Kiesdistrict Assen Uitgebracht 1090 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren jhr Van der Feltz die 618 en baron De Vos van Steenwijk die 333 stemmen verkreeg De heer Dibbits erlangde 116 de heer De Bavornin Lohman 101 stemmen Ciesdistrict Haarlem Uitgebracht 1137 geldige stemmen Oekozen de heer W De Megier met 785 stemmen de heer V in Lcunep verkreeg 160 de heer Kerdgk 89 stemmen Kiesdistrict Leeuwarden Uitgebracht 1639 geldige stemmen Gukozeu de heer J K H De Koovan Alderwcrelt met 1079 stemmen De heer mr A Kerdijk verkreeg 288 da heer de Savoruin Lohman 240 stemmen t Kiesdistrict Zutfen Gekozen de heer mr C J Siokesz met 1403 stemmen de heer Schimmelpenninck vsn der Oye verkreeg 1262 stemmen Ten eind de zamenstelling van het departement van oorlog meer in overeenstemming to brengen met de organisatie van het leger en tevens aan de chefs der wapens een meer rechtstrcekschen invloed op het beheer dier wapens en diensten te verzekeren heeft Z M de Koning bepaald Het departement van oorlog is verdeeld in acht afdeelingen secretariaat generale staf infanterie artillerie cavalerie genie geneeskundige dienst en intendance Aan het hoofd van het secretariaat is een secretaris generaal van de overige afdeelingen de chef van den staf de inspecteur der wapens en de chefs der diensten met een hoofd officier als sous chef Maandag 10 December e k zal in ew vergadering van de hier gevestigde afdeeling van t Nederlandsch Protestanleuboiid optreden de heer H igen predikant te Leiden Deze vergadering zal tegen betaling voor een ieder toegankelijk zijn Gisteren namiddag omstreeks 4 ure is onder het malen eene roede afgevlogen van de korenmolen aan t Verlorenkost De roede is op een daar staand huisje neergekomen door dak en zoldering heengevallen en gedeeltelijk in den grond gezakt Zeer opmerkelijk is het d it aan den anderen kant van hot tafeltje waar de roede neerviel eeu vrouw met een klein kind gezeten ras die niettegenstaande de val van pannen en puiu geheel onbeschadigd er zijn afgekomen In de Din8d igavoiid gehouden vergadering van het Departement Ooiida der Maatschappij tot Nut van e Algemeen tr ifl als spreker op de heer A Bnindt 8 Sr van Waddinxveen Voor de pauze sprak hij over dtn tijdgeetl in welke redt menige behartigenswaardige wenk een plaau vond on daarna leverde hij nog een bijdrage die menigeen niet onwelkom zal geweest zijn Te H iastrccht is eene afdeeling van het Protestan tenbond opgericht onder den naam van Bnut e frgkeid Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren ds A Uutgers van der IxxS S de Jong Jz J C Muller C den Baar P Sche r en D van der Grift Tdf gemeente ontvanger Ie Bodegraven is Dinsdag o benoemd de heer D Ëikelenboom aldaar Er waren 28 sollicitanten 9 Staten Generaal Tweedk Kaki zitting van 27 Nov 1877 In deie zitliug sjja ingekomen ontwerpen van wet tot vasstelliiig van Hoofdstuk IX waterstaat enz der staatsbcgrooting en der begrooting voor het domeinfonds Ingetrokken is het ontwerp tot wgzigiug van de art 346 en 753 van het wetboek van koophandel Een zestal ontwerpen is tegen heden aan de orde gesteld Naar men verzekert bestaat het plan aan elk bataljon infanterie een zeker getal hospitaal soldaten toe te voegen Naar men verneemt heeft de minister van owlog het voornemen de traclementen der officieren van alle wapens belangrijk te verhoogen doch daarentegen alle toelagen zooals residentie toelagen enz te doen vervallen HU Berichten nit Curasao van S3 Oct melden o a het volgende Nog steeds rerneemt men meerdere ongelukken die een maand geleden door den orkaan op zee veroorzaakt zmi en waardoor bewoners vau dit of audere eilaudjft zijn getroffen O a heeft men van den sohoener Mara niets vernomen Tegen die smartelijke berichteu staan over de aandoenlijke wegens de hnip die aan de nooddruftigen zoowel uit eigen boezem als door nabuur en vreemddJi geboden wordt De inschrijvingen hier zijn aanzienlijk naar de omstandigheden Op St Thomas heeft de Nederl consul de heer Cappé zich gehaast zoowel uit eigen fondsen als uit eene inzameling eene som van ƒ I860 over te maken de minister resident van het Duitsche rijk te Caracas belast met de behartiging van de belangen der Nederl belangen in Venezuela heeft eene oproeping in de dagbladen voor de noodlijdenden gedaan het bestuur van Venezuela zelfheeft eene som van ƒ 10000 voor de ongelukkigen bestemd de handelstand te Caracas een gelgke som die van La Gnayra ƒ 1062 Curai onaar aldaar gevestigd f 1350 De minister van nijverheid in Venezuela generaal Pachano is als overbrenger dier liefdebijdragen herwaarts afgevaardigd Dat dit na al bet voorgevallene op staalkundig gebied een hoogst gunstigea indruk maakte laat zich begrijpen Van Puerto Cabello en Valencia van Maracaibo van St Domingo en elders komen giften treffend is de overeenstemming tot leniging van den nood bi alle gezinten en klossen Maar die nood is ook groot en veel wordt tot herstel vereisoht Vrijwilligers hebben zioh voor den Noordpuoltooht aangeboden meer dan gebruikt kiuiDen worden Da 1