Goudsche Courant, zondag 9 december 1877

Zondag 9 Deosinber N 2073 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad or Gouda eu Omslreken De Letterlievende Vereeiiiging jii im IET te ROTTERDAM heeft het Toornemen bij genoegzame detlname eene tooueelvooratelling te geveu in de Zaal KuNSTMm Sociëteit ÜNs Genoegen Boelekade op ZOMDAG IGDECEMBEIl des avonds ten 77j ure on als lan opvoeren DE SCHOONVADER OF D £ Mi VA ÜE BLAAUWES BRIEF Blijspel in 3 bedrijven van J Hub JANSSEN bekroond met den tweeden prijs bij de wedstrijd van ïooneelletterknnde te Antweipen 1873 Voorafgegaan door OE WERKSTAKING Ooraproukelifk tooneelspel in een bedrijf KosiEB FAASÖJSN JfB In beide stukken heeft Ae heer ANTON DIAMANT te Gouda lid van vei dienste in bovengenoemde Vereeniging zijn bereidwillenoe medewerking toegezegd De inteekenlijsteu zijn in circulatie Het Bestudji Rotterdam 5 December 1877 Voor I ames het fraaijste werkzaamste n billjjkste IW Kcrsmlsgcschi Hk S is Vivrouvb iiaaitiifel M kuri u eu ctui ziikeii Kiiriiitiiur uit Sjliujfer Eilv rtt uil aiWerstPi l inhoudende tovsiiijil iioi el stik eu kiio ip i at sdiai r met 8tcls lu or tiju tornnttfsjr niialilcii fcfllver boor stjft liiiudM borukuuuiier u i hakin riiiialilcii Trijs dezer uriii tur ijnceD fraKi élDi 4 fUl leil Oiionlbpertijk voor iedere ua iit iffl Duurz Hm ouversUjtt li k ii iictiumhoudeiidstc j tbruik Giiariulie voor de toortreffelijkhüid door eventuele franco teruf nemin De loüzendiiij wordt uiliyevoerd tff en postvoorschüt lea einde oinstiindi licdi n te ver mijileu Jozef VfJTOux in llaastriclit OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda jjn voornemens op WOENSDAG den lön DECEMBER 1877 des namiddags ten 1 Tire in het Raadhuis aldaar by enkele inschrgirinü AAN TE BKSTEDEN De Leverantie van de teo dienste der Gemeente gedurende het jaar 1878 benoodigde MATERIALEN als lo Houtwarea 2o Ijzerwerk 3o Spijkers ea ligto Uzarwaren 4o Lood Zink eu Soldeer 5o Verfwarea on Glas 6o Teer 7o Kalk 8o Grint ff i 9o Zand i lOo 30 000 IJsselmetselplavei llo 100 000 blaauwe IJsselstraatklin 12a so oob Vochtsche StraatkUnkers Waal vorm 13o 55 000 Vechtsohe Straatklinkers gewone vorm 14o 20 000 vlakke grijze Vecbtsche Klinkers gewone vorm 15o 15 000 Luiksche Straatkeijen löo 1000 M Fiine puin Vab de negen laatstgenoemde nnmmers zullen de monsters aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezigtigd De Bestekken en voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namidd s 1 ure terPlaatsel ke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgvinga Biljetten opzegel geachreren getcekend en gesloten moetenuiterlijk des namiddags ten viJf ure van den18n DECEMBER 1877 op gezegde Secretarieingeleverd znn i COKES tijdelijk 40 ceiil per ïlectoliler aan de GASFABliUUl alhier STOOM VE KWEE Drukkerij en WASSCHERIJ 11 hm Af iiiRi I mi KARNEMELKSLOOT 157r 3e Hnis van af de Boelekade GOUDA Gelegenheid tot het U I T S T O O M E N van verschillende soortea vau GOEDEREN welke door eene kun sti atige en chemische bereiding de goederen en geheel nieuw aanzien geelt Afleveringtijd 5 dagen Winterjassen worden prachtig mooi Blauw en Zwart geverfd geheel in elkaar en zonder afverwen Linten Verwei fl in alle Kleuren Haadschoeuen Wasscherij ii 10 ets het paar KLEINE OOItZAKEX GEOOTE WEEEIlfGEN DR ia zoo ergens dan zeker het f esnl Iji het klein onaaiizieiihtk artikel de MALZ BON BONS van JOH JlOU ie Berlijn Het resultaat door deze uit mout slijinoplossende kruiden en den iijusten suiker j cptaepju eerde Karmeleiu bij aansteking der keel heesehheid verkoudheid verkregen zou somtijds ougeloofelijk rijn wanneer die bonbons zicli mot bj dui endou en duizeodeoi als een klein wondermiddel bewezen hadden Bij verouderden hoest neemt men 3 a 4 bonbons in een kopje heete raelk De gepatenteerde MALZ BONflONS zijn in BLAAUW PAPIKR a 30 Cents verkrijgbaar JOH HOFF sche Centraaldópot Amsterdam Smalle Bloemmaikt bij de Puleisstraat F 250 Te Conda bij J C van VUEUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L Okhuizen Delft B Frankamt Jicht en Rumatiek hart vtrlammlngm in indare Iti Sn uttwendiga Jarsn Itag voor onlursUllMar Behoudene kraifkhedeii Lijdi n initdercngraul die hetBincb Itnjr met mo r in dfln zin ja Kekomon het een f an d r vovr hun l don te gehruikon Dl de ktistelijke gewondheid weder teverkrijgeD la nog eene hoop overgebleTesei hTHi baane sedert Jiren g voelde f llond te bevr en tl HMlt 3tt 1i ilft Ik Qf iritwentfti zijn tl nogen ueohli en of meerderellohttmi itélw zijn lanBstatt De uitvinder van het IlSBalnger IOhtnldde heeft bet ongeloofolijho moeite gekost voor bet homgolnkt Ir door ïtjue leRweteneeemetliodea HltwABMii titolibelt uit hiinoen vethArden toestand weder ledig te maken en tot verdi ellng t brengen wa rioor alleen het gebraik der £ ewtjchten weder tot dea vroegefen toe gtaiid kan gehAoht worden en do omloop van het blgod hemtoH wordt voider alle lijdende deelen die vroexergekromd waren of tengevolge der smarten niet bewogun konden worden ate ook de ItJdonde deelen dioreods gevoelloua waren geworden weder ts doen herleven en nionwe krachten te geven De hardnekkigste en lanifdu ig toJtcl4 in t hoofd wordt lo eene munot verligt eo Is binnm drie dagen geheel gonoaeD Men moet dit middel niet verwarren et detn of gene oevalllge be driegelljke kwakzalverij waarvoor roedd menigeen de oogfln geopend heeft Het b sl bpw H dat mij tniHdel in de bopoloosto gevallen nog h lpt is dat ieder de nltwerkeelen er van reeda den volgenden dagbeffpenrt onvorsehillig of bet bij eeae zwakkere of sterkere natuar aangewend is Dit middel kan loowal door bejaarden aledoor kinderen Hord naiiiigewnnd verder wordt dogenen die sich aan deze kuur uiiüerwerjit niet h t minst iniijne dagi lijksohe bezigheden gestoord wnnnfcr het aleehta door verkondbeid vallun vouhtigo woitiig bedorvitn qiaag door overspnnning dor Eenuwoa eui outitsan i I1 behoef niette wetaOi of de gewone middelen sis t tfii levitrtraan pLtrolOdm baden warm houden of anders kw kzalTenJon zijn aaogewand allaen verzoek ik mij zoo kort mot A o kwaaien da graad van hevigheid ta willen beechr von Verzoeke duldelllketpgtifvtn tdrtt L 6 Moessinger in Frankfurt a M Vier aanwending ran mi n middel dat Blechti qi t Wfelolg kosten g paaid gaat kiiimen eeuo meai tegetQigstthrtftntTUigenezenen die mtj alteen in de Hatute wmk ilja toegeketten en uvi r welke frt loülwiurdii li id iedereen zich b debfltroffenden Informeereii vertound aordm Hen schrijve in de HoUandBCbe Taal 2 p m DER ms u mi ZOUT KAAS bier on COMMISSIEHANDEL Kantoor en Pakhuis NONNENWATER O 2 Tegen JICUT Hhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman B INB0NS30ZCEP25CT Alphen L Vabossiaü Za fBÖNBÖSsïÖ v Bodegraven P Versloot cÊZOKHHnsSKlEEDINcH Boskoop J Goubkade Harmeleu W G Kuevees Hazersieoude J Gaarkeuken Montfoorl J A Jacobi Monlloort Wed RuNENBeaa Oudewater J Likflanu Schoonhbven Vfei Woi IT Z AANOOENINÜEN XVaarder BouTlloOBN rfjj Woerden Gebr PrEN NJNO Zegwaard L oen Oodes Qp voordeeligp voorwaarden worden Dépoti geplaatst aanvraa aan het Hoofd DépOt bg M J C HAM te ClieclU AbsbaubMu sotAntl ltumatlschc Wallen Bij de dezer dagen ioo menigvuldige weêrsverauderingen hebben de beroemde A BREETVELT Az Te Delft die deze Watten o a verkrflgbaar heeft gesteld i 30 cent per pakje bg T A G van DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KBLLER ZooN W Wagest Rotterdam Mej L A ScHOüTBNs ScHLö T W DEN UIL Schoonhoven OTTO HOOGBNDIJK Capelle a d IJstd Ooatmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht En m er bakende Depots in ons rgk Gouda Druk van A Brinkman BU 4eze Conrant behoort een B toersel KenBisgeviiig BUBGEMEBSTEE en WETHOUDERS rad Gonda brengen ter kennis van de iugezetenru dat het Ie aanvulliu s kohier der plaatselijke directe belasting in deze Gemeente voor het diensijnar 1877 dóór Ueereq G eputeerde Staten van Znid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger de r Semeente is toegezonden Qouda den 7n Deoember 1877 Pe Secretaris Bbouwke De Burgemeester Van Beboen Uzendoobh BUITENLAND Bulleglaailscli Overziclit De heer Dufrara ia belast gewaeat met bet wimenateltat nin een nienir kabinet uit da meerderheid der Fraoiohe iCnmen B eds scheen allee tot deu vrede geneigd en atleeD was men het niet eeui over de namen lot een niea bericht deze illusie kwam veratoreu De President der Uepubliek hud deu heer Dufaure belust met de vorming van een uieuw kabiaet De door dit eerwaardig lid van den Senaat aaugageten voorwaarden waren door den Haaraobalk aagenomen die cijuengds als eeuige voorwaarde gevnwd had het l hoad van de Miuiatera van Oorlog Marine en Buitenlandaelie Zaken Geen enkele moeielqkheid scheen op dit punt meer te zullen ontstaan daar t iittM db wayw miniaKiffe u la regel gegolden had dat deae miniateiicete depBrteumitou in t belttug van het land en viin het leger buiten den atryd der partijen behoorden gehouden te worden Op t laatste oogeuolik echter heeft het voorgestelde Kabinet o de beuoeming vau nieuwe titularissen voor desa portefeuille geéiacht De Maaiaohalk heeft iVJue toettemming niet knnuen geveu aan eene wijligiiig welke hem voorkomt iu atrqd te sijn met ceu goede regeling onzer iniliUiire aongelegeiihcdeo en met een ooa ebroken voortiettiug der richting iu oiiie diplomatieke relaties De onderhandelingen zijn daarom afgebroken eu de heer Dutaure vaa deu laat tol voraiag van een Kabinet ontheven De heer Batbie is op bet Elysëe ontboden en hem is de opdracht tot vorming vao een nieaw Kabuaet verleend Blqkbaar is deze manoeavra niet dan een nieuwe poging geweest om het publiek door quasi venoeningsgetiudheid gnnatiger te stemmen en de schnld der bicuk sohqnbaar op de Kamer te laten nuten De sitting van den Fruisisohen Landdag waa eergisteren gewijd aan de behandeling van de bekende voorstellen der Fortsohrittspartij over de verplichting van de Ministère om tegenwoordig te liJn ook wanneer er over een interpellatie wordt beraadslaagd en over het Welfenfonda Het eerste voorstel waarvoor het reglement van orde moet worden veranderd werd aangenomen Over het Welfeofonds vertelde Biohter mede allerlei booie dingen met dat geld werd o a betaald zeide hij de agitatie voor den aankoop van particuliere spoorwegen door den Staat Thans was een Minister tegenwoordig om te aiitwoorden en wel de keer Camphausen hq verklaarde dat het wellicht niet goed geweest waa om den vorigen keer door een regeeringaoommiasaris te laten antwoorden in dat geval bekende hq schnld wat de taak betrof moest h j zich houden aan de bestaande regeling het fonds bestond uit particuliere gelden van Koning Oeorg en de Begaering was over het besteden van dit geld aan hem en niet aan den Landdag verplicht tot rekenschap de verantwoording aan Koning Georg zon geschiedeu wanneer deze ophield met vijandige kuiperijen in de hand reikte tot dea vrede Uü Minister had nooit een halven marie gebmikt voor geheime doeleinden bet vermogen van Koning Georg werd bewaard iu de Pruisische sohatkiat en wel in rentegeveude staatsobligaties Bismarck had nooit een hand aan deze papieren geslagen ja het ton zoowel den Bijkskanse lier als den Minister leer nteilijk zyn om die papieren zelfs Ie lieo te k li l u Overigens verwees Camphausen naar de verfclaralsen vroeger reeds door de Begeering in deze zaak irfgelegd De opposiiie hield ook na deze welwilleuk verklariiig van de Begeeriug vol en beweerde dot deze het recht niet had om het vermogen van Kouing Georg in beslag te nemen De discussie li niet af en werd den volgenden dag voortgezet xiien is het voorstel der FortschrittspartiJ verworpen i alleen de clericalCn en Polen stemden voor Evenap keurden ook sommige natiooaalIiberalen de houdiag der regeering af zonder tegen haar te willed stemme dit oogeiiblik Bismarck wordt omstreeks deu 15en dezer telierlijn verwacht men hoopt dan ets meer te hooren van lijn groote hervormiiigsplanMi Qe Paus heeft aan den rdiuaal Peoci een pak papieren ter hand gesteld a t den last den inhoud geheim te houden ei de sHnken aan den nieuwen Paus over te geven daar z van invloed zullen sijn op zijn houding BINNEICLAND X GOUDA 8 Ped ber 1877 Woensdag 12 December k zal eene vergadering worden gehouden van de Di ling olub Als spreker zal daarin optreden de beer F N Miuujir die iletsoverVolksv makeu zal mededeeleii Zooals ome lezers welen iieeft Woensdagavond 12 Dec in het lokaal wNut ep Vermaak een concert plaats te geveu door de beyreu Koolhaas Aarinksen viool MryraoB violouoel en van Groningen piaDo Daar d t vimd een avond vaa genot belooft te zallen wonien restigen wq de aagdaoht van onze stadgeuooten op deze uitvoering Men meldt ons uit Deveuter dat boveiigeuoeoide heeren met groot succes aldaar opgetreden zyn Wy twijfelen dan ook niet of het publiek znl door een druk bezoek den oottcertgeven looiieu dat men te Gouda gaarue iets goed hoort De iuteekeulysten cireuleeren Door den Baad der gemeente Moordrecht is eeu adres van adhaesie ingezonden op het bekende adres van de vereeniging van Bui emeaaters en Secretarissen in Zuid Holland Door den gciDceafetaad te Moordrecht is benoemd tot hulponderwijzeres mej M N Kok te Oudewater Tot lid van den raad der gemeente Zevenhuizen is gekozen de heer A Ban ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer G Berkouwer H K H de prinses von Wied gabaren prinses der Nederlanden is gisterenochtend op haar kasteel te Neuwied van een zoon bevallen Van 30 November tot op heden z jn te Ammerstol aan den afsUg verkocht 95 winterzalmen wegende 18 SS halve kilo s prijs per half kilo ƒ 0 90 i ƒ 1 00 Het nu en dan wassende water heeft de vangst aanmerkelijk doen vermindereu De ontwerp kieatabel zal voor Znid Holland den volgenden invloed hebben Het district Ltide telt 92 749 zielen verkrijgt tan Oo da Zevenhuizen eu Nieuwkoop ataat aan Haarlemmermeer Nieuwveen eu aan Oouda Zwanimerdom Aarlanderveen en Alpheu af en wordt 87 694 zielen Qouda telt 94 61S zielen krijgt van leitli de bovengenoemde gemeenten eu van Rotterdam Bergsohenhoek geeft aan Leiden Zevenhoven en Nieuwkoop aan Haarlemmermeer Wdnis en Mijdrecht aan ütrecit Kamerik Kockengeu en Harmeien en aan Hiletrmm Vinkeveen en wordt 87 336 zielen Dr t telt 102 028 zielen krijgt van Oratenhag Bijswqk en Loosduinen en van Selterdam Hillegersberg staat daarentegen Schiedam aan Roiterdam af en bljjft 88 338 zielen Rotterdam telt 160 402 zielen krijgt van Delft Schiedam staat HiUegersberg oon Dt ft en Berg scheuhoek aan Gouda af en wordt zoodoende 178 465 zielen Brulle telt 47 307 zielen geeft aan Dordrecht Piershil en Goudswaard en blijft 45 443 zielen Oraeenhage telt 109 517 zielen geeft aan Delft Bijswijk en Loosduinen en blijft 104 095 zielen Dorireeil telt 96 071 zielen krijgt van Sriell Piershil en Goudswaard geeft aan Oorinchem Wijngaarden Oud Alblas Bleskensgraaf Lekterland Streefkerk Molenaarsgraaf en Brandwijk en blijft 89 891 zielen Gorinckem telt 91 814 zielen krijgt van DeribmiU de bovengenoemde gemeenten eu van VlrecM Hou ten maar staat ter vorming van iel dulriet Znenbergen af de gemeenten Dnssen c a Meeuwen c a Drongelen Capelle en Besoyen aan t Heriogenboteh Hedikhnizen en Herp aan Tiel Hoaften en blijft 90 054 zielen De Staatteeurant bevat het verslag van den minister van biunenlandsche zaken aan den koning betreffende den afloop van de lichting der nationale militie van 1877 Het bedrag dier lichting was dp llOUOmaa vastgesteld woarvau 600 voor de dienst ter zee Zoo bij de militie te land als bij de leemilitie t u 10876 man ingelijfd er ontbrejcen dus 122 ten gevolge vsn gebrek aan beschikbare loteliogen ia73 gemeenfeu waaronder Amsterdam met een tiakort van 10 loteliogen op een aandeel in de lichting van 720 bij een getal ingeschrevenen van 2092 Het tekort op de lictating bedroeg iu 1873 125 op 31190 ia 1874 154 op 30708 in 1875 136 op 30710 en in 1876 192 op 31609 ingeschrevenen Het aantal lotelingen dat zich voor de dienst ter zee aanbood overtrof wedsrom dat van vorge jaren en steeg ia 1877 tot het aanzienlgk cijfer vaa 2141 Het getal ingelijfde plaatsvervangers bij de Ucfattng véa 1877 bedraagt 1626 dus ruim een aevende deel van ket aantal afgeleverde miuuehappen Van de bevoegdheid tot het stellen van plaatsvervangers is in 1877 minder ruim gebruik gemaakt don in elk der vier voorafgaaude jaren Het getal voor de lichting van 1877 opgetreden nommerverwisselaars bedraagt 580 het gemiddeld bedrag van de vier laatste jaren Het getal opgetreden pldatavervangers en nommerverwisselaars te zamen bedraagt 2205 1 6 altoo van het geheele bedrag der lichting Het aantal toegekende vrijstellingen wegens gemis van de gevorderde lengte dat in de vier voorafgaande jaren steeds afuemenil was is bij de lichting van 1876 vergeleken weder iets vermeerderd en bedraagt 1877 1441 Was de vrijstelling wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken in de vier voorlaatste jaren steeds klimmend bij de lichting van 1876 vergeleken heeft zij in 1877 hoegenaamd geen verschil opgeleverd In laatstgenoemd jaar werden 2676 lotelingen als zoodanig vrijgeateld Bij de drie laatst Voorafgaande jaren vergeleken is er ten aanzien van de vrijstelling als eenige wettige zoon toenemende vermindering waar te nemen Aan 4369 lotelingen is in 1877 vrijstelling als zoodanig toegekend Dat echter onder deze lotelingen zich niet weinigen tullen hebben bevonden die ook andere redenen van vrijstelling hadden kunnen doen gelden ie met zekerheid aan te nemen Het aantal toegekende vrijstellingen wegens eigen militaire dienst of die van broeders is in de laatste jaren sterk toegenomen en in 1877 tot 9698 gestegen Het algemeen bedrag der om verschillende redenen vrijgestelde lotelingen met bijvoeging der nitgeslotenen en der tusscbentijds overledenen was voor de lichting van bet loopende jaar 18239 Aan 77 militiepliohtigen der lichting van 1877 is ontheffing van de werkelijke dienst als geestel ken en bediensren van de godsdienst bq de kerkgenootschappen of als studenten in de godgeleerdheid verleend Staten GeneraaL Eibsti Kamib Zitting van 6 Deo 1877 In deze zitting werd medegedeeld dat tot voortitter der afdeeliugen gekozen zijn de heeren van Eysinga van Bhemen van Swinderen en van Twiat Naar aanleiding eene gevoerde disousis werd bet onderzoek der staatsbegrootiug eu vau het ontwerp hoHdcnde roenieaiagea ontnnt het ministeris