Goudsche Courant, zondag 9 december 1877

ran wakntaat ia de aAl gca vooreciat uii eateld I u lal de l d our dit ouderxoek bepaald vordcu Maaudag tea 1 uur cal de beaoeniiag ran eeu coniiuita gnffici plaala bcbl eD Staten Generaal Tveede Kaheb Zittingen Tau 6 ui 7 Dec 1877 lu de uttirig vau Doudcidag is behandeld het ontwerp haudtudt Tuarririiiiij ii omtrent het miuisterie vaQ waterstaat eua De vorm eu de laak zelve n erdeu brstiideu ea verdedigd De iniuitter Kappryue bo taoji de de noodzakelgkbeid der splitsiiig ook in het fllf L meea beluiig Het outwerp werd aaü enoineu mpt G7 tepen 2 atemuieu Daariia is de beraadslagiug over het boofdatulc biuuealaudwhe laken aaaf eTaugen Bij de idgemeene beachouwingen vroegi de heer van Wasseuaer Citwijok of de minister spoedig eene wet op liet lager nnderwya daebt iu te dienen De minister gaf een toezegging cukel verklaarde hg dat hg bq de ludieniag alleen ua ir eigen overtuiging tua te veik gaaa Dt dlseBasieu over de ouderdeeleu ia aangcvftugca Ia de zitting van giatcien is besluiten de kieatabel in de sectiSn te onderzoeken daar de regeering Of ene spoedige behandeling prgf stelt Bg de vaoitietting der beraadali ageu over het hoofdBluk biuneulaudsche zaken gaf bet hooger onderwqs aanleiding tot velerlei opmerkiagen De aitvociing der w t bet booger onderwas tea aanuea vaa hel leerplan der awaaia en de regeling der examens werden beaprokea De mituater Kappe ne verklaarde datt ene heraiwaag vau het leerplan der gymnasia uoojltg w desaaoda aot giiging der wet op het hoogër aaderwga vf dit punt Voorts betoogde h dit met becadigdbiad piuüessaren moesten warden aangesteld £ ea ro 4 aantal as noch iu het Enaneieed belang noch i dat der wetenschap Bij bet middelbaar onderwgs klaagde de beer Sehagen van LeeawfU over achterstetliug der Indische lostelUug te b jfl h j die van I ejdea De heer van der Kaa verdedigde leiden De minister verklaarde bet Toomemea e hebbeo Tolkomen oopartgdig te i a In de waehtJtamer 3e k1 ran bet statiea raa dea llollandsehen spoorweg te Leiden werd eer istcr arond ren man betrapt die bezig was de geldUde van het bn5et te ledigen Men had medelgden met dea man n liet bem leopea doeh die goedheid beloaude bij me eea pakje ran het bestelbureau aude te aemen Men heaierkte evenwel ook dezen diefstal eu waa ijitmaal loo vrjj dea dader aan de politie over te leveren Donderdag stond roor bet hof te licea warden terecht J v X oad 34 jareu winkelier laatstelijk wanende te Wolvega Uiaas te N oordwc e ter xaLe dat bf eea pa twissel re veranderd bad door de daarin aitgedrakte som met eea me e att te Bchrapaen ea er eeue andere som ia te sehrijvem I e mau beweert het ait aardigbüd gedaan te hebben tnaar het bedrag sloot juist met eene som waarvoor hij aangesproken werd door eeae kreditear en het ralsehe stuk berood zich bij meerdere re ua die hij deu boekhoader van z n kKditear voorhield zoodat bet door dexen tnaaohen die rFrlwhtlieade re aa wnd gevandea De behandeüag dtxer zaak woedt roortgiecet Kraditeaa een ronnis door de arroadiaaoBeBtaTcen naiik te Zierikzee eergiateren ge esea ia eeae bnjtengewone eorreotioaeele tereebttitting werd eea landboBwei ait bet laad van XhoieB mdat hij geweigenl had voor dea rediter eaiamissaris getaigeuis dei waarheid af te leggen ia arrest gebracht naar bet hais van arrest te Zicnkzee met bist dtt hg daar lal wiHden gehoadcn tot hg van lijn veistoktbeid lai tqn genemi De oun veridaarde o a int rdle orertaigiag dat kg róor een paar jaar betoavod was geweeac doch sattixiTerd waa gewordea daoi het diiaiun raa koffie ergens gekocht bg eea taorerdokter wiena naam en wooiqilaata hg tegen zijn beter weten ia verklaarde niet laeei te kesaes obehoos hg er peraoonlgk vaa gewca st aa dexe wonder koffie waarbi de IloU nn jr pUk ea Giaibora s ataagiost maar tlfiiiighetifa zqn te haka Aaa de aoofdx raa bet Zeeawi eOaad K Bereiiaad i0 ooder andere de noKcnaamde Tootikpoldei De tocataad raa deun fMa u tesgert r t dea daaiia imtMUam dfk ül t jdena bet laatate iiTB wedei raa zeer bedeakdqkea aard Dr va heeft den dgk over eene lengte van 300 Beter aangetast ca ia hoewel slechts op éej pout lot uïh i mtna uit dea bniteidimindi ingedrongen D ea aaehl woedt gewerkt om het bedreigde port votdoeade baaanwaéiU ie venteritni terw l da ooderfairadadK ssabiiliiliBg ran eea iulatrgdiik bat orrtkaleB aa dea bcaebadigdea Heedijk jm rrrds baalt fésats f 4ad ra aaagear nea is door t n heer Botjer t oct fjy Bi aM voor dr m m r u 7 ft oaugeiufu bg hctigea uoonluoatcnwiud rn boogen vratentaiid het gevaar uog aligd even dringend ia De oeverafneming van genoemden vrqen polder gieuzende aan den oaiamiteuiea Viiepolder heeft geilurende de laatste jaren i n rrrontrastendeu voortgang gimaakt Dit is eveneens hut geval met amleie polders welke hier aan den Uoompot gelegen iiju De Toorupoldvf wordt nfi bèwooud door minstens een vijtugtal huisgetiuueu Kadat dezer dagen door eeu leveraaeier te Breda aaa de Ladetten eeue prgs ïruut waa gecouden waarbg bg not bene iiau iiiiuderjurige jongtUugeu de gelegenheid aanbood om op krediet groote uitgareu bg hem te kuuuea doen eu als ouvermgdelgk gevolg daarvan schuldeu te maken bwfl de liouverueur der Kou Uil Akademie bg order aaa de kadetten dea toegaug tot het huis het magazgn of den wiufcei van den bewosten lereraueier tea sireugsie rerbodcu terwgl ieder kadet ran ieu suverhoopt mnebt outdekt worden dat hg bg diea lereraueier bestrlUngeu doet ernstig lat wordeb gestraft Snd a Aan de praktische ambaebtasehool te Grouingen wordt thana roor rekeaiug van het Geoootaehap van Kgverheid gevea Jgd te Onderdeodam een model op rig groote aehaal rervaaidigd van eene boerdergmet schaar oia op de aaustaaade wereldtentoonstelling te Parijs geëxposeerd te worden Tot model is gekozen de boerderg van den beer Geertaema te Zuidbroek den welbekeaden wetensdappelijken landbouwer Af S a De oadheid bad bare tempeii de iddeaeeuwen ban domkerken de reaaissaaee hare kaateelen hetajnbool der boawknnde ia thans zegt bet imnd iet Debat de kazerne Die opmerking geldt meer biionder roor Faqja waar maa Aaaa aiat Blader dan aaht en twiai kazernen beeft Zg kaanea te camea 50 000 maa baitreatea De eenie kazernen werden geboavd op iaat ran Lodewgk XIV ia 1G92 te Patqs en warea bestemd roor de Frausche garde ea de Zwitsers wat rolgeos dea geaehiedschrgre Dangereaa eeue groote verliehting was voor de ingezetenen In 1718 geUste een kouinldgk bevel bet boawea vaa kazernen iu de vaomaaaiste steden van Frankrgk ViSdr het laatst der erentieade eeaw worden de soldaten gehuisvest bij bnrgers die zg niet att d even goed bejegenden Zg woonden bg zestallen iu huizen die dikwgUde noodi je ruimte voarben miattu Een Frauschmsn heeft een patect geaomeu roor eene aitriuding die indien zg aan de verwaelitiag beautwoordt eeu geheele revolutie lu de ietterzettergeu zal teweegbrengen Het geidt hier om de looden letters te v vangeu door bardglas De proeven moeten zeer goed hebben voldaan Volgeaa oe verzekering raa dea fateikant zgu de glazen letten eren scherp als de toodea eo kannen in dezelfde raatrgzea gegotea ordea Zg hebben bet voordeel dat zg door de cilinders der persen niet plat warden ca dat zg bg veel grooter daarzaamheid minder ia prgs z n bovtudiea hebben zg niet te Igden vaa de groote hitte waaiaaa de letten bij stereotrpie bkxKstaao ea vaar des etter if n xg sekadelooa u de brbandeting Inhoud van Cebes LAJTDBOL W ra VEETEELT Die onaf uldige jacktwet Vbjc b ter Ben pleidooi voor lüt Darhamvee fvervojg Maatschappij tot landontgianing te Apeldoorn Üe vraagpunten bg onze UadhaMkaBuij e euL ressea De mestvaalt door Beiaden Caapiaeitc za idvilg door B E t Z Verlag taa dea Miniau r raa Biaacnlindsefaj Zaken betrefuule de proefaeiaiiigen op door zeewater overstraaoufe laufea door prof Adotf Hajer direetear raa bet Proefstauoa drr K criaodboowacbod rerridg Vraagbaa BEHICHT GüMENGDE BEEKHTET Ctt de pet MAKürBEBICHTES AUTEKtKNTIElf De telephonie IL Be soNproBkïlöke tetephoK m Frofesaor Betas die aüeea voor gezaag e notiek kan worden aangewend wordt Verre orertroffm door de spreektetepheae raa den Amerikaan Bdl eene ioriéhtiiig die eigenigk meer den aaaoi raa eene ontdekking dan ran cehe ntnmfinf reidicBl dan de rcflesschap Bodi geea vdidoeiid Hebt eeft doea nigaaa ever dr gioMla waarop dh rei adiigwekk id rerscb asri berast Wg laten hier ent zooreel Ibogef getrorTwe beschi ving ran dra toestel rolgen Hij m zoo groot U en beeS den ftms m mi otneelkijker nu middelmatige grootte Bg het gebruik boadt men bem in de hand eu plaatat hem naar gelang men wil spreken of hooren roor den mond of het oor Aan de breede zgde bevindt zich eene kleine opening teniauwernood zoo groot als eea kwartje aan het andere einde ran den toeatel bevinden zich twee sdiroeven waataan men twee leidingdraden bevestigt De toeatel is op ieder der beide stations tnsaehen welke men wil werken rdkomeo gelijk raa oonstrsctie eu dient zoonel om te hooien als om la sprekeu Indien aicu na de inwendige constructie onderzoekt dan bevindt men dat ouder de opening een zeer dun plaatje ran ijzerhondend blik ligt iets gitwter dan een rgksdaalder en dat is raatgeklemd tnsachea het deksel waarin lieh het gat bevindt en eea planiqe waarin zien ereneens een road gat beriudt ligt meu bet plaa op daa ziet aien eea stalea magneet die in een houten omhulsel ligt en tot aaa het smalle einde raa den toestel reikt Boren aan de zijde waar het metalen plaatje ligt bevindt zich eea Uein rolletje waarop eea ne met jde omwoelde koperdraad is opgerold Dit rolletje staat op bet boveneinde van döi magneet De beide einden van dea omwoelden koperdraad gaan naar de beide klemsahroeven aan de oaderxgde van den toestel waar zg bg goede bevestigiag met den leidingdraad iu vcrtiiuding worden gebnubt Dit alles is zonder eenige ingewikkelde oeehanisehe samenstelling vervaardigd zoodat men zonder eenig gevaar van den toestel te sullen bederven alle schroeven kaa losmaken en de geheel inwendige eonstroctie kan leeren kennen Als men het metalen plaatje weder op de openiag legt bet deksel met de gcbaorea spraëkopeniag er op set daa kaa men zeker weaeu dat het iustrameut zgu ianetica weer evengoed all vroeger zal vei nUea Deze earoadigbeid is troawens bat BMrkanardigsta ran den gnhedea toesteL Brengt laca id op iwaa stationa A zgn sg ook nnjlec raa rlkaader rerw rd dezea toestel ia rerbmdtng nset de leidiag daa is aBil tot rolkonsea werkzèaishrid gereed UJe aeemi tf bet eene statioa dcu toestel op een of twee daira afistand vau den mand en spreekt met gcwaae stem zoo duidelijk mogelijk lu de opening Iiidu ii Of bet tweede atatiou de opeaing raa dea toestd aldaar umelgk ficht aaa bet oer wordt gehoailea boort men woord roor woerd bet gts vokene ea kan zelfa de stem don Uaak ca het karakter aoa getrouw waaniemeu dat aea dea apnher gtimikkriijk beleent ids men met iqo stem bekand is Ook eea lacb of zaeht woedt daidd wiaas eaoBMa ea bf ecuige aefemng ac at het den hoorder toe dat de spreker xieh la eea aabnttg rertr k be iudt Wil mea up bet gehoorde eea autwoonl geren dan farcagt aiea bet iuatrameat vau bet oor aaa dea mond en kaa auuaddellgk gaan sprekea zoodra men zek is dat de peraoou op het aodêre station den toestel aaa het oar beeft gebracht om bet antwoord te rememeu Wat ua betreA eeae rerfclariag raa deae bewoadereaswaardige raortpbatiag der tul reor t oogeoUik moet meu zish net de rolgende toer cfiperrlakkige uiilnggiug terredea stellen Het doaae metdeu plaage raakt door wder gesproken wosrd ia triiUafpeii gelgk aau de trillingen der taobt die bM traaaelrliea raa oua ar treffeu B j dcae trilliugea kaast het pfauOe bg afwissetiag meer of minder aadetiiij de po d raa den magneet waardoor bet atagaetiaau bg ieder gehüd an eea weinig rensteckt daa wcdar aea woiaig retzwakt wordt De ileast Ifm rwaidbsiigiin raa bet magnetiame verwekken eieetriaeae sliiwiii ia de fjaa rol koperdiaad die op de pool raa daa Bagaeat ia aangebraoht Deze stroomea na woadea door de kadiag overgeplant naar bet andeae tit tiiai Daar rerwritt deze stTOOB weder lichte h u a agiii f r ia in dan magnw aldaar ea de aantrrkkiagièraeht dia deoa laatate f het metakn plaatje nitoefeat retaasaakt daaria di zelfde trillingen ais op het station waar ge mkoa wordt iu bet zuth aldaar bevindeade daat e qn ia bet leren geroepen De toestel door dea boordei aan kot oor gebracht verwekt in dieaa tMaaielvUaa dr w Mil trillingen ala ieder ia de oainiddal aab ikeid sproken woord en vandaar dat n op aemn afataad het gesprekene ereagoed rentaat dé ia de aaj boid Dit aUes jja Catea die ia ta egwaoaügh ad wm daizenden ais aiaaehéiAaar qia heacatn aa tat da rsraaaeadate ran den laatrien tqS hehoofOB Zeiw men de aadece telecast ran f a atw a ir Bmm tact rotkamen reeht een ndact rad elmurt ia y pdgk oiulenoek kon aaetaan laaat aaol riii 8a vSf vinding ran profeoaor BcUarheaaaa dat büi idailttM de Wetenschap zgn roamitgehlwld De telephone toeh van nöbasw Beisi iraapbaaiferd op de wettan der oooastiek Hel oaUal ttiBidgea ran iederea toon werd door de eran antlla aprclgibg ran eUKtriaebc atroomen a i femt abtaao mider roottgobilicht en het kim aait eea tw M oadoherig zipi dat deze tnilii ea in bet or aaa den hoocdor rolkomcn denzelfdsa itoou aoodda pMkk ala aaa hdt stataoa xaa aanrang dooi ideu mond of OBg iaatnunent was rooitgehnuiht Dooi S 1 j niuwgeejt oiidêrzoelc is het den Doileohen l 2d llelmbolii gelukt tot de wetentobap te ge kin dat de gesproken voojlen eigenaardige com Snali ea luzikale toouen ziJB waardoor het km mogil fc gewonl loor gelyksoortige combiualie lie trillingen der snaren van eeu klavier ïoodauige wijze te laten samenwerken dut zij hlder eu duidelijk de vooalen evenals onze spraok erkiuigen wedergaven Deze wetenschappelijke toenaising van bet verbaud tustobon toon eu vooaal ES echter nog geen voldoende opheldering van de beirekkiiig waarin de oonsonanteit tot dit alles staan ten ïcïolge gehad Bij de proefnemingen roet het uitspreken van lettergrepen Wgkt slechts dat ds tong het vethemelte de tandeu eu lippen het uiUtroomeu luohj bg tet uilspreken van vooaleu op zekerewiiie stremmen en dat juist die stremmingen aande vocalen het karakter geven van een lettergreep welks begin of einde een oonsonaut voorkomt Terwijl wg br bg de letter U met de tong enIft verhemclte het nitatroome der lucht verhindeMB en deze verhiiidezing eeasklaps doeu ophouden voeren wg bij de letter dezelfde operatie vanstremming en het eenskUips afbreken daarvan metde puut der tong voor in de inoii lholtp in de nabijheid der tanden uit Een derde hoofdconsooantde ft ontaUBt door de gadoten lippen die het uit traouien derlucbt verhinderen oensklap te opeueiien Allt andere oousooanten hebbeu in meer of mindere mate hetzelfde karakter als de drie genoemde De alreramingcn zijn of zachter waardoor in y p in t in i overgaat of de stremming sluü het geluid niet volkomen af ep verengt den doortocht der lucht loudat daardoor zekere rekking of sleepiug van het geluid ontataat looala ongeveer bij de consonanten a voor voor t f voor f Opk f die niet met de drie hoofdoousonanten in nauwe betrekking laan als i r heeft men de weten ohapnelgke voorwaarden Useien kennen waaronder iii door onze spraakwerktuigen kannen worden voort gebnokti In welke betakking echter eeaigs oontonsnt staat tot d trillingen rwi den toon s eenevraag die tot nog toe door de weteiiechap niet isopgelost en op de grondslagen der tot nog toe tocgeMste theoria U hare beantwoording bezwaarhjk te ïerwacbten i Van alle Bekten die dagelgka de tterflgst yermesrdet Dk i de longteoring kar da meest algemeene ia meest wanhopende voor de huiageannen Tot heden heeft dé wetenschap nog geen zekerluiddd tot herstel kanaea vinden en moest haarlaak beperken om bet Igden der teenngtieken teverlichten on t leren met de grootote zorg eenigeuiHd te verlengen t Is etn ledeif bekend dat meuden ho nllöi l wt r i armer klimaat op te toekrüomet den winter door te brengen zoo mogrlük in de nabyhcid van dennenbosschen wa v Tde uitwaseming ecu weldadigen invloed op de longen uitoefent ÖLgelukkig kannen vele zieken zich niet verplaatsen en t is Toornamtlgk tot diiulken dat wg onze woarden richten De ondervinding beeft eerst U Brussel en laterbüaa overal geleeri dat de teer die een barts tigprcilnot i van de dennen eén zeer merkwaardigenin gclakklgen invloed heefk ap de Beken die aanteeiing of broBobitia lüden Dit ia reeds genoegom de aondooht dar liAea ap dit ganeeamiddel te vealÉien Ibn maal er d i vooral op letten dat men ia het begia dw liakta dit genoetmiddel m De rriagala veritoudbeid kon ia eene bron Uit ontaaiAi Ift dathalra aataniISk tt n a om het mseita vooideel wui dit geneeomiddel te hebben zich er ran b dian t ioodr nMD aanraagt taboeotw Deta aanWoliBg ia daarom zoo nuttig omdat rele borsd den geh l onbewnst zgn van banne krodkeid eo aUAto maaaan dat k een ware rerkoidhald of Bont bfoacbitis hebben ata da taginaeltB dar Jeering reeda werkeBjk aanweag zgn teer wordt gabnrikt in den vonn van taet Vrieai daad aaa te in ee kaïaf en vnlde die metwatw 1 v¥m twaemaU per dag lAnddc gedan 4a adn tie fo rdat men hel eebjndtta Men verWg don eea weinig werkende oplossing waatrbB Sa t okMb laei venobiUind ano en ran dan tfoi fokerp onoavg mcn Tegenwooidig vindt men bg de beste apothekers onder deo ïtaom van Oo xwi fc Ouj at een oear geconcentreerde teei ikw dif u in staat stuit m onmiddeiyk op JfsgeT Wgepblik een zeer helder w ayi i jt irater u Vreiden tan njet onaaQMMMW OIBfc Ub dt ff tf thodepeUiBS van genoemde teo urln een glas water en men verkrijgt terstond eeik taiittater sie r of mindéi lat de aromatidce bettauddeelen der teer bezwangerd en v n § ringen prijs dat ew Moa van tw franca roldoende is om tieti i twiralf litn teerwatet te 1 Teidni Om deze bertidiug juist te bewctkattlligen beoft men slechts de wgze van bereiding in te zien die by elke flacon geroegd is Het is met de genoemde teerllkeur Ooudron de OnfoC dat men met den bcsteu uilslag proeren genonion heeft hi zeven bospiulen en guslhuizeii Ie Parijs idsouk Ie Brussel Weeueu eu Lissiiboii Ue heer Otifot heeft tetuns kleine kupiules er grootte van een gewone pil vervaardigd die ouder een enveloppe vau gelatiue zuiver Noorweegache teer b vatteii Deze vorm is bizouder aan te bevelen vour hen die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis moeten zijn Twee of drie teerkapsules genomen op t oogenblik dat men gaat rteii vervangen gemakkrlgk de tcerlikeur Ieder flacon van twee francs vgfug oentimei bevat zestig kapsules dit is voldoende om te bewgzeu boe goedkoop het gebruik is der kapsules de Ooudron de IJvyol Vgf lot teven en een halve cent daags VVauueer een verkoudheid verouderd is of rauneer men het effect wil bespoedigen kan men de teerkapsules gelijktijdig gebruiken met de teerlikcnr die men bg t eten en naar bed gaan inueemt Deze dubbele aanwending onulaat van het gebruik vaii afkooksels pate en siropen en dikwijls reeds gevoelt men na teerste gebruik de gezegende werking Burgerlijke Stand Qouda GEBOREV l P Admna Fraoeiui miat T Ogmtuen J O Ie Jeiiue 6 M ri Eliubclli oixien J l lufat ra M Duqoioo 7 Hiet AdnanUi ouder P A WillewH e M na Eijck OVERLEDEN 1 5 Dic E M vaa dn Hrgdea 8 d 7 J tio den Berg hui ir o E Blok 68 j T JonBebrear 8 j 8 m ONDERTKOUWD 7 Des P i fm l j a C C Bloordre tt OEBOKENi Mwia oader 0 Beakeakunp ea U Poot iDietjr oodir J Mobke es M Wallen OV KRI EUEN 1 J eob de kne t 1 J Aalkert AlpkeDiar 18 m no GEHUWD A Sproil 3S J en A de Bmyn 23 J A DVERTE NTIËM Berallen van eeu Zoon D SAMSOM Kmut Goudo 6 Dec 1877 Voor de vele bewijzen van deelneming zoowel binnesi als btiiten deze Stad ondervpnden wegens het overlijden van onze Geliefde Ouder mi Behuwd Ouder den WelEdelen Heer ADRIANÜS KORTLANDT Pz en Mevrouwde weduwe ALIDA KORTLANDT Maï Cüs betuigen wiJ onzen harteiyken dank J M KORTLANDT A KORTLAND T vak Lekqwem Voor de menigvuldige bewgien van deelneming zoowel van buiten al binnen deze Stad ontvangen by het overiyden van onze Geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejufviouw de weduwe BLOÏID Kohpkiis geboren VtiHX betuigen wö bü deze ook nwnens de Familie onzen qpie ten 4a ik P S TAN DKE STAAL A VAN Dï STAAL Blobp Gouda 8 Dec 1877 De padergeteekende verklaart dat hy nieta ten nadeele van M H STARING huisvrouw van D A SMITS weet te zeggen en haar beschouwt all ene iatsoenljke vrouw W MAREB ZOi DAG a s weer 7 J ORTEETTEN 4 J GBVftAA DtE dool MO fttvwalük Jpngi e 9di die zgne berigiieaen nlteushuish Opjfpven franco aan het Bureau dez Cour t onder letters T W Loliaal a en Vcmaak Gouila EÜMMÜM SOIIIBB Woensdag 12 December s avonds 8 uur door de Heeren J K JU Koolhaas Aartnh aen Viool Ji W Metjvoos Violoncel en S van Groningen Piano PROGRAMMA Trio üdur Beethoven Andante voor Viool MendeUaohn Phantasiestflcke Trio Schumann i Solo voor Piano l poTka 1 e Phantasiestaek No 2 van Groningen 5 Noveiletten Trio Nvil Gade De inteekenlgsten liggen na de circnlatia op de dri Sociëteiten Pqjs hfl intepkening ƒ 0 99 HET COMITÉ KediisrlaQdsch ProtcstaQt ftboDd MdeeÜDg Gouda en Omstreken 1 in bet Locaal cNüt ïn VerMaIK op de Oosthaven alhier op MAANDAG 10 DBOBMBBB a 8 des avonds te 7 ure prede Speker Ds HAGEN te Leiden Onderweqi Db KEBK s Vrge Toegang voor de Leden met twee Hoisgenooten Entree voor Niet Leden O 50 perpersotjn imm i tjtd Nw B tuur nl Set retari Afslag De BOVWMANSWOyiyQ met ruim ll ïl TFjBJ en HOOILAND aan het Jaagpad onder Gouda en Waddingteetn is DONDERDAG U in bod gejiragt als volgt perc 1 op 6050 2 op 2300 3 op ÖÖOO 4 op ƒ 4800 5 op 8650 6 op ƒ 2550 op 1750 8 op 6000 te zamen 32700 De AFSLAG zal plaats hebben op DON DERDAG 13 DECEMBER 1877 des middagrten tvaalf ure precies in Hot Schaakbord te Gouda ten oterstaan van Notari Ma KIST aldaar Openbare Verhuringr voor één jaar op DONDERDAG 20 DECEMBER 1877 vooJtp ten Elf ure in het KofBjhuia HaKUOme aan de Markt te Gouda van Zestien perceelen uitstekend goed in de nabijheid vap tóngv rt tü den BÜR poorweg in den ZOdpfaiipohlir t et dej Ji l0 WejM vBt 3 P5Wi V ffo i Hectares 6o Are en 13 percecbn tegenover de Hq e Weide gjOefW i d g ootoap eer of LA T nJt ni roffiS Alles oorepda aa Ie Ent i J A v n Aanvalig ho ï 1 Jan pde 1 Nqv 1878 9to van hnurbe ah nff 1 October 1878 pe pwwx fcw ri M geSO li r l9ji 4ji n tep Kwïtore an N Jis M KÊT H W ii Yf ¥ Toorwaarden ter