Goudsche Courant, woensdag 12 december 1877

Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris BrielU Heeren de Kanter Veegen s Del t Heer Mr C E üvergaauw Pennis fjerdreeht U Vriesendorp Goriiiehem Heeren 0 de O jselaar Co e Grnvenhaffe Heer P J Londrjj Leiden Heeren Lezwvjn Eigeman Oudewattr Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester RotP rdccm Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopu t Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld 1877 HOLLA DSCHË SOCIËTEIT M LËVË HVËRZËÜËRiMEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IILLIOEN GEDSN Voigrfonrnecrdi Directeur Jhr Mr C tlARTöElN Jbszn Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDCWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN OVERLEVBRINGS KASSEN en OPLOOPENUE LIJFRENTEN Generaal Agont de Heer T DRAWER te s Oravenhage Heerengracbt 6 Correspondenten in de Provincie Zuid HuUand VLTR SCIIOl W BUEGEMEESTEa en WErTHOÜDËRS der teiDMnts Oouda doen te wetoii dut b t bij art 36 der Verordeoinit op de Brandweer voorgMchreven oudenoek in Woantiuiien en Gebouwen door Heeren Brandmeesters cu Oiider Brandmeesten z tl worden geduD den 17 ea 13 Deoember aaaataande terwgl de naaoboaw zal plaats hebben den 27 en 28 December daaMaurolgeade wordende de bewonen of gebruiltere uitKeuoodigd genoemde Heeren daartoe in tnat te stellen QoKia dea llu December 1877 Burgeineetter en Wethonders voornoemd VAN BSttOBN UZENDOORN De Seeretari BKOUWER BUITEN LAND UuIteiilanilsch Overzii lil De belanKStelligg in den Turksohen oorlog die door het langgerekte beleg van Plewoa leer verminderd was is door het berioht vjn deu val dier plaats weder levendig gewordeu Men gevoelt dat dit hei begin is na het einde en wonit natuurlqk benieawfl naar de Voorwaarden die RusUud itellen zal Plewna ia gevallen en met eere honger en koude hebben de dappere Turken tot de overgave gedwo igeu overtuigd van het onhoudbare van deu toestand heeft Osman nog een wanhopige poging gedaan om door de RuBsiainie Unie heen te breken maar te rageeb 1 werd idf gcwoad eu tbana bevindt het I gansche leger sich in handen der Rassen Deseer i kennen zelf dut het gedrag van Osman pteha be 1 wonderenswaardig is gewent De gevolgen van dit ftit liggen Voor de hand toolang Plewna stand hield bleef voor de Turken de hoop dat aij nog langen tijd den strijd tegen de Rutsen zonden kanoen volhouden omdat eeu groot deel van de Russiiche atrydkrachten daardoor gebonden werd uu de Rusaen op eens met 100 000 man van hun beste troepen den veldtocht kannen voorttetten kau noch Mehemet Mi noch Snleiman iets van belang meer uilriohten immers reeds vdor den val van Plewna waren beide legers niet krachtig genoeg om offensief op te treden teutq het crenala bij Elena gold eeu aanvul te oeu op een door de Rusaen te zwak bevt pnnt lodieu niet de Rossen loouls meer gebeurd is iia de overwinning te vctl lijd luten voorbygaan zander dé vruchten er tau te plukken eu als alle maatregelen genomen tijn om onverwijld door de door hen belette passen n iar Adriauopel op te rukken dan kan de vrede of althans de voorwreidende wapeostilstand nog zijn gesloten vjdr Nieuwjaar De ofBoieuse Jg Rum deelt mede dat ook as den vil vau Plewna zelfa indien r onderhandelingen tussohen Buslsnd eu Turkije worden laagcknoopt de vijandelijkheden niet orden gestaakt In oSoiëele i kringen te Festh betehouwt men den val van Plewoa met ah een voorbode vau den vrede daar de Turken hmi strijdkrachten conoentreeren te Adriaaopel In Ëujceland heeft natuurlijk de val van Plewna grooten indruk gemaakt De Londensohe dagbladen raden da Porte an om vrede te sluiten de Timn faesohoDWl het oogenblik sla gunstig voor eene bemiddeling eu wacht van de Engelaohe regeeriug stappen in dien geest Te Londen loopt het gerucht dat lord Beaconsfield wiens Oostersche Staiitkntade door toedoen iljner collega s ten slotte de nederlsag geleden heeft voornemens is eerstdaags af te treden H j loa het alternatief stellen oorlog met Rusland of ontslag Anderen verzekeren dat men binnen kort de annexatie van Egypte door Engeland kao verwachten ula oOmpensaUe voor het fiasco van de politiek der tegeering Zeker is het dat het Torymiuisterie hinkende op twee gedachten aarzelende en weifelende tot in het oneindige Eng eland geheel heeft onttrokken aan de samenwerking met de Europecsohe 9i endhèden zoodat het nu de Oosteraohe quaestie han opk ssing nadert eigenlijk niets te seggeo heeft Heden overleed iia een langdurig lijden ni n geliefde Echtgenoot JOHANNES MOERMAN in den ouderdom van 42 jaren m nalatende 4 kinderen waarran 3 nog te jong om hun verlies te beseffen Tevens dank betuigende voor de belangstelling gedurende de liekte van mün Echtgenoot inzonderheid van zijn Patroon den Heer L P Hoogendgk ondervonden Wed S MOERMAN Gou da 9 Pee 1877 ge b de Jono Mejnfvrouw BREEBAART vraag met February eene mnmi In een klein gezin te JioUerdam wordt met Februari gevraagd P 6 goed kunnende koeken niet beneden 25 jaar voorzien van goede getuigen Adres met franco brieven onder de letters K fi aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH vm DITMAR RoUefdum VEREENIGING EIG Ei Hl LP iimicT oiiUA mvma Den LEDEN van bovengenoemd district wordt kennis gegeven dat van ai heden den Ilieu DECEMBER 1877 tot de aanstaande Vergadering van 21 DECEMBER d a v N 4 der eerste reeks van het orgaan der Vereeniging waarin o a voorkomt Ontwerpdta tuten voor de afdeeling Sgaar en Voorschotkas van Eigen Hulp voor hen ter inzage is te verkrijgen bg de Kasteleins der Sociëteit Ons Genoegen en van het EofSebuis de Harmonie ffoiKfa 11 December 1877 De Secrétaiis A D PET TER Lokaal IMJÏ en VEaMAAR Oosthaven Gouda SAmUUSIEE SOIIlEE op Woensdag 12 December s avonds 8 uur Toe angprüs f 1 25 Bij inteekening 0 99 De inteekenlijsten in de drie Sociëteiten worden WOENSDAG VOORMIDDAG 10 UÜR gesloten HH Inteekenaren kunnen over een onbepaald aantal biljetten a 0 99 beschikken Hbt COMITÉ THfiATRG CAeUOSTRO VAJJ F BASCH in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kcnstuin Donderdag 13 December 1S77 Eene gioote Voorstelling met nooit alhier genene Experimenten van F BASCH Als geheel nieuw is te noemen MAGIE ILLVSSION De Indiasnsche Pranger Het schoonst tot heden beifaande De Legend e van den Ooieveutr Een Bets door Zwttaerland Badende Dameê CHARIVABI en en Entrte voor HH Leden 50 Ct Nietleden 75 Ct Kinderea b talen op den len Rang de halve Entre rgs Plaatsen te besprekeit an 10 tot 3 uur Toegestaan door de Maandcommissarissen G BOUTER KEIZER van de Lange Co verkrijgbaar bij J J VAN BEMMBL Markt P VAiJ MAAREN üonwe M MOL Dubbele Buurt en D KAPTIJN Lange Tiendew Een oude DUIT8CHE VEBZEKEBIlfGMAATSCirAPPIJ noekt tot het sluiten van ZEE ASSVMANTlÈy een crtcgciiwoordls T voor Giiuda Alleen diegenen worden verzocht zich aan temelden welke met geqoemd vak van Assuraatiëuvolkomen bekend zgn en goede borgen kunnen stellen Franco offerte sub JL 7888 te adresseerenaan RUD OLF M088E Berlijn 8W If iiw m Gouda Oofitbaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEER FIJN UITGEVOERDE COKES lijdelijk 40 cent per Hectoliter toliteriiüti de GASFABlUEK alhier BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den 19n DECEMBER 1877 des namiddags ten 2 ure in het Raadhuis aldaar b inschrnving AAN TB BESTEDEN De ten dienste der gemeente benoonoodigde DRDKWEKKEN en KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN van den l JANOARIJ 1878 tot en met den 31 DECEMBER 1883 De Voorwaarden liggen dagelg s de ZONDAG nitgeEonderd van des voormidda s 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der Gemeente ter inzage alwaar de INSCHEIJVINGSBIUETTEN op Zegel geschreven geteekend en gesloten met het opschrift DRUKWERKEN KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN den 18n DECEMBER 1877 voor des namiddags 5 ore moeten ingeleverd zgn Gonda Druk van A Brinkman BURGEMEESTER en WETyOüDERSvan Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 19n DECEMBER 1877 des namiddagsten 1 ure in bet Raadhuis aldaar b enkele inschrnving AAN TE BESTEDEN lo De Leverantie van hst ten diensteder Gemeente gedurende het Jaar 1878 benoodigde PLANTSOEN en BOOMGEWAS 2o Het onderhoud der PLANTSOENEN gedurende de Jaren 1873 1878 en 1880 3o Het onderhoud der STRATEN gedurende het jaar 1878De Bestekken en Voorwaarden zullen da Ijjks de Zondagen uitgezonderd des voornuddags van 10 tot des namiddags 1 ure t r Plaatseiyke Secretarie en aan de Stads Tim merwerf ter inzage liggen terwjjl de Inschrjj vingsBiljetten op zegel geschreven geteekenden gesloten uiterlijlt des namiddags ten vjjf ure van den 18n DECEMBER 1877 op gszegde Secretarie m oeten ingeleverd zijn SPMisCnEBAMi E COMMISSIEZAAI ZIegelaar van den Bergb Heerengracht 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Pargs Louden en Madrid verhandelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogite koerzen Geven 80 aW voorschot op ter Amsterdamsche beurs verhandelbare effecten tegen een boven de koers van de Nederlandsche Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andere Spaansche Geldwa arden Bloedarmoede Geen beter doelmatiger middel waarvan het resultaat altijd zeker is tegen bloedarmoede dan het JOB HOFF sche MALZ EXTRACT Door het bloed te zuiveren de circulatie daarvan te bevorderen aan ons ligchaam in aangename ligt verteerbare vorm een kracht g versterkend voedsel te geven werkt het MALKEXTRACT t n gunstigste op ons gestel geeft met nienw bloed nienwe moed wektdeleven geesten op en maakt het inogel k de dreigend ziekte in den kiem te niet te doen gaan ofn eene doorstane ziekte ten spoedigste de krachten terug te doen keeren en het leven wedte ten volle te kunnen genieten Reeds na het gebruik van 6 13 flesschen bespeurt men ds weldadige werking Prfls 1 flesch 45 cent 6 flesschen f2 20 13 flesschen f 4 49 De ledige flesschen worden k 5 Cent berekend en tegen dien prjjs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraalde pot Amsterdam SmaUe Bloemmarkt bn de Paleisstraat F 250 Te Gonda bö J C van VREÜMINGBN N 207Ö Vrijdag 14 Oémli GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gaandeweg is er meer lieht gekomen over de laatste gebeurtenissen in Prilnkrijk Niimen Dufaure is Jijii rol daarin door de dagbladen opgehelderd Uit alles bl jkt dat vau begin tot einde de gehuele manoeuvre eeu samenweefsel ia geweest vau elluudi e kuiperij i en bedrog De Broglie ca hebben Mac Mohon eene rol laten spelen waardoor h alle recht op den eeretitel vnu loi al toldiil heeft verloren Eene zoo verregaande onnoozelheid en gebrek aan inzicht in het hoofd van een grooten aloat een eenig verachynael D AndiffretPasquIer de vooBÏtter van den senaat heeft een laatste poging gedaan om tot eene schikking te geraken Hij had vau Dhfküre verkregen dat deze anu den eiscb van Uac Móhou betreffende de portefeuilles die deze zich reierveeren wilde zou voldoen mits het brgiuael der miiiisterideU verantwoordelijkheid I zuu erkend worden maar de president heeft eenvoudig j geweigerd tot een veizoeoing mede te werken en wenaeht liet een miaiaterie B tl e tot het einde gaan De toestond is nu geheel d id l jk De Maarschalk wil geeoe verzoening eu verlangt eene tweeds ontbiudiug De vraag is alUcn of die vau de oonstilutioneelen zal zqu te verkrijgen Men beweert van wel eu meeude dat de samcustelUtig van het nienwe kabinet heden zuu worden aangekondigd en tevens het voorstel tot outbiuding zan warden gedaao Dit moeten wij afwachten Blaar de ontbinding is nu reeds een soort van alaatsgreep want dan kau ouinogelgk de begroütin Z goedgekeurd vóór 1 Jauunri en op welke wijze ook over de noodige middelen wordt beschikt het cal altijd geschieden in s rijd met de constitutie En er zgn er thans die het niet onwelkom vindenzonden wanneer de natie of een deel der natie eindelijk het geduld verloor ei kit foorwendsel gaf tot I een dier bloedige handeliiigtii die sleciits in een i dictatorschap kannen ejiidigen f Het is te hopen dat eenmaal het volle licht over deze gebcnrtenissen zal opgaan Dan zal men weten wie door huniie erbarmelijke kuiperijen Frankrijk aldua op den rand vau deu afgrond bvbbeu gi bracbt en de geschie deuia zal hen aU de er ale miadadij ra brandmerken Men kau echter uog nllijd hoop viiideu dat hunne pogingen teaohandezullen orden gemaakteu degeheele zaak met het ouwilug vau deu Preaident eiudigt Een audere uitkomst ia thans wanneer de coalitie de nederlaag l dt wel uiet denkbaar De President ia te teer met de samenspanning vereenzelvigd geworden In de kringen der afgevaardigden te Berliju verneemt men dat de zitting vau het Hnis der Afgevaardigden vroeger gesloten zal kunncu wordeu dau aanvankelijk weid vermoed Denijl het outwerpgemeentewet op de steileu en dat op de gemeentelijke I beluttiupn z ju ter z de gelegd blijveu slechts de belaiigrgke voordrachten op de rechterlgke mac it over Deze outwérpeu zgn verwezfu naar een coii miasie die haar arDcid wel voor Kerstmis zal hebben I voltooid naar men verzekert Ten einde deze ontwerpen in de openbare zitting af te doen zal men niet veel tijd behoeven zoodat de Landdag weldra na Nieuwjaar gesloten zal kannen worden De bedoehtheid dat men os het einde der zitting van dsn Rijksdag in den loop van bet voorjaar den Landdag nogmaals b jeen zou moeten roepen naag alt geheel opgeheven beschouwd worden Ten aanzien van eeu ministerieele wgziging z ju allerlei geruchten in omloop waarby bet ware van het valsche moeilijk ia te scheiden men mag gerost zeggen dat zy elkander derwgze tegenspreken dat er weinig geloof aan geslagen mag warden zoo verzekert men bgvoorbeeld dat de beer van Benniagen in en de heer Falk uit het Kabiuet zal treden en dit laatste mag wel la volslagen onwaar worden geacht zoolang een liberaal miuiaterie aan het hoofd der zaken zal staan en de heer Falk in staat is zga arbeid voort te zetten I Gelijk het in dergeljke omstandigheden steeds het geval ia seo aat hét ook thaus er bestaat een ontembare zucht naar nieuwe mededeelingen aangaande de groote zaak ea zonder dat er veelal eeiiige grond voor aanwezig is wari ea allerlei g ruchten het een dwazer dan het andere in omloop gebracht De Hongaursche delegatie zou eergisteren haar werkzaamheden volbrengen teragl de Oostenrgbche giatetcB gereed zou koB a 2g kebbea geen na beid politieke diacussies gehouden De tweede bijeenkomst der delegaties is op 15 Maart 1878 bepaald Graaf Andrassy heeft verklaard tegen dien tgd gereed te zullen z jn voor de politieke diaousaie maar hij verzacht vaar t oogeublid uitstel teneinde dat debat niet te doen samenvallen met de discustie over den Jtuffleiet Omtrent den toeatand van den psua zgn de berichten van dien aard dat ieder oogenblik de tijding van zgu dood kan komen In de laatste dagen hield hg herhaaldelijk conferenties met verscheidene kardinalen omtrent de keus van zijn opvolger BINNENLAND GOUDA 13 December 1877 Iloandag 17 Oeeember e k des avonds tsnhalf zeven ure zal in de zaal Kmutmi der 3o ieteit Om OtHucgm het ex men plaats hebben der Stedemks 1 MuziekschooL Onder de nnttige instellingen die ziek in grooI ten bloei mogen verheugen neemt ongëtwgfeld de I alhier gevestigde spaarbank eene voorname plaats in De commissarissen van deze inrichting werken zooveel mogelijk mede om het sparen san te moedigen Werd bg het begin van dit jaar een abouderlijk nur voor teruggave van inleggeldéfi bestemd b j het begin van 1878 zal de renteberekeoing meer ten voordeele der inleggers komen Wordt tot nog toe de rente berekend over termgnen van twee maanden voortaan zal dit over termijnen van een maand geschieden zoodathetgeen I in Januari wordt ingelegd met Februari lonte gevend wordt Verdienen commissarissen den dank van t pnbliek voor deze meerdere voordeden ook den gverigsn Seoretaria Boekhoader den heer D Sugtcr mag die dank niet ontgaan Het nienwe beülutt toch zal voor zgne administratie eenigen meerderen omslag doen ontstaan en dat h j zich di belangeloos wil getroosten zal voorzeker op prgsnordsa fl4teld Wie oiizer heelt lich niet reeds dikwgls geirgerd aan den ellendigen toestand waarin ona volksgeiang verkeert Hoort hoe ons volk zidi uit bij feestelgke gelegenbedeu op de straat hoort in welke deunen het uit tart wat er heet om te gaan in zgiT gemoed hoort welke liederen daar week op week worden uitgegalmd en uitgeschreeuwd die een tolk moeten heeteu van hun vreugde van hon blijdschap en ontkent zoo gij durft dat de toestand ellendig is Maar geen enkel die t durft onder algemeene erkentenis moet het oitgesprokea dat batgeen gus volk zingt t hooren niet waard is Ziuledige of wanklinkeude dennen zietdaar alles I Verbetering in dezen toestand is hoogst noodig en wordt zeker door velen met ons gewenscht Het is daarom dat wg de aandacht onaer stadgeuooten vestigen op achterstaand ipgezondeu stuk de Nod Koraalveieeniging wil voortaan baar wSrkkriug uitbreiden en ook wereldiok gezang opnemen in haar programma De edele poging dier vcreeniging qien gesteund ook in onze gemeente Wel telt z j hier reeds ebkele leden maar te weinig naar verhouding van h t getal weldeukendcn dat hier bestaat Men wordt aanvankelijk verzocht zgunaam op te geven aan het bestuur als blijk van belangstelling dooh een nog weikomer bewgs van instemming met het doel geeft mfu door toe te treden als donateur of als lid Ia 1 esK eval betaalt men een jaarlSksohe poHlribatiè2J rtür3f in t laatste een va 0 7B terw41 fa p a zoodanig kan opiwrwi bjj deneon B eeniging dea b f O i O f bi haven idhier VERGADERING VAN DEW OEJÖlENTïlRAAD Vrijdag den 14 Deoember 1877 de namiddags ten 1 ore ten einde te behandelen Een vooiMel tol aanvuUiug der begrootiug dienst 1877 Een voorstel tot het dien eener tf en overMhr jvtBjj op de b rooting dienst 1877 hUt rapport v Burgemeester ea VlTethondetf