Goudsche Courant, zondag 9 december 1877

iZOIsTID CS 9 IDECE3i dIBEI 1877 Met weinig moeite is menl sclitJDbaar 10 Jaren jonger Men moet daarvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken met het EAU CHROMATI j QUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelgk de oorspronkel ke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag te bekomen tegen blanwe postzegels postwissel of remboius bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein Regts I No 32 Amsterdam VERSCn rOOniIANJiEN APPELBüLLEN BOTEBLETTERS KATTENTONGEN DIVERS KLEIN GEBAK 1 W N Raaijmaakers Haven De winkel is Zondag den ge1 heelen dag geopend COKES lijdelijk 40 ceiil per Hectoliter aan de GASFABRIEK alhier PHOTOGEAFE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij HE D1UK LAMME TURFMARKT H 92 Genezing van Heesclilieid 1 door middel van den zoo gunstig bekendeïi Rijnlandschen druiven borsthonig van W H ZICKENHEIMER te Mawz Nijmegen 20 Mei 1876 WelEdele HeerI Ik moet TJ bij dezen uy nen hartelijken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts tene flesch Borsthonig gebruikte ik en ben daardoor I van eene langdurige beeschheid genezen Met dankbaarheid verblijf ik TJEd dienaar J HENDRIKS I MJNLANDSCHE DRUIVEN BOKST HONIG I alleen echt verkrijgbaar in flacons 1 a 1 2 in flacons fl 1 en in flacons a 66 cent voorzien van capsuled met neveastaand fabrieketempel te Te Goudfl bö F H A Wolff Boskoop bn A J van Twout Haastrecht b J D den Hartog Oudewater hfl F Jonker Idenburg GOTOA BKÜK VAM A BeIHKIUN Koperslager en Loodgieter LAI GE TIE DEWEG heeft op nieaw ontvangen eene Fraaie Collectie TAFEL en HANGLAMPEN dezelfde Lampen ook ingericht volgens ELOOS VEIUGHEIDS SYSTEEM alsmede eene Sorteering NAAIMACHINES Systeem SINGER HOWE en GROVE en BAKKER SAZONIA EAlTBUAGniNES 70011 3S OUIM met 5 jarige Gaarantie W ens het vergevorderde Saisoen van de nog voorradig zgnde WINTER MODEARTIKELEN bestaande in Castoren en Stroohoeden Vormen Bloemen Veeren enz enz tegen veel verminderde prijzen M E MOI ASCIl Markt A 89 NATIONALE MILITIE PLAATSTEmNBM KÜUUEmmSSELIE Breda Ridderkerk Be ondeigeteekenden P W DE JOKC en J DE iOVG kantoor houdende te BRSDJ en RlDDBHKSRf maken bij deze bekend dat zij met elkander eene Maatschap of Vennootschap hebhen nangtgsan tot het voor gemeene rekening uitoefenen eener Ziwkwaariieilllll ri betreffende het kveren en steUen tm PLAATSVERVANGERS en NVIIHERVERWISSELAARS voor den 4ienst der Nationale militie welke rennootuchap is grevestifl te BreOa en Ridderkerk en binnen bet relieele Rijk zal worden uitgeoefend Zy bevelen zidi by deie beleefdelijk aan bij Ouders en Voogden tot het bezorgen van PLAATSVERVANCiEBS en NUH1ERV£RWI SELIARS voor den dienst der Nationale Militie en hopen oh hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wylen hun Vader de heer JAN DE JONG en de eerat Midcrteekenda reeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genietei By het sluiten der Contracten verbinden zy zich tot het volgende Dat de Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht worden bemoeijelykt zoadat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art 61 der wet van 19 Augustus 1861 StaatMad N 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zy ook tevens den opvolgei jien Broedertan diea LoteUng vrywaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de art 49 en 60 dier wet geene vry atolling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een ezln Van drie Broeders door het sluiten van ién Contract VQor alles irevrijwaard zUn Eelaoghebbenden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te on deThandelen worden nitgenoodigd zich mti ranco blieven te adresaeeren met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken Geen contracten wordm gwloten als met de ondergeteekenden of wel met hnnne zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda DIRK db BRUYN te 2 ii6i idam TBÜiiJS VAS WINGERDEN te Hendrik Ido Ambacht en J E F de LOOU te Oudihoorn P W J DE mvi HIDDBaKEBK D e mlm 1877 jj s Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen znllen tegenwoordig zöb MAANDAG te Gorinchem in het Koffijhnis De Beurs c fcg den Ueer Bresskb DINSDAG te Rotterdam in bet Eoffijhnia Calé du Commerce bg den Beer ScHnpoBS DONDERDAe t Oonda in het Hotel 0e Zalm VRIJDAG teDordrecht inhet tNeêrlandsch Koffijhnis hg den Heer Zahn mm BOBDfiAuz mmm wijnen Alle soorten van B O R B E A U X en andere W IJ N E N b M PEETERS Jz y te Gouda BiaÉader wordt aanberalon do gereputeerde BOROBaüXWUN vati f 28 per Anker met aooiJn8 Steeds belegen voorradig Ook bij proefiSessoben kwart en half ankers Frijsoouranten worden gratis en anko verzonden Alles wor J t ft ooko huis geleverd TWEE JONSELIEDEI van goede getuigen voorzien 22 jaar oud en dagelijks eenige uren ter beschikking hebbende wenschen deze vervtdd te zien met SCHRIJFWERK of iets dergelijks desverkiezende kunnen zg bet ook aan huis verrichten Adres Bnrean dezer Courant In een WINKELZAAK kan een fatsoenlek BUSSEMOiSLINO kunnende SCHRIJVEN en REKENEN terstond geplaatst worden Briefjes eigenhandig geschreven worden ingewacht onder Letter Y aan het advertentie bni au van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier Openbare Verkooping op MAANDAG 10 DECEMBER 1877 voorm ten 11 ure in het Koffijhnis iHakhonie te Gouda van 1 een groot sterk HUIS bestaande uit BENEDENHÜI8 met WINKEL en vrgopgang hebbend BOVENHUIS alles met onderscheiden Kamers net behai en en geverfd en velerlei gemakken aan de GouwewgkC n 67 en 67a te Gouda op den hoek van de Turfmarkt Verhuurd voor 42 5 per jaar 2 een WINKEL en WOONHUIS thans dienende als LOGEMENT in den Langen Orgenendaal wflk I n 97 te Gouda Verhuurd bij de week voor 2 50 3 Een groot WINKELHUIS met vni opgafg hebbend BOVENHUIS aMi4 i7oMenzang wgk M n 112 te Gouda op den hoek van dea Robaarstaeg Verhaard bgde week voor f 4 4 6 en 8 D8IB WOOMHÜIZBN in da Robaarsteeg M n 107 108 en 79 en een in eene poort aan den Vogelenzang wgk M n 45 te Gouda allen bg de week verhuurd 7 Een in 1876 bjjna geheel nieuw gebouwd PAKHUIS of WAGENHÜIS met STAJU LING in de Kappenaarsteeg wijk O n 29 te Gouda Te aanvaarden I Febmarg e k Breeder bg Biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Vertrouwen kan een deke alleen in mik een Ueneeswyze stellen die evenals dr Aibt s Nataurgeueesvyze feitelyk getoond heed goed te zyn Dat door deze Qeneeswyie buitenge woon gunstige lelfs verbazingwekkende Oenezingen worden verkregen blykt uit ifi In het rgk geïllustreerde werk Dr Airy s Natuurgeneeswyze a ednikte talrijke echte getulfscbrlftea volgens welke zelfe die zieken nog genezen werden voor wie hulp niet meer mogelyk scheen Elke zieke mag dUs zyn toevlucht tot deze beproefde Geneeswijze met te meer vertrouwen nemen daar de leiding der genezing wanneer dit verlangd wordt aan düirvoor opzettehjk aangestelde practische geneeskeeeen wordt toevertrouwd Nadere inlichtingen daaromtrent vindt men io het 600 bladzyden dikke boek Dr Biiy s Natuuigeneeswyze prijs ESN Gulden bij bijna alle boekhandelaren door het geheeje rijk te ontbieden alsmede door Biehter Boekhandel te Kotterdam die het boek op aanvrage en franco toezending van 20 postzegels 2 6 cents dadelijk franco venendt m AD7EBTENTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitffever dezer Courant A BIONKMAN worden MIEADTEBTENTM zoowel in Binnen als Buitenlandsdie Couranten ten spoedigste geplaatst Gooda Pruk van A Brinkman Advertentiên Voor Dames 1 het fraagste werkzaamste en billgkste 1 W Rersmlsgeschenk ig VlTronx g naaltafel scharen en ètul zakengamltuuT uit Solinger zilverttaal silversteel inhoudende toesnyd nagel stik en knoopgatschaar met stelschroe tyn tommesje naalden I koker boorstift handschoenknooper en I Z haklnguaalden Frys dezer garnituur in een fraai étui 4 golden Onontbeerlijk vooriedere naaitaiel DuurI zaarm onversly telyk in het aanhoudendste gebruik Quarantie voor de voortreffelijkheid door eventaele franco terugneming I De toezending wordt uitgevoerd tegen postI voorschot ten einde oiii itandlghtdfn te verI mijden Jozef Vlvroux iu Mstastricht 2 P VAN DER WANT G C ZOONJ i ZOUT KAAS BIER en COMMISSIEHANDEL Kantoor en Pakhuis I NONNENWATER O 2 ROOSËBUOSl k Cl ZÜIDBLAAK 70 ROTTERDAM Bronzes d Art et d Ameublement PENDULES PORCELAI NES CRIS TAUX Lustres et Suspensions óGaz et èi Pétrole FAYENCESetTERKES GIJITE8 ARTISTKtlJES ARTICLES DE FANTM IE NOUVEAUTÉS ETC NniONXLE BELOONme Van fr i6 600 GriHjt GOUDEN DAIUE ECHTE Venterhend tpijivtrterend koorltverdrijvend OUl wi n ioiideud elikster bevat alle hoe danlgheiien der 5 verschillende kinasoorten vereenigd het Is leer aange naam en wordt leer door de geneeshccrcn aanbevolen tegen Dloedsgebrek gebrek aan ftrochfeii ziekelijke bleekheid aandoeningen an de ma ag blo edarmoéd ocoolffen an het irï I dsnda koorteen lan £ ê i Ct s L m I gztme heralelling enz dZ Z Cgyt OEDEPOHEEaD Depot te Oouda bij ZELDEHAIJK Apotheker j mm mm Dubbele Buurt B No 6 J H Schmidt iFabriliant in PARAPLUIËS beveelt zich aan tot het leveren maken en repareeren van alle soorten van PARAPLUIE8 PARASOLS BNTOÜSCAS en wat verder tot het vak behoort I GoüDA 4 December 1877 J H KIEBERT imT coiii A Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatate vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VEHGROOTINGEN listen Passepartouts enz I Universeei Zflivcringszottt Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkuialen zuur bralang harticater enz is thans echt verkr gbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pal es ïi 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda hg J H BOERü Apotheker en te Boskoop bn A J VAN TWOUT Anatlieriii Mondwater iu flacons tegen fl 1 75 en fl 120 en 60 et van Dr J G POPP k k Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oostenrijk te Weenen is hat voortreffelijkste middel tegen rhumatische tandpijn bij ontsteking zwellen en zweren van het tandvleesch het lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanI den weder vast door versierking van het tandvleesch en daar het van alle schadelijke stoffen reinigt geeft het deu mond een aangcnamen frisschen reuk terwijl het den onaangenamen reud weldra doet verdwijndn I Dr Popp saromatiscIieTandzeep Zij maakt de Tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt deu mond friaeh Het stuk kost 40 Cts en is toereikend voor een half jaar Dr Popp s Anatlierln Tandpasta tot reiniging versterking en behoud der tanden tot verwijdering van een onaangenamen reuk en van kalk Dr Popp s Plantaardig Tandpoeder I reinigt de tanden verdrijft de zoo lastige kalk en maakt het glazuur steeds helderder en fijner Dr Popp s TandplombeerseL waarmede men zelf holle tanden kan vullen Waar sch u wmg Alle besfaande naraaaksels van AnatheriuMondwater zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publiek berekend en hebbeu zeer veel schade ten gevolge gehad of hebben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aakoop van zulke naraaaksels I Dr J Q Popp I k k Hof Tandart en Uitv nder der Ana herin Prepa raten te Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123i te Rotterdam bij f E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn £ Co blauwe poroeleinwinkul te s Hage bij J L E Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta G j te Leiden bü E Noordijk te Utrecht by P Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Uloth k Ot apothek te Oudewater bij T 3 van Vreumingent te Schoonhoven bü A Wolt M