Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1877

cotn niMii komt ecbter nog lïlJOO tekort AinstertUm behoort die volgeus bet ÜU ugteu teWrngen lot dusver deed de hoofdstad nug vetlte weinig Zijn er 100 icgftftenen vr iagt heti dievuor den roem van land eu stad elk ƒ 100 overhebben Alle man nu boven om te helpen en tsehip leilt uit Amsterdam uit Umuidea naar hetNoorden J De HoarUlmKke C verneemt ik dat de Nederlandsche expeditie naar de Poolstriuen ook medegemaakt lal worden door den luiteiMnt ter tee 2de kl ïi M Koolemaus Beynen en A derden Oiffioier wiens naam nog niet met eekcrfaeidllbekeud is doorilien aauvankelyk daarvoor bestemle lulteoaut 8de kl baron van AVasseuaer tot Giitwnck verhinderd is aan zgn plan gevolg te geven Ook op h t raadhuis te Anisteijlam IJJi proeven geüBmea met den lelefio die gaeolhe bei volduau Maandag is te Amsterdam de geirajie h iishoU §lgke vergoderiog gehoudiu yan de Neinrlaiidsche apierkuudige Vereeuiging Keu twintigtal ledeu onderwie twee eereiedeu w uden di bueeukopiist bg Zoowel het jaarverslag door dan pMaident leu heerA A vaa Bemmelea uit Battra dani voorgelezen als het verslag der comminie voor het K lc g ch Station bij monde van dr A ii W Hubreoit secretaris dier ommissie getuigden van toeuemeuAe beluugstelliug ïn hetgeen deze Yereei iKing zich tot taak heeft gesteld Ju den loop der ver riiig werd tot bestuurslid en bibliothecaris beaq MM mr P P C HoelO uitLeiden De comn isiw T for het Zoólogiboh S itioabestaat voor 187S oi de heerea Uoek i Horst euHubrecht die er reed het vorig ja t deel van uitmaakten beneveaa do heeren van Rees uit Utrwhten Vosmn r uit Letden Een levendige gedachlenwisaeling van wetei isolyippelyken aard wvd nofj ijgehouden voornamelijk over de dit jaar in hAZoulOfetsoh elation en op de daarmee in verbjud staande Noonizeeixpftlitie verkregen uilkomsteu H Het hoofilbestuur I van het genootschap voor nijverheid in de provincie Groningen hctft aan de aj deelingen de volgende vraag gerieht + Heeft met het oog op de verschillende onistandighf den lo desleeds meer eii meer blgkeude onzekerheid van het beklemre ht en de daaruit voortvloeieude procedures io den toenemeiideu bloei van den liindbouw en de daarmede gepaard gaande cuUivalie der gronden iu verband met de belemmering die het beklemrecht aan splitsing van den grond iu den weg legt 3o ideu tegenwooidigen omvang Iran het crtdietwczen het beklemrecht zgn reden van bestaan uiet verloren Het bestuur der kieaverceniging Vooruitgang te Beverwijk beklaagt zich dat op de centrale vergadering vao beatnurders of afgevaardigden vau vrijzinnige kiesvereenigiogeu in het district Haaiiem waar ds de Heyier is gesteld door het bestuur der vereen Eendracht geen mededeeling is gedaan van de omstandigheid waarmee het bekend gemaakt waa dat mr Kerdijk de andidatiiur te Leeuwardea uiet lou aannemen De wetenschap daarvan had invloed kunnen uitoefenen op de beslissing der vergadering ten gunate van mr Kerdgk die door de genoemde Beverwijkaehe en de Zaandamsehe kiesTereeniging gesteld was De heer van Vloten geeft iqo verontwaardiging over deze taak op krachtige wij te kennen en bet besttnir van Eendracht geeft vau het feit deze verklaring dat de eaudidatuur van mr Kerdijk op de bedoelde centrale vergadering lechta zeer ter loops ter sprake kwam Een en ander heeft aan dr 3 van Vloten aanleiding gegeven om de verdediging van de volgende stellingen in de debatingclab te Haarlem op lich te nemen 1 Oprecht en waar liberalisme is met oneerlijke praotüken en bedriegelgke handgrepen in vermeend partijbelang onbestaanbaar i Ook waar zg zich onder het voorwendsel eendracht te bevorderen voordoen vereischcn dergelyke handgrepen en praot en de meest onbewimpelde afkeuring 3 Zy herinneren door dien fraai klinkenden aoam aleohts aan dat deemiswaarde tijdvak uit het Nederlandsche gemeenteleven toen men onder dien TOO harmonie en dergelijke allerlei persoonlijke en haa znchtige doeleinden verborg é lila t belang der goede zaak van waarheid en msht vryheid en vadedami is het de plicht van ieder ongeveinsd liberaal om ze waar en onder welkea schgn ie lioh voordoen openigk te ontmommen en aan de openbare veroonleeliug prys te geven Door het hoofdbeatainr vao den anti dienstverrangiogabond i D bq gelMfenbeid der optrediog van eea uieuw bewind odreasen gezonden aan den koning de Tweede Kamer en den Baad van ministers om aan te driogeu op de iuvoeriog van peraoonlijkeu dienstplicht Ill hit adres aan den raad vau miiiistcra wordt er o n 0 f gewezen dut twee der tegenwoordige raadslieden van de kroou jhr H O Wiohera en mr J i Gleichman ledeu zijn van den bond en dat mr V R Tak van Poortvliet op 30 Juni 73 stemde vuor den persooulijkeu dienstplicht De ufdieliugen worden uilgeuoodigd adressen van ondersteuning iu te eenden In een schrijtciu aan de afdteliügs besturen enz waarmede de boteiibedoelde stukken rondgezonden worileii wordt minne hulde gebriicht aau kapteiu Uuber die te Xtuitifgen Zutfen iZwoUe Kampen Tie ep Arnhem Ivoordrachtcn hield ter aanbeveling van het dour ddj lond verdedigd biginsel Teveua wgjnlt medegcdeclil dut de heer Hubcr op uilnoodi J ng van Bilgisobe olBoieren te IluaSiU op 30 Nov met veel bijvul over dezelfde zaak een voordracht hield en eerlang ju een u eiibare vergadering te Maiistlicht de btroiulstugiug eal inleiden 1 n r I ei hau Bch6eu eu w4chvrouw te Breda is tengeveltje vau het iottvoorz mitig geUruik i u naphtha in dcf nabijheid van eenffi brAadeode liU deerlijk aan de handen den Brnlj eU ii het tu igk zieht gebraud I 1 Al te zorgtEaamJia ook niet goed Bea p tKe Sohot leidde zijue brui naar h4 altaar l Mpiedikant kW ain oaii dot Eledeelte vM het huwe jl formulier Wtiar de vrouw termaaiid wordt haar mau bo derdanig tej wezen VVt id dWr maar niet over uit riep de bniidegom h da8r zal iltlzelf w lvoor zonlen n yv wy al etdiluwdj WS bruidje aastig Dan boor ik de feat later ml eeils y zeide Jij weg vloog het vogeltje 4at ipyna gekooid wM Be bedremmelde vogelaar zag i hy te vroeg tooB4 had heer en meester fe will lii ttyn Er komen zegt Semf Vifem van tijd I gevallen vuor iu de huishouding dat men plukt vóór zij tot volle rijpheid waren g iurne veel spoeiliger geschikt voor de tiinel der i t tijd icbten omen 1 zou willen zien dan volgens den gewonen loop diir zakeu het geval is Dit jnar bij voorbeeld zyu de pruimen bijna nergens goed ry p geworden Onrijpe pruimen zyu zeer ougezoud tetwyl rypc vruchten van dien aard naar men beweert zeer bevorderlyk voor de geeoadheid te oohteu zijn Er bestaat een metbo le oin oury pe vruektea spoedig eetbaar te ducn worden en het middel ter kunstmatige aauryping is zeer eenvoudig Men legt de nog onrijpe vruchteu in en lokaal waarvan de lucht lauw wurm is K wil zeggen dat zy eea warmtegraad heeft van 2i a 27 C of 17 5 lot 21 5 R Door proefnemingen is geUeken dat bij pruimen het suikergehalte binnen de eerste 2i uren gedurende welke di vruchten in dergelijk lokaal waren bewaapi 4 8 pot was gestegen en in de daarop volgende 24 uren 1 8 pet in vergelykiug mrt het suikergehalte hetwelk zy bcEaten toen de vruchten in het op de besohi veu wyze verwarmde lokaal werden overgebracht Ia de Courrier te Théalnt goed geïnformeerd dan krijgt Europa in het aanatoaude jaar een bezoek van een militair muziekcorps uit Amerika het korps van Gilmore eu het zul zich het eerst te Parys bij gelegenheid der wereldtentoonstelling laten lioohooren Dit orohcst zul bestaan uit miustens 66 of hoogstens 100 executmilen en de aitstekendste solisten die Amerika bezit zuilen er toe behooren Men hoopt dat het ensemble met de beste Europesche korpsen zal kunnen wedyvereu Het voornemen is na Frankrijk Engeland Ierland Belgiè Nederland Duitschland ca Oostenrijk te bezoeken mogelijk ook Italië Spauje en Rusland De onderneming gaat niet uit van een directeur voor zijne rekening en risico maar van de kunstenaars ouderling Allen moeten in de kosten dragen en zullen de eventueele ninsten deelen Ieder moet beginnen £ 100 in de gemeenschappelijke kus te storten het daardoor gevormde bedryfskspitaal zul vergroot worden met de opbrengst van concerten te dien einde dezen winter nog in Amerika te geven Van dat kapitaal wordt vooreerst afgenomen hetgeen naar begrooting de heen en terugreis kosten cal een ander deel ia bestemd tot uitkeering aan de huiagezinnen der kunstenaarait gedurende hunne afweeigbeid het overige deel blyft reservefonds om in geval vou nood te kunnen worden aangesproken Dit zgn de hoofdtrekken van het reglement der vereenigiug dat in 21 artikelen is vervat en meteen begeleidend schrijven in Amerika verspreid wordt om tot ondersteuning van het plan op te nekken Men meldt uit Katwijk lau Zee Zaterdagavond kwam de bemanning met de bomschnit genaamd KijM lt van den reeder W Taat met het treorig bericht dat de schipper Arie Haasnoot Cz by het ophalen der risohnetten door een zware stortzee over boord geslagen en na eenige malen om hulp fc hebben geroepen verdronlten was Hij laat een weduwe met Iwec jeugdige kinderen nn Maandag zyu weder 5 schuiten met weinig vangst eu aanzienlijk verlies van visehtuig aangekomen welke de visschery zullen eindigeb Vit IJmuiden meldt m aan het Hhl Zaterdag namiddag is op zee ivijvende gevonden en iu ontredderi en staat aldaar binnengebracht door het atoomachi Vetta kapt Ten Harmse i het Fransche schoenerscliip Cvrnet Aan boord vi h dit scheepje weril door kapitein Ten Harroien alleen een 16jang jongeling aangetrotfcn die verhaalde dat op den 28Bten s namiddag 4 uur een groot ngelsch zeilschip de furmt onder hevig stormweder aanliep zoodat de fokkemast eu al het daarby behoor ud tuig iu zee stortte waarop de equipage bestaande behalve den jongen uit vier man op het ËnKelSoh schip ovei sproug den jongen aan zyn lot overhitende verder dut s avonds de groote mast over boord sloeg dut de knaap een zeer banden nacht doorbracht alleen jian boord van een ala wmk dryvend schip dat hy des ochtends van een fransche vlag aan een atol aig0aal maakte om libfa te doen opmerken aan een hem passeerende etoo boot die hem waarschynlyk niet beeft gezien dat hij eindelyk in een diepen slaap is gezonken i waaruit hij werd gewekj door de mannin van del Fata dih aan boord waren overgeaproBECn om louwen tot slepen laan het scMp te bevesiu n Het chip len l7jden jNoveiijber van 8 iulerhuid i vertra leu inct tceukolfju nair St MuloLWDe koaip die niet lean ryveu pf ij zen zegt lAheelei Toussaint de l Agneuu tUq eei flinke joiiMn b j zijne redding riep hij op het v rnenien dat wen hijuij binnen een hnVeu van Nederlaild sleepte m tranen u deoogeu biep rival r Est ce vraift Uct reeds ioolai auhungig eschili tusschen hei Ned Israel nrinbenttur en het groieeutebesluur vau Amsterdam omtrentljde bargerlyke urmvcrzorgiiig der IjrOèlieten schijnt uit den weg geruwld te zijn Allhaaa door Burg en Wetfa is aah d fu Gemeenteraad voorgeateld met het armbestuur een overetCfkoi ist te sluit volgens ifelke het zich tegen eeu jaaitlyksehc bydtage van ƒ 45000 belast met de verzorging en ond reteuuing vuii alle tot het Ned Isr kerkgenootschap behooreude armen met uitwndering van de geneea uiidige hulp buiten de gasthuizen die aan de etwf overgaat eu onder voorwaarde dat het lar kranktinnigengeaticht oor het hooger onderwya bescbiibaar worde geateld dat de orereemkomst worde aangegaan voor den tijil van 10 jaren en dat bij het beersoheu van epidemién wanneer ook de Isr armen iu de lokalen der gemeente kunnen worden verpleegd daarvoor aan de stad worde betaalt 60 cents dooga per lijder terwyl bet armbestuur voorziet ia de voeding enz volgens den Joodschea ritus Deze regeling zon ingaan 1 an 1878 terwyl voor het ioopende jaar een bijdrage van 60001 uit de gemeentekas aan het Isr arinbiéstBur tal worden uitgekeerd In de cirens te fierlyn had iu de rorige week d volgende treurige scène plaats Twee cbwus broeders amuseerden dea avonds tossohen de vooratellingeu bet publiek net allerlei toereu Ouder anderen hadden zy er een die het publiek iu vervoering bracht De eeue broeder vertoonde eieh ala dood en bleef ia dien toestand wat zyn broeder ook met hem deed Op bedoelden avond kwamen de broeders weder in den ireus groetten bet publiek en begqiiiien huune toeren De eerste wierp zich ter aarde en bleef bewegingloos liggen De andere trok hem aan de armen de beenen eloeg sleepte hem enz niets baatte de man bleef dood Uy gaf geen teekeu van leven meer Het publiek juichte Eensklaps stond de down die ziy n broeder moest doen opstaan als door den donder getroffen Hy wierp zich op het lichaam zij na broeders legde de hand op diens hart als wilde hy voelen of het nog klopte gaf een schreeuw en opstaande riep hij Mijn broeder helaas myn arme broeder is dood Het publiek antwoordde hem met een eindeloozen schaterlach Uyne heeren riep de down met tranen in de oogen ik bezweer u dat hy dood is i Het publiek stond verbaasd over de luitBurlykheid van beider spel eu juichte ala een troep razeuden Nu nam de clown in zyn wanhoop het lyk zyns broeders op zyn rug en bracht het buiten den circus Men applaudiseerde en wilde dat hy zon terugkomen maar geen van beiden vertoonde zich meer De een had zyn rol nog natuiirlyker gespeeld dan altyd hjj waa inderdaad dood Die dit jaar met St Nicolaas rijn schoen owe de schoorsteen zet zal er misschien niet alleen speouhttie en taai taai in krygen van beate raèr Sinterklaas moar iets betefs dat de maag en het ligchaam warm houdt eu uit de groote WereUatod komt en wel uit Parijs OutltTsJ Peclooms rcellautes enz die de kinderen verraésen willen zullen goed doen door vau Puriji uit de confeotie magaiijnen van den Ponl Neuf te laten komen de zoo bekende allerliefste flink en sterk gewerkte kindercoslumes zeer warm gevoerd Kinder overj issen mooie ratiné ƒ 3 50 ƒ 4 ƒ 5 ƒ 6 Kinder èostumea zeer mooie fantasie stof ƒ 3 ƒ 4 ƒ 5 ƒ 6 Vraag 4 = Ponl Neuf te Parys den geillaitreèrilfjii cat ilogiis van alle kinderklee leren die y per oinKaande pont met uunwyzing hoe elfs de maat te nemen franco z il worden toegeibnden Iiilioiii van Ceue s LANippliVV enIivKETEEM Eeu pleidooi voor hit Durhiinlvee veriolg Eeiit teleurstelling Verslag del n ij mrarcrgaderiug van de vereeniging lot untwikjceliiig jnn den landbouw in Hellund s Noordcrkwnrlier ff Vraagbus FEUILLETQ Een laudbouwreis in Engeland vervolg De vailiraardigiug famenstelliug en het gebruik van kuji8l 8l tofren vervolg GE MENG1 E B KICHTEN Uit de pers MAKK TliEKlCll feN ADVËRTEN Tlft J Laatste Berichtem Brussel 28 Nov Partuulkr Telegram De Minister van fiuancikii heeft wetsontwerpen ing liend nuurby hy orediet Irraagt voor t maken van twee forten te Antwerpenyn tol aanvulling van t geschut Wecuea I kringen komt men hier meer en meer fut de overtuiging dut wanneer l le iia giv illeii z il fiijn vreilesoudirliaudeliiigeu tussohen de uorlogvoerjjnden zullen volgen P tersburg 28 Nov Vulgeus officieel beiJeht uil Bogut vajn den 27en i de geheele Street tul op 70 wirst afstand van de linie Tschernuwo daKii lenilsclie van vijoudcn gezuiverd Parijs 28 Nov Gemachtigden vau de syndicale Kamers te Parijs hebben zich heden voormiddag bij Mae Mahou aangemeld met verzoek om hem IC sprtken Zy werden untvaugen duor zyn aecretaris l llarcouit diu zijn leedwezen betuigde dut de Jlaarsclialk hen niet ontvangen kon LOfiden 28 Nov Ijord Derby heeft aan eene deputatie die bij hem kwam om een woord te spreken ten gunste van de bescherming der Ëngelsche belangen verklaard dat er geene enkele ivden bestond om van de ouydigheidspoliliek af te wyken Konstuutiuopel was ung niet iu gevaar en Suez wordt uiet beilrcigd Eiigelnnd zal zyne bemiddeling aanbieden nis het meent dut het geschikte oogcnblik daarvoor gekomen ia Kantongerecht te Gouda ïcreobtzilting van Woensdag 28 November 1877 Kantonrechter Mr J H van Mierop Ambtenaar van het Openbiwr Ministerie Mr W C A Schollen te Rotterdam VEftOORDEBLD J van der K sjouwerman wonende te Goud en en É A soldaat bij het 6e Regiment Infanterie te Geerlruidfuberg ieder tot eeue boete van drie gulden of gevang van én dog wegene binnen de gemeente Heenwijk Ie zamen en in vereeniging visschen in eens anders viscbwater zonder voorzien te zyn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of richtliibbeiKle van dut viscbwater A E vischkooper wonende te Goudo tot twee boeten ieder van vyf gulden of gevang van twee dagen voor elke boete met verbeurdverkUring von de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Lange Ruigeweide vissehen in gesloten vischtyd eq visschen m eens anders vischwattr zonder voorzien te zyn van een soliriftelijk bewys van vergunning von den eigenaar of rechthebbende van dat viscbwater C van der V arbeider wonende te Vleuten tot twee boeten ieder van drie gulden of gevang von één dog voor elke boet met verbeurdverklaring van het gebe zigde troromelnct wegens binnen de gemeente Reeuwyk vissehen zonder visohacte en visschen in eens anders viscbwater zonder voorzien te zyn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat viadiwater H van D arbeider wonende te Reeuwyk tot eene boete van v f gulden of gevang van Iwee dagen wegens binnen de gemeente IWcuwyk visschen iu eens anders viscbwater zouder voorzien te zyn van een schriftelijk bewys von vergunning van den eigenoar of rechthebbende van dat visohwatel G K vissoher wonende ie Reeuwyk tot twee boeten ieder van drie gulden of gevang van én dog voor dke boete met verbeurdverklaring van de gebezigde gebbe en de gevangen visschen wegens binnen de gemeente Reeuwyk vissehen zonder visohacte en visschen in eens anders viscbwater zonder voorzien te tyn van cen schriftejyk bewijs van vergunning van den eigenaar of redithebbende Tan dot visohwoter N H van M weduwe van C C J wonende te Gouda tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens het te Gouda werpen van asch in het tot openbare dienst bestemde water zander schriftelyke toestemming van J3urg en WelH dier gemeente C de VV verwer woneude te Gouda tot twee boeten ieder vau één gulden of gevarg van één dag voor elke boete wegens het op twee vcrsclülleudc tijdstippen luien losloopen van een houd op den openbaren weg te Gouda lusscben elf uur des avonds en zes uur des morgens M P publieke vruuw wonende ie Gouda tot twee boeten ieder van drie guldeu of gevang van één dag voor elKe boete wegens bet zich als publieke vruuw te Gouda tweemaal uiet auuinelden voor het geiiceskuuJig onderzoek op den daarvoor bepaalden tijd ONTSLAGEN van alle rechUvcrvolging C K dienstbode wonende te Gouda terzake van den van Utrecht te Gouda aangekomen trein verlaten te hebben zander voorzien te zijn van een plaatsbewijs en aan den Spoorwegbeambte op het slation te Gouda geweigerd te hebben de vracht Veenendaal Gouda 3e klasse met de verhooging te voldoen overeenkomstig het requiaitoir vau den ambtenaar van het Openbaar Ministerie omdat volgens art 4 vou het algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegeu van 9 Januuri 1876 van iemand die zonder plaatsbewijs zich in den trein bevindt behalve de verhooging alleen lean gevorderd worden de vracht van af het voorgaande hoofdslaliDn in dit geval Utrecht ook al is het zeker dat de reiziger reeds op eeu vroeser atalion in den trein is gekomen terwijl vóór station Utrecht steeds al de plaatsbewijzeu worden geconirolierd hArktbebicht ëm Got da 29 Nov Bij kleinen omzet was de stemming Hauw Poldertarwe puike ƒ 13 21 è ƒ 14 Mindere ƒ 11 26 ü ƒ 12 60 Rogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 5 Mindere ƒ 8 a ƒ 8 50 Voer ƒ Ü 30 ii yo UO Gerst puike ƒ 7 75 a ƒ 8 50 Mindere ƒ G 25 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 i ƒ 5 50 Lichte ƒ 4 a ƒ 4 76 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in dragend vee iels trager melkvee vlug rerkucht vette varkeus vlug verkocltt vuii 25 a 27 cents per half kilo schapen alsmede varkens en biggen Iruag verkocht Kaas Aangevoerd 99 partyen handel gewoon prijzen van ƒ 27 a ƒ 32 Goeboter ƒ 1 40 i 1 60 Weilwter ƒ 1 15 a ƒ 1 26 gfaMBBM llilllllill lllllll I l B Mg Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 27 Nov JoIiudm Nicolaas ouden H Spfoyt es M Verbg OVERLEUEN 27 Nor J BuoKliolen 39 j G N Ruyter Ti 28 B v u dca Uroek 7 m GEHUWD 28 Nov A Verhoef eu il C Goels A J v B der Saodeo eo M 3 Sael em iQ A Dnei eo Vt Zaydveld A van Revde eu F J de Lauge H J Maree eo A Vetdriea F Weller eu C Koeuiao Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten rta 22 tot 28 Nov 1877 moordrecht GEBOBEN Pieler ouden i ao dar Haven eu A vau Tul OVERLEDEN M G Kamp 3 n GEHUWD J vau Heldeu 26 J eu B K lau Koog 20 j fao HiUegenbcrg Oouderak GEBOREN Fredeiik ODdeli W d Kvaadstcniet eu L Bruaa WiHielaiDa Cornelia osdera J i ost an der Burg eu W C Mirek Stolwijk XEBOBEN Jan oud n C d Wal en N Doeland Gtertruida oodera K v Erk eu M Vonk Lteudcrt oudera J Stigter en N Bunger OtEKI EÜEN A tan de Weg 3 j ONUEinUOUWD O IJir eu A Anker Haastrecht OVERLEDEN D SiletUbcrgcn 74 j J Groen 76j M van Diiiveudyk 8q GEHUWD P de Lange 36 j en B 0 cres 84 j Heeuwük GEBOREN Cornelia ouden K Oostrom eu D Blylevcu Jojiaunea ouden B Knk te A Dnea OVERLKDEN I van Lecuicen 10 j ONOERIRO WD A Steekouirer 28 j M T HoekMl 27 j GEHUWD A Oiirea 25j en M Stolnijk 24j F J Qaai 25 j eu O O Laniiersk 22 j Waddinxveen GEtlOREN Cornelia ouiim J Klaann en M Zwanenburg OVEKLEDEN J Veormau 56 j J BgktleaUul 6in O u Oi 60 j H lau Oemeren 69 j J Oammea il m ADVERTENTIËN Heden beviel Toorspoedig van een Mdsje Vrouwe W C POST van dïr BURG Qoudtrak 27 Nov 1877 Merck Hnize tIJssGLOOBD Eenigi en dgtmeene hmnisgeaing Uevallen van een Zoon E M KONINGSGouda 29 Not 1877 van Stkaaten Eenige eu algemeene kennisgeving V Getrouwd A J VAS Dhii SANDEN M J SNELLEMAN die ook naraeus wedensgdache betrekkingen bunnen hartdijken dank biétuigen voor de vele blijken van lielanMtelling bij gilegeuhsid van hun Huweljjk ouaervonden Gouda iS Nov ember 1877 Mea verlangt in een deftig klein gezin eene KiOKMiliro bekwaam in baar vak niet onder de veertig jaar tegen hoog loon Adres letter B Bureau dezer Courant Ben BUaüBRJüPVROUW eigen beddegoed medebrengende en bare b zigheden buit irabnis hebbende zoekt tegen 1 JANUARI 1878 bö nette Burgerlieden in den omtrek der Botterdamsche Poort te Gouda im m mmi Brieven franco letter A M bg den Boekhandelaar U £THOFF J Je £ Voor een J0XGMEN8CH van goeden huiaa P G verlangt men te Gouda tegen JANUARI e k bij een Fatsoenlijke Familie f ZOST EN nrWONING enz met VUIJE KAMER den prijs van 50 per maand niet te bovengaande Adres franco letter U bij de Uitgevers S E ta NOOTEN Z OON te Schoonho ven I Tegen 1 JANUARI a st wenscht eene JUFVROUW P G in een Fatsoenlek Bur gerain ala opgenomen te worden tegen matige vergoeding Brieven franco onder letter F aan het bureau dezer Courant FENBASE SOHOLEir De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE ie Gouda zal op WOENSDAG den 12 DECEMBER 18T7 des namiddag t n 2 re ii het Gebouw Aim Leqi overgaan tot de voor het tijdvak van 2 jaren ingaande 1 JANUARI 1878 van de levering der SCHOOIen SCHRIJFBOEKEN alsmede der uit te reikea PRIJZEN ten behoeve it Openbare Scholen in deze Gemeente Do gezegelde en behoorlijk gesloten Inschrgvingsbilletten zullen moeten worden ingeleverd vóór den lln DECEMBER 1877 bjj den Secretaris der Commissie De voorwaarden van Aanbesteding met ver melding van de inrichting zullen tei inzage liggen bij den Concierge ia gezegd GeboUw Namens de Plaatselijke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN VAN GOOE Gouda 2S November 1877 STEEx ROLEN TOT 82 C P EL om Leveren wij voortdurmd u t b9l ia Lossine nggende Schip Konttmt üoader körtifig VRIJ aAii huis bezorgd bij 2 of meer 3 L mud gëlük geiiömea JA PRhCE Ck Gouda 27 Nov 1877