Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1877

Zdlidiig 16 DMiUiter 1877 N 2076 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken li t toattamming ran Heenn OommissuiMen der SocietsJt ONS GENOEGEN ZoDdiig 16 December 1877 dea aTonds ten un I oonccluoorötelling te geven door de Letterlievende Vereeniging 9IFMNG BAART KUNST van ROTTERDAM met medewerking van de Dames Mevrouw LARONDELLEBouwMKESTEii Mej v DIJK en Mevr WESTENBERG en geheel belanglooze medewerking van den Beer ANTON DIAMANT te Gouda lid van verdienste vanbdvénsenoèmde Vereeniging welke in onderstaiuiM stukken de hooidrm zal vervullen PROGRAMMA SE SCH00F7ADEII of de Man van den Blauwen Brief Blflspel in 3 bedreven door J Hdbïstüs Jakssbn Bekroond Blgspel op den Weditryd van Too nedletterktMic gehcindj9n te Antwerpenm 1873 VoOtArOEOAAN DOOK De Werkstaking TtonMbpal in éfo WlrijMoor Rosm Faassek Prjjzen der plaatsen voor Leden der Sociëteit Ob GenoegeE Ie Bang 0 50 per persoon Niet Leden Ie Rang 0 75 2e Rang 0 50 3e Rang 0 30 per persoon Plaatsen te bespreken öp den dag der VoorstcAing van 12 3 ure it 10 peui extra voor ieiten i aats aan het Bureau der Sociëteit S Zie verder groote en kleine billetten M iillI OFQTBMB EI£MEK Op MAANDAG den 17 DECEMBER 1877 das avonds ten C j ure in de zaal Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN TOEGANGBEWUZENvQorbeUngBtellenden veAtügbaar op ZATERDAG den 15 DECEMBSR ten 1 ure in het Lokaal Abti Leoi Teztboekjea 10 cents voor belangstellenden vaifarggboar bg dan Haar DUKSHOORN ZOI DAG a s wete 7 PORTRETTEN k L H SERRE a 5 é gepatenteerde JoH HOFF sche lALZBOHST BOHBOHS ia tm kMM haait ttalk sabroikt is aan onfailbaw Al tagem BOEaT HESSCHHEID VEBKODDHEID Reeds onmiddellgk na het gabrnSc bespenrt men de slgmoplossende en den Hoest kalmeerende weiÜng en is men poadig geheel en alvandeVerkoadheidbevrgd 0 Elk pakje draagt de handteekening JOH HOPF Verkrijgbaar in Blaawe Zakjes i 80 Cent JOH HOFF scba Centraaldépöt Amsterdam Smalla Bloemmarkt b de Paleistraat F 250 Ta Gouda bö J C x VREDMINGEN an da Wad A C SCHOUTEN L HOIST BcbooBhoT Ii Okhnaan Dalft B Fnmkaat Buitengewone van LAPPEi alsook de nog voorbanden zynde WliMEItSIA TELS tot zeer LAGE PRIJZEN Oonda BABL lAW O Slagers eii Ri uigiiiak TS Extra zware ESSCHEN VLEESCHBLOKKEN Drooge ESSCHEN IEPEN BEDKEN LINDEN en andere PLATEN Rond lEPENHOÜT enz te zien en te koop bü De GOEüEltËN lm te LINSCBOTEN bij het station Woerd n COKES tijdelijk 40 cent per Hectoliter aan de GASFA BIIIEK alhiet Voor Dames het fraaiste werkzaamste en billgkste Kersnilsgeschenk is Vivrou g na itafel scliaren en ètui zakeniraniitunr uit Solia er lilverstaal BÜversteel inhoudende toesutld naj l stik n knoapgatscliaar met iitelsehroef fijn torniue e naaldenkoker boorstió liandsclioeBkjiooper eu a lutkinguHtiaeQ Prijs dezer fcarnituar in een fraai étui 4 gulden Oitoutbetirlijk oor ijlere iiaitatel Dunrzauin ourcralijteljk in bet anhinideiid tegebriiilc Ouariiutie vuor de toorlreffeljjkUeid door e entui le franco teruK èioinK De toezendiu wordt uitgmoerd trgen postvoorschot t c einde omstaadiftheden te vermijden JFttzef Vivroux in Huatricht Zoo zyn wg dan wederom de wintermaanden ingetreden die zich doen kenmerken door regen en gure windvlagen en die meestal nadeelig werken op s menschen gezondheid vooral op hen die met rhnmatiscne aandoeningen behebt zgn zoodat zg nn door het ongestadige weer de pijnen meer dan ooit van het rhumotiek gevoelen Lgders een allezins genezend middel dat alle andere geneesmiddelen welke men aanwendt tot verdrflving an het rhnmatiek te boven gaat is sinds eenige jaren in den handel gekomen en wordt nog voortdarend met goed snccès gedebiteerd Het zgu ABSHAUBBINS of Antl llhafflatlscbe Watten verspreid door ons geheel Koningrgk en zelfsin het nabnrig België die de genezende kracht bezitten dat zg alle rhamatiscbe aandoaninp en doen verdwgnen zelfs verouderde Rhnmatiek na langer gebmik dezer Wattan Doch genoeg hierover nitoeweid verscheidene Attestenvan dankbare Lnaera z n in het bezit vanden HoofdDép4thoader die loide de genezende kracht der Abshaabbin s vermelden Het Pakje met de Gebmiksaanw zing kost slechts 30 Cents verkrijgbaar aan het Hoofd Dépöt büA BREETVELT Az te Düfl die deze Watten o a verkrggbaat heeft gesteld bjj T A G VAK DETH Qovda Wed BOSMAN A PRINS Znenlmizm T W MN UIL Schoonhoven 3 GODDKADE Botkoop OTTO HOOGENDUK CapelU a d IJtel A RBUNART Oostpoort Rotterdam J a KBLliSR £ ZOON Waste Wagenstr OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETÜOUDERSvaa Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den 19n DECKMBER 1877 des namiddags ten l ure in het Raadhuis aldaar bij enkele inschrü ving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1878 benoodiede MATERIALEN ak lo Houtwaren 2o IJzerwerit 3o Spijkers en ligte Uzerwaren 4a Lood Zink ea Soldeer 5o Vorfwaren en Glas Bo Teer 7o Kalk 8o Grint 8a Zand lOo 30 000 IJsselmetselplavei llo 100 000 blaauwe IJsselgtraatkUn kers 12o 60 000 VeohtBctie Straatklinkers WaalTorm 13o 56 000 Vechtscha Straatkllnkars gewone vorm 14o 20 000 vlakke grljie Vechtscbe Klinkers gewone vorm 16o 16 000 Luiksobe Straatkeijen 18o 1000 M Pijne puin Van de negen laatslgenoemde nummers zullen de monsters aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezigtigd De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter PLaatselgke Secretarie en aan de Stadjs Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten uiterlgk des namiddi s ten vyf ure van den 18n DECEMBER 1877 op gezegde Secratuia ingeleverd zgn Openbare Verkoopingf U GOUDA op MAANDAG 17 DECEMBER 1877 dm voormiddags ten elf ure in het Logement ns Paauw aldaar van Een HUIS en EBP met een TUIN en Bergplaatsen daarachter aan de Zeugstraat te Gouda wgk G N 10 Zgnde in het Huis een beneden Voorkamer mot Suite Tuinkamer twee Bovenkamers een Kelder Keuken ruime Zolder en t geen verder tot een goed en gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort Een HUIS en ERF met een TUIN en SCHUUR daarachter aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N N 126 Zgnda in het Hnis twee Beneden en twee Bovenkamers eenegoede Kenken en t geen verder tot een goed Woonhuis behoort Een WINKELHUIS en DBF met een stuk GROND daarachter aui de Westhaven te Gouda wgk B n 141 Znnde in het Huis een ruim Voorhuis groote Eeloer drie Kamara en betaeen verder tot een gemakkalgk ingerigt Winkelen Woonhuis behoort En een HUIS en ERF in de Dabbele Baart van het Klooster aan den Raam te Gouda wgk O n 227 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notacia W J FORTUUN DROOGLEBVBR te Gouda Net weinig moeite is men schyobaar f ü Jares Joiger Men moet daarvoor Haar of Baard verwa in blond brmu oi zwart zonder rosse tM f huid te vlekken met het EAU CHROMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan an gamakkel k de obrspronkelgke klenr wedargevmi dan bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag te bekomen tegen blauwe postzegels postwissel of rembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein Rfigts No 32 Amsterdam Qond Dmk v a A Brinkman uy deze Ooinaiit behoort een BUvoeRseL BEGI100TI GS DIS IJSS1Ë In de zitting van Müandag mocht de minister van marine zich ook verheugen in de aanneming zijner begrooting met algemeene stemmen nadat twee amendementen van den heer de Oasembroot met overgrootê meerderheid van stemmen waren verworpen Het eerste had ten doel de aanstelliag van een vlagoBicier als advise ar voor den scheepsboaw door den minister onnoodig geoordeeld het tweede wilde een post schrappen bestemd voor den iianbouw van een vaartuig voor de verdediging der riv eren had de voorsteller veel bezwaren tegen het model de minister deelde die bezwaren niet op grond der verkregen rapporten Ook omtrent het gepantserde schip de Koning der Nederlanden bestond veel verschil tusschen deu minister en de specialiteit in de vertegenwoordiging oordeelde de htatste dit kostbare vaartuig onzeewaardig en volstrekt niet geschikt om naar Indië gezon£n te worden de minister was daaromtrent zeer gerust hoewel hg moest erkennen dat het reeds een pont van overweging heeft uitgemaakt om de achterinnen van het schip af te nemen waardo jr voor de kleinigheid van drie ton het schip aan alle eischen zon kunnen voldoen Moge spoedig de tgd aanbreken overeenkomstig de belofte van den vorigen minister in wiens stappen deze tieedt dat de begrooting van marine aanmerkelük kan verminderd worden omdat aan M nnodMAalükste bebpefkan voldaan zal tiini Werd vroeger Hoofdstuk VIU A nationale schuld steeds zonder discossie aangenomen nn achtte de heer Wintgens het oogenblik gunstig om andermaal over velerlei zaken te spreken naar aanleiding der noodzakelgk geworden leening Hebb n wg onze schuld de laatste 25 jaren dank zg de openbaarheid door de grondwet verplichtend gesteld dank zg de hooge koffieprgzen met 320 millioen verminderd dat een rentebesparing van 10 millioen heeit ten gevolge gehad nn ten behoeve der openbare werken zoowel hier als in Indië geleend zal moeten worden kannen natuur Igk tal van bezwaren gevonden worden Geen spoorweffleening zegt de heer Wintgens maar een oorlogdeening Atchin toch heeft reeds 100 millioetn verslonden geen verhooging der directe belastingen geen successie in de rechte Igu geen bankiers maar een leening op de Fransche wgze waardoor ieder Nederlander bg de leeniug geinteresseerd kan worden en daardoor het gevaar zal verminderen dat meerdere oorlogen zonder goedkeuring der vertegenwoordiging worden gevowd tOngelukaprofeten kannen we ontberen zeide de heer Haffiuans Liever dan op de voor de deur staande leening wees deze spreker op de geamortiseerde sommen wkartoa zou ons het crediet dat wg hebben baten wanneer wg bet niet gebruiken Ook da minister dealde de zivartgallige beschouwingen van dan Haagaehen afgevaardigde niet de leening zal een spoorweg geen oorlogalaeoingBlin nianwe lasten znllei aNdoor noocig zgn en d tnogen daardoor de illusiSn van den vorigen minister niet vervuld worden de toestand is toch volstrekt niet hopeloos is eenmaal de oorlog in Atchin tot een goed einde gebracht en daarop bestaat veel kans dan zal het batig slot niet nitblgven Hoofdstuk Vin B finantien daarop aan de otde gesteld gaf de heer Mackay aanleiding een lans te breken voor de afschsMng der leges Veel kracht behoefde spreker niet te ontwikkelen daar de minister ook van de noodzakelgkheid dier afschaffing overtuigd was het is de vraag slechts hoe dia kaa lilaats hebbeu zonder te groot nadeel voor de schatkist daat de ambtenaren schadeloos gesteld moeten woiien Ook de heer Van der Loeff ontving op verschillende vragen een welwillend antwoord zonder dat de minister lich evenwel tut iets verbond De minister zal overwegen en onderzoeken en zelfs als heq daartoe de tgd zal gegeven warden aan de regaling der ministerieele verantwoordelgkheid denkw Bg de behandeling der artikelen werd de toestand van het Haagsche baach besproken en de benoeming eener coumissia van onderzoek goedgekeurd Met algemeene ütemmen werd ook de be rooting van dezen min$rter aangenomen Meer u tvoerige algemaene beschouwingen hadden in de zitting van Dinadag over de begrooting van den ministar van oorlog plaats Getuigden de redevoeringen van de specialiteiten de Bieberstein en Van der Sehrieck van de meeste welwillendheid de specialiteit Stieltjes was nu reeds eenigszins ontstemd omdat naar zgn inzien niet genoeg gedaan was Was het wonder dat de minister vroeg of die klacht enut of kortswgl was De heer Bast rt berekenda dat de kosten voor defensie minstens 10 pCt van het nationaal vermogen bedrawn waarom hg daarin gesteund door den heer Cremers op de meeste zuinigheid aandringt Hg Zal alle pogingen ondersteunen tot vermeerdering van het eindcijfer en de inlichtingen van den minister aiwachten Stemt hg voor dan zal dit geseUedeu onder protest an omdat hj den minutnr jfoprsbands niet wil storen in hetgeen bg w asoheI Ic ai t in het belang des lands Andere leden die steeds tegen de oorlogsbegrooting gestemd hebben znllen thans daaraan hun stem geven in bet vertrouwen dat de minister de Roo even zuinig zal zgn als het kamerlid van dien naam terwgl de heer Idzerda nog als motief op af dat het algemeen belang vordert dat dit ministerie lang zal aanblgven vooreerst om vastheid in t bestuur te brengen en verder om de politieke atmosfeer te zuiveren en de dericale euchen te breidelen Dat deze laatste nitdrukking niet onopgemerkt voorbgging is gemakkelgk te begrgpen In een uitvoerige rede verdedigde de minister zgn eerste begrooting Verschillende wetsontwerpen worden gereed gemaakt afgescheiden van alle groote plannen van reorgauiaatie weuscht de minister het bestaande te verbeteren en vooral den inwendigen toestand van het leger opdat het met de minst mogelgke kosten deugde gk en bruikbaar worde en de kosten voor de verdediging de draagkracht der natie niet te boven gaan Moge de minister niet allen tevreden gesteld hebben blgkbaar stelt de vertegenwoord ing vertrouwen in de bekwaamheid van deu minister met wiens inzichten zg reeds geruimen tgd bekend is L BINNENLAND OOUDA 16 Deoeoiber 1377 Da verkiezing voor een lid van den nieenteniad in de ptsstt van den heer Vinili ui den 28n December pUats hebben De Heer £ U Stidgea zoon van bet knmerlid bespreekt in een broohure de vaort van Amsterdam naar Botterdam Na eene bespreking der lijdenshistorie van deien weg eu der verschillende plannen ontviklelt schrijver de groote voordeelen van de richting langs Gouda ea de Qouire Het werk ii volgeus den schrijver d n te verrichten voor geringere kosten het lal mindere belemmering eu schade opleveren en spoediger tot stand kunnen komen Het plan der Amsterdamscb Kotterdamsoh Comminie geeft iq spreekt de sohryrer en kaassl dat aan de eisohcn der tegeuwourdi e scheepvaart en die dor toekumsl ïuldpct bclrektelijk geringe nilgaveu vordert de inogelgkheid van latere uitbreiding toel iaf de afwalrring en de defensie bevordert weinig tijds eischt voor voorHf iande besprekingen eu regelingen met verschilleude oorporatien in korten tijd ouder groote belemnferiug van handel en scheepvaart kan gemaakt worden terwijl geen anders dringende verbeteringen op deu achtergrond worden geschoven Donderdagmorgen kwam by den stalhouder £ rber veld alhier iemand die last gaf bet paard van zekeren Schouten d e met den marktdag aldaar wat uitgestald in te apauueu omdat bij even naar het station moest rijdec Hij wees punrd eu wagen aan Zander achterdoeht werd aan zijn vrrzoek voldaan doch in plaats van naar het station reed de man er mede naar Botterdam en spande daar uit Ouder voorgeven dat hij ossen moest halen van den Hottandschca spoonreiu en geld te kort kwam vroeg hq aan den Botterdamachen stalhouder 200 te leen welke deze gaf daar paard en wagen veel meer waarde hadden Ook vroeg de oplichter nog een knecht om hem aan t station met de osseu te helpen Deu knecht evennel zond hij spoedig weg om halsters e koopen waarvoor hij hem een gulden gaf doch toen deie aan het station kwam was de vogel gevlogen Het is te hopen dat de bevoegde macht hem weef zal weten te vangen De Kapitein van de nschtboot van Botterdam op Amsterdam van den heer Versehnren te Rotterdam J de Boer is Donderdagnacht op droevige wjjze om bet leven gekomen Onder de Aardammerbrng door willende varen zonder den brugwachter te wekken is h 4 taauiiMn d brag ea de boot beklemd gerankt en spoedig overleden Vun 7 tot 14 Deoember zijn te Ammeislol aan den afslag verkocht 112 Wiuteraalmeu wegende U a 38 halve kilo s prijs per half kilo 0 96 k f 1 05 Bij de Ned Herv gemeente te Berg Ambacht zijn berkozeu tot kerkvoogd de heer C van der Uee Jr en tot notabelen de heeren ü Boelhouwer P van Wijngaarden Az en B van Wijngaarden As Te Boskoop heeft de collecte voor de stichting voor het Supliia kiuderziekenhuis te s llage ƒ 77 36 opgebracht Gedep Staten vau Zuid Holland hebben bepaald dat de jacht op klein wild in deze provincie wordt gesloten op Maandag den Slen Deoember a s met zonsondergang Staten Oeneraal Tweede Kamïk Zittingen van 13 en Deo 1877 Aan de orde is Hoofdstuk IX der Begrooting Waterstaat enz Bij de algemeene beraadsLigiugen werden de volgende punten besproken de besohermiug der nijverheid in verbaud met hetgeen men iu het buiteidand vooral in Duilaohland ziet gebeuren een punt behandeld door de heeren Heydenryok en van Biar de laatste daarbij aandringende op behartiging der belaagen niet alleen van den handel maar ook van de nijverheid en deu landbouw de benoeming van deu administrateur voor de afdeeling Waterstaat en daarbij deu werkkring van dien administrateur en van den raad van toezicfat op de spoorwegen door de heeren van Kerkwijk van Nsamen Teding vau Berkhout en Storm van s Sravesande Afgekeurd werd dat de Kamer ook hier was gesteld vaerbet fait acoompli der benoeming tcrw l vowls 4e laak zelve verkeerd werd geaoht en in strijri met hetgeen de Min vroeger zelf als lid der Kamer had verkondigd i het overleggen der advieien van de ingenieurs naast die der hoofdingenieurs bij beslissingen door den Min te nemen waarop door den beer Van Harinxma werd aangedrongen De Min verklaarde dat hij de richting zal voorataan van volle vrijheid voor handel en nijverheid met inachtneming daarbij van de belangen van beide tonder die van den landbouw te vergeten hü verdedigde de benoeming vau do administratear dia m M plaati komt van den vreegeren referendaris terwijt