Goudsche Courant, zondag 2 december 1877

1877 VVoensdd r 5 December N 2071 GOUDSCHE COUR AW T Nieuws en AdverteDlielihui voor Gouda eu Onislrekeo A A s Siis öi i i I 1 s s I tl ParlcmeDtaire Werkzaamhedt n In de afgetoopen week hield de tweede kamer twee ho rii vruchtbare zittingen op wetgevend gebied Tal van wetten weiden aangenomen slechts van twee werd de beslissing verdaagd Onderwerpen op binnenlandsch finantieelen Koloniaal gebiisd werden geregeld en de respectieve ministers hadden daardoor gelegenheid zich in connectie met de kamer te stellen en zich zoo voor te bereiden op de discussie die men bg de behandeling der ataatsbegrooting kan verwaehten In de olting van Donderdag werden een twintigtal w tteii aangenomen eo één verdaagd allen ontwerpen door het vorige ministerie ingediend Wel zgn de meeste van die wetten niet van algemeen belang voor beo die sedert geruimen tyd op de aldoeuine gewacht hebben is de gevallet beslissing zeker hoogst aangenaam Tal van personen zqn geaataraliseerd aan anderen z n gelden kwijtgescholden die zij aan den lande verschuldigd waren wegens tekorten in hun kassen of wegens boeten bg aanneming van werken verschuldigd Als meu bedenkt dit deze kwijL cheldingen alle onderwerpen van voor 1804 betroffen dan kan men waarlijk niet roemen op vlugge afdoening van zaken in I tdiS ea de klacht door den heer Wintgens in de volgende zitting geuit om toch m er poed te maken met de tüTdoening der geldelgke aangelegenbeden in Indië verkrjjgt i wmtut groai wanneer nun weet dat edsrt 1867 geeu Indische begrooting ii afgesloten en dat van alle uitgaven den oorlog in Atchin betreffende nog niet de minste verantwoording is gedaan Zal het den tegenwoordigen minister specialiteit zoowel op financieel als koloniaal gebied gegeven zgn dien Angias stal te reinigen B do goedkeanng der begrooting van de bedelsarskolonie te Ommerschans had de minister van justitie gelegenheid te verklaren dat bg plan beeft de bedelarg te regelen zonder het natiunale Strafwetboek af te wachten Zeker een onderwerp dat reeds lang op regeling wacht Bg de begrooting van den arbeid der gevangenen kwam de concurrentie weer ter sprake die daardoor de particuliere ngverheid wordt aangedaan Een onoplosbare quaestie zoolang men de gevangenen laat werken en dat zal wel altgd noodig zgu zoolang znlleu de producten hunner ngverheid verkocht moeten worden hetzg aan den staat hetzg aan particniieren en daardoor zullen Toordeelen aan de particuliere ngverheid onttrokken worden Wachten de st en die geraimen tgd geleden nit de rg onzer 8tingen geschrapt zun reeds lang om uit het enge kearslgf ont gen te worden de a edkeuring van den verkoop van gronden te venlo Maaatricht Eoevorden eu Zat n zal zeker in die gemeenten et welgevallen ontvangen zgn en het is van dit ministerie te verwaehten dat zoo spoedig mogelgk ook andere gemeenten op gunstige voorwaarden in gtaat gesteld zullen worden zich uitte breiden Liggen thans Zoovele vestinggrouden nogbgna geheel renteloos wanneer zg na verkoop bebouwd worden dan geniet niet alleen de gemeente maar ook spoedig de staat ruime voordeelen ook bier kan te grooto karigheid de wgsfaeid wet eens bedriegen Heeft Deventer tot an toe naar bet schgnt reden tot klagen gehSid spoedig moge het in de gelegenheid rasteld woorden de voordeslen te genieten die totiis MB d zusterstad zgn toegestaan Voor onbepaalden tgd werd nog het aanmnnten van zilver aan particniieren ontzegd Bepaalde plannen omtrent net muntwezen schgnt de minister nog niet te hebben daar hg het wenschelijk achtte vooreerst nog een afwachtende houding aan te nemen Een gewijzigde regeling der grensscheidingen van kantongerechten in Amsterdam werd verdaagd om den mmiater in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen in te winnen Ook de zitting van Vrgdag was rgk aan tel van onderwerpen De provinciale belastingen werden goedgekeurd die van Friesland met 43 tegen 13 en die van Limburg met 43 tegen 9 stemmen Was hel motief der tegenstemmers van het eerste ontwerp gelegen in het alternm tantum door de provincie aan de gemeenten verleend die de onderwgzere traktementeo wilden verhoogen het bezwaar tegen het tweede ontwerp zou zeker door veïel meer leden dan het negenttd gedeeld zgn indien de minister niet verklaard had dat door hem in het vervolg geen goedkeuring meer zal gevraagd worden voor een provinciale begniotin waarop gelden voor kei keljjke dueleinden voorkom n Voor dit maal berustte men nog in die clericale neigingen der Limburgacbe Staten zg zgn nu voor het laatet gewaarschuwd Een onteigeningswet voor den spoorw van Wintersw k iu de richting van Bocholt lokte ook eenige geanimeerde discuasiën nit die met de verdaging van het ontwerp eindigden Men wilde namelgk ingelicht worden omtrent de wgze waarop een sumidie van 9 ton verleend IS deze toch was op voorwaarden toegestaan en deze voorwaarden komen niet in de concessie voor terwgl de maatschappij weigerachtig is gebleven die bezwarende bepalingen alsnog op te nemen Door de verdaging is de vorige minister in de gelegeoheid gesteld over deze zaak licht te verspreiden Voegt men bg al die ontwerpen nog eenige onteigeningswetjes een paar wijzigingen van grensscheiding een wi zigingvan de begrooting van Curasao en van Indische begrootingen dan zal men wel overtuigd zgn dat het in die twee zittingen der afgeloopen week niet aan afwisseling ontbroken heeft en ook bij de Eerste Kamer die thans weder bgeen is tal van wetten en wetjes in behandehng kunnen genomen worden Voor de vier ministers die leden der Kamer geweest zgn waren de kiezers in de vorige week geroepen opvolgers te kiezen Hebben in in drie distneten de candidaten der hberale party de meerderheid behaald te Assen heeft men te groot vertrouwen gehad door verdeeldheid heett de candidaat der conservatieven het tetde herstemming gebracht Uit die herstemming zul blijken dat het kiesdistrict Assen in weerwil van dit echec met volle recht onderde liberale kiesdistricten kan gerekend worden De meeste aandacht heeft de verkiezing van Leeuwarden getrokken daar tech is de minister van oorlog tot afgevaardigde verkozen zgn in andere constitution eele staten de ministers meestal afgevaardigden hier heeft men steeds als regel aangenomen om de ministers niet tot afgevaardigden te benoemen en de drie andere ministers hebben dan ook voor de candidatuur bedankt Niet alzoo de minister van oorlog deze heeft zich de candidatuur laten welgevallen en de kiezers te Leeuwarden hebben het mandaat van hun ouden afgevaardigde vernieuwd omdat zg i bekwaamh d onmisbaar achten bg de regeling onzer defensie en te wel overtuigd zgn dat het leven van een minister van oorlog hier te lande niet bg jaren maar bg maanden of weken moet gerekend worden Slaagt hg nu niet in zgn g ogingen om het ministerie van oorlog te hervormen schieten zgn krachten tekort in den strijd tegen allerlei invloeden moet hij het vowbeeld van zoovele voorgangers volgen en zijn ontelag verzoeken dan Kan hg als vertegenwoordiger terstond den strijd hervatten die hg tot nu toe met onverpoosden ijver tegen den tegenwoordjgen toestand gevoerd heeft Het zal nu kunnen blgken in hoeverre het met het waarachtig belang des lands overeenkomt dat de ministers ook leden der vertegenwoordiging zijn Van den minister van oorlog sprekende mogen wij niet onvermeld laten dat door hem reedg een reorganisatie van zgn departement is voorgesteld die met 1 Mei a s in werking zal treden Officieren kunnen in het vervolg niet langer dan 6 jaar aan bet ministerie eta cheerd worden terwgl den chefs der verschillende wapenen meer invloed is toegekend dan zg tot nu toe bezaten Mogen door die veranderingen de ge1 eken ophouden die ons ministerie van oorlog tot nu toe tot ernstige grieven zijn aangere nd en ingrijpende verb teringea onmogelgk hebben L BUITENLAND Unitenlagdscli Overzicht Allerlei beUugryke bijzonderheden worden thsaa ia de Fransche dagbladea vermeld omtrent het ODderhond dat tnssehea dsn Maanchalk ea de voorimen der beide Kamen heeft plaati gevonden AanIcKhiig daartoe ia eeo gesprek geweest dat de hertog d AudiffretPasquicr Woensdag jl met den politie prefect den heer Voitia heeft gehouden De rooreitter van den Senaat zeids dat hij indien er eeuig gevaar waa dat militair maehlavertoon den geregtldeu gang der oomtituiie zon belemrasren zich nel d n voorzitter van de Kamer openlyk te VerMilles vesiigBii zoude en de hulp der militi ook voor de Kaïuera zon inroepen Voiaiu werd gemachtigd dit aan Mae Mahon over te brengen en daarop ontbood deze de beide voorzitten Jules Ijréry en d Andiffret Pasqnier De heer üiévy vond den Miiareohalk zeer ontroerd Nooit zeiile Mac Mahon hadden hij en zgn raadgevers aan een coup d éut gedacht cij hadden alleen aan een tweede ontbinding kannen denken Deze werd hem geantwoord zou nooit verkregen worden er was dna slechts één uitweg over onmiddetlijk een miuiiterie te kiezen nit de meerderheid der Kuuier Toen Mao Hshoa zeide dat hy cyn vrienden niet in den steek kon latei zonder tioh te outeeren hernam Qróvy dat in hek zich bakken voor de meerderheid voor hem een eenvoudig tijdclyk president niet meer schande stak dan voor koningin Victoria of eenig ander constitutioneel vorst Een ministerie uit de linkenyde meende Mae Mahon zou waaiborgen eisohen waarin hij nimmer zoo kannen toestemmen gNooit antwooidde de heer Otén zal ik minister zgn maar ik ben er zeker van dat de mannen op wie gq een beroep zult doen niets van u zullen vragen dan hetgeen aannemelijk is De meerderheid weet welken eerbied tij n verMhuldigd is en zal trachten dien eerbied te verbinden met de plichten die haar door het algemeen stemrecht worden opgelegd Mac Mahon aeheea niet zeer geneigd dezen weg in te slaaa Zoodra op een ninisterie der linkerzijde werd aangedrongen zeide hg j aime mieux m en aller maar hij toonde zich tevreden over het onderhoud en zeide tea slotte olthani dus wordt verzekerd tot den fceer Grévy Gij zyt de eerlijkste man dien ik ken In denzelfden geest sprak de vooriilt vsu dtn Senaat Hjj bezwoer Jlao Mi on terug te keeren tot den parlementairen weg te luisteren niet alleen naar de rechterzijde maar ook naar de gem iiigde republikeinen te luisteren ook naar de kjungtouen van den handel en de ngverheid Hij raadile Mao Mahon aan met de heereu Dufaure ftaddia toa eu Berthafild te raadplegen Het lioofd vaa den u