Goudsche Courant, woensdag 12 december 1877

1877 N 2074 I VVoeusdag 12 Der niber y GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Oinslreken f jfiS BËGROOTINGS DISCUSSIËN De diacnssiën over de Staatsbegrooting in de afgeloopen week geopend zullen waarschgnIgk niet zooveel nationalen tijd vorderen als in vorige jaren Yjjf hoofdstukken zijn toch reeds aangenomen en bovendien heeft men nog tyd gevonden om ook de splitsing van het Departement van Binnenlaadsche zuen te beooraeelen en met overgroote meerderheid goed te kearen De zitting van Dinsdag was gewgd aan de algetneene beschouwingen Is het de gewoonte dat daarbij het geheele staatsbeleid tér sprake komt was het nu te verwachten dat de wording van het minis erie zou behandeld worden niets van dit alles overtuigd dat de tgd tot uitvoerige discussiën ontbreekt daaraan bovendien herinnerd door het voorstel van den voorzitter om ook des Zaterdags en des Maandag zitting te honden was men zeer spaarzaam Achtten eenige leden van het centrum de nieuwe part die ons aan het Duitsche parlement herinnert het noodig dit ministerie vriendelqk tegen te komen moeat den afgevaardigde van Delft de verklaring van het harte dat de tijd der conservatieven voorbij was eii het tegenwoordige ministerie het eenige mogelyke was de heer De Jonge de afgevaardigde Tan Middelburg achtte het oogenblik gunstig om de zaak der beteugeling van het drankgebmik dringend bjj de tegenwoordige regeering aan te bevelen De taak na het ministerielwas dus eer gemakkelgk met de meeste welwillendheid ontviin § eu al was nu en dan ook een druppel alsem in ie vriendschapsbetuigingeu kon het antwoord wel niet anders dan hoogst welwillend zgn Opmerking verdient nog dat memand der tegenwoordige ministerieele party het woord voerde De heer van de Putte evenwel had nog een afrekening met den heer Wintgensen f ebmikte nu die algemeene beschouwingen om ie rekening af te sluiten Zijn regeeringsbeleid en de houding der oppositie in zake Atchin was het onderwerp eener redevoering die zeker met onverdeelde belangstelling zal zgn aangeboord al ging die ook eenigszins buiten het kader der werkzaamheden Met scherpte werd de houding der Atchiu oppositie geschilderd die dön vgand de moreele wapenen verschafte en de regeering ernstige moeielgkheden berokkend heeft het is na aan die oppositie d woorden van den ond minister te weerleggen waarschgnlgk zal daarvoor de behandeling van koloniën een geschikte gelegenheid aanbieden indieu men ten minste Ie rekening liever niet voor goed afgesloten houdt Met de aanneming van hoofdstuk I met algemeene stemmen werden de algemeene beschouwingen gesloten De zitting van Woensdag was ook zeer vruchtbaar Nadat hoofdstuk II mede met algemeene stemmen was aangenomen was dat na eenige discussie ook met hoofdstuk III het Kf vBl By die discussie kwam hot gebeurde bg de Egyptische internationale rechtbanken ter sprake waar een Nederlander het slachtoffer is geworden van de Oostersche despotie die wel recht wil voor onderdanen maar de vonnissen die tegen den despoot zelven geslagen iflii voor geen uitvoering vatbaar acht Ook het ondersteunen der vertoogen tegen de zoogenaamde Turksohe gruwelen vond afkeuring De regeering heeft een nota gericht aan ééne mogendheid om aan vermeende gruwelgke handelingen een einde te mak n terwgl de andere oorlogv erende mogendheid van hetzelfde beschuldigd werd Zoo iets achtte meu hoogst partfldig Hoofdstuk IV lukte meer discussie uit De uitvoering der aangenomen rechterlyke organisatie de regeling van het notariaat de Limbnrgsche prooessiën ds regeling der bedelarg de wetgeving tegen vervalsching van levensmiddelen en tegen dronkenschap werden achtereenvolgens besproken Uit het antwoord van den minister bleek dat de vaststelling van een Nederlandgch str wetboek nog in het verre verschiet ligt en dus afzonderlijke regeling van tal vau onderwerpen vooreerst nog aan de orde zal moeten blgven waaromtrent hij zich evenwel de mededeeling der plannen voorbehield daar hem de tyd voor onderzoek nog ontbroken had Omtrent de zoo berucht gewordeu circulaire van den pfficier van justitie te Maastricht zegt de minister dat hg de zaak kan beoordeelen zonder voor of tegeningenomenheid Hg zal zich stnkt houden aan de wet en bg verschil de beslissinjg aan den bevoegden rechter over laten Ook deze minister mocht ziéh verbeugen in de aanneming zgner begrooting met algemeene stemmen In de zitting van Donderdag werd eerst de wet aangenomen regelende den omvang van het nieuw opgerichte miuistene van waterstaat handel en ngverheid Het was te verwachten dat de grieven der oppositie pers ook in de vertegenwoordiging weerklank zonden vinden Was de wijze van tmtiefating van dat ministerie wel constitutioneel werd gevraagd van een zijde die steeds hoog opgeeft van haar gver om de pnougatieven vait da kroon te verdedigen De kamer stond voor een bit accompli de raad van state was niet eens gehoord Waartoe eeu ministerie van wati rstaat en nietliever van onderwijs Het viel den minister gemakkelgk aan te toonen dat die bezwaren van geen heteekenis waren en de vertegenwoordiging nam dan ook met bijna algemeene stemmen genoegen met de oprichting vun ons achtste ministerieele departement De begrooting van Binnenlandsche zaken heeft twee zittingen gevorderd en de discussiën eindigden met de aanneming der begrooting met algemeene stemmen in afwachting van de dingen die komen zullen Dat de anti revolutionaire partg niet gerust is over de regeling van het onderwijs door dat ministerie bleek uit de woorden van de woordvoerders dier partg die ook recht vroegen voor de tegenwoordige minderheid en op het volk achter de kiezers wezen Waarschjwing noch verzoek bracht den minister van den goeden weg af hg was geroepen de grondwet te volgen en behield zich den tgd van de indiening van een nieuw ontwerp voor Nadat ook de longziekte de volksgezondheid en de verdeeling der marktegronden onder de aandacht dec miiiisters gebracht waren eu de minister ernstige overweging dier hoogst belangrijke zaken beloofd had moest de nieuwe wet op het hooger onderwgs en vooral de regeling van het leerplan der gymnasicn het ontgelden met welke afkeuring de minister volkomen instemde Een spoedige herziening is dus te verwachten De gLWOne klachten tegen het middelbaar onderwgs werden niet vernomen Alleen brak de afgevaardigde van Delft een lans voor de bestaande school tot opleiding van Indische ambtenaren die naar inzien van den spreker in weerwil vau haar gunstige resultaten steeds met tegenwerking van de zgde derregeéringte strgden heeft gehad Hg mocht zich in gunstige toezeggingen van den minister verhengen Bg de korte discussie over het lager onderwgs verklaarde de minister zich krachtig voor die oprichting van meerdere kweekscholen ter wgl de heer Moens liever wilde wachten tot de wet herzien was Een vreemds tegenstelling bij vroegere jaren vergeleken De minister verklaarde nog dat hij een of meer bouwkundigm zou benoemen om advies te geven omtrent de inrichting van schoolgebouwen Getuigde de geheele discussie tot nn toe van de meeste welwillendheid de commissie van rgksadviseurs jn zake van lunst mocht zich ia die welwillendheid niet verheugen Ernstige grieven werden opgesomd kunst is geen regeeriugszaak wae de zakelgke inhoud van verschillende schotels waarvan ivoren beeltjes antieke kamers mislukte restauraties en begunstiging van Limburg en Noord Brabant de toespgs uitmaakten Slechts weinig werd tot verdediging der commissie aangevoerd die blgkbaar ook op niet veel steun van den tegenwoordigen minister kan rekenen Nadat in de zitting van Zaterdag de levens verzekering maatschappgen nog in de aandacht van den minister waren aanbevolen kwam de begrooting van marine aan de orde Ook die minister mocht zich in de meest welwillende ontvangst verheugen de tijd ontbrak slechte om die welwillende woorden door de aanneming der begrootiog tot een feit te maken Bedenkt men nu nog dat de kamer ook gelegenheid heeft gevonden om in weerwil vanden ernntigen tegenstand die onbepaald uitstelnoodzakelgk achtte de kiestabel te onderzoeken dan zal men zeker moeten erkennen dat deafgeloopen week een der meest vruchtbare geweest ïs die ill onze jaarboeken staan Opgeteekend h BUITENLAND Buitcniandsch Uveizicbt Tot ODS leedweiea i ona vorig overzicht door het weglaten van eenige woorilen in de ie ligta onverstaanbaar geworden £ ij de nieiledeeling van de vaderlijke bedoelingen van Mac MalioH tqen hij den eerwaardigeu heer Datuure belastte met bet aaenstellen van eea parlementair kabinet is v rzaiind aan ie geven dat deze beweringen en bescbouningen afkomstig waren van het offioiewe geutschap Havas Het was dus de yaorstetluig van regeeringsiqde van den loop der laak gegeven maar w behoeven niet te zeggen dat deze waarséfa nIqk geheel anders is in de wefrkelqkfaéid AÜes scheen Vrijdagavond in orde en Zaterdagmorgen ontvingen wij het bericht dat alle onderhandeling met Bufaute was afgebroken Menigeen afgaande op de lakoinepde berichten meende reeds dat MacMahon het hoofd in den schoot legde dnt er een kabinet zou kamen in overeeusteinmiog raet de meerderheid dei Kamer dat Frankqjk ia ééu woord weer tot rust zou komen doch de tw fclaars hadden gelijk het eerste het beste voorweudsel werd aangegrepen om weder troebel water te ni en Het was alleen te doen geweest om den soliijn van verzoeningagezindheid to kunnen hebben Men wil de constitutioneelen van den senaat overholep tot een tfoeede ontbinding die het iAto fixe sahijnt te tjjn van den maarschalk en lijue omgeving üka zal nu tot ben k men met de verzekering de president der republiek heeft alle middelen ter erloeoing die roei ign eer heataanbaar zgo beproefd doch de Kamer is onhandelbaar geef ons dus bet recht om ze weder te ontbinden Thans is aan den heer Batb e de vorming vau een kabmet opgedragen en wanneer wij ons niet bedriegen dan zid dit meer naar den smaak wezen lan de behendige raadsUeden van den Maartohalk Des te meer reden natuurlijk 019 ta oBdiii l i dat de heer Batbie niet aal slugm B011 dtii ai f k van de meerderheid Zullen dan de conslitntionede scnait lsidcu tgft MacMahon medrgnai F Wij kuuueB uiet audii daa de gelH t fti sm f iHihtea