Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1877

betr kel Ati afstand ran gerioleerden grond aan fenigü nii c ttte Hel rt ppon aii Burjfemeceter en Wethouders op hti adrfs iKl uuiii rwyartsseii ill de huiidwerken aau lie Ie Opiff b ire AiURUSOhool om vcrhoogiiig van jaiirfteddi Htt adria mil lïeu Kouiitg van de Froviuciale Vcrcenixiij luu fiur enkeeeters eii Secreltixiaeen iii2uidHolLuid Het dn 3 van A Brinkmoa tot verkryging der JHsrl subsidie t uur de iiitgave van liet Baad versl4g Te beiiucuien Een leeriutr m de Wislaude euL aan de Latynsehe School Een hahioBderwijierea aan de 2e Of Armenscbaol ijedaa ta vemcbilirade Besturen en Commissien ter verralliBg der vaoutureB entataan door periodieke aftrcdingeu Leden aa aen Stcmbimoa o r de eratvolgciide verkieiiug Soot len Oenwurteraad aa Stahrqk is besloten bei traetement ran den heer 3 Beumer hoofHou4erwqier aan d ite opeabare nhool ia t Beiersehe te erhoogen met ƒ ïi eu dat van den heer P Blgk Jr onderwyier aan de Ie openbare sehciol AMt BO De oBeote ten Whoeve der stichting van een Jai der idceiilMii 4e Hage ter eeic der nagedachtenia na ir jleB M de Koningin heeft eOoa4er t opgebracht 60 42 Qsnaemde allacte Jieeft te Beikenwoude qpge r eht ii n alüindi middehih o tt Ih tK maanden deies jaars hebben opgebracht 87 186 663 84 ïgode y 81t 67 86 minder daq in hctz de tqdvok van 1 76 ï e famng bedroeg ƒ 81 939 6a 73 De nililag der hentemming Toor een lid van de Tweede Kamer in iet oofdkieadiatric Assen in flaata van mr H J Smidt miniater van iustitie M geweest dat gèltoiei ie ghr W JL van der Pelti burgemeest yu A saeu met 826 at Mr W J baron de Voa van Steeuw k Tcrkrecg 699 st óljjiya bq het lep v P Binoenlands Jie lakea ugékom en amltsberiohten E n in het tijdperk van vier wekeit 4 N ember tot 1 December 1877 do r lo gèjpkfb aatgetasl in Noordbrabaut l raud ia Zaidhotland 14 tnnderen in NoordhoUand 2 in tfire jhi I in FiieslaDd 19 nwdareu te aameu 37 rundensB In ét vorige t Aperk van v w kca warea uvk 37 r undtireB 4o r lrie eie ktc agngctart fiet p e richtjta sahoolinmeum zal een plaats vindeo tKAet Meïa ttx Volksvlijt te Amsterdam Ofde iifti boven den ingang waar zioh dq vrouwelijke Jianilwerkea op de XeutooBateOing van EuostnijverheM licvandeu Vooral uit Bugelanj Frankr k e Duitsohland 2iin tcie Inien Bgen geksmen loodat uu reeds de Tuim ta waarover beschikt wordt te Uein blijl t Oterigfna at 4it imueao in zgn soort hoogst nerk raarmg titikea 4e u eu leer oUcdijc ih JUiothv na bet ii edeil Ouderwijzera ftuooiaohap wdrii Uar ook geplaala t W etnemCtt dal ée poonreg maatacfaappü Lei jeüuWietden berust heeft in het vounis der arrond r htfaaak te s B age geweien in haar vordering tot OBleig ng tegen iteu lieei mr Fape zoadat de pbÓTW dikta 4er uitwegen ün en Uijven voer rekening der tnsatithappii wanneer de eigenaren bet ood rSoBÏ itiet VrywUlig biebben opzioh genomen D l ettiEi die novtete hOoTdeB aab den Bynkant arm heeft gemaait is derkatve lil Staten Generaal Twzu Kaum Zittingea TMk 11 en I De 1877 In de ntting vac Dinsdag ia het hoofdstak Finaaciiv ttlet al tncenr stemmen aadgenoneu Het hoofdsltik OoTJog grf aanleidiitg tot breedvoertge b rMHblagilie B e ntebter verklaarde dat 1 de regMring de teraaüe trüdkra dlten hoofditek ut B wtl tnteakiM efbetering Ugen ha itninMm au pa otfDli kft WSwitiftle kracht DearsehaOogder pAattiVerTaAgii u bjj de nletiWe uUitietMt ter pnke io en iftt + e io8 iiig ian het uilltiecdMiiM ft diühi Ilü o ig a h Avt oMlia De Uee i mAUk MAlKu lnn j igeatoteiL iir Uc ti to V n i de t eN M daK over het hoofdstuk Oorlog voortgeaet OftükMa herfl U eRMdka fg liiig n n8 M esk n U V n dicnit to gejegd Ben imeijdeme t van den heer Siyijn ets tted pMt vOor Téaüiiggtéelnit üttet 13 ton t verminderen ten nde déa minpater gMegwhM t gmor t ttk tfe van bet ge eb t it r U omweeen ia u oitToerin diaeosaie rerworpen IW iltit n MtomiéB KMidafoK OMdg is i iiMn Bet 1 tageii t ttmmaii Deveat gMtMnttdi is d gèu i en loet 69 tegen a ttemm nadat de miuiSler vert anrde geeu termgn te kuanen bepalen voor de uitvoering der vestiii gwet Heden is het hoofdatuk Watentaat aan de orde Staten Generaal Sekste Kimek Zitting vaa 11 Deo 1877 In deze lilting is de ludiaehe begrooting voor 1878 met Igemeeue alemiaeu aaiigeaomea Een voorntd van deu heer Fioké om terag te komen op het den vorigen dag genomen besluit oin Woeitsdujj het onderzoek vaudebegrooiiiigswetlenvaor 1878iude ufdeelingen te doen aanvangen werd nadat uit de discussie gebleken was dat lat de bedoeling der centrale afdeeliug was om de be jroutiiig nog vdur 1 Jauaari 1878 te doen bchandtleu met 13 tfj i n 11 stemmen verworpen zoadat het oudeaoek reeds gisteren is uuugevangen Bg de vaortzelting van de behandtJiag vau het ontwerp dor algemeene politie vcrordemug te 8Graven iiiige werd in de Dinsdag g lii udeu eiltiiig vnn den Ueraeeuteraad daar den heer dr Kips de weusebelijkbuid besproken oiu ter voorkomiug vau vervulsehiug vuu levensmiddelen vau gemeentewege preventieie moatregden daaromtrent te uemeu Het kwam h m wenschelijk voor dat ecne commissie benoemd werd lie zich teu taak zo stellen te o jefZoel eii door wie n op welke w se vcrvalseliingen warden gepleegd en Mi gaf te kennen nadat enkele leden verklaard kudden ziju gevoelen te decleu eerlang dienavereeukomatig een voorstel aan den lUad te doen Met 1 Xanaari aanst faebbea de nitgevert vaa Re Nitum Sijirtfen den eigendom van dat Uad overgedragen aaB de sitgevera van De H ekier Qada 4r gewijzigden titel van De Wekker Nieuwe bifiragen voor Jul OHdenegt zal het vcreeoigde blad tweemalen per week onder redactie vaa den heer r B Lallemau hoofdonderwijzer te Moordrecht en met medewerking van vele bevoegde mannen worgde voortgezet Verfedea week begaf ich een te Vliasiugen woonaohUg leeloods naar I inden Onderweg ssaakle hgkenn s met ea beer wien hg den naasten weg vroegnaar de ligplaats vac fttkere stoomboot net wt4ke hij weuschte te vertrekken a Avonds te Londen gekomen werd hem door dien onbekende de weg geweiea doch in een onbekende straat aaugeUnd zijude kwam pl ts ing uit een teeg een persoon aansuellea dte iep loods met en stok zulk een hevigen Afti op het kooitl toebracht dat deze bewiutelaOB ueeaeeg en geriümeu iigd iu dien toestand hièef Toen ka eindelijk lot bewvslaün temgkeerüo Vae h EJ a giid ten bedrage Vau ƒ 114 voM eu groot deel loodsgelden zijnborluge tot vAi zgn zgden das kwgt Uü was totaal vu alle voorwerpen van aarde die hij bg zich had beroofd Bon politie agent wien hij ziju wedervaren verhaalde bracht faem bf den Belgischen consul diehem van da midddeu voorzag om naar Vlissingentc g te keereu iPlUi Ct Een eenvoadig middel om te onderzoeken of er ook triehinea in het rleesch Van een varken eittep wordt door professor Daaiel Saniert iu de ItMUtft Zeilimf medegedeeld Een boer iu Mecklcuburg navdijk werd gevraagd of lij ook zijn varkensvleesch m de aabarige stad mic oseonrsch liet ondenoeken viStfrdat hg het gebruikte Wd neen atitwoordde deze op ga platdoitseh nut zooveel drnkte hos ik mg niet op ik heb bij mij op het dorp iemand die mij altjjd spoedig helpt Zoo wie dan Wel onze sAootmeester Als ik geslacht heb stuur ik nem de eerste worst present ea daar hg het niet breed heeft weet ik zeker dat bij haar direet c et Uoor k nu na een paar dagen van mijn jopgens dat de meettei noji friieh en getond is dan tveet ik zeker dat het Varfceu niets mankeerde Wit zal ik de mentehen ïode atad daarmede lastig ndlen Door L Drenth en H Oertitaea werd J aandag te Bhee een prachtige voa gevonden ia een haienstrik tWa een ainadelgke dood voor Bein oom ia men kon dao ook wel merken dat hy schier het onmogelijk bad gedaan om zich los te maken De hazen die in de bnn rt war n en d n loflcen vierroetiger daar zoo lagea spartelen in bet konerdraad dat voor hen Was aitgeiet hadden een feeetaag fM Ct Niet ten onreehte voarspeiden q onbnga dat it Sist Nieolaaa etn prettige dag zoa weMB voor do kinderen van sommige beambten van het NederUndeeb spoorwegpersoneel Ken deelt oot onder meer gevdlen vaa dien aard mede dat een doos ran Middelbnrg naar Vreeland veraonden bü aankoawt voor e groot deei vaa aljn inböud beroolÜ Waa De roover iuMi het tak waarmede de aluiting vencg ld wai verbroken da toawan loageMakt doeh nadat io itnwptooht volbAeht waa beide weder behoorlijk vooralen en aaMa mat tak van ene andere soort verzegeld De vretigde traarasade deze zorgende vader bij löne tehnitkomst door zgne lievslingto begroet zal z moet ia rechte reden gestaan faebbéit tot de ieleonteUingi vretk zleh van de wettig bentten van het geatoleae meester akle toau zg bemtrkteu op welke naoiei Siuterklaiis ditmaal voor hen geredeB bod iftW a Men schrgfl aan de Stmd uit Oeldermalsen Voor eenige dagen overleed aldaar in den onderdom vau 90 jaren zekere ICees vau Leeuwen Deze persoon diende iu den aanvang dezer eeuw ids gewoon soldaat iu het ger van Napoleon wiens veiüslagen hij grootendeels heeft meegemaakt Hij fuugeertle als oppasser van den officier baron van Heeckereu van Énghurzen met ieu van Leeawen bij Moskou door de liusseu gevaiigeu werd gouoraeu Drie van het gehecle resrimeut zgn toen overgebleven Die drie zijn als krijgsgevaiigenen naar Siberië getransponeerd waar zij drie juren kou en elleude hebben geledeu Uit dankbare herinnering heeft de familie van Heeekeren klciukiuderen van den reeds voorlaug overleden barou het ober lefenslot van den oppassenden ond sddaat nog liefelgk verzacht dCor eene jaarlijcsohe geldelijke ondersteuning INGEZONDEN Laniaenoelen I De Nederlaudache Koraalvereeidging wU haar werkkring uitbceiden GetroBW aau de leas waaronder tg v Sr 14 jaar iu faet leven trad Vi aiiErFiNA en vxxeoelino vav DEK VouuzAiia wil zij voortgaan te arbeiden maar na op ruimer veld n breeder ehaaL Behalve de koralen en kleine kooren vaa atiebtelgken aard dia zg tot hiertoe aitg en verspreidde wil zg nu ook goede zoogenaamd wereldaahe maziek onder het valk brengen Voor deze meuwe onderneming der Ned Koraalvereeniging roepen wg niet zonder hoop op gunstige uitkomst uwe langstelling en krachtige medewerkiug iu Wg althaus leven in de stellige overtuiging dat de tijd daar ia om dezea stap voorwaart te doea Wd hoodea we on op mogelijke teleuralelling voorbereid maar dat de proef uu moet genomen worden daarvaa cga wg zeker Seeds hebben wg behalve d aadabbelxiBnige blgken vaa mpathie aas door de ilt yacakTTU tot BEïOKDunia der XootiKtniti gegeven ook de instemuing mft an plannen vaa de z de onzer Correapondeaten Besohermen en Leden aiogea verwexven wexveni i 11 Craehti er aansporing tot pae i WdeUf neg viadea ij in den aandrang vaa zanggetebéhappoi laagvereeuiginge eu zangkooreB wi r bloei ja wier leven wordt bedreigd indieu hel huu bl ft ontbreken aa grooter afwieseling eu meerder verloheideuheid vau zangatof Wg verheugen ons over dien aaudrang Imaier haagt hij ouwu Biet het heuglijk verschgusel dat ouae echoooe moedertaal ook iu hare waarde voor dea caog meer wordt erkeud don te voren Eiudelük ja eiadelgk I schgnt de tüd te k om dat faet Hpllands hort zich wetr ia Ilollaudaehe liederen cal uitstorten aan HoUan he liederep l ij vo e r zich zal verkwikken Hoogst verblijdende teekenea vaa een nieuw eo krachtig ontwaakt strsvea opdit gebied vaa den Kederlandseken ifaug hebben zich iu den jongsten t voorgedaao £ a ook de telkens herfaaiude vrau tot ons gericht om afwisseling van zangsjof met Hollandschen tekst wa oa ld zoodanig zeer welkom Zü klonk oa al de atem vaa dea keratelleadea zieke lie om vaed el vraagt Ea wiea zon het niet een eer ea een vreugd zgn hein dat voedsel Ie verschaffen f Wg zgn bereid daarvoor het onze te doen Vaa eene Veieeniging al de gte kunnen e9hter ait dw aard der z ak siedit zoodanige nuairemlfp aitgaav waardoair de verspreide ïnehten ten a vaa h t ié e Joel worden geeonoeti eecd Daarom roepeowü 4 et liiflp in ip de ef te plaat w lialp Beatono van Vol E nggezel chapp n I Met v cn wer ataad wq aibda kor r of langer tgd ia beirel iag tlaitr veel Aoter is hft aaatal qwer met i fÜ B ér $ S ang voadaawenachea te komea J IaatTnib keod ea pMt i na daardoor tn d gèl enhadeeqe jufate atiift ek op te n kènjfkn bet votky kaag in Ne rjand eent mo rteB wj è new kga ben ovenien wwog wü hebVo ié nipen oiiuaznllen wg dan met voUediger këöiiis vim Sakéii dè kaod a n het werk lay Voort riclften wg m tot u dichter w t fm knaatwaff v b Üederland y t gg W Je o p baar lf b lan net nattoaidc Ued bebt g9 MB i on b kpnd ïtwr erz R W i ë ïJ i zich KSUühoud Ji f wt ie gtf te tM nUÏM £f pindat iia H gfjlegea eid f wm met hpnge geeatevi n yoor hak poAè pnltó te VöWaj ilea r4 wiaaeh Bi 9 jJIm te Wlennéa ea we kiaekteii ware bet mog Igk ie winnea voor pnKgonie wak Maoi en vrouwen van f9ja k Van ontwikkeww van e rv rjgK e j jan mUI wat het wgtjen tean te beSben van bw lazwht van e etvBffipie Biddelen wg hebban het reed 14 jaar oadervouden Wel meenen wg te mogen verwachten dat onze ver eoigiug iu vervolg van tijd krachtig genoeg zal Ufiken om subsidiéu en jaartgksche bijdragen te kunlea ontbereu immers zij steil ssich voor de aaudeolgke kosten barer muzickuitgaven ook waar tij de exempleren voor een uiterst gcriugeu prijs afzet docr het plaaiseu vnn buiteugewoon groote opUgeu tajtuUcnJiiekken toch zulleu wg aauvaiikelgk uwen Itaud dubbel behoeveu als de drijfkracht die ouze iDilerueming in beweging moet breugen Uit goed vertrouwen richten wg ous tot u allen HK rechte oogeiibtik van haudeleu is gekomen Aller ent vragen wij eenig teekeu van leven Geeft ous ave iiameu op als blijk v m sympathie Straks noodigen wij u uit een oogeublik vau nadenken te wij n aan de beraniiiig mn maatregelen die tot bet doel kunnen leidm landelijk wanneer wij aan ouze eteeoigiug de uicuw haar passende vormen hebben gegeveu vragen j uwe feitelgke toetreding en dadelijke hulp Eerstdaag roepen wij alle belangalelleiidea in den voUwang tot nadere bespreking onzer plannen np een licetiug te tarnen BU die gelegenheid brengen wg eea ontwerp van gewijzigde stalulen als leiddraad Tcor de discussie ter tafel In dat ontwerp zulleu vg aiteeutelteu hoe wg ous wensohen te oonstitueerrn als ceutraalburean dat keuuis neemt van alle mnledrelingea door belsaghefabnuden ingezonden dat uuvragen bcautwoordt bestellingen van niuaiek in oolvangtt Bceait ea uitvoert en naarmate van d ijeh openbarende behoefte maatregelen ueemt voor het doen van nienvte nilguven Ous ter zgde loa dan eene commissie vau desknadigen moeten slaan op wie de zorg voor het eigeulgk muzikaal gedeelte ia t biiondet wat betreft de keuze der uit te geven lahgstukken zuu rusten Dan genoeg spoedig i l naar wg hopen het ontwerp telf in handen zgn van alled wieii ouze zaak ter harte gaat Ten xJriogentte noodigen wg al vast de directies van alle zanggetelsohappen en verdere belanghebbenden ait zich met on io verbinding te stellen door da toezending haaoar adre eu en vaa de namen hUBuer vereenigiiigea 2g ontvingcu dan van ona de ontwerp statateo met uiliioodigiiig om opmerkingen daarover sahriflalqk te willen mededeelen of liever nog hun denkbeelden mondeling ter Meeting te koman uitspreken En biertnede dea laak n al t ern tige overweging aaab vfekwle aoinfeB wg on Het Hoofdbestunr der Nederlaadsche Kooraalvneenigiog Prof A D LOMAN VeortUttr Jmteriam D J A BóHEIKGER Seer en Pem Anuteriam FBAN8 COENEN 4mtUriam Prof J P N LASD Leiin 8 BE LANGE SoUerdtm ïh W F LOMAN Jeuteriam Dr J Th MOUTON i Qrmmluge i H WALTEE Anuterim Amtuium November 1877 Er ign weinig ziekten elke de daarstelling van loovele genetsralddelen heeft bevorderd als de Asthma e merite dezer middelen mis of meer onvoldoende z ia een Welvenlieiide vergetelheid geraakt De bewonderenswaanlige werking der teer op de longen en de all odeelea ia faet algemeea heeft talrijke proefnemingen uitgelokt waaruit thans blijkt dat een der beste behaadeUBgen tegou Asthma bestaat iu de aanwending di r tééteaptula tan 0 fot In de meeste geVtflUa geven tVee ot Urre capsnlc bg eiken maaliyd iiMAAilen éeM tttrfle verliebtiag w voeg n er eCbter bif M wahb a inM reeds venaderd fo men gèBOiliüa ehn B Qd toet deae behaKdeling moet voortgaan overigen na poedige verUebliag die aj daanraa adarvi n ijn de zieken seldea geneigd he gebruik Ier Tcfrcapvi e af te ibafteB alv ren If gclieel t n hereteld Deze wijze van bahand lii g komt op lecr geripge koeten te staan ongetetr 6 I ótn 4r 4Ü £ vJn te a ilat en ide echte Teercapsules van Onyot bshsBit ao t ueD de ia drie klsonn g e drak te n faa n d tee k eaing van Guyot eieohen die Of jelka lfcqmiioetiieaWw B jibt te PaiTJs in de ApoOSrOiiyot Hl ïü de Seine enin de mètÉle g hetM te Beriohtea AfDMBl MiDeo J ea d W dl a n a Ht in feu tel nm iit S ie idati ia b W be f cnir deputatie heeft o atva i8en rdi hem alge petiUin ovei andigde waarin ijne aandacht geVestigd wordt pp deu o HrUi en to tadd vkn denhatidel Kfae Mafadn antwenMWe Ait hij in gaen diMaaatekan tiMen ver deWatkunde H v nek rde il arvdat fai KraooBli k zonder eerzucht waa Hij ia niet dcaaaa vaaAea rtii H9 zal de jmtfbUniamtte inatelUiigen tot in 1880 kandhtTÏB vWYet dTétl ntl k handVltniMat de ingeviug jan zijp gewiEteo en or akomatis de belangen van t Und Weeüaa 12 Dec De Ojsleurijksohe deli gatio heeft het voorstel der Commissie voor liel budget aangenomen om de middelen toe te slaan tot dekking der gemeeusohappclgk uitgaven der Monarchie gedurende bet eerste kivartaal van 1878 By de beraadslaging verklaarde Andrassy dat hij in eene daartoe aftouderlijk aaugeweten tilling over den toestand der buitenlaudsclie politiek zijne meeuiiig zeggen zou Het standpunt der Regeeriug was nog onveranderd heltelfde dat tij innam bij het antwoord dat in den Bijksriad door baar gegeven werd op Giskra s inicrpellatie Konstantinopel 12 Dec De Groote Kaad op het Seraskeraat heeft be loten den oorlog tot het uiterste vo ort te tellen kautougerecht Ie Gouda Terechtzitting van Woensdag 12 December 1877 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEKOORDEELD D d Bp sigarenmaker wonende te Gondo tot eeiie boete van vijf gulden of gevang van twee dagen wegens te Gouda als hoofd eeuer ondernemiag iu dienst hebben vau een kiud beneden de twaalf jaren C L sleper wonende te Gotida tot eene boete van drie gulden ea eene boete van iéa gulden of gevang van iéfi dtg voor dke boet wegen te Gouda rgden harder dan stapvoets over eene beweegbare bniR ent Gouda op deu openbaren weg tegen de Stadswaag buiten de openbare waterbakkeo datgene verriehtea waarvoiw die ipricbtiugen bestemd tijn P W J V L smid wonende te Gouda tot eene boete van drie golden ef gevang van één dag wegena te Gouda rijden harder dan atapvoeti over eene beweegbare b g ï A V L tonwalager wonende te Gonda tot eene boete van vgf galden vijftig cent of gevang vaa twe dagea wegen te Gonda maken van nachtgerucht verstoreade de rust der inwoners A V d P sjouwerman wonende te Beenwgk tot twee boeten ieder van vgf gulden of gevang van twee dogen voor elke boete wegen binnen de gemeente Gonda visaoben ia twee viscbwater aaa twee verschillende peraonea toebeboorende zonder voorzien te zgn van aobriftelijke bewgzen van vergaaning van de eigenaars of raefathebbcaden van die viiekwaten N v K vi seher wonende te Gooda tot twee boeten ieder van v f gulden of gerangentSstraf van twee dagen voor iedere boete met verbeurdverklariug vaa de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Lange Rnigeweide visschen in gesloten vischtyd en visechen in eens anders viscbwater zonder voorziep te lijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van dat viachwater H H viasoher ood 68 jaar wonende te Waddinxveea tot veertien boeten ieder van één galden of gevapg van één dag vpor iedere boete wegens binnen de gemeente Waiidinxveen visschen in veertien ïischwaters aan veertien verschillende personen toebeboorende zonder voorzien te zgn van scbriftelgice bewgzen van verganuing van de eigenaar of reenthebbenden van die visénwatera VBUGteStEOKEN H M zonder beroep oud 11 jaar wonende te Waddinxveen van de aanklacht binnen de gemeente Waddinxveen gevisebt te hebben in veertien visohwatei enn veertien verschilleade personen toebeboorende tonder voorzien te zgn van schriftelijke bewijien van verganning van de eigenaars of rechtkebbendee van die viscbwater K V landbouwer wonende te Uekendorjp van de aanUaebt binnen de gemeente Hekendirp te hebben geviidit wmder viaabaote en te hebben gei isoht in eea aouer vi chwater tonder voorzien te zijn vaa eea lahriftelijk boriii ran verganning van deu eigenaar of lecktkeMtea vaa dat visohwater H A ki rfi jË É X C ÜtÈTSS Gk n4a 1 Deo Tot ongeveer vopse prUzen wa de omtet klein tdfrtar e pnike ƒ 13 i 14 Mihdtert M k 12 Söggi pntkts ƒ 8 7 6 i MiHdeK fl T l ƒ Voer ƒ 6 30 l ftSM G t InAe l ii i 8 5e Miodere 6 50 i flrfve re 4 y 8 78 lachte 8 78 a ♦ 8Ó De veemarkt met envon a aapvper de handel v ng vooral eerate kwaliteit xaarkoeien werden tot enprra koogs prgzen verkocht vette varkens van 20 i 25 pent per half kilo sc ei i laiae e verk ni H Sp en traag te verkoopen Kaa A nj voetd C3 paffyen jtljKQ rjan 8 B urgerlijke Stand Gouda GEDOKEN I 11 Dm Surtje oalers D l ChIicdF vaa SlrontfB 12 Jansje ouders C Verkirk en M van der Sleet üVEHI ËDëN lil liet C W M de Keyser 30 j 10 m U M FIbi 7 j GEHUMD 12 Dec C M Sehriek n C JuiMi Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 6 t9t 13 Deo 1877 Koordreoht Ia dexe week hebben fceene aant irten plaats gehad Oouderak OVERLEDEN D Vertoorn la C ds Bruijo 2 m Stolwijk OEBORBN Niesji anders T Koolwgk en k Verklik Neeltje ooders i dé Vrg en K van Data ifraak oader A TreoMB en A Vonk 0 £BI DEN F C Benkm IS m Haastrecht Io dew week hebben gmne uBgiften pUstagsh Keeuwtik eKBOEEN Cornells oadtrs A êt Wit tnC Varamin Hendrik oaders H Paul ea Diepboot Adrisaas ouders P Boatboorn eo A sin den Ben Pieter aiders E JoBgeneel o M vaa dea Baf feaals èten 9i tn Ueowen en W Vogelaar Ktams Albertu oaders O WildeBbnrg en h Le Noble Hsgdaleni oadcn P Poldervaart en f van Ier Leen Weolaas ouden Vl TtraHWlenen E vaa der liist Johanaes oaiera t Ueekael en A vao Duiken OVERLEDEN C Seharhw It j U ONUERTKOÜWI 1 d Reus ïl J en N Moathart Mf J C Brandt Ui a l E Knuii U J f GEHUWD A Steebouwer ea T Boekael Waddinxveen eSBOREN Hicbiet onder H Vat ea H Vtrtvden Gemt oaders G vaa Otterlao en J M Vanaiat Oerardua ouders J H Holder en C van Vliet OVEBLEDENi O Dckkn wsde A v d Ik alB 7 j J na Wilfea 1 w f GEHUWD P Bakker en W de Brnin F Kras H G l t U Cointrs U vaa Mer nt m a G Viiaer ADVERTENTIÊIV Een bejaarde DAME wenscht l Mei r i op een vrolijken stand te ö uia TEËURElir 3 ONGEMEUBILBBBDE of 2 FLINKE KAliEBSipelAtCÖVBN Voor opgaven van prgs en verdere oqSiUën adiesseere men ïich met franco briev en aan den Ilé r J H VERNÉDE Stationsweg te J tterrf Een oude JDUIX8CMX tJBBZWX ÈniyOMAATSCHAPPI oekt ö het slaiten pu ZJEE Aa UUAlfllJ N a VertegeDWüurdlger voor Goudft Alleen cBmi n worden verzoclit zich aaa te melden well Yi kgenoiHnd vak van AsBurantiSn volkomen bekeJ tiüii laigoede igaQ kannen stellen i roneó tteo aob JL 7388 te tit ttetea aan ftÜDOL P MOBSE Ê eilijn SW DAiioNaU idgawiB Van r 18 600 Ml 60 £W KDAILU u