Goudsche Courant, woensdag 5 december 1877

Staat mag zich niet uitsluitiud om het gevoelen van de eene helft der natie bekommeren en dat der ndere helft geheel buiten rekening latcii Htt best middtl om uit de moeilijkheid te geraken is d teiagkeer tot de onverantwoordelgkheid van presi deut der Eepubliek Karel X Lode wijk Philips Kapoleon III zgn gevallen omdat zij met hun luinisters gemeeue taak maakten maar het huis van Hauorer is iu Engeland de zwaarste crisissen te boven gekomen omdat het au het beginsel der onverantwoordeiykhetd van het hoofd van den Staat beeft vast gehouden Het is onwaar dat het rechtercentrum van den Senaat zelfs met den dood in het hart d politiek van verzet ten einde toe zal steaneu Door vroeger de bekende motie in den Senaat aan te nemen gaven zij een groot bewijs vau elfopofferiug maar zg zouden uiet voor een 4weede aotbiuding kunnen stemmen Hij voor zich OH Booit de hand leenen tot een poging om de gewapende macht tegen de vertezenwoordigers der natie te doen optreden Mac Mahon antwoordde lierop dat er geen vrees voor een daad van geweld behoefde te bestaan want dat hij zelf daaraan niet zou meedoen Toen de hertog d AidiSret Pasquicr den Maarschalk verliet sprak hy ten slotte Nu ik de deur en de vensters heb geopend is het uw welk mqnheer de Maarschalk ze te doen binnengaan Opmerkelijk is de verandering die langzamerhand iu den toon der conservatieve pers plaats vindt Slechts enkele heethoofden dringen op verzet of geweld aan Maar zelfs Figaro predikt gematigdheid Mac Mahon gelooft nog altgd dat hg bg een tweede ontbinding der Kamer baat vinden zou maar gesteld dat de Senaat haar verleende wat na de verklaring van d Audiffret Pasquier zeer onwaarschguUjk i dan wacht Figaro van die tweede ontbinding ondanks alle krachtige maatregelen toch geen goede Truoht voor de partg der reactie Al bleef de linkerzijde sletihts een meerderheid van vgf stemmen behouden dan zou de toestand nog dezelfde blijven Ue berichten van gisteren hebbeu de hoop die men ten gevolge van de gesprekken van Mac Mahon met de voorzitters der kamers op eene parlemeu laire oplossing der crisis koesterde weder doea verflauwen J e clericttle partij schijnt altgd nog den lueesten invloed te hebben op het lülysée rn weder sohgut tot volharding in het verzet tegen den volkswil bedoten te zijn MrA zegt dat de afgevaardigden der nChambre syndicale te Fargs opnienw pogen zullen een onderhoud met den Maarschalk te verkrijgen maar dan tetfoiAi zullen worden van afgevaardigden van den f argsche handel en de nijverheid van senatoren en volksvertegenwoordigers uit de ngvcrheids eu fcan delsdistricten De Senaat heeft Vrijdag niet alle aehttien leden der Oommissie van enquête benoemd Slechts veertien leden kregen de volstrekte meerderheid Hiervan behooren elf tot de rechterzijde De ontbrekende vier leden tonden gisteren beuaemd worden Het overige Suropa levert heden weinig nieuws De Sngelsehe pers maakt lich weder ongemst over een werkelijke of vermeende aansluiting tusschen Fereie en Busland omdat een bondgenootschap tusschen die beide mogendheden dreigend zou kunnen worden voor de £ ogelsche belangen in Aziè De Slandttri beweert nl dat de sohah een gezant met een geheime zending naar den ozaar heeft gezonden Daarentegen heeft de Independence Beige van haar oorrespondent te Teheran berichten ontvangen met nadere bgzonderheden omtrent het voorgenomen bezoek van den Ferzisohen monarch aan l ropa in het volgende voorjaar Volgens die berichten zou hij van plan zijn de voornaamste hoofdsteden van Europa te becoeken met uitzondering juist van St Petersburg en Koustantinepel wat dus niet zeer in overeenstemming xon gi berichten betreffende het evetttueele bondgenootschap Ondanks de sneeuw en de koude schgnt er toch vrees te bestaan dat Erzerum niet voor de Turken behouden zal kunnen worden De bewoners vluchtten naar Ërzinghjau en Baibirt en ook de zetel van het borgerlgk bmtnar van het vilajret werd naar deze laatste plaats overgebtaebt Dat de Bussen niet voornemens zijn ten gevolge van den ingevallen winter af te trekken blijkt hieruit dat zij niet slechts voortgaan met bet opwerpen van schansen maar ook winterbarakken voor het belegerings korps bouwen De Oostenrgksohe Aegeering ia niet gelukkig met haar proteetionistiaohe plannen de oommissie voor het Vergelgk heefl bij het onderzoek van het tarief bet Begeeringsvooistel tot verhoogiug Van het recht op koffie van 16 op 24 galden met eenparige stemmen verworpen De minderheid stelde een verhooging voor van l i gld maar ook dit werd met 24 tegen 11 stemmen afgekeurd De Regeering is zeer ontstemd te meer omdat de verwerping der voorgestelde verhooging van heTlrërfit op paiolenm evenzeer wuirschijuhjk is Dft fweging tegen de ver hooging van het tolta iëPSéemt ouder alle standen der bevolking toe De Piuisi icho landdag heeft eindelijk de btgrooting van Eeredienst het groote struikelblok afgehandeld met de geheele afdoening der begroeting tweede en derde lezing zullen echter nog wel eu veertien da ig heengaiui en dau komt de Kerstvaoantie In Januari hoopt men dau nog met spoed de reohterl jke wetten af te doen maar de w et belreffeuile de gemeente belastingen en de wijziging der stadswet zullen wel ovcrblgven voor een volgende zitting De agitatie in Dnitschland opgewekt door de weigering der regeeriiig om aan de kamer raededeelingen te doen omtrent het gebruik der inkomsten van de iu beslag genomen goederen van den ex koning van Hanover heeft de regeeriitg aanleiding gegeven zich daaromtrent eenigszins te verantwoorden In de Prmincial Correapondem het offioieuse regeeriugsorgaan wordt ui herinnerd aan hetgeen is voorgevallen bij de regeling der administratie over dier goederen toen een voorstel om de regeering tot rekening en verantwoording aan de kamers te verplichten met 256 tegen 70 stemmen door de kamer van afgevaardigden werd verworpen Hierop baseert de regeeriug hare weigering om thans inlichtingen te geven De Forttchritttpartei en het centrum sehgnen echter niet van plan om de zaak te laten rusten maar de nationaal liberalen willen er geen wapen tegen de regeering fan smeden die ook in deze wel weder vrijheid zal krijgen om te doen wat zg goed vindt BINNENLAND GOUDA 4 December 1877 I In de raadsvergadering van hedenmiddag is vaa den wethouder T F Viruly bericht iugekomeu dat hij door vestiging buiten deze gemeente genooduakt was zijn ontslag te nemen als lid van den Eaad terwgl bij zijn dank betuigde voor de welwillendheid als zoodanig steeds ondervonden Onder algemeene instemming van de vergadering betuigde de voorzitter zijn leedwezeu dat de heer Viruly die meer dan het vierde gedeelte eciiereeuw de betrekking van raadslid eu wethouder in deze gemeente had waargenomen niet langer li zoodanig kon werkzaam blijven eu onder applaudissement werd een voorstel van 4en voorzitter aangenomen om den heer Viruly het leedwezen der vergadering over te brengen ver zijn genofaen ontslag hem dank te betuigen voor de vele diensten door hem aan de gemeente bewezen n hem bij Tt or0nring le belangen ieta gemeente aan te bevelétL Volgens n 23 itt CaeeUia algemeen muzikaal tijdschrift bestaat er alhier eene vereeiiiging tot uitvoering an kamermuziek eu heeft zij reeds hare eerste soir gegeven met voigend program ma 1 Sympfaonie Mo 2 Beethoven twee Ie violen een 2e dito hobo fluit klarinet orgel en piano 4 m 2 Sonate F dur Beethoven p en v S FoUnaise No 6 Chopin p 4 Séréu Gounod v o en p 6 Mondscbsn sonate Beethoven p 6 Trio Bach p f en V 7 Noveletten Schumann p 8 Gigue Kiehl p Zijn wg wel ingelicht dan moet het plan bestaan om deze naandelijktclie soiree s niet publiek te doen plaats hebben hetgeen zeker door de mniiekliefhebbers met leedwezen zal worden vernomen In hetzelfde nummer der Caecilia komen ook nog deze woorden voor betreffende de Gondsohe OrcheetVereeniging dis voorzeker door sommigen wel ter harte mogen genomen worden Jammer dat in Gouda niet alle besofaikbars kraeh ten medewerken men sluit ook hier op factoren die in die edele kunst niet moesten gelden Behalve toch onze onderwgzers op de muziekschool zijn er nog andere müziekondcrwijters doch buiten hun lesuren merkt men weinig of niet van hen En toch zouden zjj in het orohest en daar buiten wezenlgk goede dien sten tnnnen bewgzen De heer J H Bennefeld directeur van de Tooneelscliool te Amsterdam eu gedurende langen tgd bestuurslid en secretaris van de maatschappij Jrti et Amieitia is in den nacht van Zondag op Maandag op 46jarigen leeftijd overledeu De heer Bennefeld behoorde tot onze bekwaamste graveurs In overeenstemming met de gedragslgu door het ministerie voor de geheele staatsbegrooting aangenomen zijn ook uit de begrooting van oorlog voor 1878 de meeste nieuwe posten altgd onder voorbehoud van daarop voor zooveel noodig in den loop des jaars terug te komen verwijderd Verder is de begroeting wat den vorm betreft teruggebracht tot de inrichting die zij vroeger had omdat de begrooting in 1879 naar het den minister voorkomt eene geheele omwerking moet ondergaan Het oorspronkelijk ingediend ontwerp is derhalve door een gewgzigd 1 weta ontwelp vervangen A in de ineraorio van beantwoording dio de minister aan dat gewgzigd begrootingshoofdstuk doet voorafgaan wordt gezegd dat hy voornemens is ten opzichte van de wgze van beheer van het krggswezen spoedig en anderen weg te volgen toomede dat hij zich met de plannen van zijn ambtsvoorganger zooals die zijn aangeduid in de geheime aan de kamer ovecgelegde stukkeu niet kan vereenigeu Hij heeft die stukken teruggenomen Voorshands worden bij de vestiugbegrootiiig voor 1879 alleen de noodige credieten aangevraagd tot voortzetting VBD werfen waaj voor reeds vroeger gelden waren toegestaaa Met opcicht tot de aanschaffing van giesehut bepaalt de minister zich tot het aanvragen van de vereischie sommen voor de bewapening van de in de eerste linie gelegen sterkten der Nieuwe Hollandsohe of Utrechtsclie linie Tengevolge van deze wgzigiigen is het eindcijfer der begrooting van ƒ 24 100 000 tol ƒ 22 660 000 terug gebracht een cijfer higer dan het reeds voor 1876 toegestaue bedrag De minister stdt zich voor zoo spoedig doenlijk eei wetaontwerp tot regeliug van de organisatie van den generaleu sUf iu te dienen om niu ouderoflicierea een vast uitzicht op betrekkingen te verzekeren Vrgdagavond is in het lolcaal flentgemdieid te Amsterdam eene vergadering gehouden van aanhangers der heeren Hagenh tt Met 140 tegen 1 stemmen is besloten tot vestiging eener nieuwe gemeente De Yrge Gemeente genaamd De 19 waren voor aansUiting bij de Benonstrantscke Broederschap Naar de B Ct alt goede bron remeemt bestaat bg den algemeenen kerkeruad der gemeente Amsterdam het voornemen sra een fonds bgeen te brrngru waaroit au de vier te benoemen predikiuiteii ter vervulling der bestaande vacaturen boven het hua van staatswege toegdegde traktement eene toelugs kau verleend worden Het 16de Ckritt Nat ZeudiDgsCeett tal gehoudea worden op Woensdag den 3den Jali des volgendca jaais op t Huis te Bennebroek toebehooresde aaa mevrouw de douairiére Willink vaa Bennebroek gelegen ia de annddellglw uabglieid van de Haarlemmermeer en Heemstede en leilialve op korten afstand ran Haarlem Omtrent het dragen van wapenen bniteadientt een meermalen afgekeurde zaak lezen wg bet Volgende in de Mem vau Toel t t de meuwv begrooting VM Oorloge Het kader Iraagt Initea dienat in het openbaar de abel Het is niet wenseheljjk hierin beperking Ie brengen De onderofficier of koi raal die misbruik maakt van zijn wapens verdient geen graad te bekleei den en behoort tot soldaat te worden teruggebruchr De manschappen dragen behalve in de residentie alleen op Zon en feestdagen en in het algemeen in groote tenue M igdgenreer Dit maakt een deel van die tenue uit eu nieriu venuidering te breagen ware niet wenschelijk Ter beteugeling van het misbruiV dat door enkelen van hun wapens werd gemaakt is door den vorigeu Minister van Oarlog bepaald dat aan korporaals en manschappen die hun wapens misbraiken behoudens de straf die hun daarvoor wordt opgelegd het dragen van den sabel of bajonet bniten dienst tal wonlei oatcegd en znlks voor den tüd ran S of 6 maanden naar gelang van de zwaarte dec vertreding waaraan ijj zich hebben schuldig gemaakt terwgl die militaii gedurende dien tijd tevens van elk gonst M d verlof avondpermusie ent zal verstoken iqn Deis maatregel zal naar vertrouwd wordt goed werken Verder wordt medegedeeld dat de pUatselgke kommandant te Amsterdam bg gelegenbtid van de jongste parade op den Dam niet anders gehandeld heeft dan hg sedert jaren gewoon was te doen Intuiseben legt de Minister zuUen dergelgke militaire plechtighiBden voortaan ploata hebben op een ander terrein waar zg niet bdemmerd konaen liji voor bet vrfe verkeer Het anti revolutionaire weekblad J9U JVoor heeft TOorloopig opgeuouden te bestaan In April a t zal het miatohien onder gewgzigden vorm opnintv worden uitgegeven Naar de N S Cl mededeelt lal nog een derdtofficier van de zeemacht die vroeger veel gevarsn treeft deelnemen aan de voorgenomen Noordpootexpeditie Uit Utreoht werd onlangs gemeld dat aldaar ook voor uietleden van Eigen Snip onder zekere voorwaarden in een IStal bestelhuizen bestellingen konden worden gedaan op kachelkolen gasookes en Duitsohe cokes tegen zeer lage prijzen Is bewijs dat van dit aanbod reeds een vrg g oot gebruik werd gemaakt kau dienen dat op den 24u November dat il in 12 dagen tijds na bet in werking treden zgu afgeleverd aan verschillende ingezetenen 203 hectoliter steenkolen 204 hectol gezeefde Duitsche kleiueokes 78 hektol direct aangevoerde gaskokes Het ia te verwachten dat bij meer bekendheid van deze inrichting een algemeen gebruik van deze bestelhuizen ui worden gemaakt Zondag zgu in den Haag met de telephon proeven genomen op een gelciddraad s Hage Scheveuiugen s Hage Bolterdam s Huge ter gesameutlgke leagte vau ongeveer 66 kilometer De gemeenschap was uitmuntend In de werkplaats van den Bgnspoorweg te Utrecht is jl Zaterdagnacht een kistje waarin het busgeld der Werklieden werd bewaard opengebroken en van tijn inhoud beroofd De zaak is in handen der politie Naar men zegt zou de schuldige reeds ontdekt zgu en bekend hebben Hem was gedurende den nacht de bewaking der eigendommen van de Maatschappij opgedragen in welke betrekking hg reeds geruimem tjd werkzaam was Als een zeldzaamheid wordt uit Deventer medegedeeld dat ten gevolge van het zachte weder hier en daar tuinboomeu die in den afgeloopeu zomer op het land zgu blijven liggen in vollen bloei staan De planten zgn zoo krachtig als in het midden van den zomer Men sohrgft aan de Lmdecke Cl Het zoogenaamde Michiels zomertje Sint MIchaël aartsengel 29 September is dit jaar uitgebleven Aoden brengt Octobrr doorgaans tervijt de gele binders vallen wet mooien zonneschijn nog menigen dag lief wn r Vttn November zou nu de prijs toekomen Het heeft in die maand wel ontzettend gestormd doch ook bedaard en zonnig weer met eeue bgzouder zachte weersgesteldheid heeft eg medegebraclit Als het uiet zoo veelvuldig had geregend liepen er nog kueieu in de weiden Maar het gras is opgeraakt Toch zgu de melkkoeien nog maar pas gestald eu dat wel in ecu tijd waarop de boeren niets hebben aan te merken Men weet het met Sinie Catbrgn Siut Chalariua 26 November gaan de koeien aan de Ign Het weer moet erg meevallen als de koeien Sunterklaaedag nog iu de wei gemolken wxirden maar dat is eene groote zeldzaamheid Daarom is het dan ook vetpot bij de boeren als dat gebeurt waarbg de toebereide Sunterklans melk zich beet laat smaken en er bi het geheel niet op een snijkoek gezien wordt Ia sommige besloten boomgaarden die van den wind af lagen is nog een mooie pluk van peren en appelen gedaan zoodat de kelder nog met een vrg goeden voorraad is voorzien geworden Waar de Vruehlboomcu inzonderheid aan de voorjnankoude blootgesteld waren was de pluk gering Nu bloeit nog op luwe plaatsen eene enkele roos of eene Primula chiuensis maar dat gebeurt meer als het najaar zacht is Wnt niet zoo iederen November kan worden opgemerkt is dat Helhiborus odorus bloeit die anders giwoonlgk later komt Ue koolboeren doen dit nigaar beste zaken al zag het er in den voorzomer zoo treurig voor hen uit Met glaua komt na overal de bloemkool die zoo blank als hagel gehakt wordt van het veld binnen en eene menigte schepen ook uit zooveel andere oorden des vaderland vervoert maar altgd door versciullende soorten ran leer groote kool Het oordeel over den werkelgk zeer vernuftig ingerichlen tent ambulsncewagen is zoo zegt de minister van ooriog in zgn begrooting verschillend Algemeen il men het echter daarover eens dat de eerst aangemaakte wagen veel e zwaar was De vorige Minister heeft last gegeven tot het vervaardigen nn een tweeden wagen van luihter oonstructia De nieuwe Minister is geen groot voorstander van die eindelooie proefnemingen die ten onzent steeds worden gedaan en veelal slechts daartoe leiden dat veel geld wordt uitgegeven terwgl de zaak blgft zooals ze was H heeft echter geen bezwaar gezien deze proef waartoe nu eenmaal bevel gegeven was te doen voortzetten Maandagochtend ten 4 ure ontstond er te Botterdam brand in een pakhuis in een gong aan de Hoogstraat uitkomende in de Groeneudaal De brand die aanvankelijk een ernstig aanzien had wm door de werking der brandspuiten spoedig onderdrukt Bene oude vrouw is nadat de brand reeds geniimen tgd geduurd had van eene kamer boven het pakhuis gehaald overdekt met brandwonden aan hoofd en handen Zg ia naar het ziekenhuis vervoerd Den eigenaar van het pakhuis de bewoners van het brandende huis willende redden werd door de vlammen de terugtocht afgesneden hy moest uit de derde Tcidiepiug op straat springen waardoor hg eenige kneuzingen heeft bekomen iV B Ct Dezer dagen bevond zich een Duitsch officier in uniform in de couoertiaal van de te Meti gevestigde Ver eeniging Union niusicale Een der bestuursleden begaf zich naar gemelden bezoeker en verzocht hem zich onmiddellgk te verwijderen alleen onder voorwaarde dat hg zich in burgerkleediug stak zou het hem vergund zgn aldaar terug te kceren Dewgl in dit feit een manifestatie moet worden gezien tegen de Duitsche Regeeriug had de autoriteit het plan opgevat die vereeniging te ontbinden VAir dit kon geschieden ging de vereeniging uit eigen beweging daartoe over Men meldt ons tevens zegt de Wener Zeitung dat iu den jongstverloopen tijd ook andere anti Duitsche mauifestatiëu ouder een zeker gedeelte der burgerg zgn waargenomen Men schrgft dit toe aan de groote welwillendheid die de Duitsche autoriteiten steeds aan den dag leggen Nu daarvan echter zoo duidelgk misbruik wordt gemaakt bestaat het voornemen om op minder toegeeflgke wijze tegen zekere partg te werk te gaan Gisteren is de gewgzigde begrooting van het departement van oorlog in de afdeellngen der Tweede kamer onderzocht In de week van 18 24 Nov werden in de provincie ZuidHullaud 3 rundereu wegens longziekte onteigend en afgemaakt bg 2 veehouden in de gemeenten Delft en Maasland In dezelfde tijdsruimte vau 1876 bedroeg het aantal longzieke rund ren 9 In de provincie Utrecht eu w il te Polsbroek werd 1 aan die ziekte lijdend rund onteigend en afgemaakt terwgl op last van den minister van binnenUudsche zaken 3 verdachte runderen werden geslacht Op het station van dfn Nederlandsehpn Ryiispoorwpg te Oudüwater worden de triiiien bij gfbreke van een spuorwegbel sedert verscheidene maanden met een haudbcl afgrluid De rechtbiuk te Utrecht heeft in de beide zaktn van de spourweginaatschappij I iden Woerdeu tegen de heeren G de Vos eu W Kraan waarin zg Vrgdag jl uitspraak deed zich volkomen vereenigd met de schatting der deskundigen die in beide zaken aanmerkelijk hooger was dau het gedaan aanbod met veroordeeling van de Maatschappij tot betaling iu geld van de taxatie en b endten tot het maken en onderhouden van de noodige oprithekken toesluitingen bruggen het verleeneu van servituten van afwatering en doorvaart waartoe door de onteigende was geconcludeerd De raaatsch van landontginiiing te Apeldoorn is bij vonnis van 29 Nov jl door de rechtbank te Zutfen verklaard iu staat irln faillissement Het akticf is naar de Zul Ct Verneemt ongeveer nihil Inhoud van Cebes lANDBOüW en VEETKELT De Wilde g inten Verslag van den Minister vau Binnenlandsche Zaken beirdffiende de proefiieraiiigen op door teewater overstroomde landen door prof doi f Mayeb directeur vau het proefstation der RgKslandbouwschool Een pleidooi voor het Durhamvee vervolg WEEBSGESTELDHEID iu October FEUILLETON Een landbouwreis in Engeland vervolg GEMENGDE BERICHTEN Uit de pers MARKTBERICHTEN ADVEKTENTIEN Laatste Berichten Parijs 8 Dec Jfac Mnhon presideerde heden voormiddag den Ministerraad toen de deputatie uit de handelaars en fabrikanten aankwam Hij kou dus aan de gedelegeerden geen audiëntie verleenen Hg bad aan zgn adjudant opgedragen hen te ontvangen en hun te verzoeken hunne vertoogen betrekking hebbende op den toestand van handel en nijverheid rechtstreeks mede te deelen aan den Minister van Koophandel die méér dan iemand anders de aangewezen persoon is om met hen over speciale quaestien te dier zake te beraadslagen TKeede Telegram De hierboven genoemde gedelegeerden hebben zich naar Versailles begeven en aldaar verzucht den hertog d AudiffretPasquier te spreken Deze zond hun teu antwoord dat hg uiet kon optreden als tusschenpersoon tusschen hen en Mac Malion Daarna zijn zg naar den heer GnSvy gegaan PariJB 8 Deo Mac Mahon heeft heden voormiddag de heeren Dufaure Batbie en andere personen bg zich ontvangen VenailleS 3 Deo lu den Senaat heeft de benoeming plaats gehad van leden der Commissie voor de enquête omtrent handel en industrie Het Gouvernement heeft het ontwerMbetreSende den generalen staf ingetrokken en een lUeuw ontwerpingediend Burgerlijke Stand GEBOREN I 80 Nov Muhirlia Johanaei ouden D Hnarman eo G IJaaeliteya l Beo Leeodert oodera J O Kofaraa ea J LaMer Uvia Bliulnth oadera D A Püiietücu eo A M Wurborgr 8 Dtc atlierina oudfra C de Jong eo 0 de Graaf Mar aretba oudera J Keijoe en C J de Bram JobaDoea oudeve J Janueu en T P de II ooi OVERLEDKN 1 Deo W J vao der Valk 8 w ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon T W VyiERDA geliefde Echtgenoote van P HORNES Gouda 4 December 1877 Heden overleed na eene kortstondige ziekte de Heer MARCELLUS BISDOM taU VLIET Ridder van de Orden vau den Nederlandschen Lceaw en de Eikenkroon Lid van de Staten van Zuid Holland Dgkgraaf van den Krimpenarwasrd Burgemeester van de gemeenten Haaetrecht en Vliet in den ouderdom van bgna 71 jaren Namens de milie J J LE FÈVRE DE MONTIGNY EaaetreclU 30 November 1877 EUmSSHECET B G VAN LEEUWEN Mr Kuiper ta Sliedrecht TTsagt een KNECHT en een HALFWAS HEDEN mam Dubbele Buurt B I o 6 J H Schmidt Fabrikant in PARAPLUIES bereelt cich aan tot het lereren maken en repareeren van alle soorten van PA PLUIES PARASOLS ENT0USCA8 en wat verder tot het vak behoort Gouda 4 December 1877 ST HIGOLAAS ETALAIilL M van der BUH6 Banketbakker Wijdstraat Voorhanden eene groote fijne nienwe Sorteering f ranschc en Duitsclie Surprises FIJI CHOCOLADE U SlIIKERWERIi n van af heden verfcrflgbaar VERSCELE Amandel en Confltuar Hartén Groote en Kleine Taarten GOED GEVULDE BANKETLETTERS Sausijzenbroodjes enz Stoomboot MaatsciiappU VOLHARDINQ Zondag dienst LEEDEN GOÜDA V V gestaakt Db DIBSCHS COKES HARTIN a Frères Gk uda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portnüts Albums Dessins Speciality d Agrandissemeata et d Portraits emaillés tijdelijk 40 cent per Hectoliter aan de GASFABRIEK alhier