Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1877

¥ ïl n Vrijdag 7 Deceoiber Jf p 2072 GOUDSCHE COUR All T Mcuïïs CD Adverlenüeljlad voöi Gouda en Oiiislrel en EEJVE RUIME SORTEERING PRENTENBOEKEN op kaarten en in paquetten in verschillende prijzen Nieuw ontvangen GOEDKOOPE MUZIEK N 1 682 Uitgaaf KOKSMA waarvan Catalogussen voorhanden zgn uitmuntend geschikt voor St NI COL A AS C AD E A UX Aanbevelend LANGE TIENDEWEG J= ±rC IItSl KlJ MT A 1 Koperslager en Loodgieter LA IGE TIEXDEVI EO heeft op Dïeuw ontvangen eene Fraaie Collectie TAFEL en HAN6LAMPEN dezelfde Lomfien ook ingericht volgelis ELOOS VEILIGHEIDS SYSTEEM Isuiede eene Sorteering NAAIMACHINES Systeem SINGER HOWE en GROVE en BAKKER NB Al St NKX LAA8 CADEAÜX mm mmsmi mi ss buldeh met jarige Gaarantie MEDEBÏÏBGEBS Aatistaanden WOENSDAG en DONDERDAG by g ieg abeid der St Nicolaas is de Bdergeteekende uitgestald met PAARDENDEKENS EEISDEKEN8 REISKOFFERS R istasscli R Uandkoffers DABIES en SCHOOLTASSCHEN in sooriien vériakte KINDERRIEMEN in soorten PORTEFEUILLES P0RTEM0NNAIE8 veriakte MANCHETTEN enz Zich beleetdeljk in UEd gaatk aanbevelende D Köring Zadelmaker Lange Tiendeweg GOUDA HOFLEVERANCIER heeft de eer te berichten dat bü gelegenheid Tap het St NICOLAA3 FEB8T hj weder rmm vbonien cal zgo Tan GoedgevuWe BOTEaLETTERS FijB0 Chooolaad en Snlkerwerken H K VA DB WOERD Instiiatear te t Hertogenbvmh vraagt voor eeo klein getal leerlingen EEN FLINK HDLPONOERWUZEB l voorkenr met actïe voor de wiskunde Salaris minstens 550 sjaars Voldoende tgd en gel enheid om zich voor te bereiden voor éi hoofiacte en die voor de Nieuwere talen Adres Ie Nienwstrtat C 96 Maagkwalen Een meer radicaal en zeker werkend middel tegen MAAGKWALBN zal men moeüelyk vinden dan het welbekende Hoffsche Malz Extract Gezondheidsbier Aangenaam van smaak paart het MALZ EXTRACT aan ligte vert erDaarheid eene buitengewoon voedende en verstericendekrrcht en wordt dan ook als dieetisch Versterkingsmiddel door Geneesheeren en Herstelden Lijders ten zeerste aanbevolen Prflzen 1 Flesch 45Cent 6Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds teroggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloe Mkt bfl de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C yam VREUMINGEN V t J aUlNA LAROCHE van KAAEPELIEN en UOIilK Apotheken te Zeiit De eeni e HVVik LAROCHE wetke door de Bed van de peneesk Cour aan IIH Geneeskundigen is aanbevolen tegen algemeene iwakte gebrek aan eetlust eleohte pysvertering zeuuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzacht teringachtigheid gioote kwakte bloedarmoede eto Prijs 1 00 F flooo by l n Heer AjidlliSker C Thim te GoudÊ Gouda Druk van A Brinkman Ki 2 p VAN DER mm mmi ZOUT KAAS BIER en COMMISSIEHANDEL Kantoor en Pakhuis NONNBNWATEE O 2 W N RaaijiDaakers Banketbakkw Bav a Heeft van a HEDEN tooi banden BORSTPLATEN met verschillende smaken ids VANILLE FLEUR d ORANüE MARA8QUIN KIRSCH FRAMBOZEN AARDBEZIËN KOFFU PEEREN PÜN8CH CHINAASAPPEU ROSE CITROEN CHOCOLAAD 8AFFRAAN ORANGE ANN ANAS ene Verder 1 IMÏl gevnld met FONDANT Cbocolaad ArÜketeD Dagel kt VMSCHE BOTEHLETTEBS Sausifaenbroüdjes bg vooruitbestelling De wlokel Is Zondag deo eheeleo dag geopeoi BUITENLAND Bgilcnlandsch Overzicht Nug geen beslissing in Praikrijki eiken dag hoort men de meest tegenstrijdige berichten Maar tot Am ver is niet gebleken dat M io Mahon den parlementairen weg op wil Waarschijnlijk z il dus de kamer genoodzaakt zijn de behandeling der begrootiiig te weigeren Het voorstel daartoe is reeds in de kamer gebracht en zal heden behandeld worden De begrootingscommissie zou heden verklaren dat zij met haar taak gereed was doch dat zij voorstelde aan geen ander daa aan een parlementair ministerie de hefHiig der belastingen toe te staan Zal Mac M ihon of wat veel meer zegt zullen de oonstitutianeelen in deu Senaat in die weigering een viddueuilen grond gelegen achten om opuiLUW lut oiiibiiidiiig der Kamer over te gaan Blijkbaar wordt Mac Malwn op allerlei w J8 om deu tuin geleid Men speculeert op zijn eergevoel De Maarschalk wil de conservatieven niet in den steek laten Dan echter mag hy niet alleen niet toegeven maar moet hij ook blijven want als hg heengaat omdat hij niet wil toegeven geeft hg eigenlgk nog meer toe dan men verlangt Er zullen wel weinig voorbeelden zgn dat het hoofd van den Staat zich zoo heeft vostp werkt als thans president Mac Mahon Hij kan niet terug en kon evenmin vooruit want eene ontbinding op dit oogenoUk is niet nwer rogcl k Mm ataat vaer liriMwi ran het jaar en heeft geene begroeting Met het bijeeuroepou eener nieuwe kamer verloopen minstens 40 dagen en daarvoor is het dus te laat Kn het uiterste wat men van de tegenwoordige kamer zal kunnen verkrggen is dat ze maand voor maand eeu twaalfde van de voorloopigc begrooting goedkeurt zoodat de rigeering zeer kort wordt gehouden Wilde zg een anderen weg iuslaaa dan zou zg vau deu Seuaat niat alleen verlof tot eene tweede ontbinding moeten vragen maar tevens het recht om de middelen te heffen wat natuurlgk in strgd is met de constitutie inaar misschien zon worden toegestemd wanneer de meerderheid van den Senaat geheel anders ware samengesteld dan nu Het rechlerceiitrum zal daartoe niet medewerk Het is uiit dapper genoeg om met de liberalen mede te giuin maar geheel iels anders is de reg ering te bdetlcu hen te overvliugelen Dit kannen ze doen door op zuiver coustitutionneel standpunt te blijven en daar ze dit niet zullen virluteu kan de rigteriiig niets wagen Dat hunne houding tot iels anders leiden kan dan tot het ontslag van den President is niet in te zien maar vóór het zoover is zal zijn behendige kring uog menige kaart kunnen uitspelen Het resoltaat der tweede hzing van de begrootiug van eeredieimt in de Pruisische kuiucr vnn afgevaardigden is eene nieuwe overwinning vun deu slaat op de katholieke kerk Alle hoofdstukken en afdeeliugen zgn met groote meerderheid van stemmen ongewijzigd aangenomen in weerwil van de heftige bestrgding door de katholieken lie echter waarsohijnlgk den str d zullen hernieuwen bij de behandeling der nieuwe onderwijswet die eerlang wordt te gemoet gezien In den Ijanddag zijn eergisteren twee ontwerpen gesteld in handen van bgzoudere commissies maar geen van beiden zullen in deze zitting meer in behandeling komen het zgn de aanvulling van de stadswet en de wet op de gemeentebelastingen de eerste werd door den minister Priedenthal warm verdedigd hg herhaalde dat hierbg geen sprake kon zgn van reactie over de plannen met betrekking tot de voortzetting van de biunenlandsche hervorming kon hg echter nog nltgd niets zekers meedeelen Behalve door de Portschrittspartg bij monde van Hauel werd de stadswet ook bestreden door lasker die haar onvoldoende achtte De woorden door lord Derby tot de deputatie van handelaren in de vorige week gesproken worden zeer veraohillond beoordeeld De verzekering dat Eugflaiid zich met den oorlog niet zal bemoeien tin ij Koiistaiitiiiupel mocht worden bedreigd wordt door ver=chillfiidc Oustenrijksctie en Duitsche organen bccliüUttd a een aansluitiug bij de politiek van Ruslajid tenvgl aan Turkije alle hoop wordt ontnomen op hulp van Eiigelauil Ook de meeste Eiigelsche bladen zijn vertoornd over eene politiek die alle wa irdightid mist Alleen de Kussisclie organen zij tevreden en overtuigd dat Rusland nu in alles zijii zin zal krijgen als de vrede wordt gesloten Bg de behandeling der begrooting in de Italiaansehe kamer heeft de heer Nicotera een overzicht gegevtd van de niaatrcgden door de regeerip g genomen ter bevordering van de biniienlaiidsche veiligheid en aangetoond dat de brigandage vermindert Hg bracht hulde aan de medewerking van ambtenaren c i beiolkini Ier bereiking van dal doel Met gtrinSR wijzisingen sleclits Jieeft de senaat der Verienif de stalen het welsoutwerp aaii eiioineii betritfiide de bnioerning eener cominii iic voorde teiitomistelUiig te l arijs en een crtdict daarvoor toegesta in De republikiiiisohe senator Patterson van ZuidCnroliii i heeft op heftige wijze de adiniuistratie aangevallen over de terugroeping der troepen uit ZiiidCarolina wat hij voor 4e republikeinen aldaar nis fle grootste belecdigiiig bescliouwdc die ooit in de geschiedenis der poliliene partijen is voorgekomen I II BINNENLAND GOUDA 6 December 1877 De afdtLliugen van de Eerste Kamer der SlatenGeneraal hebben zich gisteren bezig gehouden met het onderzoek van de ontwerpen haar door de Tweede Kamer toegezonden Het vervoer langs den Nederlandschen Khgnspoorweg heeft gedurende de inaaiid November 1877 opgebracht aan reizigers ƒ 137 920 aan goederen f Sl itfg aan direct verkeer van reizigers eu goederen ƒ 212 64S te zameu ƒ 405 U37 Sedert 1 Mei 1877 was de opbrengst van reizigers en goederen 3 1Ö4 181 Aan den Kouiug en aan de Tweede Kamer der StatenOeiieranl is het volgend adres geiicht door het Hoofdbestuur der Vereeniging voor lijkverbranding geeft eerbiedig te kennen het Hoofdbestuur dtr Vereeniging voor lijkverbranding vdat vele ingezetenen van Nederland het verbranden eene voegzamer en vulliger wijze van lijkbehandeling achten dan het begraven dat de wet door te bevtlen dat elk lijk begraven worde die voorstanders van lijkverbranding belet naar hunne zienswijs te handelen dat de biUgkheiil vordert dat aan de voorstanders van het verbranden evenzeer vrijsta naar hunne zienswijs te handelen als aan de voorstanders van het begraven dat derhalve te dezen aanzien de wet in strijd is met de billgkheid reden waarom het Hoofdbestuur voornoemdUwe Majesteit Uwe hooge Vergadering btedig verzoekt wgzigtng van het voormelde wettelijk voorschrift in overweging te willen nemen t Welk doende eni Gelgk reeds vroeger is gemeld strekt do voorgedragen wet tot herziening der kiestabel tot vermeerdering van het aantal leden der Kamer in overeenstemming met de toeneming der bevolking sedert de laatste herziening roet zes Ilotterdam en Amsterdam bekomen elk een lid meer Winschoten en Goes thans enkele districten worden dubbele en Hilversum en Zevenbergen worden twee nieuwe districten Aan Rotterdam en Amsterdam worden eeiige omliggende gemeenten toegevoegd Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 4 en 5 Dic 1877 In de zitting van Dinsdag ziju de hli de Eoo van Alilerwerelt en Sickesz toegelaten Ingekomen is een ontwerp tot herziening der kietabel Uitvoerige algemeene beschouwingen zijn gevoerd over de staatsbegrootiiig De meeste redevoeringen ademden welwillendheid De minister Kappeyne heeft uitdrukkelijk geconstateerd dat de regeenng toepassing wenschte der grondwet en de handhaving der beginselen waarvoor zg is opgetreden Hoofdstuk I is aangenomen In de zitting van gisteren zijn de hoofdstukken II en III der staatsbegrooting met algemeene etemmeu aangenomen Bij hoofdstuk IV justitie werden tal van onderwerpen bespraken De minister van justitie verklaarde het ontwerp strafwetboek niet dan met wijzigingen te zullen kuuuen verdedigen Tijdens do overweging zou hij alleen urgente onderwerpen partieel regelen Wat de prooessien in Limburg betrof waar die wettig zijn zou hij ze toelaten uaar twijfel bestaat diende de rechter te bealiesen De circulaire van den officier van justitie te Maastricht zou bij niet handhaven Hoofdstuk IV is aangenomen Naar wg vernemen heeft de Koning eene Staatscommissie benoemd om den toestand van den Waterweg door den Hoek van Holland te onderzoeken en verslag te geven omtrent de beste middelen die tot spoedige voltooiing kunnen worden aangewend Tot voorzitter is benoemd de heer J D Fransen vnn de Putte tot leden de heeren Van Teis Van Blussc Gedeputeerden in Noord en Zuid Holland de waterbouwkundigen Bose Conrad Waldorp en Van I Dissel benevens de heeren W van der Hoeven en Iloodzant In overeenstemming met de oproeping aan het Nederlnndsche volk der hoofdcommissie tot oprichting van een gedenkteeken aan de nagedachtenis van wijlen H M koningin Sophie toegewijd heeft de sub comuiissie Ie s Hage gevestigd gemeend hare medeburgers in de gelegenheid te moeten stellen o U hetzg bij inleekening op daarvoor ingerichte circulaires hetiij bg inteekening op daarvoor ingerichte circulaire hetzij in gesloten bussen van hunne dteliieming te doen blijken De sub commissie hiiodt zich overtuigd dat de residentie het gewoon verblgf der geliefde koningin waarde Sophia Slichting tot stand zal komen op de ondubbelzinnigste wijze hare medewerking zal scheuken tot oprichting van het gedenkteeken Te Amsterdam worden pogingen aangewend tot het vormen vau een Nederlandsch opera gezelschap De raad der gemeente Zevenhuizen heeft beslaten een adres van adhaeaie in te zenden aan Z M den Koning aan het bekende adres der Vereeniging van burgemeesters eu secretarissen in Zuid Holland Het uitvoerig enquête verslag omtrent de longziekte onder het rundvee is aan de leden der Kamer rondgedeeld Het bevat vele wetenswaardige bijzoaderticdeu i No 5 van Eigen Hulp behelst behalve nwdeI deelingen van het Hoofdbestuar een belangrgk arüW van den heer A J van Pesch te Delft over het reglement betreffende de verzekering tegen ziekte eu hare gevolgen voorts verschillende ingezonden stukken van de heeren J Kuyper alhier A C Hissink te Venloo Wolfson te Den HeWer J F Jtnaente Harlingen en L Boumaa te Delftshaven De weduwe vau den gepensioneerden ofioier van het Ned Indische leger De Geer Boer ii uit hel voorarrest ontslagen en op vrge voeten getteld Zij is in hare woning teruggekeerd I Naar de 01 Ct verneemt heeft men te Amsterdam een merkwaardige tentoonstelling te verwachten Het Nederi zendeling genootschap heeft van igneu zendeling op Savoe den heer Tetfer eene belaugrgke j verzameling van voorwerpen door de Savoenezen vervaardigd ontvangen die voor de Pargsche ten toonstelling ia bestemd Eer zij detwaMis gaat