Goudsche Courant, vrijdag 30 november 1877

Ontvangen eene nelte collectie voor verschillende leeftijd Comla iVov mibcr 1877 t i MAAS Jr GËZONDHËiDSBÏERT Zondag 2 December W 2070 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlenticblad tour fiouda en OinslrclieD rijkabeurs aan de Normaallei alhier Zestien vrouwelijke en licht mannelijke kiN keliugen namen daaraan deel Het examen werd afgetfMten door de ouderwgzers aan de Norinaallesseii iu tM n oardigbeid van den inspecteur eu deu districts AM olüpziener AlALJS ilXTIIACT ÜIALZ EXTRACT AlALiK EXTRACT JI1ALZ E TRA€T AIALZ EXTRACT tegen maagkwalen tegen vermagering tegen zwakte tegen longiyden tegen veronderden hoest Men neme s ssorgens s middags en s avonds een Wüncias voi i r T j f S flesschen f 3 20 13 flesschen 4 40 De flesseben wordeni 5 cent berekend en tegen dien prüs teruggenomen JOH HOFF che nl lT J fAmsterdam Smalle Bk emmarkt bij ie Paleisstraat F 250 UntrMl Depot Te Delïbö aVlNèAMp VREÜMINGEN Te Schoonhoven b L OKHÜUZEN OEFENING BAART KUNST TöomwiïïOEmG op Zondag 2 December 1877 iu het Botel TIIOLI te GOUDA HENRI BURTON De VADKHIHOOnDER Tooneelspd in 4 Tafreeten en 1 Voorspel Aanvaag 7 3 ure Prgzen der plaatsen Ie rang ƒ 0 49 2e raog ƒ 0 30 i Kaarten te rerkrijgen aau het Hotel TirOLI n bfl den Heer HEN DUIK LAMME Turfmarkt H 92 Sociëteit Ons Genoegen ZONDAG 2 DECEMBER 1877 WIITENGEWOl VÖÖRSTElLira door het gunstig bekende Café Concert VartêtésGezelsehap van SoUerdam Directie J Sttpa en J JudeU met medewerking van de hh M S TrIJtel Hollaadsche Comiek eo Coupletïanger Charïe Wallace Negro Comedian en Dancer en Mevrouw S tpg Westenberg SoUandsclie Soubrette en verder Gezelschap De Voorstelling zal bestaan in het prodaceeren van 1 li TE II Of Tooneelstudiên Operette in één Acte 2 De Weg aar het Hart BIgspel met Zang in één Bedrijf Afgewisseld door Aria s Momances Duo a en Komieke Scènes Aanvang 7V uur Eotl f 0 49 voor Niet Leden en 0 30 voor leden Plaatsen kannen tegen 10 Cts extra op den dag der Voorstelling aan het Lokaal besproken worden van 10 tot 3 uur Voor Gebakken die Booeten dieaeu als SURPRISES b j gelegenheid van bet St Nicolaasfeest wordt men bdeeid veraocht t dig de bestellingen te doen w N mumms BANKETBAKKER HAVEN DELFTSCIIË BOTER eerste keur a 70 Centen de vyf ons bg J SOH OTJa E3iT Melk Boter en Kaashandelaar hoek Westhaven Veerstal GOUDA Openbare Verkooping op MAANDAG 3 DECEMBER 1877 des avonds ten ztetn ure in het Lokaal tNirr e Vbbmaak aui de Haven B b 38 te ömda van eene groote partij Verlakte Japanscfieen Chlneeache Goederen allen door de Handelmaatschara njenw aangevoerd en zeer geschikt voor St Nieolaas Cadeanx als Schrijfcasstttea Bijouteriekctstjea Dames Werken Hdndachoenendooxen Bladen ia rerschülende afmeting Waaiers in velerlei soort enz enz Alles te zien op Zondag en Maandag 2 en 3 Dec Tftn 12 4 nnr ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k Ju H SERRE W N Raaijmaakers Banketbakker Haven Heefl van al ZATERDAG voorhanden BORSTPLATEN met verschillende smaken als VANILLE FLEUR d OllANUE MARA8QUIN KIRSCH FRAMBOZEN AARD8EZIEN KOFFIJ PEEREN PÜNSCH CHINAASAPPEL ROSE CITROEN CHOCOLAAD SAFFRAAN ORANGE A NI ANAS enz IJl Verder gevuld mpt FONDANT SVRPRlSESiUIKERWERKËN ChocolaadArtlkelcn Dagelijks VERSCHE BOTEELETTEES Sausijzenbroodjeg bij voomitbestelling Dewinkells Zondag den gebeelen dag geopend nr De ondergeteekeodea hebben de eer aan hunne geachte stadgenooien en begunstigers te berichten wy on aibier gevestigd hebben als CBOSSIEBS IN mi KAAS BIEREN ea verdere Artikeiea welke tot het Koiomale vak behooren waartoe wjj ons tot levering bg HEd minzaam aanbevelen Belovende alles te zullen in het werk gteliea om de gunst en het vertrouwen waardig te maken ÜEd Dien8 n DUTILH BASOSE Orossierg in ZOUT Kantoor en Pakhaia Lange Tiendeweg WijE D 70 De Kolenmijn In Lossing een Lading Puike KACHELKOLEN waarnit groote en Kleine Part verkrijgbaar jsja J II SPIERI GS Kattensingel 27 Nor 1877 OPENBARE VERKOOPING TB WADDÏNXVEEN De Notaris A N MOLENAAR gevestigd te Waddinxvêen zal ten verzoeke van zijn Principaal op VRIJDAG 7 DECEMBER 1877 des voormiddags ten 10 ure Publiek Verkoopen 10 Ongeveer 80 IJPENBOOMEN op het land van den heer G SPRÜIJT Az aldaar 2 Eene Partg Gewaterde UPENTOPPEN op het Erf van P van SCHRAVBNDUK aldaar 3 56 Vaam E88CHEN KACHELHODT op den Tuin van P va SCHRAVENDLIK aldaar 4 Eene Partfl van 80 Eenduims POPULIEREN PLANKEN op het Erf van P tait SCHRAVENDIJK aldaar Alles zeer gemakkelgk te water te vervoeren Breeder bg biljetten en informatiSn by den Notaris MOLENAAR te Waddinxvemi Goada Druk van A Brinkman BU deze Courant behoort een Byvoeg I bu itenlandT BuUeDlanilscli Overzlcbt De gsng van laken in het Oosten beeft weder aanleiding gegeven tot vredeageruchten in dien in dat er rechtatreeksohe rredesonderhandelingeu tasachen Bualand en Turkije op til tonden zijn Dailg Next maakt uit het onrerwachte en bespoedigde rertrelc van deu ËDgelschen gezant te Berlijn lord Mo Russell naar tijn post op dat de regeering van Oroot Brittannié ToornemeBS il eene nota betreffende de aangelegenheden iu het Oosten nit te vaardigen doch de Kolnuche Zeit is rau gevoelen dat Engeland daartoe niet zal overgaan zoolang zjn eigen belangen niet worden bedreigd Hoe dit zij 1 l acbgut dat de Eiigi lsche politick geen syrnpdthie wekt bij de groote mogendheden Tc 9t Petersburg heerschen wel vredelievende gevoelens maar men zon alleen een reehlstreekache onderhandeling willen tonder intnebging vau Kngelaud Uit VVeeuen wordt gemeld dat het kabinet aldaar geen bezwaar heeft tegen zoodanige onderhundcliugeu omdat het overtuigd is dut Rusland geen vrede Z 1I sluiten alvorens de moge idheden te hebben geraadpleegd Aan de lauwheid van Engeland sohrijlt men de besluiteloosheid vau graaf Andrasay loe Nog is er uit Parijs niets beslisseuda maar de berichtenign altkans geruststellender Wat velen vreezen heeft men voor den Maarschalk niet langer verborgen kunnen houden en als eerljjk man heeft hg ten minste die verdenking f au lieh af willen werpen Vemomeo hebbende dat senatoren ea afgevaardigden rich ongerust tooaden over de véJttgheid der nationale vertegenwoordiging heeft hij de presidenten ontboden van den Senaat en van de Kamer en hun gezegd dat deze vrees geheel zonder grond was Het is niet duidelijk of dit dezelfde zaak is waarvan gesproken wordt in een ander telegram meldende dat de president der Kamer Orévy met den Maarschalk een tang onderhoud heeft gehad zijn de presidenten tegelijk bij den Maarschalk geweest dan wel ieder afzonderlijk of heeft de Maarschalk na het onderhoud met de beide Presidenten nog ecu afzonderlgke conferentie gehad met den heerOréry Wij kunnen het niet zeggen maar in elk geval zullen de hh toch denkelijk wel gelegenheid hebben gevonden den Maarschalk een goed deel te laten hooren van de waarheid die zijn kring voor hem zoekt te verbergen Eu wat men ook vqor het overige van den Maarschalk moge denken bij is te zeer fataoenlgk man dan dat men uiet nieuwe hoop mag voeden op een goeden afloop Dat men daarover te Parjjs eveneens denkt en eene schikking verwtoht wordt rechtstreeks van daar gemeld De Vhum heeft tijdingen uit Rome ontvangen de gezondheid van den Paus betrelh ide Het legitimistische blad blijft op levensbehoud hopen maar voegt er bg de leeftijd de ziekte en meer nog de zedelijke kwellingen hebben de krAohtige gezondheid van den Paus versleten We kunnen dus niet ontveinzen dat Pius IX zeer ernstig ongesteld is en dat zgn toestand zijn gansche omgeving vrees inboezemt Zgn verstand is altijd even helder zijn geheugen even friscb maar de lichamelijke krachten verminderen zonder dai de zedeiyke kracht aan het wankelen kan worden gebracht De 4u mbUe nalimale behelst uit Rome de volgende dépêche ouder dagteekening van 26 dezer Het college van kardinalen heeft dezen morgen een uitvoerende ooAnaissie verkozen uit vgf kardinalen bestaande en besumd om zoolang de tegenwoordige toestand van den Paus zal duren alle geestelgke en administratieve zaken te besturen De kardinalen Simeoni en Ledochowski maken deel dezer commissie uit De krachten van Fins IX nemen zachtkens maar voordurend af BINNENLJJfPT GOUDA 1 December 1877 Eergisteren had in de lokalen der Burgeravondsohool bet vergelijkend examen plaats voor hen die in aanmerking wensohten te komen voor het genot vaa eene van den Circulo del progresso per Ie scienze Ie lettere Ie arti e Ie industrie sede in N uli met eene medaljp Ie klasse eene gouden medal f Gisteren overleed de he i M Bisdom van VTiët lid der Provinciale Statea vWlZuid Holland eu Burgemeester van Haastrecht en Vütt in deu ouderdom van 70 jaren ii ljA t v i t By de toezending van de kennisgcveiide missive en het diploma benevens de statuten is hem tevens gezonden een door hem in te vullen bewijs dat hg vrijwillig zeker aantal Lire s aan genoemden Circulu aanbiedt INGVAN VERGADERING VAÏf WBfi GEMEENTERAAD Dinsdag den 4 Decembcc 1877 des namiddags ten 1 ure ten einde te h wndelen De suppletoire begraOtiug dienst 1S77 van het Israëliet isch arm tnur Af en overschrijving van posten opde gemeentebegroeting dienst 1877 De virautwoordiug van baten en lasten van het voormalige arrabtslBur van Steiii over het dienstjaar li 7fi i Het voorstel van Burgemeester en Wcthoulers om afwijzend te bisohikken op bet adres van J Kalkman tot korting zijner paoMpenuingeu 5 Benoeming van een knlponderwijzer aan de tweede armenschool Het Hoofdcomilc van hei Roode Kruis heeft besloten wederom 10 000 b ehikbaar te stellen en wi1 ƒ 5000 te St Petersburg eu ƒ 6000 te Konstantiuopel voor ile verpleging der gekwetsten in den tegenwoordigen oorlog Sedijrt de laatste opgaven ia bij het Hoofdcomilé ontvanget eeoe som van ƒ 2434 Volgens het UU heeft de minister van finaocicn eeue commissie benoemd om advies uit te brengen over den toestand van het H lagsche Bosch Zij beat iat uit de hh Ver llucll lid van den Haagschcn gemeenteraad voorzitter Witte hortulauus te Leiden Boer inspecteur der rijksbeplautingtn en Zocher boomkwetker tV Hiiariem De gemeenteraad van Amsterdam heeft een voorstel van burg en weth tot oprichting van gemeentewege van eene openbare slachtplaats en eene veemarkt in de StadsRietlanden met groote meerderheid van stemmen aangenomen In een particuliere correspondentie uit s Hage deelt de Bred Cl het volgende mede Heden beleeft de Rijkstelegrafie in Nederland haar 26jarige dienst Nadat in ii in eerste telegraaflijn in NedrrlaiM opden liiilK IH ipodrweg tnsschen AmsterdiKn Al Haarlem duor den heer E Wenckebach was tot Btaud gebracht tn 1851 gevolgd door de verbinding an Nieuwediep en Amaterdsm waarvoor door danzelfden werktuigkundige in vereeniging met den heer C C vau Huil couaessie was verleend werden op 1 December 1852 de eerste Kijkskantoren geopend ui te Amsterdam s Graveuhage Rotterdam en Breda Kan Weuckebach als de stichter vau de telegrafie in Nederland worden beschouwd de beeren VV C A Staring thans hoofddirecteur van den Rijkslelegraaf en A H van Thiel thans iuspectenr chef van het rekeiiplichtig beheer die van den beginne af hun beste krachten aan de ontwikkeling van dezen tak hebben gewgil herdenken heden huo 26jarigeu diensttijd bij deze instelling Van 23 tot 30 November zijn te Ammerstol aan den afslag verkocht 240 wiiiterzalmeh wegende 13 i 40 halve kilo s prijs per half kilo ƒ 0 85 i f 0 90 6 oude of tonicraalmeii wegende 9 a 12 halve Ulo s prgs per half kilo ƒ Ü 30 a 0 35 Op een dezer dagen tot dèn minister van oorlog door een der chefs van dienst gericht veiioek om ingelicht te mogen worden omtrent de hoegrootheid der gedurende 1877 78 toe Ie kennen toelagen aan officieren met bijzonderen werkkring belast heeft ZËx te kennen g geven dat hy bedoeld verzoek thans nog uiet kon beantwoorden aangezien eene geheel nieuwe regeling der toelagen weldra door hem vastgesteld Zal warden In verband daarmede vernemen wij luUea enkele toelagen zooals die b v door liet aBdMssijiigawnde officiafea der Kou ta academie genoten worden vermoedelijk vermindering ondergaan terwql in t algemeen lian ofScieren die tot dusverre te geringe toelagen hadden met hét oog op hun werkkring en de voor hen onvermijdelijke onkosten eenigszins grootere schadeloosstelling zul worden toegekend Sommige slagers te Deventer bebben de prijs vai liet vleesch opnieuw met 10 ot per kilo verlaagd ei verkoopen eerste qualiteit voor 80 et het kilo w Het districts bestuur van Eift Butp te a Graveahage debuteert niet gelukkig Het had den leden puike aardappeleU aangeboden tegen den uitlokkenden prijs van ƒ 4 per hectoliter waarop nat rlijk van alle kanten aanvragen inkwamen Hondei en bectol men verzekert 1100 werden beateld afgeleverd en voor een groot deel ook betaald Het blijkt thans na het eerste proefje dat het bestfur eu de leden dupen zijn geworden want de aardappelen zijn van de slechtste qualiteit De beide opkoopera die aangenomen hadden de aardappelen tegen dien prijs te leveren hadden ze uit Duitschland laten komen De bestuursleden hebben natuurlgk onmiddellijk beraadslaagd hoe zich tegen dit bedrog te wapenen met het gevolg dat de leveranciers van de Aardappelen nu het gelag zullen moeten belalen Z j hebben ziob reeds tot de leden van S H gewend met het aanbod als de snlappelen niet bevielen tic ze terug te willen nemeu De vpnike aardappelen roUen nu de kelders weer uit wie weet waarheen In de vorige week overleed te Lemsterland T W oud 44 jareb naaister van beroep Zg leefde in de bitterste aripoede zoo zelfs dat zij zelfs tijdens haar ziekte den raad om zich van adsistentie te voorzien van de band wees doch de geringste gare gaarne aannam onder belofte er als ze weder beter werd wel voor te zullen werken Nt haar overlijden echter ontdekten hare erfgenamen dat ze toch bezitster woa van p m 1200 gulden Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 29 eu 80 Nov 1877 In de zitting van Donderdag is aangenomen een aantal naturalisatie ontwerpen voorta ontwerpen tot bekrachtiging van verkoop of afstand van grond en tot wijziging van begrootingen Ook zijn aangenomen de begrootingen voor den arbeid der gevangenen en die voor Omraerschans en Veenhuizen Bg de behandeling der laatstgenoemde begrgoting heeft de minister van justitie eene afzonderlijke wettelijke regeling der bedelarij toegezegd Vborta is aangenomen het ontwerp tot nadere tijdelijke voorziening in het Nederl muntwezin Op de 100e vergadering van het hoofdbestuur der Gelcfersche maatschappij van landbouw is besloten de 34 algemeene vergadering in 1878 te Apeldoorn te houden Blijkens mededeeliug in de vergadering is het de bedoeling der Regeering 2500 toe te staan voor de in 1878 te Apeldoorn te houdeu tentoocstelling ten behoeve vaa premiün voor zuivelbereiding In de zitttiug van gisteren is een aantal wetsontwerpen aangenomen waaronder die tot b raohtiging van provinciale belastingen Dat voor onteigening voor den spoorweg Winterswijk Pruisische grenzen is aangehouden om nadere schikkingen te verkrijgen over het gebeurde met de subsidie voor deu spoorweg ZutfenPruisisohe grenzen Dinsdag is de staatsbegrooting san de orde Men leest in de landi Cl Naar wg vernemen is de Heer A van Vliet te Bergambacht onlangs te Pnftioi voor zijne inzendingen boter en kaas met de gouden medalje beki ond in de zitting van 3 Nov II benoemd tot eerelid