Goudsche Courant, woensdag 12 december 1877

lande een aihital proeven genomen Is e Arulieiii l treoht Botterdam enz die nllon uitstekeud gelukte Daar de kosten van oprichling van telephoiiische stations zeer gering zijn en geene kostbare en tijdroovende opleiding van ambtenaren als voor de telegiaphie vereischt wordt springt het gewicht der praktische toepassing voor het algemeen verkeer duidelijk iu het oog Hoe aanrii oUjk de aanvraag naar telephones reeds ia blijkt hieruit dat de inrichtingen van Siemen en Halske voor de vervaardiging van telegraaftoestellen die zich met deu aanmaak van telephones of fvèrsprekers zooals de taalzuiverende dr Slephan ze heeft gedoopt onledig houden niet aan alle bestellingen kunnen voldoen De kosten ziju trouwens zoo gering dat zg geen bezwaar kunnen opleveren zoodat zeker particulieren spoedig tot den aanleg er van zullen overgaan De prgs vsn een enkele telephone bedraagt in genoemde fabrieken 3 Twee toestellen met 25 meter leidingkracht kosten te samen ƒ 6 60 zoodst men sioh het genoegen om een vèrapreker te bezitten d spoedig zul kunnen veroorloven te beslissen of hg zich bii haar kan aaaskitca en giemaod die dat verlaagt ooit kan geweerd wordeli Zooals bekend is is er op de Staatsbegrootiag eeu Bijksauboidie uitgetrokken voor droogmakmg van de Keeunijksohe plusseu welks ouderiiemiugz il worden uitgevoerd voor rekening van de heereL mr F A vali Hall te Utrecht en P M Montgn te Qouda Dwr echter in dit verslag der Kamer de vraag isgedaan of er iu dit geval voor subsidiëering vauEgicswcge wel volstrekte noodzakelijkheid bestaat heeft de Baad der gemeente Beenwijk zich bij adrestot de Tweede Kamer gewend om eensdeels lietgroote gewicht der droogmakiiig nader in i licht VS stellen anderdeels te betoogen dat zonder subsidie de onderneming onuitvoerbaar is Volirens de berekening van den Gemeenteraad zullen indienBijk en provincie ieder f 100 000 subsidie geven de kosten per hectare er zal 780 hectaren worden drooggemsakt toch nog 1070 bedragen welken prgs het drooggemaakte land waarsohtjulgk niet zal oiibrengen In het Engelsche leger bestaat de aavolgingswaardige gewooulc om dronkenschap ook baiten dienst met geldboete te straffen en het daaruit samengestelde fonds te gebruiken om aan militairen die zich in den dienst goed gedragen hebben bij hun ontslag een gratificatie te geven De geldboete waarvan hier sprake is wisselt af tusschen 2 i sb en 1 p st eu moet zeer dikwerf opgelegd zgn want van 1 April 186Ï tot 31 Maart 1876 werd in het geheel 123 343 p t das per jaar meer dan 17 000 p st geïnd terwgl van 1859 tot 1869 110 000 p st aau boeten was betaald geworden Door eea leerliag wordt ont medegededd dat deheer Philipp Beiss directeur en Iseroar in de physics en chemie aan het Institut Gemier te Friedriohdorf bg Bad Homburg eea plaatje grootendedsdoor afktammeliagen van oude rjragjs bewoond reeds in 1884 van den door hem uitgevonden telephongebruik maakte om op eigenaardige wgze de ordeen tucht iu de school te bewaren In bet sohoollokaal bevond zich in een hoek een oorj een dergelijk oo r was ook in de kamer van dea directeur Natuurtgc waren beide ooren verbonden door telegraafdraden Daardoor hoorde de directeur alles wat eria het sehoollokaal voorviel De Joagens begrepener niets van maar hadden ten gevolge der gebeimdnaige etensehap van hnn leeniieester zulk eeu intzng voor hem dat hi penooalijk nooit behoefde te straffen 2 Cl Zaterdag is op de werf De Hoop van dea scheepsbouwmeester C van der Giessen te Krimpen a d I Tsel de kiel gelegd voor een gzeren schroefstoombuot genaamd Antanie voor rekeniug van den heer M van der Graaf te Lekkcrkerk De maobine wurdt vervaardigd aan de fabriek van den beer F Smit Jr tt n Slinkerveer gem Ridderkirk Daarna werd de kiel gelogd van een ijr nMi zrilschip p m zeventig last genaamd iforta Sara voot rekeuing eeuer firma te Botter dam EÉN GOEDKOOP GENEESMIDDEt ledereea weet hoe moeielgk gewoonlgk verkoadheden bronchitis en andere kwalen van dien aard te genezen zgn vanwege hunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksels stroopen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die dekten kwgt te raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms iu longteering overgaat De tulrgke oiidrrvindineeu bewgzen dat de zuivere NOOBDWEEGSCHE TEEB goed toebereid een bijna woiideriladige uitwerking beert op de genezing van de genoemde ziekten De Teer kan niet in substantie gebruikt worden vanwege zgn onaangenamen smaak en kleverige besfanddeeleu Ben pharmaden t Parijs do heer Suyot is op het denkbeeld gekomen die teer te Omgeven met tdatine ter grootte van een gewone pil Niets is i makkelgker om ia te aemen De gelatine lust zich terstond p in de maag en de teer doet tgn werking Twee of drie teerkapsules genomen bg den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zga meeatal voldoende m de hardnekkigste verkoadhdd en bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebraik de reeds eeaigszias gevordinie tering geneest In t geval b let de teef de compositie van de tuberkels en met Ibedetverfcing der uatanr is de geaexing diktv ls sbe ler Ban Men had darveb hopen Men kan dit reeds zoo IMptdaiie geneesmiddel niet genoeg aaifbevden zoowel van wege zijn uitstekende uitwerking ah öm djn goedkoopen prgs Elke flacon van teei4capsales toch kost slechts twee franken eu vgftig centimes en bevat zestig kapsulesj de geheéle behandding komt dus slechts op vgf of zeven en een hdve oent daags ea eging In Kleiu Azië biyft de toestand dezelfde de Knaaen liggen vuar IDrerruum en de Turken bigven in de stud Mou verwacht een aanval van de Eusseu maar daar Muihlar nog altijd 25 000 man onder igu bt I vel n heeft is de kans voor de Bussen niet vaat daarbg ouderviuden dtzen groote mueitijkhedcQ bij deu uauvoer van proviand en munitie daar er veel sneeuw vult BINNE NLA ND GOUDA 11 December 1877 De Minister vau Oorlojs heeft aan den luit kol vau het 4e regiment infanterie C i J Bijteveld machtiging verleeud om het cgfer XXV iu het vroeicer nnu hem uitgereikt onderscheidingsteeken ti doen verwisseleu iu XXX en aau deu kap A 6 H van der Poel om t cijfer XX te doen verwisseleu iu XXV Becht aangenaam was ons voor eeuige dagen detgding dat het zoo uitstekeud bekende flarmtüur Qaarikt ook dit jaar Qouda met een bezoek zouvireeren n uog ligt ons versch iu t geheugen welk een machtigen indruk dat op een een vorig jaar hier gegeven uitvoering op alle bezoekers zonder uitzonde i ring aohterliet Bij het vernemen van die zoo welkome tijding koesterden wij echter aanslouda de hoop dat het niet te spoedig mocht volgen op t eoncert dat ons morgen te wachten staat eu dat ercuzser ten volle een groote opkomst waardig is daar die te snelle opecuvolgiug wellicht geen guustigen invloed sou uituefeiieu op de opkomst Onze hoop is vervuld het tlormti er Qmrlftt zal uaar wg met zekerheid vernemen wel in onz gemeente komen maar niet vddr de maand Februari Alzoo is de soiree van morgen het eenige muaieale genot dat ouder ons onmid lelgk bereik ligt dat daarvan in ruimen mate geprofiteerd zal worden meeuen wij te mogen voorspellen met t oog op deu vroeger hcrhaaldelgk getoonde kunstzin onler stadgeuooten Iu de gisterenavond gehouden vergadering der afdeetiug uouda en Omstreken van het Nsderluudseh Proteatanteuboud trad Dr H G Hagen als spreker op Tot onderwerp zijner rede had hg gekozen ie Kerk de Iteht en sehaduwzSde waarvan hi aantoonde Na eerst over de Kathofleke Kerk gesproken te hebben Baar aanleiding van Dr Nippold s bekend werk maakte hij met zgne hoorders een historische wandeling ten einde aaa Ce l ncn den heilloozSn invloed die de B C Kerk door alle tgdeo heen in alle landeu j had uitgeoefend waarop hij verder de verderfelgke werking van de Kerk der confcssioneelen schetste terwgl hij na aldus den leelgkeii kaut der Kerk te hebbeu beschouwd de Uohttijde helder in t oog deed springen Gisterenavond is lekere de K wonende op de Nieuwe Haven alhier door een ongelokkig toeval in het water geraakt waaruit hij na eenige oogenblikkeu levenloos werd opgehaidd De eolleete ten behoeve der stiehting van ren kinderziekenhuis te s H ige ti cere dir uagedachtt nis van wijten H M de tLoniugiu heeft te Zeveuhuizeu opgebraeUt 23 50 De Baad der gemeente Woerden heeft afwijzead beschikt op een voorstel om eene verhooging van het Bfthoolgdd te doen strekken tot vermeerdering der traktementen van de hoofdonderwijzers Z M heeft mr D Veegens griffier vou de Tweede Kamer der Staten Generaal benoemd lot kommaudenr der Orde van den Nederlundsohen Leeuw Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een SLEUTEL een BIEM voor Schooliweken La atste Berichten Parijs 10 December De repoblikeinsche bladen melden dat de oonstitntiooeelen aan d Andiffiret Paaquier hebben opgedragen bg Mac Mahon de aoodige s appen te doen om hem te bewegen de onderhandelingen met Dufaure te hervatten Dien ten gevolge heeft d Audiffret Pasquier heden namiddig Dufaure bezocht Deze verklaarde dat het beginsel der miuisteriede verantwoordelijkheid eenmaal erkend zgnde hg bereid was tot eene transactie over de kenze voor miiiUten van Ooriog Marine en Buitenlandsohe Zaken Daarna heeft d Andiffret Pasqnier zich naar Mae Maboa begeven die hem ten autwoord gaf dat hij zgn besluit had genomen dat er een nieuw Ministerie was gevormd en er geen sprake koa zga vaa transactie of verzoening De partgen der linkerzgde in den Senaat zullen heden na7i aop der zitljng eene algemeene vergadering houden Bucharest lO De Kmber Osman Pacha heeft zich overgegeven Flewna is iu houden der BuasischBumenische armee TaeeJe telegram Bucharest lO Deo Het bericht a ingaande Osmau Pacha hfift zich bevrsti d Hij was gewond eu heeft iich na een levrudiijeu strijd op genade of ongen ide overgegeven De Turken kwamen om van honger en konde Weenen 0 Dec De PolU Corr meldt uitBelgrado Het uitbreken van den oorlog met Turkijeis uog slechts eene qu iestie van dagea Er wordt met hot Eussisdif huof kwartier ondtrhandeld over Sirvii s operatieplnnucu Gisteren is onder de railitriren te Kragojevatz len gevolge van woelingen van communistische en van coiisi rv itievii zgde eene mviterg uitgebroken De Ministerraad heeft besloten krachtige raaatregelen te uemen De kominancfiintvnn het kurps Schumadra is met twee bataljons envier battergeu naar Kragujevalz gézouden terwgl ook uit Semendria troepen derwaarts op marsch ziju gcsaaii CORBB8FOND£NTI £ Met ccDoegcn suUcn wg ia een volgend ar aan aw De RiDAcni Burgerlijke Stand GEBOREN I C On Dirk Curntlii oaien D Simsoa en D Krnul 7 eoli nilSn G SlIli l r en D na Vlurdingen ünris onJiri Sohrii e P Mn dsr Bijl Jaeobni nndrra i Mar c en I A tnttsr Buead J saiB ouden 11 Woltinir en K C ICooijnuui 8 Jacob is aiiilers D vnn drr Kitt en J k i H rtum Joh imec oudurs C de Itugler nn T il Jong Jicollil oiidin J de Konyg ca H F ZielLiuiu IA JoJMnnus oudtrra M de Joug ea L de KolT OVËW BnilN 7 Dte W H X U Cusyi m B inn Bcnluni kuiavr tan K dtii Uu li 14 Woltnri huft r nn J ven Vlint j 9 o Moer n i j M Mn ti j fiablielauin huuvr nn J Yusnr 10 M sa Ut eteó jiud C Smit U ID U Statea CSeneiraaL £ bistb Ktuza Zitting van 10 Dec 1877 In deze Hittiug had d keuze plaat von een com laiesgrilBcr Oer Kumer Na twee stemmingen hader eene herstemming ptanta tusschen de hh mr O W Star Numan eu mr J P van Bosse waarvan deaiuUg waa dat met 16 stemmea gekozen werd deheer mr O W Star Naman thans oomnlieagriQerder Tweede Kamer De beer van Bosse bekwam U stemmea Tegen hedea werden de begrootiug VQor ïfed lodië ea eenige aadere ontwerpen aan de orde gesteld Statea Q iwraal TwÜse Kameb ZiUingen nn en JODeo 1877 In de zitting van Zaterdag is ingekomea eeais Iqst faa aaabevdiag voor de benoeming van een lid in den hoogen raad Daarop komen Voor de hh Ijoke raadsheer in het hof te sUage Asser raadsheer in het hbf te A okterdam Feith relshter 1 j ct i cit l nkte An rdaai AltiBsMMS wl iaiaider ADVERT15N1 X Overleden in den ondeidom van 67 jaren NEELTJB VAS dbr HOEVEN Wed J C eaibetbesluit is genomen thans een aautal tdepboniliohe Smit ten huize van MejoSrouw Weduwe sUtions op te richten waartoe vetsoheidene hoofdamb j j Y BIkU DS JONKER alhier tenarea der poaterg tot eene conferentie zgn opgeroepen oiui Zooall hh litt venrachteh jn ook onmiddellijk hisr t Gouda M December 1877 Ut en Mckt ii docB uag niet vermowleii dit dn beur Bathie dagen wü iii isyue opdraoht De ooualitULioaeeleu tgu miuder huiidilbaar duu hg verwaoUlte ig wenacheu vooralsnog niet tot eeue tweede oiitbm lin uitilo te werkcij tu luoeiiu ii bbi u a iiigeriidwi om Dut iurf w lir iu den rui to uenion Ue tot sinad wurdt loo iii i wikkeld dut er bqiia i iet kau overblfjveu das h t ouibUk vuu deu Maaiachalkpicaidrnt lututecbeu i de C m T zuo ouder den iudrtik der crisis dut ulles uitgesteld wordt Alleen bclisudeli i j de betwiste verkie iugeu waarvau eukele reeds ongeldig cgu verklanrd In den Proiaisclieu L inddag werd Vrydag de reeds gemelde iuterpellutie behandeld over ds onderhaudeliafso set Oostenrijk uui aaude het handelsrardmg De Minister Aehenbaen eu late ook Camphsoseu stonden de fgeraardigden eer beleefd te woord maar aeideu met veel vooreerst was het eau rükstaak en ten tweede wareu de eeuigen tgd geleden a ttbrokea oaderhandelingeji met Ooaieurgk weder opgevat ea was het ouk om die reden oumogelük om in bgionderhedeu te treden VcrsohiUende spre kers wlfs de bekende afgevaardigde der Fortsohritspart j Ëieliter verklaarden de iuter Uatie voor ongepast Ue Oosteurgksche Regeering onderhandelt lob men weet orer een voorloopige verlenging van het beslaande handelsverdrag waartegen hg Duitsehbod geen overwegend beiwaar sohgut Ie bestaan De KerMtmlKke deelt mede dat Bismarok volstrekt Biet 15 dezer te Berigu komt de gezondheidstoestand van den staatsman is van dien aard dat het eindigen T zgn onbepaald verlof iu elk geval vooreerst wtllioht ïella ïóor het aanstaande voorja ir niet WMsohelgk Hl sgn Aan de K61 Zeilimf wordt betreffende dit berieht het volgende uit Berlgn medegedeeld Men maakt allerlei giaaingeu ten aanüen van de wyte waarop MD de tegeawootdige regeeriugloosheid een einde tul worden gemaakt en de gedrukte stemming is door ket bericht betreffende den verlengden dnur der af Wigheid Tan den Bgkskanselier niet weinig toegenomen Volifens een bcrioht uit de hoofdstad aau ea Fetersbargaoh dagblad gesonden magen hier groote veranderingen ia de r kskausilarij te gemoet wordjfi geeien Naar een algemeen verspreid gemoht te oordeden ui de president der kauselar de heer Hofman worden Yervangea door deu heer von Stauffenbeig Ud der Beiersahe Tweede Kamer Tevens wordt beweerd dat de keer von Benningsen tot minister lal rordcn kmoemd Iu verband hiermede brengt men At jongste zitting van den ministerraad die gehouden is onder dat daarbg iemand behalve de ministers tegenwoordig waa toodat de sitting als van eer ver4rouwelgken aard moet worden beschouwd Het Blias Lothuriiigsehe Laudsoouiité is Zaterdag geopend met een toes raak vau den opperpresideut Ton USller die op liet booge belang vau detc instelling wees en fcut beioek des Keiscrs aau het Hnkslaiid herdacht De verwikkelingen ia Oosteargk Rongorge ondergaan weinig verandering ten goede Met ultimo December s s vervalt het bestaande tractaat tussohen de beide deden der mouarehic waardoor de edengdeehe betrekkingen geregeld lijn en er is geen voomitcicht dat spoedig een nieuw Jutfleiei HKtced ut zgn Ha heeft dC Hongaarsohe delegatie geweigerd het budget voor 18T8 goed te keuren loalang het niet door de Hongaarsohs kamers is aangenomen terwijl de Oosteurgksche delegatie geen sup eOLataire credictec voor den loopeuden dienst wil Mestean In Deneoiarken wordt eea oTereenkoioit ttiaaobeD j da kleide partqen van de Tweede Kamer voorbereid BMJra de taak beklonken is lal het tegenwoordige Ministerie aftreden en een nieuw Kabinet worden Tormd voor de eene helft bestaande uit nationaalliberalen voor de andere uit ledcB vau de tegenwoordige linkenüde of oppotitie De Turken lidibeD £ lena verotrend blgkbaar met i bedoeling om Tiraowa te kannen berdken j Een eied KMsisdi tehgram erkent dat de verüetCB tiij Mahrefi n £ lena grooter ign geweest dan me aaTaokelgk dacht Tevens echter blgkt dat de T rkea de beweging niet verder hebbeu voorlgeiet en boa reiAttrvfeogd weder saar Bebrowa Kisrow 7 n leriltfiffedrMigüi Watliier de nehtervktigd woidt geiwcnd met betrekking tot de Voraaen die ZIooB aiDvi deD Mbgoi het eH r m van BaleimaaMdia s l r te üffn Te gelijk met deu aanval op IM drak diviaie ónder dih pacha uit OsmaaBh6 naar Xeirowk fénftt dat door de Bassisciie 0 poefen Wra itrtiil d Vaadaar kon dit ko pa t SMtfiiA libmea eü veTm eddgk is het dan ook i iMèr imA KsMowa ÜH B roura wat beknideostea Sm titlt tereggcdtoagan Kaarowa Tredeiwo ligt B deu weg vaa Edti I obm saar tbaowa 15 iIoiD l VM taiiijcendtÉide di tweettnl loeivèr van Het is okter neds u4dl ik it de Tark be de S aüt president v n de rechtb iule te ZwoUe en Heyligers auditeur militair Het hoofdstuk binneulaudsche zaken is na discussie waarbij de minister eene wettelijke regeling der levens verzekeringinaatsohappgen iu het verschiet stelde met algentteue stemmeu aaogeaumen Het hoofilsluk Marine is mede aaagenomcii Iu de zitting van gisteren is hot hoofdstak Marine met algemeeiie stammen aangenomen nadat de minister nader verklaard hud alsvorens de Koning Ar NederUmden uaar Indie te zendeu te sullen overwegen of de Igueo vnn bet achterschip verauderiug eisohen Het hoofdstuk uatiouale sohuld is mede met algemeene stemmen aangenomen nadat de hh Wiutgens en Oorver Hooft verklaard hadden dat zjj den ougunstigen fiuaiioiéelen toestand die tot leenen noopt betreurden 1 heer Huffinans achtte het doen van leeniugeu volstrekt niet onraadzaam De minister wees er op dat voor leruingen ten behoeve van productive uitgaveu de rentenbwt niet drukt Hoofdstuk finsLoién is aangenomen Heden voorttettiug Het eerste nommer is versobenen van De Beraal onder redactie van dr A Knyper en met medewerking o a van de heeren dr A H De Hartog dr F L Bulgers dr Th O L Wgnraalen H Pierson A Brummelkamp Jr J H Gipsen dr J A Qerth van Wgk dr Va 3 Hoedemaker en dr Ph 8 Van Bonkei Het afdeeliags onderzoek van het gewgzigde ontwerp van wet tot vaststelling van het 8ste hoofdstuk der staatsbegrootiag Oorlog gaf aan onderscheidene leden aanleiding tot de verklaring dat zg de optredlag van deu tegenwoordigeu Minister met iiigeubmeulièid kodden begroet Deze Minister toch bod in door de aitgavea van gesehrifteu èu sis lid der Kamer gdooud een man te zgn van bekwaamheid en talent Intussefaea eoastalearde mea dat hst niettw Hoofd van kct departement bigkeiis de door hem ingediende stukken eene reeks weisoiitwerpen toezegt en zieh eeu aader overieg voorbehoudt Enkele ledeu eeuer afdeeliug hadden vaa den Min verwacht dat hg voorstellen tot verwraeulgkiog der door hem gedureude eene reeks van jaren voorgestane denkbeddju ia gereedheid aou hebbeu gehad De meerderheid verzette zich eekter tegen eeuig uitstel niet want ijlf nam a aanmerking dat er tusschen de optreding vaa den Minister eu de dagteekening der Mem v n Beantw slechts een tweetal weken verliepen eu z bedacht dat ile billgkbeid medebreuf t eiken nieuwen bewindsman tijd van overweging te gunnen zelfs aan een Minister die blijken had gegeven oo volkomen op du hoogte van ons krijgswezen te igo als de tegenwoordige Het in de StaaieomrèHl vau 20 November opgenomen beslait omtrent de nieuwe organisatie van het departement kwam in alle afdeelingcn ter sprake Men was vsn oorded dal do Baad van State hierop had moeien worden gehoord Wat voor hut overige inbond en strekking vsu genoemd besluit uugaat hierover Kepen d meeningen uiteen Ondersoheideiie leden konden zich daarmede zeer goed rereenigen en drakfen de Verwachting ait dat de goede verwachtingen die de Minisier er Van koestert namtlnk vereenvoudiging in de behandeling van zaken en bezuiniging zullen ontrn verwézeuIgkt Andere leden meenden dat den Minister van oorlog de vi gheid muet worden gelaten bet departement aan bet hoofd waarvan hg staat zod in te richten als hij meent dat de dschen vai den dienst medebrengen Daarom zouden zg hem in die vrgheid door hunne critiek ougaarnc faemodelgken Bij de opriohtiug van de vereeniging De Vrga Gemeente te Amsterdam zgn de volgende bepalingen vastgeateid De toetredeaden eonstitneeren zich als eene zelfstandige vereeniging onder den naam van De Vrge Gemeente De verèeniring stelt zich ten doel de aankweeking van godsdiénatig zedelgk leven door middd Van godsdienstonderwgs en godsdienstige samenkomsten alsmede door bgecnkomsten meer in bet bgzonder dienende tot bespreking van onderwerpen van rsièillendca aard ia verband met den godsdienst beaohonWd Tot aaden keasohetslng van bet doel d sr vereeniging dieat dat xjj zonder aan eenig veriedea ziok te binden toch toowd de vruebt als de dschen van bei verledene wil aanvaarden Zelve eea Jopd van dea ChrUtdljk proleetaBtsohen geest ooaU ndi tot op dezen tgd heeft oiilMkkeld wil li bjj die ontwikkeling ich aansluiten tevens Mnst doeiide rfaet al wat biliten den kring der Ohrhtd keAgenootaehappen haar te stade kan konten De 0 ivattiné van bet alzoo omeebreven doel der rereanIgiBg V tt overigens aan Se kden en toetredeadon vr daten zoodat i d r voor ziahwlf hseft oulUcft vuu Let gebruik van afkooksels p itcs rn siropen Om zeker te zijn d it men de kapsules heeft moet men op de driekleurige handleekeuing van den heer Guyol op het etiquette letten Te verkrijgen iu ds meeste apotheken De telephonic m Als men bedenkt alles wat de wetenschap ons oratreut e vomiiug en het ouistitaii vau klinkers eu medeklin kers heeft geleerd is het verbazend eu bcwoudereiiswaardig dut een metalen plaatje uiet nllit n alle trilliugeu van alle letters klinkers zoowel als ini dekliiikers opucerat eu medemaaki maar ook door zijne bewcgin jen dezelfde slingeringen iu deu magneet en de rol koperdraad verwekt eu langs de leiding naar den versten afstand overbrengt Nug bewonderenswaardiger is het dat hierdoor het magnetisme op het verwijderde station uiet alleen veranderiugeu ondergaat maar ook aan het plaatje trilliugeu mededeelt die op ons trommeliliea dezelfde uitwerkselen hebben als de uiterst kunstige spraakwerktuigen vau ouzen mond Wanneer men de enorm fijne coustriiclie van ons trommelvlies opmerkt en nagaat aan welk een scherpzinnig en nauwkeurig onderzoek professor Helmholtz onze gehoororganen eU hun merkwaardige functies heeft moeten onderwerpen om tot de Iteui ia van bet gemelde te komen dan is bet een raadsel als men ziet hoe uitent eenvoudig de nieuwste telephone is saraengestild die niet dleen lederen klinker eu medeklinker volkomen getrouw wedergeeft maar ook aau het kunstmatig georganiseerde trommelvlies met gelgke werking aU het gesproken woord overbrengt Men kan het inderdaad geen wetenschappelijk man ten kwade duiden dat hg aan de wondereu der telephone uiet gelooft zonder er zich persoonlyk van te hebben overtuigd Spraakwerktuigen en gehoororganen die in de natuur over het olgemeen voor twee verscbillende functies uiterst kunstig zijn ingericht worden in de nieuwste telephone op zoo eenvoudige ea weinig kuastmatige wgze vervangen dat men uiet weet wat meer te bewouderen de fijne samengestelde cousiruclie der uatuurlijce organen of de eenvoudigheid Van het natuurkundige proces vau de telephone t Merkwaardigste van alles is wel dat het metalen plantje niet alleen de klinkers en raedekliukers overbrengt maar zelfs den klank der stem zoodat men dec persoon van den spreker hcrkeut eu aan deu klank der woorden kau ontdekken in welke stemming hg verkeert Op wdke wgr e dit door den doetrisdien stroom wordt overgebracht is ecu zoo diepduuig raadsd dat men er bijna geene oplossing v in kun vcrwaehteii De telephone zal niet alleen eeu voorwerp vnii d igelijksch gebniik worden niiuir Juk voor de wetenschap eene aauliiiliiig tot gtheil nieuwe ondensoekiogeu Beeds thans kan men oniintraen dat door haar waarnemingen kunnen worden gedaan waartoe tot uugtoe de fijnste itistrumi uten te kort scheten Daargdaten nog het hooren en spreken kau mtn zich hoogst belangrijke resultaten voorstellen van het feit dat men in staat is zoo uiterst fijne inductie stroomen nis iu de telephone werkzaam zgn waar te neineu Hoc gevoelig ook de tegenwoordige electrometer inoge wezen op een leidingdraail aan een telephone oaugebincht blgft hij geheel gevoelloos ziju fijnste ooiistructie is nog niet fijn genoeg om de korte stnxnningen te verraden Wat de telephone voor het our gevoelig maakt kan door de fijuste eli ctrometers niet worden waargenomen Br bestaan reeds instrumeutea die de elcctnsohe werking gedurende het 3000e gedeelte vsn een seconde waarneembaar maken doch door de telephone komt men tol het besluit dat een nog oneindig veel kortstobdiger beweging op den toestand van het magnetisme en op ons gehoor kan werken Ougetwgfeld zd I venoek Toldira vooral de physiologic zich de tekphone iu verschillende vormen ten uutte maken en voor haar doel aanwenden om met behulp van dit onaantienlgke instrument de verborgcnste geheimen van het gehoor en de spraak te doorgronden De telephone in haar nieuwste gedaante is een pheiiomeeo dat dr werkzaamheid der natuur vonchers iu niet geringe male zal prikkelen Dat een zoo belangrijke u hoogst nuttige uitvinding spoedig zou worden toegepast was te verwachten en de Duitsohe postmeester generaal dr Stephen die reeds zooveel heeft gedaan ter bevordering en verbetering van het verkeer heeft ook deu stoot gegeven aan de invoering der telephones Zij werden eerst ingevoerd tusschen hel hoofdpostkantoor en het hoofdtdegraafbureau te Berlgn en voldeden zoo goed aan de eisohen van den dienst dat zQ thans ook tusschen de stations tamtnelsbuig en Friedrichsberg bg Berigu in gebruik zgn gesteld lieuige dagen geleden inspecteerde dr fitephan met den directeur van het telegradburean te Berlgn den heer Budde de inrichtingen opgenoemde atatioas die van de nieuwste en beste telephones voorzien zijn Het resultaat van bet onderzoek was zeer bevredigend