Goudsche Courant, zondag 2 december 1877

Heeft de eer zijne Beguniiiger te berichten dat zijn ETALAGE voor het a s St JSICOLAASFEEST weder in gereedheid is Bly ken het jongste verslag van den raad van toeï Oht lip de poorwegdieusteu aan den ministir vau biuneuiaudsche taiceu is bg wijse i m proef het volgende bepaald ter aïtvoeriag van het vooiscbnft in art S vau het algemeen reglemeÉit voor bet vervovr op de spoorwegen gegeven dat ii tin k verhindering van vervoer en vertraging iler truinen oniniddelijk a ia het publiek op daidclijk zichtbare wyze zou nauwkeurig mogelijk bekend moeien worden geuia kt lo d t van vertraging van een uur of meer op de iirart borden in de waohtkainers u op de perrons Mowecig op d gebruikel ke w se melding moet worden geiniuikt So d kt in geval de nusluiling met een andere spoorwegdienst op eenige overgaugsstations if of i al worden gemist Of die stations A de eerstvolgende of voorafgaand hoofdstaticyg de vertraging op het nrarte bord moet orden vermeld ook 1 bedraagt q minder dan een uur en dat de stationchefa op genoemde stations tevens gehouden zyn bet uiisaen der aansluiting in de wachtkamer en in de treinen aan het pnbliek te doen aanzeggen en aan de reiogut dit daaromtrent navraag doen alle inlichtingen te verstrekken betreffende de wqze waarop zij bet spoedigst hanne bastemmingsplaats kunnen bereiken voor zoo ver de reis pef spoorweg betreft Dezer dagea werden ia de Yereenigde Staten proeven genomen met een nieuw oorlogstuig torpeds bBlloBS welke zoo ingericht zjjn dat zg op den jvisten t d losgdaten door een zelfwerkende beweging een torpedo boven ren vijandelijk leger of een stad kunnen doen ontploffen en alzoo dood en verderf daarover versprcidca j et laat zich tanden dat het te Amsterdam toch torde stichting van en nieuwe moderne gemeente zal komen Het getal leden door den heer HugeHkoltz It gewcnseht als een Qideons beude M9 ziekn is bereikt Naar men it goede bron veraeemt bedraagt het aantal toegetreden persouei reeds tussehen de 398 ca 490 nauaen vrouwen n kinderea Ook moet reeds over den aankoop van eea Kerkgebouw worden onderhandeld tusscben de opzichters eu ilttt aiohitect B Dit gebouw is geienen op den O i Veerburgwal en diende vroeger voor de ztmenkamstea der Grieksdie gemeente Te Darmstad wordt sedert eenigeu t d de Uidk der in de stad komende boerea zoowel Is der aldaar gevestigde melkverkoopers op ongeregelde tydeu onderzocht vanwege de politie die vao den itslag van het onderzoek aaateekeoiog houdt in registers die voor iedereen ter inzage liggen Bovesdiea worden maondeljks de namen openbaar gemiuüct van hen wier melk tot geene verdenking aaateiding gegeven heeft Sedert de invoering vaa dien maatregel moet de hoedanigheid der melk te Darmstadt reeds ve l verbeterd zyn B j Keringen zqn v f personen die borea ee oven voor het drogen van suikerbieten waren gaan lapen door het iu brand geraken van dea oven gtheel verkoold Voor de oorreet tereettzitting van de rechtbank t Arnhem weid jl Dinsdag o a beliaudeld een diefstal van aardappelen Het O M trachtte het bev t te leveren door een tal van aan4rijzing a maar de beklaagde maakte door eec pertinente ontkentenis den officier van justitie zijne taak niet gemakkelijk Byna twee nur hield deze zaak de rechtbank bezig Aan het einde van het getuigenverhoor wees de president den beklaagde op al de tegen hem gerezen bezwaren Ug bleef ontkennen en ik smiet bet in appèl als ik veroordeeld wordt was zgn eenig antwoord Ni kreeg de substituut ofilcier het woord en aandachtig luisterde de beklaagde naar diens requisitoir dat strekte tot qjde Veroordeeling tot 6 maanden ceüuleire gevangenisstraf Noj maals maande de president den biéklaagde aan om de waarheid te spreken Een bekentenis toch zou de rechtbank allicht aanleiding geven om een lichter straf toe te passei Ik ben onsohnldig en ik smiet liet iu appèl zoo bleef het luiden nit den mond des beklaagden De president bepaalde doarop de uitspraak op 4 December en gelaste de volgende zaak af te roepen Daar keerde beklaagde zich nogmaals tot de reciitbank zeggende nog eéa woordje oqebliefi hecren ik zal het maor zeggen ikheb het gedaon Algemeens verbazing bq rechtbank O M en pnbtiek De officier trok zelfs zgn requisitoir in B rifigdt de door hem gevraagde straf in viermaanden e tnr De nitspraak bleef op a s Dinsdag bepaald Se gnote róeldstad rwyslBüt een droevigen kreet turaica Sr ie daar geen eehte boter meer Van de hallen tot de boulevards van de stoep van Tortoni tot aan de Bastille dringt deze kreet dqor tot het instituut en brengt zelfs de Acud Hk da Beiemei in bewegidg Is bet mogelgk Hetmiddslpnnt der beschaafde wereld mi t een der aoodzakelgkste behoefteii En toch het is zoo De olieniistcn hebben het artikel zéo vervnlaoht dat men er naar moet IJlden Op dit oogeublik wordt er niets meer verkocht dan een groote collectie vetwaren met zout of prikkelende sloffen opgemaakt gekleurd met siilfra ui en kurkuma Ge kunt vcrkwakzalverde reuzel krijffen tonnen margarine een bedriegelijk surrogaat dat sedert jnrcii de kookkunst onteert echte boter IS er niet Het feit is door d8 académie gioonstateerd op het eigen oogeublik dnt de achtenswaardige heer Flaye ecu fr iai uiscours hield over de maan Welk etn toestand Parijs bet andere Babel is de stad der wonderen Men ziet er de schoonste theaters de prachtigste scholen de r kste museums de heerI lijkste opera s de aangeuaitniste wandelingen het model der toiletten an geheel Europa Maar wat is dat allee als men er geeu go ede boter meer heeft 1 Als gevonden aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een PORTEMONNAIE met eenig geld er in CORRESPONDENTIE De nadgefiDg van Sen lid der Sv Lulh Gemeente is tan diQD aard dut zy de onlerteekeiiiag fan deo mxeoder Teretscbt 1 £ Rïdactik Burgerlijke Stand OEBORSN S8 Not Vflbelmtia JohaoDM onderi T J Steeolaad rn S Iiiiidaart 29 RermaouB JohaDnei oaden J N Kaaings eo W £ van Straaten Cornehs JofctDpet oaders C i van Dam eo A h Iteefa 30 Adrianui oudvra A Vogt eo O Oklcer Netligje oodera A aa Vegtta en K tan Egk 1 Dec Vogelina oaden L Sanders en H van MoDDikendam OVERLEDEN 80 No J Vüijk w d D Bloed 71 j ONDBHTROÜWD 30 Nov C M Scbriek 27 j n C jDDMeQ 23 j R dea Haag 20 j ea M ven der Burg 20 j ADVERTENTIES laVr Jarige ECHTVEREENIGING VAW F N MAAS Se KV H M VAN GROOS Gouda 1 Decvqtber 1877 PIETEa KRAAN Gemeente Oatvanger en HENDEIKA G ï P Ln COINTRE Waddinxveen 30 Nov 1877 RECEPTIE Zondag aanstaande Tot onie diepe smart overleed iieden na een langdurig en gednidig Igden in den ouderdom van raim 70 jaren onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoe4 r Mejafvronw JOHANNA VÜIJK eerst weduwe v n den Heer D Bloed laatstelgk van den heer W KüOTïM P 8 TA DBB STAAL A TAM BEa STAAL Bu iD Gortda 80 Nov 1877 V Heden overleed na eene kortstondige ziekte de Heer MARCELLUS BISDOM tan VLIET Ridder van de Orden van den Nederlandschen Leeuw en de Eikenkroon Lid van de Staten van ZAid HoIland Dgkgraaf van den Krimpenerweard Bargemeester van de gemeenten Haastrecht en VlUl in den ouderdom van bgna 71 jaren Namens de familie J J LE FÈVRE DB MONTIGNY Baaitrteht 30 Nowmber 1877 Yot de talr ke tew zen van deelneming ondervonden bg het afsterven van ons geliefd Zoontje betuigen wg onzen oprechten D VAN M WEG ƒ N VA N DB WEG HOOQENDWK Gouda 1 December 1877 Heden overleed tot myji groote droefheid mijne geliefde echtgenootie MARIA BIK in den ouderdom van 43 jaar m nalatendedrie jeugdige kinderen te jong ora hun verlies te beseffen G LAKERVELD Slolwij k 30 Nov 1877 Dankbaar voor het vertrouwen mg 47 jaren geschonken heb ik de eer kennis te geven dat mijne WAGENMAKPRS AFFAIRB met ultimo December dezes zal ophouden te bestaan De Gereedschappen en Hout zijn uit de hand te koop G P VAN WERKHOOVEN Gouda 30 November 1877 Voorhanden Eene Fraaie Sorteering GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN bijzonder geschikt voor St rVicolaas Cadpaux tevens eene ruime Kenze JüWEELEN eu flORLOGIEN P L HESSING BANTZINGER Korte Tiendeweg D N 8 Goxuta Welke zich steeds bl jft aanbevelen tot het MAKEN van GOUDEN KETTINGE N De ondergeteekende beeft de eer teberiehten dat hn DONDEEtDAO 6 DECEMBER a 8 Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zjjn bjj Mejofvronw de Wed A HARDUZER Sociëteit Vredebest op de Makkt s Hao b Of wchit Men verlangt in een defUg kl in gezin eene bekwaam io haar vak qiet onder de veertig jaar tegen hoog loon Adres letter B Bnreaa dezer Coantnt nr i De ondergeteekenden hebben de eer aan hunne geachte gtadgenooten e beganstigeia te berichten wy ons alhier gevestigd hebben al SBOSSIESS IN m KAAS BIEREN en verdere Artikelen welke tot het Koloniale vak behooren waartoe wij ons tot levering bij HEd minzaam aanbevelen Belovende alles te zullen in het werk stelten om de gunst en het vertrouwen waardig te maken UEd Dienaren BÏÏTILE BASOSEl Oroasiers in ZOUT Kantoor en Pakhuis Lange Tiendew Wflk D 70 Voor Gebakken die moeten dienen als SURPRISES by gelegenheid van het St Nicolaasfeest wordt men beleefd verzocht tgdig de bestellingen te doen ¥ t mmm BANKETBAKKER HAVEN EAmMEE SOM te geven in de zaal Nut en Veemaak Oosthaven te Gouda op WOENSDAG 12 DECEMBER 1877 door de Heeren J K M KooUmas Aarlnksen Viool F vr MeIJroos Violoncel en S van Groningen Piano PROGRAMMA 1 2 3 4 5 Trio Ddur op 70 Beethoven Piece de Concert Viotencel Grützmarlier a Nocturne op 10 Ttcimikowaky b Polka op 9 c Phantasies tück No 2 van Groningen Andante uit het Vioolconcert y MendeUmhn Phantasiestücke Trio Selmmann Aanvang 8 unr De inteekenlysten voor dit Concert zullen in den loop der volgende week worden aangeboden Toegangspr s b inteekening 0 99 HET COMITÉ ZOi DAG a 8 weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg heden zyn Winkel GEOPEND heeft in 1 GAREN BAKD FOiMITUREK EKHETGEEÜI VERDER M HET VAK BËDOORT Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen zgner geëerde Begunstigers waardig te maken A J VAN DEK BANDEN Korte Tiendeweg D 7 Gouda 1 December I8ZI ST NICOLAASCADIAÜL Buitengewoon goedkoope Sr NICOLAASCADEAÜX waaronder zeer nette a COKES tijdelijk 40 ceiit per Hectoliter aan de GASFABKIEK alhier Openbare Verkooping op MAANDAG 10 DECEMBER 1877 voorm ten II ure in bet Kofijhnie Hakhonie te Gouda van 1 een groot terk HDIS bestaande uit BENEDENHUIS met WINKEL en vrg opgang habband BOVENHUIS allee met onaerschëden Kamers net behangen en geverfd en velerlei gemakken aan de Gouwe wjjk C n 67 en 67a te Gouda op den hoek van de Turfmarkt Verhuurd voor f 425 per jaar 2 een WINKEL en WOONHUIS thans dienende als LOGEMENT in den Langen Groenendaal wgk I n 97 te Gouda Verhuurd bjj de week voor 2 50 3 Een groot WINKELBÜIS met vrjj opgang hebbend BOVENHUIS aan den Vogelenzang wijk M uO 112 te Gouda op den hoek van den Robaarsteeg Verhuurd bg de week voor 4 4 6 en 8 DRIE WOONHUIZEN in de Robaarsteeg M n 107 108 en 79 en een in eene poort aan den Vogelenzang wgk M n 45 te Gouda allen bg de week verhuurd 7 Een in 1876 bgna geheel nieuw gebonwd PAKHUIS of WAGENHÜIS met STALLING in de Kappenaarsteeg wijk G n 29 te Gouda Dadelgk te aanvaarden Breeder bg Biljetten en iiilichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST t Gouda Mijne voor het a st Sr NICOLAASFEEST is steeds ruim voordien van eene mooie sorteering NOUVEAUTÉS bgzoader geschikt tot Cadeanx Wed A QUANT W N Raaijmaakers Banketbakker Haven Beeft van af BEDE x voorhanden BORSTPLATEN met ver schillende smaken als VANILLE FLEUR d ORANUE MARASQUIN KIRSCH FRAMBOZEN AARDBËZIEN KOFFIJ PEEREN PÜNSCH CHINAASAPPEL ROSE CITROEN CHOCOLAAD SAFFBAAN OBANOE ANNANAS enz Verder gevuld met FONDANT SURPRISES SIJIKERWERKEN ChocolaadArtlkelen Dagelijks VEBSCHE EOTEBLETTEBS Sausijzenbroodjes bg vooruitbestelling De winkel is Zondag den geheelen dag geopend Openbare Verkoopingf op MAANDAG 3 DECEMBER 1877 des avonds ten zeven ure in het Lokaal cNuten Vebmaak aan de Haven B n 38 te Gouda van eene groote partg Verlakte Japansche en Chineesche Goedereu allen door de Handelmaatschappg nieuw aangevoerd en zeer geschikt voor St Nicokas Cadeaui als SchHJfcaaaettes Bijouteriekagltjea Dames Werken Handschoenendooxen Maden in verschillende afmeting Waaifera in velerlei soort enz enz Alles te zien op Zondag en Maandag 2 en 3 Dec van 12 4 unr Voorhanden tnj ja3 i 3e 0 p jooa § napAaquOT spaajs yüiq jgoii Vi § t J8d OOI DBA aaHx 30 sn fti i ÖHlSU lBd9 J03H 2 Ig NaxHoaaA oyvioooho anfj J 19 w pinA38 oo u3Zop 3 n83a 3 f 2 saCjod eiuT apamsiii S a OdDod y Jdqui 99snti aiii 0 T p süjS Sdioj ap soujjjdx p Voorhanden eene Ruime Sorteering FRAAIE GOÏÏDEN ZETTINGElSr ittelraHlons Jiirurê9 P0RTEM0PAIE8 EN bgzonder geschikt voor St NICÜLAAS CADEAÜX Ook een zeer NETTE KEUZE JUVEELEH EH HoROLKIEN EHZ J VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt Gouda 00 1 Korte Tiendeweg D 1 Voorradig eene mime keuze POËZIE en PHOTOGBAPHIEALBUMS SCHRIJF en MOZIEKMAPPEN verachiUende Spelen een fraaie sortering PRENTENBOEKEN SIOARENKOKEBS POKTEMONNAIES enz zeer ge schikt voor ST NICOLAAS CADEAÜK Openbare Verkooping u GOUDA op MAANDAG 17 DECEMBER 1877 de voormiddag ten elf ure in het Logement vm Paaowi aldaar van Een HUIS en ERF met een TUIN en Bergplaatsen daarachter aan de Zengstraat te Gouda wgk Q N 10 Zijnde in het Huis een beneden Voorkamer met Suite Tuinkamer twpe Bovenkamers een Kelder Keuken roime Zolder en t geen verder tot een goed en gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Een HUIS en ERF met een TUIN en SCHUUR daarachter aan de Ni we Havefi to Gouda wük N N 126 Zgifd in het Hnit twee Beneden en twee Bovenkamers eenegciede Keuken en t geen verder tot mu goed Veenhuis behoort En een WINKEI UIS en ERF met een stnk GROND daarachter aan de WeaUnven te Gouda wgk B n 141 Zünda inliet Boia een ruim Voorhuis groote Kelder drieKpnera en hetgeen verder tot een gemaUietjjk iBgerigt Winkelen Woonhuis behoort Nadere inlichtingen zgn te bekoipen tak Iw tore van den Notaris W J FQEË WN DROOGLSEYER to Gouda