Goudsche Courant, zondag 2 december 1877

ZOlSTJDJ Or 2 IDEC F7MJd Ki 1877 IVersche Puike ZEEUWSCHE ê J RIETVELD WESTHAVEN VA Nodelhoeden en Winter Artikelen bö E KBDZENKAMP Gouwe wflkCn 162 37 MOLENSTRAAT 37 Er kunnen STROOHOEDEN NAAISTERS geplaatst worden PÏÏOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij HE DU1K LAUmiË TÜRPMABKT H 92 ERKEND BESTE MIDDEL voor de VERZACDTING der HUID Vrg van alle minerale bestanddeelen van een aangenanien hoogst aromatisehen geur verfijnt en verfrischt de JOH HOFF schb NALZ KRUIDENZEEP de huid verwgdert alle onreinheden als dauwwormen fanidnitslag enz maakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhondt een gezonde klenr Prgien 1 stnk 17 ei 6 stuks 95 et 35 et 6 stuks f 1 95 50 en 70 et het stnk JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C va VREÜMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L Okhuizen Delft B Frankamt ¥ aii4ii © EENE RUIME SORTEERING PRENTENBOEKEN op kaarten en in paquetten in verschillende prijzen Nieuw ontvangen GOEDKOOPE MUZIEK N 1 682 Uitgaaf KOKSMA waarvan Catalogussen voorhanden zgn uitmuntend geschikt voor St NZCOLAAS CADEAUX Aanbevelend B3EUJbTTC1Vr AJfT OEFENING BAART KUNST TODNEELÜITVOEEING op Zondas 2 Uecenibcr 1877 in hO Hotel TIVOLIte GOUnj HENRI BURTON De VADKIUKIOItüKlt ooneel i d ia 4 Tafreelen en 1 Voorspel Aanvang T a ure Prijzen der plaatsen Ie rang 0 49 2e rang ƒ 0 30 t Kaarten te verkrijgen aan het Hotel TirOLI en bij den Heer HENDRIK LAMMJS Turfmarkt H 92 GebsoedbrsKAHPHUUZEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat himne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE sMiikiitiii L f M WIiK il D 63 Lang e Tiendeweg Van af heden VEBSCHE BANKETLETTEES Confltnren en Amaudel Uarten en verdere GEBAKKEN tot het St NICOLAASFEESÏ behoorende Verzoekende voor de St Nicolusdag de bestellingen vroegtijdig te willen zenden om ze in tijds te kannen bezorgen m Hoogachtend L vat WANKOM Gourfg December 1877 V9 € S i s s tS ai4 Biai i l ULSiS HOFLEVERANCIER heeft de eer te berichten dat bjj gelegenheid vMi het St NIC0LAA8 FEEST htj weder raim voorzien zal zijn van Goedgevulde BOTERLETTEIIS Fijne Chooolaad ea Sgikerwerkep OPENBARE VERK00PIN6 De Morris Mr KIST te Gouda zal op DONDERDAG 6 DECEMBEK 1877 h veilinf ei terhooging der afzonderlijke perceelen en op DONDERDAG 13 DECEMBER 1877 bjj aftlag na combinatie telkens des middags ten 12 nre precies in Hkt Schaakboed te öoudopnWiek verkoopen EENE EOMANSWOMQ met Stalling voor 18 stuks VEE Schuur Hooiberg en circa 12 Hectares uitmuntend Wei en Hooiland gelegen aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe en aan den Winterdijk gedeeltelijk aan beide zgden van den R nspoorweg en gedeeltelijk vlak bg de stad alles onderde Gemeenten Gouda en Waddinxveen Verhuurd voor 1500 per jaar tot 31 Dec 1880 Breeder by biljetten en nadere inlichtingen ten kantore T n Notaris Ma KIST te Gouda mEEWwmi B A 3Sr K E T B A K TC E IS Beveelt ïich bjj het aanstaande Sr NICOLAASFEEST weder beleefdelijk in de gunst van het gegerd Pubhek aan zullende van af MAANDAG zijne Kamer ruim geëtaleerd zijn met imm mmmi mmimi in alle Genren CHOCOLAAU m 8lIlliERWËRHEi EN WAT VERDER TOT ZIJN VAK BEHOORT iVJï Alle dagen goed gevulde BOTERLETTERS Koperslager en Loodgieter LA GE TIEXDEVYEG heeft op nieuw ontvangen ecne Fraaie Collectie TAFKL en HANGLAMPBN dezelfde Lampen ook ingericht volgens ELOOS VEILIGHEIDS SYSTEEM alsmede eene Sorteering NAAIMACHINES Systeem SINGER HOWE en OBOVB ei BAKKER NB Als St NICÜLAAS CADEAüX SÜZONU HMEECHINES 700B 3S QÜLEE met g jarige Guarantie van Huishoudelijke Artikelen 01 TVAIVGE eene roole Sorleerin Berlien Zilveren SERVIEZEN BOTERVLOODJES SALONTAFELS TAFELSCHELLEN HEETW ATERBORDEN INKTSTELLEN SALIERES k TIMBRE HEET WATERSTOVEN HAARBSTELLEN en Fijne KOLENBAKKEN zeergeschikt voor 8t i icolaas Cadeaux verder eene ruime Keuze van verschillende LAKWERKEN enz J J van BemmeL Markt A 57 Gouda NATIONALE MILITIE Verzehefing Maatschappil Eendraeht GEVESTIGD te sG R A V E N H A G E De DIRECTIE heeft de eer belanghebbenden te informeeren dat de deelneming in bovengenoemde Maatschappij door het geheele Bijk is opeagesteld De Assurantie welke deïe Maatschappij lederen deelnemer aanbiedt boven Commiisicmairi of allei Kerkende fertonen maakt verdere aanbevehng onnoodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel vallen omtrent de wijze waarop zy zich steeds gekweten heeft van haar verplichtingen liggen ten alien tgde voor belanghebbenden ter inzage De deelneming geschiedt voor de provincie Znid HoUand aan de onderstaande HoofdliantowD Te Grmenhage b g den Hoofddirecteur J J HEBENS Beestenmarkt 103 Sotterdam Directeur H VAN BEUNEN Oostsingel 13 Dordrecht 3 L D VAN 80N Vriesenstraat Gouda 3 W C VAN DEB WERP Wachtelstraat 182 Gouda Dnik van A Brinkman Adverlentlën J EKIIBERT 1ARKT 60PA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Pbotographiên overtreffen VERGROOTINGEN Ljjsten Passepartouts enz Depot van THEE DIT HW MaOazUN TA M Havenswaay Zonen OOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf Ueet en een hal ea een AeU otit met vermelding van Nommer en Prfli voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoering van geëerde orden ibevelend j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda VOOR IEDER Ondeigeteekende verklaart als inwoner van Anuteidun dat het haargroei mitldel van den Beer THEOPHILE Haarkundiee zjjn Oeofd MI weder g sheel heeft hersteld hii mag zich tevens op twee en seventig jarigen ie verhengen een vollen haartooi U hebben Bg het aanwenden van zgn groei middel dacht hg t zal my toch niet meer helpen daarom beloofde hö hem eervolle vermelding bjj rénsite deze is gebleken daarom houdt hg woord en geeft hem vr heid dit publiek te maken Met achting AmHerdam Ang 1877 umt get 3 BLEBKBE Uitval van Haar Boos of SohUwi Onn Baar Kale Plekken Fijn in de Schedelhnld haarworm vroegtijdig grijs worden al deze ooaangenaamheden worden verbannen door de AM ERICAN B ALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder LAMOE TIMIDBWEQ aoDDA Dsm VAH A Btvmuxl Franco aanvraag k 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bg THEIOPHILE Haarkundige Frederiksplem regts No 32 Am terdam STEENKOLEN TOT 62 Ct P ELtllüD Leveren wij voortdurend uit het in Loöing UgKende Schip Kontant zonder korüng VBIJ aan huis bezorgd bij 2 of meer H L mudj gelijk genomen JAN PRINCE Cie Gouda 27 No v 1877 Tegen hoest en versiyming by kinderen is de EUNUNDSCHE DB IVE f RORSIH NII van W H Zickenheimer het beste en aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1874 Mijnheer Zend mq een kist Druivenbonthonig Het is uü aangenaam U het volgende als een bewiis der genezende kracht der DEUIVEN BOaSTHONIG te kunnen mededeelen Het kind van F Bekker alhier leed aan een hevigen slymhoest De ingeroepen hulp van geneeskundigen baatte niet Eene flesch Borsthonig was echter voldoende om het van dien hoest te bevrijden Na minzame groeten UEd dienaar P VERSLOOT Verkrijgbur in flesschen a ft ï a 1 en 65 Cent terwql tot voaikmning van bedrog of namnkieder floeh vM een metalen capaiile voMfien ia waarop nevenstaand b briebaerk gedrukt is Te Gmi 14 P B A WolfE Boskoop bg A J van Twoat Baattrtdu bi 3 D den Hartog t Oadewter iq F Jonker Idenbnrg Kheomatiek Jicht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvighieid slechte jsvertering ook Zenuwzwabte en Bloedarmoede enz eni worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde I AIRY g SPECUUTEITEN Een ieder die alvorens een kuur te ondergaan zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten weescht te overtuigen ontvangt op fnneo aanvrage gratit en franco een 116 bladzijden dik Uittreksel uit Dr AIry S Natanrgeneeswyze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig g en e z e n lijders zal vinden Geen zieke geve derhalve de hoop op voordat h j genoemd werkje heefl gelraien