Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1877

OiJ ings werd in een dcr da hlailtii bmerrd iliil de persoon die oulanga het museum te Leiden htefi besloten niet verder zou wojdeu vervolgd nadat was gebleken dat hij verwant was aan een zeer aanzienlijke l uitsche familie Bat beticht is echter volkomen onjuist De diefis genaamd baron Clamor Von Prey tag eii is in Hanover aangehouden en ter beschikking gestthi van de rechterlijke ot j hcid van Bruuswijk om daar terecht te staan vuor oplichting en dicfslul Door onze rigeering is ook reeds uillevering gevraagd arf De telephonic Meermalen gebeurt het dat men bij de waarneming der natuurkrachten niet weet wat meer te moeten bewonderen de eenvoudigheid der middden of de veelzijdigheid en grootheid der werking Een stukje gewreven glas leerde de aantrekkingskracht van stroo oogenblik meli wil een redevoering juist gelijk zij is i = 8 schijnbaar onbeiJuidende verschijnsel beeft men de groote leer der clectriciteit te dauken De bonte kleuren van een keilvorinig geslepen glas verschaften de grondslagen voor een nieuwe wetenschap de spectraalanalyse waardoor het ons verguud wordt een blik te slaan in de geheimen van menig imtuurproces Een van de nieuwste wouderen dat tegenwoordig algemeeue verbazing wekt is de toepassing van eeue natuurkracht die reeds algemeen bellend was Wij bedoelen de telephonie Het is een feit diit de menschelijke stem over mylen verre afstanden kaïr worden overgebracht De geluidstrillingen die aan het eeue einde van een electrische draadleidiiig door het uitspreken van woorden warden opgewekt gaan door een eigenaardig proces in electrische trillingen over die met de snelheid van den bliksem zich over ontzaglijke afstanden naar het andere einde van den draad voortplanten waar zy wederom door een eenvoudige inrichting in geluidstrillingen worden overgebracht die aan het oor getrouw mededeelen wat aan het andere einde van den draad wordt gesproken Om zich eciiig ilenkbeeld van dit verschijnsel te kunnen maken herinuere men zich dat ieder geluid iedere muzikale tuoii ie h r geruisch ieder woord door ons oor slcclits wurdt waargenomen tengevolge van de trillingen der lucht die in onze gehoorwijrktuigen worden overxtbracht Daartoe bevindt zich in ons oor een zeer dun gespannen vliesje hel trommelvlies gen amd dal door de trillingen derluohtevenecns begint te trillen en ikze beweging overbrengt op de verdere gehoorwerkuigen die dool eeu zeer fijn zenuwstelsel onze hersens kennis geven van hetgeen in de buitenwereld voorvalt De leer der luchttrilliugeu is derhalve de grondslag voor de kennis van ons gehoor eu op de ontwikkeling van deze leer berust onze kennis van de wetenschap der acoustiek Hoewel men nu reeds lang wist dat geluidsatroomendoor speciale instrumenten als de spreekbuizen enroepers ia een bepaalde richting kunnen worden voortgestuwd en weder door ern ander inslruinent de gelioorhoorn kunnen worden opgevangen eu gemakkelijker waarneembaar worden kwam men toch eersteeuige jaren geleden op het denkbeeld door de trillingenvan het geluid een electrischen stroom in een draadleiding op te wekken en daardoor wederom geluidstrillingen in het leven te roepen waardoor aaa het einde derleiding de tonen zouden kunnen worden waargenomendie aan het andere einde in het leven zijn geroepen Een zoodanige inrichting door den Duitsclien natuurkundige professor Paul Reiss uitgevonden heeft degrondslag geleverd voor de telephonie die thans dooreen Amerikaansoh uitvinder nader wordt toegepast De uitvinding van professor Seiss bestaat uit hetvolgende toestel In eenig station bevindt lieh eenklein kastje zoo groot ala een middelmatig sigarenkistje Aan de eene zyde bevindt zich een tromptvormige opening waarin men kan zingen op hel dekselis over eene opening zoo groot als een rijksdaalder een tin i i I io j i 1 1 fiaiien aniwooraoc i o r eene opening zoo groot als een rijksdaalder een Q w uM uBi uci uuur icueie toon die in de opening wordt gezongen of door ieder woord daarin gesproken begint te trillen Op het midden van dat blaasje it een klein metalen plaatje gekleefd hetwelk zoo dun is dat het alle trillingen vau hel blaasje medemaakt Zeer kort boven het plaatje hangt aan een metalen leer een tweede metalen plaatje dat bij iedere trilling met het op het blaasje liggende plaatje in aanraking komt Zingt men nu in het mondstuk dan danst het hangende plantje met dezelfde enelbeid als de trillingen der lucht elkander opvolgen been en weer De beide metalen plaatjes st an tevens eeilenyd met een electrische battery anderzijda met eene draadleiding naar een verwyderd station in verbinding By iedere aanraking van de pl alje onderling ontstaat daardoor een electrische stroom die door de gehecle leiding gaat en aan liet andere inde hetzelfde gelnid veroorzaakt a s aan het eerste station wordt gezongen Op bet eindstation bevindt zioh nL een kastje gelyk aan dal op het eerste Op zyn deksel is een dnn yzeren staafje bevestigd dal door een tamelyk sterke laag koperdraad is omwouden Volgens de bekende regels der eleclriciteit eu van het magne k ft nieit aiin bel Amsterdauisob afdeeliugsbestuur uor esteld de voorwerpen te Amsterdam in ecue jj enb re siimeukonist te doen bezichtigen waaibij eeu lier Kotterdausche hoofdbestuurders de lieer van Tricthuyzeu die wil kumeu verktarca en bespreken De Voogden van het Burgeriveeshuis te Bolsward ilks inkomsten de behoeften verre overtreffen hebben tbslüteu oin wanneer het jaarl jk oh overschot meer dau ƒ ÜOUO bedraagt die som te beetemmeu tot en fonds voor liefdutlige doeleinden Volgens de Sciaitific American een blad dat zich verheugen mag in een zeer goeden naam is de Teiephon wat deze betreft zie men hierachter Teeds overtroffen De heer Thomas A Edison ceu beroemd telegraaf ingenieur te New Yersey heeft en middel gevonden om de menschelijke spraak op een tnk papier te bewaren zoodat men op welk uitgesproken kan teruggeven Door middel van de phonogranf zóó heet het nieuwe werktuig kau men een redenaar 50 of 100 jaren na zijn dood laten spreken Aan de metalen plaat die bij het uitgangspunt van de telephon de klanken geleidt is een metalen stift aangebracht welke op een papierstrook van bijzouderen vorm die terwyl in de telephon gesproken wordt langs de stift glijdt de trillingen van de metalen plaat afdrukt Op deze wijze wordt hetgeen gesproken is met alle nuances van toon bewaard en plaatst men nu de strook papier in de phonograaf dan brengt de stift die langs de indruksels op het papier glgdt de metalen plaat in een trillon le beweging waardoor de klanken zooals zij gesproken £ ijn wortlen teruggegeven Onder de gevangenen die de Russen bij Telitsch inuiiklen waren ook twee Engebchc artsen de heereu Vesikel en Douglas die hunne hulp bij tie ambulance van de roode halve maaii verleend hadden De grootvorst Xikuhii Nikolajewitsch ontving hen met veel elwiUemüitid en stelde hen bij een veld Iuzaret aan totdat zich eeue gunstige gelegeiiheid zou aanbieden om hen naar het Eiigelsche gezantschap in Petersburg te doen vertrekken daar men het niet geraden voud wegens str afgischc redenen hen naar het Turksohö leger terug te laten gaan iedurende hnti verblijf in het fiuasische hoofdkivariier deelden Vcsikcl en Douglits zoodanige bijzonderheden mede over de wijze waarop de Turken de Üussische gewonden behandelden dat iiitn hel raadzaam vond hunne opgaven in schrift te brengen en te doen onderteekenen en hierdoor heeft vorst üortschakuff een z er ge iulitig bewijs verkregen voor de vr iag vau welke zijde door de krygsvoerendc partijen wreedheden gepleegd worden De twee Eugelscho artsen berichten in hun geschrift dat zij den 25ii October in Telitsch kwamen waar zijde gewonden verbonden doch dat zij geen enkelen Bus oniler ten aantroifen Toen men den iiitsi n had veroorloofd het slagveld te gaan o iicnien maakten vijf hunner hiervan gebruik en ondeizochleu onder de vele fiussiscbe lijken een vijftig a zestigtal De meeste lijkeu waren uitgepluuderd en van vijf of zes naren de hoofden afgeslagen oudere lijken hadden diepe sabelhouwen eu neuzen en ooren ontbraken oaeermalen De doodelijk gewonde Kussen hadden de Turken op het slagveld laten liggen zonder hun uitwendig eenig leed aan te doen doch ook dezen waren uitgeplandcrd Twee lijken hadden brandwonden op het lichaam anderen vertoonden wonden van revolverschoten die zoo uabg waren toegebracht dat de wonden zwart van het kruid geworden waren iCeu Engelsch geneesheer i a Keiler genaamd die jiau een hospitaal te Londen Werkzaam was werd zoo getfoSel door hetgeen hij zag dat hij het niet kon volhouden langer onder de Turken te blijven en terstond vertrok Toen de geiieesheeren over deze gruwelen met een Turkscb officier spraken antwoordde j o c xfaaum uazOUltS en Tsoherkeisen in bedwang te houden die na eengetocht de Bussisohe gewonden uitpluuderden verminkten en verwondden In de omrtreken van Telitschzag VesikeJ verschillende moordenaars met buit beladen en daar vele lijkeu slechts èeu vijftig yademeuvan de Torkiche batterijen verwyderd lagen moetendie gruwelen onder de oogen der ïurksche officiereugepleegd zp Donderdag werd te Stnhlireissenburg in Oostenrijk eeu jeugdig koopman begraven Moritz Guthardt geheeteii die overleden wa aan kanker in de toog iSooals 99 van de 100 had de ongelukkige de gewoonte om de Ueefctof aan zijn enveloppen met den mond te bevochtten in pkiata van met deii vinger Een paar maanden geleden kreeg hij daarbij eeu naar hy meende zeer onbeduidend wondje aan de tong dat evenwel spoedig zoodanig verergerde dal bij geiieeskundige hulp moe i inroepen Hét was te laat en na een hevig lijdeti bitweek hy ten laatste aan den kanker Hoeveel deigriijke ongevallen zullen er vermeld moeten orden voordat wy ons het vieze belikkeo van postzegels en oourert n men vraagt de Pr Mr Ct tisme ordl zoo dikvtyU de slroom door die omwoeling gaat het slaafje magnetisch en het verliest zijn magnetische kracht zoo dikwijls de electrische stroom wordt afgebroken Daar nu de toon die in de opening van het kastje wordt gezongen een voortdurende afwisselii in de electrische aanraking van de beide plaatjes veroorïaakt zoodat de stroom aanhoudend wordt hernieuwd en afgebroken outstaat ook dezelfde luagnelisebe afwiaseliug in het ijzeren staafje op het eindstation Dit taafje geraakt daariloor in even enelle trillingen als de lacht 0 het andere itatian tengevolge vaa het tingen Dia trillingen van het staafje veroorïakeu evenzoo snelle luchttrilliugeu in de lucht in het kastje waarop zich hel staafje bevindt en deze luahttrillingen deelen zich zoo duidelijk aan het oor mede dat men op hel eindstation duidelijk kan booren welke melodie op hel andere station wordt gezongen Dit is de telephone zooals tg oorspronkelijk door professor Keiss is vervaardigd en die al spoedig de aandacht der natuurkundigen eu van het publiek tot zich trok Men begreep dat indien het mogelyk ware zoo fijne vlieiyes te maken als het trominelvliea vaa het menschelijke oor en ie evenals dit gevoelig te maken voor de omvangrijke loonschaal van verschilleude hoogte men niet allten liederen van een enkelen loon maar geheele eouoerteu zon kannen telegrapheeren Hoe ver men het reed gebracht heeft in de bereiking van dien weus h blykl il hetgeen dezer dagen is gesohied in de zitting vaa de Polytechuitehe vereeniging te Berljju In het vertt verwijderde vertrek vau het gebouw had men op het gesloten deksel van een kleine speeldoos een telephone gezet van welke de leidingdraden naar het zittinglokaal voerden alwaar i met 12 telephones in verbinding waren gebracBt De in de onmiddellyke nabyJieid der doos slechts flauw hoorbare tooiieu kouden iu het nttiiiglocaul volkomen duidelijk door 12 personen gelyklijdtg worden waargenomen hoewel tengevolge van het talrijke publiek de stilte in de zaal veel te wensohea overliet In de meeste gevalhilT moesten e ooren vaa hen die luisterden eerst aog aan het hooren met de telephoue gewennen Aanvankelyk hoorden zij niets dau een r icht ruischeu maar allengs kreeg dit voor den eeu spoediger dan voor den ander een bepaalde uitdrukking zoodat men de a oiïderlyke touen van het speeltuig zy het dan ook iets zwakker en dofièr dau wanneer men er b j etoud kon waarnemen Ook werden proefnemingen met het spreken genamen die zoo gnnstig slaagden dat men niet allecu de woorden duidrlyk kon verslaan maar ook evenals in het persoonlijke verkeer aan de stem deu p ersoon van den pf kcr kon herkennen ilTo E ToITdIb n EIGEN HULP Met f enaegen heb ik bemerkt dat er a s Vrijdagavond eene algemeene vergadering vau het ditlriet Gouda en Omstreken zal gehoudon worden Veel heb ik de leden hooren spreken of liever mopperen over de cironlaire N 1 van hel bestuur omtrent de overeenkomsten met handelaars De beste ttuarloi schenen ook hier weder aan wal te staan Ik hoop dat alle mopperaars niet alleen maar U4 leden van ons distriet getrouw zullen opkomen om rondweg hun gevoelen te zeggen want alleen door bespreking en overleg kan men tot samenwerking komen die het sohoone doel is onzer vereeniging Daartoe aan te sporen was het doel van dit sohryven Eat lid va Sige Bulp Vergadering van den Gemeenteraaa DINSDAG 4 DECEMBER Tegenwoordifl de bb vid Bergea IJzendoora voorx Remfj KïbI Lugten Frince Kraaeoburg Nootbovea vaa Gixtf Oadljll Muller Fortaija Draoglnver Foit Drost Strsver Sad ia ds Kolt De voorzitter deelt mede dll de ben Sameom beeft keaaiigegena door oogeeleldboid ftVioderd Ie liJD de vergtdtriagbij te wooep De Dotoleo der vorige rergidering wacdaa gelens enge arreeteerd De voorzitter deelt mede dit dea O Nsveoiber jl lüi ailgeleot 2 undeelea io de leeoiag vaa 1875 tea lute dergemeeota eu wel da Noa 6 ea 88 NotiCeilis Da voorzitter deelt mede dat op 22 November jl Ulverhaard bet itak Uod aaa de Feptgiaieteeg aaa A G deleeow Toor f 57 Idem aaa bet eiade der Loz t ili d MD K Jonkbeid oor f 17 Het gfMgowu a n den Gofc JMverwelicben dijk uu C de Hoop voor 4I Idem Uü dea hoogen Scbieleadlobeo eedijk wo H Kramer voor SM Idem ea de Baanlsaa aaa O Wildeabarg voor 4t Ilei per jairj Netit iDgekómcfi zg9 s e ae n iauve vaa hb Oedepeteeido tatea dezer Proviocie goedkéDreade de rekeaiog over 1878 Notif eeoe miisive vaa deieifdta goedkeoreode de begrootiag voor vier miHivee via deullden goidkeamide do ntdebrtlilHMlot verboogiog der aubaidie uu bet irseikoii verkoop va grood ua do Crabetbitrut un het ryk verkopp vihgrond wa dea beer C 1 C Priaoe tot wijziging kadastrul nomaier der mpnr laa de Bogen tot verkoop enrerburJDg via grond uo dea Kleiweg ua bet B C Kerkbataar Notif eeae mifsivo van den beet 0 P vaa do Velde jja ontslag nemende ala fegent der beide guthai ui Nqttf elite miseire van mevrouw de Lange vaa Leeuwen oat llag nemende ila regeotesae vio het weeahuia Notif ccae miaaivo vaa deu beer O A Oudgk outalig nemende all lid der gezondbeida comiuiaaie Notif eene voordriebt oor leexaar lan de Litijnacbe achool Kiirop gtpliatit ia de beer H W Kuottenbelt te Leiden ter tisie en beoooioing in eeue volgeode vergidcriug B eu W doen in overleg met de achoolopzieuer ea hoofdoadenrijlttr der tweede armenscbool eeoe vourdracbt tot hulpeuderwgxcrea larop geplaatst ziju de dames M A Copper te Uireebl N N Dameii te Culemborg en N vin Sebaicli te Nymegen ter i iaie en benoeming ia eeae volgende icrgadeliog eeae miasive vaa dea Gemeeatenid te Nieuw Leozeo die verzoekt oaderateaniog via lijn idrei tot vgziging viairt Hi der Gemeentewei Ier viaie een adres vin A Brinkmia om de tocgeatiue aubaidie leor Uu jlir via ƒ 00 voor hel uitgeven tio bel Verslsg vin het verhiidclde in den Gemeeoteriid tbios tot wederopzegging Ie verleeaeo B ea W id iaecrea bierup gaaalig ter fiaie een adrea via bet Depirtemeat Goudi der Mialscbappij ter bevordtriog via Nijverheid berichtende de benoeming vin eeuige commisiieo ea wgzende op de eer die Gouda te beurt ui vallen door eene ilgtmeene vi rgidering in t8 6 altner Ie bonden die met opeublre feesten ook voor het publiek zil opgeluiaUrd worden weoiebt eeae aubaidie toi bcatnjding vin de vele ookooten dumo virfaoadca io haadea via B ea W om bericht éa md eene mtaaive in dea beer L W via der Lee keuniagtvcode zijne aollicititie in te trekken voor bulpooderwijzerIO de tweede irmenicbool ea iinblcdeade die bétrekkiog tot 1 Juniri 1 a te blgven wiirnemeo Notif bpport vu 8 a W op do la baoai blodei gelleldeadreaaen tot kot ia gebraik gevea vu gerioleerd grood dit strekt om die oodei zekere voerwurdea af te geven laa 0 C via der Wul C Kralder L Soet A Blommeadiil de Werk u F du Hertog eaifwgnad U beschikkeo opde uavraig vu O Wieset Ier viiie Bapport vu B ea W dio ia overlig met de PlialloIgki ttboolcoaisaisiie voontillea om de lnetn nten der Oudcrwijeeretseu iu de bindwerkea un de eerste openbare irmeaschool met I Jinairi i l Ie vuhoogea met 25 eadis te brengen op 225 ter visie eeuige missises viu veracbilleode iostelliogea vu welda digbeid boudcnde soordnobteo ter benoeming ia de vicstaren ontstuu door de periodieke iftrediog ter visie een vsorsUl tal if n ovinebrijsiag vu poetm op debegrootiag vu 1877 Ier visie o voontel tol wyzigiog dir Wgnotiag voor 1877 ter viiie eeoe missive via deo beer T F Vimljr die door bet overlydea vu fimiliebetrekkingverbiaderd is bedeu gevolg tegcveo un zyn voornemen om persoonlijk kennis Ie geven vin zyn verlreli nit de etsd wsirom bij na acbriflelyk bidaokt ils lid via dm Rud eu ils wclbouder De voorzitter lU tolk der vergideriDg dit betreoreode stelt voor dezo missive net een brief vu dinkbetuiging oor de bewezen diensten to bwotwoorden onder llgemeeo ippUudissenwnt wordt lldoi bealotoD Aaa de ordl U De s nrf loin Wgrooliag dinit 1877 Vu bet IinelietiKb irmbeslour ilgeaeeu goedgekeard Af sa oierscbryving via polteo op de gemeeatc begrootiag dienst 1877 ilgemeen goedgekeurd De verantwoording vu biUsa u tutea vu het voormilige irabutanr vu Suio over bet dieastjur 1878 llgnsen goedgekrard Het voorstel vu B ea W om ifwijseod Ie beukikkea op bet idrea van 3 Katkan lot korliog zijner pubtpeuingea mede slgemeeii govdgvkeurd Door de ingekomen missive vu dea boer viB der Leo vervalt ds UB de orde gestelde beooemiog Ni micbtigiiig om un de guomea bMluileo nitvoeriag te peveo zonder reaumptie eindigt de ergidering en gut over la eene met gesloten dfurcn lot bet unbooren eener mededeeling T=OXjITIE Ab gevonden aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Sleutel en drie Sleutels aan een tiuwtje gebonden Kautoiigerecltt te Gouda Tereohtiitting van Woenadag 6 December 1877 Kantonrechter Hr J H van Mierop Asnbtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A Schollen te Botterdam VKUOORDEELD i V van Z zonder beroep wonende te Oouda tot eeite boete van één gulden of gevang van één dag wegens te Gouda opidan openbaren weg laten lotloopen van een bond taasphen eU uur dea avond en les uur des morgens H 8 kleedermaker wonende te Oonda tot tijree boeten ieder van éi galden of gevang van éa dag voor elke boete wegens te Gouda op den openbaren weg laten losloopen van een hond tusschen eU nur des avonds en tes uur des morgens terwjjl die hond niet voorzien was van een halsband i met den naam run den eigenaar daarop J B arbeider vt oq ndetetK teuw jk tot twee bOetein ieder van vlji galden of gevang van twee dagen vtMr elke boete met verbeurdverklaring van de gebezigde aalsohasr wegens binnen de gemeente Aeeawyk visscben zonder viscbaote n viasoheit in eeai apders visc watcf zonder voorzien e zyp v n een sobriftelijk bewijs van vergunning van dèU igen t of i eahthe bend van dat visoh water H van E arbeider wonende te Beenwp toteene boete van drie gulden of gevang van iéa dag wegens binnen de gemeente Snigeweide visaohen in eens anders viKhwater nmdelr iroonilea te i JD t u een lohtift elljk bewys van vergunning van den eigmaat of rechthebbende rau dat viscbwater J y arbeider wonende te Eeeuwijk tot eene boete van vyf gulden of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Euigeweide vissohen iu eene anders viscbwater zouder voorzien te zijn van een schrifteiyk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat vischtraler H V arbeider wonende te Eeeuwijk tot eene boete vau vyf gulden of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente liuigeweide visschen in eens andera viscbwater zonder voorzien te ziju van een schriftelijk bewijs van vergunning van deu eigenaar of rechthebbende van dat viscbwater A B kleedermaker wonende te Ijauge Euigeweide tot twee boeten ieder van drie gulden of gevang van ééiï dag voor elke boete met verbeunlverklaring van de in beslaggenomen stekken wegens binnen de gemeente Euigeweide vissohen zonder vischacte en visschen in eens anders viscbwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat viscbwater G K metselaar wonende te Gouda tot twee boeten ieder van drie gulden of gevang van Ua dag voor elke boete met verbeurdverklaring van de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Waddinxveen visschen zander vischacte en visschen in eens anders visohwater zonder voorzien te zijn van een sobriftelyk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dal viscbwater VEIJGESPBOKEN A den O arbeider wonende te Eeeuwyk van de aanklacht binnen de gemeente Euigeweide gevischt te hebbeu zonder vischacte en gevischt te hebben in eens anders viscbwater zonder voorzieu te zyn vau een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat viscbwater MARKTBGBICHTBK Gouda 6 Deo Tut ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike 13 i f 14 Mindere 10 ü ƒ 11 Eogge puike ƒ 8 50 i ƒ 9 25 Mindere 7 75 è ƒ 8 25 Voer 6 30 a a 70 Gerat puike 7 6Ü a ƒ 8 25 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 a ƒ 6 75 Lichte ƒ 4 ü ƒ 4 75 De veemarkt met gewone aanvoer alle soorten tot enorm hooge prijzen vlug verkocht vette varkens van 22 i 27 cents per half kilo magere varkens eu biggen alsmede schapen Irang te verkoopen Kaas Aangevoerd 45 partijen handel gewoon pryzeu vau ƒ 28 ƒ 32 loeboter ƒ 1 30 a 1 40 Weibotcr ƒ 1 16 a 1 2 7 Burgerlijke Stand Oouda GEBORBN 8 Dee Eugelim Miril oudrra R vin der Heijden en B M HoUboyten 4 Jan ooders P Homes en T Wierdl Coroelia Hendricna ooden C iin der Vi gl en i A Honneur Alidi ouders il Glubrek ea G Kijoboot 5 Lioo ouders K 8 Cats en S Davidson ÜVKIUUEUeN 4 Deo D vu der Ulr 49j II m C 1 vu den Eng 1 j 8 m J M Alpbenur 2 j P C Clcroena 4 B 5 W Smil 10 w E P M Wllf 5j 10 1 0 A A M Herz 8m GEHUWD 5 Dec A tluija en Lipict I Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 29 Kov lot 6 Dec 1877 Qouderak GEBOREN Trijntje ouden i vu der liat oa A dn lloed OVERLEDEN G Dnrin 8 m N Vefweij 8 m K vin den Berg 70 j ONDERTROUWD Geene GBHUWD Geene Stolwljk GEBOREM Mirii ooden O Ukerveld en M Bik OVERLfcDEN A Moleuinr 10 j M Bik 42 j W Deelen 6 m ONDEBTROUWDi C Stoppeleabarg ea P Stoot OEUUWU Geene Haastrecht GEBOREN Neeltje t luini oudira H Dekker en J W Schilt OVEKLEUEN W Verkerk 4 m M Bisdom 70 j G J Boer 4 m ONDERTROUWD Oeeue GEUDWD Geene Waddinxveen GEBOREN Mijntje oadin J vin de Street en E via Oinkel Nioolill idera K Jongejin en N Hoogeodoora OVERLEDEN 1 P C Noot 27 j ONDERTROUWD M vio Eedea Pelenmia en Viinr I P Knin ea B O i V U Cointre GEHUWD O via der Byl en P via Ei ADVERTENTIES Ontgdig bevallen van een Jongen en een Meisje welke kort na de geboorte overleden A P GIESSEN Tkwes Gondii 3 Deeoaber 1877 Bevallen vau een Zoon S CATS Davidson Oouda 5 December 1877 Heden overleed in den ouderdom van ruim 40 jaar niün geliefde Echtgenoote N VUÜRESS DE VLBTfKK G J VDÜRENS Amsterdam 4 December 1877 De Heer tan RAVESTEIJN betuigt zijnen hartelijken dank voorde talrijke bewezen van belangstelling ondervonden in znn 90ateu JAARDAU Gouda 6 December 1877 WORDT VERLANGD m NAAISTER voor 2 dagen per week Adres Bureau dezerCourant Wordt gevraagd te Rollerdam in een Klein Gezin tegen FEBRUARI a 8 een FLINKE P G Loon 65 Waschgeld 20 Adrea in persoon bij J C van VREU MINGEN Kattensingel te Gouda waar infornlatiën zgn te bekomen ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE OFENBARB SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda zal op WOENSDAG den 12 DECEMBER 1877 des namiddag ten 2 ure in het Gebouw cAaxi Lkqu overgaan tot de voor het tijdvak van 2 jaren ingaande 1 JANUARI 1878 van de levering der SCHOOLen SCHRIJFBOEKEN alsmede der uit te reiken PRIJZEN ten behoeve der Openbare Scholen in deze Gemeente De gezegelde en behoorlgk gesloten Inschrijvingsbilletteu zullen moeten worden ingeleverd vóór den lln DECEMBER 1877 bg den Secretaris der Commissie De Toorwaarden van Aanbesteding met vermelding van de inrichting zullen ter inzage liggen bij den Concierge ia gezegd Gebouw Namens de Plaatseligke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN tan GOOR Gouda 28 November 1877 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 19n DËCEMBEE 1877 des namiddagsten Inre in bet Baadhdis aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN Io De Leverantie vui het ten dienste der Gemeente gedurende het Jaar 1878 benoodigde PLANTSOEN m BOOMGEWAS 2o Het onderhond d6r PLANTSOENEN gedturaide de jarea 1878 1870 en 1880 3o Het onderhoud der STBATSN gedurende het jaar 1878 De Bestekken en VooTwaaraen zall 9 d i lyks de Zondagen uitgezonderd des Toornudr daga van 10 tot des namiddsga 1 we t r Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Ti n merwerf ter inzage liggen terwgl de loeckrgvings Biljetten op zegel geschreven geti kend en gesloten niterlgk des namiddags ten vgf ni van den 18n DECEMBER 1877 op gelegde Seontwie moeten ingeleverd z n