Goudsche Courant, zondag 16 december 1877

De COMMISSARISSEN rnn de HÜLPBANK alhier ninken bekend dat zij kraclitens machtiging van het Departement OOÜD Ai der Maatschappij tot Nut ran t Ah emeen op DONDERDAG den 27n DECEMBER a s des namiddags ten 3 ure in hun gewoon vergaderlokaal in het Öasthuia zullen overgaan tot dc Ultlütins van Zes Aanilcclen De honflers der aandeden worden nitgenoodigd hg deze uitloting tegenwoordig te zgn Vap de uitgelote ntinimera zal opgave worden gedaan aau hen die als de houders van die nummers bekend zijn Gouda 13 December 1877 Commissariuaen voornoemd 3 FORTUIJN DROOGLEEVER Vo ortiUer D BDIJTER Secrttarit K Gouda 16 December 1877 Jfa De ondergeteekende onder de nieuwe geneeskundige wet het theoretisch en praktisch scheien artsetjijbereidkundig examen als apotheker met goed gevolg hebbende afgelegd heeft de eer u kennis te geven dat hg na gedurende vijfjaar als deelgenoot in de firma tan Iteeson StekWMeueb alhier werkzaam geweest te zgn zich thans a i te dezer stede gevestigd heeft op de Gotttee j schuin over de Turfmarkt I Het is hem aangenaam hg deze te mogen Terklaren dit H H Geneeskundigen dezer gemeente zich bereid verklaard hebhen inlichtiugen te geven aangaande zijne kunde nauwgezetheid enz enz Zich iii uw vertrouwen aanbcTelende en teTens belove id eene steeds civiele en spoedige bediening no nit hg zich met de meeste achting Üui Dvi Dienaar J P WEIJER KAAL De JOH nOFF scbe ia geen geheim middel bare krachtige werking dalioofdhuid te Terfrisachen het uitvallen der haren 9nüiiddeliyk te beletten de groeikracht der haren te beTorderen zelfs ie hernieuwen ia bewezen en tal van Gebruikera reeds danken aan deze Ponpmade een vol en gezond faaartooisel berkregeh te hebben O Ö IL E IsT ID Per flacon i 70 Cent en 1 JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleistraat F 250 Te Gouda bij J C tan VREüMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L Okhuizen Delft B Frankamt Terstond te huur eene BOVENWONING op den Plnweelen Singel Adres aan het Bu rean dezer Courant Een bejaarde DAME wenscht 1 Mei a s op een vrolijken stand te Gouda TE HUREN 3 ONGEMÉüBILEERDE of 2 FLINKE KAMERS met ALCOVEN Voor opgaven Tan prfls en Terdere conditiën adresseere men zich met franco brieTen aan den Heer J H VERNÈDE Stationsweg te Rotterdam Uit de hand te koop een zeergoed onderhouden en regelmatig ingericht lüISUETFLINEENTÜIN Te bevrigen Zengstraat O 40 Eiken dag te zien van 12 3 nur DE JOIVG VVzN Kattensingel Q 66 Gouda Handel in prima Soorten JDuttache en Mngélach Tegen FEBRUARI wordt gevraagd IEMAND bekend met de TABAK8KBRVERIJ waar met eene liirt draaiende machine Kerfbank wordt gewerka Ook kan een WINKELBEDIENDE en LEERLING geplaatst worden Adres den Boekh A BRINKMAN Gonda I De verzending vindt plaats Fer schip van Bnhrort en Dnistiurj I Per spoor direct van d Mjjneu PHÖTOBEAnE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden by HE DKli LAMilE TURFUARKT tl M J H KIEBSRI HARKT GOUDA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatstfe vinding KOOLPORTRETTBN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen i 1 VEKQBOüHNUBN Lijstea Passepartouts e z de trAOtempntarrgetiiig alleen gcscbidd wits om r n f eschiki luaii Ie kuiiiten verkrijgeu van de tegenwoordige ori iiiisutic werd veel goeds en tevens ook suinig brhtcr lemaoht tcriv jl ook aan het verlanysu van den liLi r H iriuxiua zoovctl nio elijk zal worden t oldaau Bij d nrükelsgrwijxr belnudeling werd o a gesproken lo uver deu Uotlsrdamschiu waterweg De lieer de lUeberstein herinnerde dat dit werk op 6 niillioasi piraanid thans reeda 13 millioeu kost hij wil echter ook den post toestaan omdat er eene commissie van onderzoek is benoemd 2o over deu Uollandschen IJsel De heer van Bek wees op eene tegenstrydige beslissing der Begeeriog in zake de oncessieu tot baggcriug van grint Hy dringt nau op gelyk recht De heer van Nispen ondersteunt dit ook in het belang van de sterkte der dyken De Minister zegt regeling toe alvorens deze bestaat kan tegenstrijdigheid iet voorkomen worden So over de drooginaking ran plassen ooder Beeuwijk De heer Eutgers van Rozenburg bestreed den meraoriepoit voor dit 4oel uitgetrokken waardoor eene beslissing itd intgelokt worden eratreut het tocgeïcgd subsidie ad ƒ 100 098 en waarvan o k de bqdrnge der provincie itf hankei jk ia De Minister kon niet beloven betwarende voorwaarden te stellen Jaar in t algemeen droogmidcerjien die leveosratbaariieid bezitten aanmoediging verdienen De heer Snlgers stelde op dneu past nis arsencjentsut voor dat de subsidie alleen mocht dienen tot dekking van verlies of lot venekering van een v iust van 10 pCt over het gestort kapitaal De herren Patjjn Verniers van der Locff en de minister bestreden het amendement Laiitstgeuocmde il gaarne de wenken van den heer Butgers ter harte nemen maar het stellen van voorwaarden behoudt h j zich voor De heer Butgers verklaart dat z n amendement diende om den post te redden doch dat h t ua de bestrijding door den minister het intrekt u tegen den post zal stemmen Deie wordt daarop met SS tegen S2 temmen verworpen Met 69 tegen 9 stemmen is verworpen ene motie van den heer Meinesz m de wensohelykheid uit te spreken dat het subsidie aan den Westphoalsohen spoorweg niet worde Uitgekeerd dvorens eene ikgugiug er concessie is verkregen Oaarop is met 49 tegen 20 stemmen dat subsidie toegestaan De beraadslaging over de spoorwegbegrooüng ts aangevangen Het voorloopig verdag ver de kiestabél ia ver sohenen By bet onderzoek in de afdeelingen opperden Vele leden bcBwaar tegen de groote overhaasting waarfnede deze gewichtige aangelegei eid n buhandeid Tijd tot ondenoek tot plaatselijke iuformatiéa ontbrak Het aoheen dat de wjjtiging der kieetabrl dienstbaar werd gemaakt aan een piAitiek doel dat mon zalft b j overrompeling wilde bereiken ió6 groot was de urgentie niet dat alle waarborgen van regelmatige en ernstige behandeling moesten worden opgeofferd Enkele leden verkkarden daarom aan verder onderzoek uiet te kunnen of te mogen deelnemen Be gegn H tbad imi bezwaren werd door de meeste leden op stellige wijie tegengesproken De Kamer Kelfs had steeds UMgedrengea op oltalligmnking de vorige regeeriog had jierbaalde pogingen daartoe aaugeweud het mislukken daarvan lag aan bet weinig vertrouwen in dat Kabinet Eene herziening der kiestabél kan moeielijk buiten den invloed blljveu van iolitieke overwegingen of zelfs van partijbelang daarom kon juist Eoodanige herziening bet best geschieden door eene regeering der meerderheid Men ontkende dat tyd tet onderzoek ontbrak van de stem der publieke opinie b aidd der kiezers verwachte men niet veel Bovendien geldt het hier een t jdel jke maatregel bestemd em na langdnrig uitstel zoo spoedig mogelijk aas dea wil der Orondwet te voldoen Daarenboven vr leker is bet dat de nieuwe wet op het lager oaderwqs spoedig zal inkomen om in Februari te wi ea ondenoeht Weoachelijk ja gebiedend noodiakelijk was het dat het onderzoek er van door de grondwettelijk voltallige Kamer geschiedde In bet vooijaar kon dit argament niet geiden toen gold het gehede keniening dei kieswet een zeer omvangrijke zaak In vier afdetliagtn werd aangedroBgea op mededeeling d r adviexeo van Oed Staten Sommigen bevreemde het TOoistel tol vormiag van twee nieuwe enkele kieadiitiiatca ea aadcreo beklaagden zich over de Tonaiig tan nienwe dubbele distritten Op vdeo bad de gewijzigde indeeling eea gnnstigen indrak gcmsakt iq zagen daarin een streven om de laak zoo goed roqgelgk en met onpartijdigheid te regelen Daarentegen meenden anderen dat op den voorgrond I stond het streven om de liberale meerderheid in de Kamer te versterken en zooveel mogelgk afbrenk te doen aan de minderheid Men wees op de uitbreiding van Botterdam inkrimping van den Haag Bobeidittg van Schiedam en Delft ea van Bergraop Zoom Tsn Noord Brabant De andere z de ontkende d imc h aldigiag vaBfartljdi heid £ en groot aaatal leden kwam op tegen de leli vusoljikLingcA dgor de regeering voorgesteld Wilt Rotterdam betreft wiUIu men in twee afdeelingen er een zelfstandig district viui maken zander opoffering van Sohiedum en omstreken die een afzouderlyk district konden vormen Dit Inalste werd door anderen inet plaatselijke tocstaudtu bekend bepaald tegengesproken Aangaande Amsterdam wilde men ook zonder toevoeging van Nieuwer en Oudtramstel het tot zelfstandig distriet gemaakt hebbeu met zeven vertegenwoordigen andereu achtten die toevoeging onvermijdelijk Het voorloopig verslag is reeds door deu minister beantwoord Behoudens een paar oiibeteekende verschikkingen handhaaft hij zijn voorstel De opgeworpen gissing alsof de voorgestdde verschikking der kiesdistrieten slechts anii een piiitiek doel zou moeten worden toegesehreven meent ile regeering dat alleen bejegend kan worden met de stelligste verklaring dat aan zoo iets niet in de verte geducht is en het ware niet raeiisChknndig zich te vleien met de hoop dat de gcmoedelijkele betuigingen deu argwaan die eenmaal pust geval hecit zouden kunnen verdrijven Volgens een ciiidvirslag der eoininissie van raporteurs achtte deze de voordracht rijp voor de openare behandeling Met algemeen leedwezen wordt vernomen dat de luitenant ter zee Schouw Santvourt ehcf van de expeditie door inidden Suinatra H iiverledeu Het voortreffelijk doel ddt het cjuiilé der Sumatra eipeditie beoogt zal den Nederlanders niet minder dierbaar wordm omdat een dier kloeke mannen vol geestkrueht en geestdrift die wy zoo uoode kunnen missen voor dai doel liet leven gelaten heeft De ontdekkingen der weteiisebap de tochten die een zeevarende koloniseercnde mogendheid ten goede komen worden niet verkregen zonder dure offers en Nederlaud s zonen plegen teeds de pioniers die hau den weg wiJKen te aeiea door hen te volgen De betonfabriek te Vetsen opgericht en sedert de wording van het Noordzce Kaun d werkzaam waarheen in den loop van een tiental jaren duizenden bezoekeis hunne schreden riehttett om te nen op welke n ijle de groote vierkaute steenen werden vervaardigd en op wagens geladen door eene locomotief getrokken naar zee werden gebraeht om diit gestort te worden ten einde de hoofden te vormen die bbriek heeft opgehauden te werken want in weerwil vau de grootste moeilijkheden waarmede men te kampen had zijn de hoofden voltooid en geen steenen meer ueodig ïhans wordt oog ballast aangevoerd benooitigd Voor de deklaag op het ÜToorderhoofd het Zuiderhoofd is daarmede reeds gereed Met het maken van den straatweg van Velsen naar IJmuiden is een begin gemaakt Met de verbreeding van het Kanaal aim de zuidzijde is men tot ongeveer 1500 M gevorderd ook aan de Noordzijde wordt uiet kracht gewerkt Door gebrek aan personeel wordt op de school voor lager ondornijs te Nieuw Heivoet aan de hoogste klassen alleen des voormiddags en aan de laagste klassen alleen des namiddags onderwijs gegeven Eene voor korten t d gedane oproeping lot het verlangen van eea hulponderwijzer tegen eene jaarwedde van 600 heeft geen resaltaat opgeleverd Welke bestrating is voor de steden de beste Deze vraag is zooals men weet sedert lang in vele steden aan de orde van den dag tlit Warschau wordt medegedeeld dat de ondervinding aldaar heeft beslist ten voordeele van de beklecdiog met Ijzer De gewone bevloeriug met teeneu graniet of veldsteenen op een zand kies of cementbedding was de slechtste die met asphalt hield evenmin stand en bleek voor de paarden gevaarlijk daarentegen hield zioh de gieren bestrating boven verwachting goed Op eene lengte van 2 kilometers is sedert 9 jaren nagenoeg geen enkele reparatie noodiggeweest en wat vernieuwd moest worden werd zooder hinder voor het verkeer in een paar minuten afgedaan De yzeren straat ligt in Warschau o a in het drukste kwartier der stad waar gemiddeld 100 rqtnigen per minuut passearen De oorspronkelijke bevloeriug ligt uog precies als v r 9 jaren Noeh zel6 b j sneeuw noeh bq gbd ijl blykt het ijzer lastig voer de paarden Ook voor bet reinhosden der straten is deze methode hoogst doelmatig De kosten seÜgnen volstrekt geen bexwaar op te leveren Het 16e Chr Nat Zendingsfeestzalgehouden worden op Woensdag 3 Juli 1878 op het Huis te Benaebroek toebehoorende aan mevrouw de donairère Willink van Beunebroek gelegen in de nab jheid van het station Vogelenzang van den Hall Uzcren Spoorweg Volgens De Tijd beweert men te Amsterdam dat daar 10 000 werklieden zonder arbeid zijn De provincie Limburg telt op t oogenblik B kloosters van Kinderbroedu S ran d 3ooiëU tt Jetva 5 van RedcTuptüristcii 10 von Tertiunisteii 11 van Ursulinen 9 van Zusters van Liefde 3 van Broeder van de Onbevlekte Ontvangenis van Mario 3 van Carmelitessen 1 van Brigittinen 1 vnn Conventueeleu 1 van Bedemptoristinncn 1 van Dames vin t Heilig Hart 1 vnn Zusters van Barmhartigheid 1 van Broeders van den H Aloysius van Goiizaga 1 Missiehuis volgens De Tijd geen klooster 1 van Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en 1 vïn het Goddelijk kind Jesus te zamcn 58 Men heeft reeds verscheidene malen voorspeld dat we een strengen winter zouden hebben en om die voorspelling te staven zijn er verscheidene voorteekcuen medegedeeld Een bijenhouder van veel ondervinding voorspelt echter het tegendeel l e bijen zegt hij hebben een eigenaardig instinct dat ben in kennis stelt met de temperatuurdie komen zal Deze nuttige diertjes sluiten in denherfst de openingen hunner korven met veel of weinig was Altijd heb ik opgemerkt dat b j strengewinters de openingen hermetisch gesloten waren Dit jaar ia het zoo uiet en men bemerkt ook nu nog misschien de swermen talryke bommels die gewoonlijk een maand eerder gedood worden Daaruit miuik ik op dat de winter van 1877 78 zeerzaoht al zijn De Afdeeling Warffum van Eigen Hulp is b j gebrek aan belangstelling reeds opgeheven De Afdeeling Terneuzen is reeds in de geboorte gestikt Eindelijk is een spourwegdief ontdekt Een zekere W stalbaas b j de rms Van Oeut fc Loos te Utrecht is gearresteerd verdacht van sinds gernimen tijd goederen te hebben ontvreemd die aan genoemde firma ten vervoer waren aangeboden Bij eene door de politie geilnne huiszoeking moeten verschillende lombardbriefjcs z jn gevonden van gestolen voorwerpen van waarde die in de bank van leening waren beleend Naar raen zegt heeft de beleening van zilveren lepels en vorken die voor eea paar dogen waren vermist en door een buurmeisje van den verdachte naar den lombard waren gebracht aanleiding tot de ontdekking gegeven Ook de vrouw van W is in hechtenis genomen Glasgow is sinds lang vermaard geweest om z jne stuiversdiners ajs een groot geluk voor de werkende klassen en personen van zeer beperkte middelen Indien echter eene getuigenis onlangs afgelegd voor het centrale politie bureau waarheid bevat dan is bet Daal voor ééa stuiver in sommige eethuizeu althans toeh niet overgoedkoop Een dienitmeisje in de instelling werd beschuldigd van een oproerig standje te hebben gemaakt en van onwettig verzet Hare lezing der zaak was dat z j ruzie bud gehad met deu baas omdat hij er op stuud dut zij aan de klauten zou afleveren koolsoep waarin eene rot was gevallen en mede verkookt en waartoe bovendien een groote hoeveelheid rotte kool was gebezigd Op hare eerste aanmaning om dit kooksel weg te werpen had de baas geantwoord dat het goed genoeg was voor bet volk en voor een stuiver en dus gegeven moest worden Van daar de k jvagie die steeds booger liep en tot de aanklacht leidde Toen zy haar geld vroeg en de dienst wilde verlaten had de baas de politie geroepen waarom zij nu wegens standjes maken terecht stond Z j werd veroordeeld tot eene boete van 10 sh 6 d of subsidiair 10 dagen gevangenis Den baas zal het nu nu zeker in het vervolg vr j staan loored ratten en ongedierte in i jn rs etoe te verorberen als h j wil en z n stnivarsklanten dos op extraordinair wildbraad te traktceren Een ieder weet welk een heerlyk geneesmiddel dt Uer is in geval van bronehitis teering eatharren verkoudheden en in t algemeen tegen aan doeningen van bronahes en longen Vele zieken belaas roor ie dit genessniddel nlt stekend zou wezen gebruiken de tetr niet hetz j uil tegeiiziu tegen den smaak heti j dat het kun verveelde om bet teerwater klaar te maken Dank qj het gfeniate denkbedd van deb heer Gayot Fhacmaeieu te Parijs hebben al die nün f meer rechtvaardige grieven van de aiekeo opgehouden te bestnan Het is den Heer Qnyvt gelakt de teer te asMpven met een liebt bedekfcf Xftn doonebljn nde leUtine en er ronde kapsules van te maken ter grootte van een pil Deze capsules kan men eer gemakkelijk innemen op t oogenblik dat men gaat eten ze hebben vobtrekt geen smaak Zoodra in de maag komen smelt de Gelatine en wordt de teer opgenomen Deze kapsules z jn zeer duurzaam iM zelfs dat de kapsules van een aangebroken flacon nog na jaren te gebrsiken t jn De teerkapsnles van Ouyot qn een uar rationeel feneeamiddd dat niet meerkost dan ces of aoht oenten daags eo tevaai ontslaat van het gebruik van oUs borstkrniden De heer Gurot kan slechts instaan voor die fla 0IM f oiop i h t oB bwdteekmnc beriwil sediakt la ir x khumi en die in lU meeste goule apjthoken ie verkrijgen zijn STAAT TAK BRIEVEN geadresseerd aan onbeleuileu in de Ie helft der maand November welke aan het Postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen E Pnlmers Amsterdam G Meijiien Amsterdam II Struijk van Bergen Dordrecht Mej M Koorevasr Botterdam Mej G Eeliuan Uoiterdam J v d Heuvel Veenhuizen Moordrecht E v d Weide Aalsmeer Ouderkerk a d Usel Wed P Pols Groenendijk Stolwyk A den Uijl Aarlanderveen De Directeur van het Postkantoor te Gouda ViN KBÜIJNE BesttdeliQg hüis dü Leer J Hiaki tot regentesae aldaar mevr Lunenberg Gahiij tot regeut van bet Weeshuis de beer C Knaap tot regentesse aldaar mevr van Zcglen Schenk Wordt benoemd tot ledeu van een stemboreau voor de eerst volgende verkieeilg de bh Post Drost en Strarer en tot ploatsvertangers de bh van straaten en bHin oro fsa machtiging om aan de genomen besluiten uitroering te geven zonder resomptie eindigt de Tergndinng Bargerlijke Stand GEBOREN U Uec Aart ouders A van Oa en G Tirwal 14 Maria Elisabelb ouders W F Schwartz rn E W WajoB Elizabeth Maria ouders J Grottendrieck en J Kuis OVEKLEDEN 12 Dec J van Tjk wed W Schenk 84 13 G A biuschop 4 m C C vau Leeuwen 4 in U N Ment 8 m ONDERTROUWD 14 Dec M Pal graaf te StoUgk 25 en O vau der Lvn 40 j B J Ramapek te IIjku lam 55 J en S C Krauiers 50 j B Sikkiiig 8 J tu F van Dam 23 j E M Cuts 35 j en A Kidika te Rotterdam 35 j Vergadering van don Gemeenteraaa VBIJDAG 14 UKCE VIDEH ADVERTENTIËN TegenwoorJIlg de bh v Ber ceii IJiendiiorD oorl Rcm j Lualee Prince Kraoeaburg Noolhoven vea Guor Oudgjc rortuijn Uroogleeter rsa StraateD Foit Droat Stra er biiel ei de Katte m ♦ Ondertrouwd B SIKKING en F VA5 DAM Gouda 14 Dec 1877 De Veoriitter deelt mede dat de beeren Muller Kial en gieiiom kennia hebbeo grgeien verhinderd Ie iijn de eriiadering bu te wonen eeralgenormde door aiabtabexigbeden ea lutitgeaocmde door ongesteldheid De notulen der vorige vergadering worden gelezencD gearreateerd lagekonwn ijo eene miiiive van bh Gedrgigteerde Slalrii drter proiincir daarbij goedgekeurd terug lendeude het luppletoire kohier derpi dir belaaliug NotiSealie eeue miaaue mi Regenten over de beide gaalbniun aanberetende toor het genomen ontilag van den beer U F an de Velde lol lid in ban eoUoijie de bh S M Noolho en in Goor rn W Hoogeodgk We ter viale Ondertrouwd B J BAMSPEK vaa Ilpmdam Weduwnaar van A tan Eek met S C KRAMERS Wed P A KooMVAAE Oeen Receptie Gouda 13 Deo 1877 eene miasive van de coinioisaie over de StJida Mnaiekacliool birichlende dat hel openbaar tlanieo op Maandag 17 dncr dn afondate half 7 ure in de zaïl Kunalaiin al gebonden orden lerwgl de leden worden nitgenoodigd daarbij tegenwoordig te lijn Notif a en w atcUen eoor een poet an 8 7 op de begrootisg te biengcB oor 8 maanden trictemanl an den archl aru dadciuk in bchaudeling viiioinni wordt hiertoe bealoten een vm rslel van B en W lol giiging der begrooting ler 1877 en lol af en o er lirgniig an poatenop dilelve ter eilie eene miaal e van Curatoren der Latijii he achool die voorHellen eene gebeele reorganinlie aan die achool en diselee te tereangen dsor een gjrmnaaioni met 6jarigen curansenom de groote koeten daaraan verbondtn U en W uit te ngodigen hg de booge regeenng op eene belangrgke anbaidie aan Ie dringai een adrea van C Jaapera f erioekende een gedeelte gerioleerden grond achter lüoe woning aan den Haam in gebruik woadt geateld in banden van U W tal Sn van borlebt De Voonitter dealt mede dal door den beer Stielljea ign ingeionden eenige brochorea betreffi ade den waterweg die un de Uden jullen worden rondgedeeld Nog wordt d ior den Voorx medegedeeld dal met den 1 Jan a cipiretrl de tgd wafrvoor benoemd ia de atadi geneeakeer ia plaala van den beel de Hotte drie marklmeeatera de waagmeesler en den gaarder aan de HaaatriehUcbe brug ter laie en benoeming lo eene volgende vergadering Aan ue orde ia een tooratel tot lanvnlling der begrooting disnat 1877 dit wordt algemeen goedgekeurd Sen ooritel tot het doen eenor af en en overiehrgiing op de begrooting dienal 1877 mede algemeen goedgekeurd Het rapport van B en W betrekkelgk den ataland tan gerioleerdin grond un eenige adreaaanten wordt algsiaeen li t raMorl an B en W op bet adrea der onderwgiereeHB in de handwerken aan de Ie openb armenicbool om terhoMing van jaarwedde workt algemeen goedgekeurd Het adres aan den koning tan de Pronnciale Vereeolginf van Burgemeeatera en Secretnruirn in Zuid Holland B en W itellen voor een adrea n adhaeaie daaraan te achenkcn dit wordt algemeen goedgekeurd Het adres aa k Brinkman tot vorkujging der aarl kaeheanbaidie voor de uitgnve van het Baadaieralag wordt mede algemeen goedgekesro De ben Ondnk vraagt ea vsrVrijgt het woord heef geiien dat in het boalek der aanbeateding ataa 100 000 atraatklinkers meende dat inlka door de voorbaudooo osde keien op 60 000 wu bepaald arla wilde de heer Oudgk de materulen te gelHk bij bet ooderhoud der itraten aanbeateden da voori j buntwootdde lies apraker dit lokte ferachillende diaeniaien nit da Voora nufkts san dat de eerata aanmerking beraatte op een abaft ta dat vfrdor alleen besloten waa door den ra l dat er aanbesteding ton plaste hebben ean de stralen iond r meer Sa heer Kranenbnrg wensehl door het noodlottig verdrinken van ees mso i i Kieuwe Haven op eanige gtaebten dreggen te pisstaen do Voor o hierover met de Wctbondera spreken Oeaadird tot de benoemiogm viasgt de heer van Straaten waanim ar tiecbu een eandidaal voor Iterasr la de wiakunde wordt sssbavolsn daar bet sit de miaaiea blijkt dal neerdera aollicitanten lieh kebben UDgsbadas da toon ia bereid in eene bealoten vergadering hierop in te lichten kiertoe wordt overgegaan Ns korapenlsf wordt benoemd tot leerasr in de wiskunde aan da Utgnaabo aehoal do baar H W Knottenbelt ts Leiden Tot bslponderwiJMrea aas de twoeds arnaDtokaol nej M A Copper t tJtrecht Ea herbenoemd tot lid der openbare Gesoudbeidt commitsie de heer M Sproijt tot lid over bet Muaeura vau Ondbeden d C J C Prince tot curator der Latgnsche school de keer Dr t A O van Ilerton tot lid dar commiaaie van iUiUaat onderwijs Da 1 N Sebeltems tot lid der pi Sebodleoiiimisaie Mr J H van Mierop tot lid der oomBitaie der etada mniiekschool de heer M Sprogt tot lid van het Burg armbeatuur de heer F C an Zcglen tot regent der beide Oaatbniien de hoer H P N Koemaos tot regentetss sMasr uMvr Isiamn CsMsMlK t