Goudsche Courant, zondag 16 december 1877

Z01 nDJi 0 16 IDEOEIMIBEI 1877 Socictelt ONS GENOEGEN te GOUDA 3de Voorstelling in het Abonnement Directie LE 6RAS VAN PIJLEN HASPELS Woensdag 19 December 1877 DE EERLIJKE MAN Drama in 2 Bedrijven nit bet Franach van CHABtKS Latoüt door Dk L Gevolgd door Be tOcg naor l ct J ort Blgspel met Zaag in 1 Bedrijf uit het Fransch van Claikvillb en Laubeei Thiboust Aanvang ten V s uur precies PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hanne Oamea en Kinderen ƒ 0 99 per persoon Gaanderij 0 49 per persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend WOENSDAG 19 DECEMBER van des morgens 10 uur tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebbeu up DINSDAG 18 DECEMBER 1877 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats a HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Dinsdogs avouds nog DAMEBKAARTEN tegen den luteekenprys te verkrygeu z u Alleen HH Leden der Sociëteit kannen Ijotea voor die HH Inteekenaren welke persoonlgk verhinderd zyu Ulaandagf en üinsda f C3 R OOTE van LAPPI l EN DE NOG VOORHANDEW W 1 TËKMAKTËLS tot zeer LAGE PRIJZEN Gouda BAHLMAMN O Maatschappij tot UT van t ALGEMEEN DSPAHTmENT GOÏÏDA 3 LEES7E¥AMNQ op DINSDAG 18 DECEMBER 1877 des avonds ten 7 oiir Lokaal cNtrr sn Veeuais 2 Spuekbii de Heer dr J v Loenen Martinet van ZvoLLK To angkaarten voor Stadgenooten niet leden en voor Vreemdelingen verkrijgbaar bn den Boekhandelaar A BRINKMAN De Secretaris H W G KONING Gratis en franco verïendt Bichter s Boekhandel te Rolterdam op franco aanvrage door het geheele Kijk en naar de Overzeeache Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s NatuiirgeneeswUze Dit met vete eehte gétuigsehriften van gelukkig genezen lyden voorziene weitje kan iedeien zieke met volle overtuiging wonüen aaobevolen Niemand verzuime derhalve bovengenoemd uittreksel te ontbieden Met toestomniiog vau Ilteion Cuinniissarissen der Sociëteit cONS GENOEGEN Zondag U December 1877 des avonds ten 7 ure te geven door de Letterlievende Vereenig ing OEFENING BAART KUNST van ROTTERDAM met medewerking van de Diiines Mevrouw LARONDELLE BoowMEPSïfiï Mej v DIJK en Mevr WESTENIJEUG en geheel belanglooze medewerking van den Heer ANTON DIAMANT te Gouda Lid vau IE SCHOOFVADER oi du Man van den Blauwen Brief Blflspel in 3 bedrijven door J Hübebtus Janssen Bekroond Blijspel op den Wedstrjjd van Too neelktterkunde gehouden te Antwerpen in 1873 VUORAFOEUAAN DOOE De Werkstaking Tooueclspel in één bedrjjfdoorRosiEaFAASsEN Prijzen der plaatsen voor Leden der Sociëteit cOns Gemo gen Ie Bang 0 50 per persoon Niet Leden Ie Rang 0 75 2e Bang 0 50 3e Bang 0 30 per persoon Plaatsen te bespreken op den dag der Voorsteiliog van 12 3 nre 10 cents extra voor iedere plaats aan het Bureau der Sociëteit Zie verder groote en kleine billetten ATiOMLK De ondergeteekenden maken bg deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Gouda en Omstreken de Heer wonende op den Singel te Gouda die ook elke Donderdag te spreken is in het Hotel de Zalm Plaatsver van gersenNummer VCrWlSS laarS n e i t waar van af heden tegen zeer HOOGE PRIJZEN engageeren GEB P W m l U JONO Kantoor houdende te Breda en Ridderkerk STEEISROLEN Wederom aangekomen eene lading RUHR GBOVE KAOHBLtLOLEN waarait wg tot 62i i Ct P E L MUD kontant zonder korting afleveren VRIJ aan buis bezorgd mits bij 2 of meer H L mud gelijk genomen JAIV PRIXCE Cie Gouda 27 Nov 1877 Leden van de Ambachtstand Vereeniging kunnen op vertoon van hun Bewgs gedurende delossing ook tot bovenstaande prgs hunne Steenkolen ontvangen ZOSiDAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE Ziegelaar van den Bergli Heerengracht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Parijs Londen en Madrid verhandelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geven 80 o ii 90 j voorschot op ter Amsterdamsche beurs verhandelbare effecten tegen een j boven de koers van de Nederlandsche Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andere Spaansche Geld waarden Voor Dames het fiaaijste werkzaamste en billjjkste WT Kersmlsgeschwnk i Vitrroux g naaltafel scliaren en étui zakeugrarnltimr uit Sütingier zilvrstaii silversteel Inhoudende toesuijd nagel stik en knoopgatsehaar met stelstliroef fy toriiniesje naaldenkoker boorstift luiud8cUoeukuooi er cu 2 haklngnaalden Prijs dezer garnituur ineen fraai étui 4 gulden Onontbeerlijk vooriedere naaitatel Duarziiatn ouvcnIijteiyktii het aanhoudendste gebruik Gaarantie voor de oortreffelqkheid dooreveutvrle franeo terugneming De toezending wordt uitgevoerd tfgeu pottvoorschot iec einde omstandigheden te vermeden Jozef Vivroox in Haasti ieht Urbanus Pillen bereid rolgena het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyo zeer nuttig in ongetleldbedea der MAAO en werken heiitaaa ap de SPIJSVERTERING Zg i a uitnittutend tegen de OAL 8CHEBPTË ia het BLOED en UITSLAG der HUID zn zijt ZACHT LAXEUEND eo SLUMAFDRUVEND Verzegelde doozen van 37 Vi Cent eo dubbelt doozen zgn verkrijgbaar by de hh Jliltneriam S de Boer Aouttrdam M Cléhan 8t O drog keilige weg D 13 Bodegraven B Verela t Boikoop J A van t Woudt De ft H W de KruijBf mjekmien J B Weaterhof Ooncla h Sflhenk op de Hoogstraat Hmitreclt K Oosierling Hoge J L F C Snahüié Buitenhof Lel den 1 T Terbargk Haarleii koek Bxkkenteeg Moordreekt G H Post Meerkerk W van Beekum Ouiemaler Pr Vree Rotterdam v d Toorn k Beker Wnta Wageutnsl Sckoonhoven A Wolff Ctreckt Altena k Kroon op bet Steeow or f dei Donkeratr n 872 Flaardinfe Wouter Plejjaier Woerden J F SareernaD Zeteahmiea A Prins Het depSt dezer otibXé Urbanas Pillm ainda zoovele jaren met roea bekend en in algemeen gebruik ia door ons te Oooda alleen en mt Sluitend gephuitit bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WA ABSOHU WIN O Men wordt inatanteiyk verzooht wel attent U willen zijn dat door ons by nismand tnden ds UrbanusPillen bereid volgent het oade en eehtt Recept in Dépdt liia verkrijgbaar gesteld i i 4 boven opgegeven Steden en Plaateen dan ig de kierioeengenoemde Dépóthouder In elk dooaje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigen Wed Keunin b Zoon Apotheken welke Handteekeniig zich ook bevindt ff het Zegellak waarmede de Dootjet vepegeld zyn Wü vertoeken de gebruikers üutanlelyk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe te ti bg wien men de Üooajes Pillen haalt AUeea die Dooqti waarin een biljet met onze Handieektning i zich aan te tohaffen en zich te wachtel voor het gebruik van de vele namaakteli £ loada D van A Brinkmait BÜITEJSTLAND Buitenlan scli Overzicht Eindelijk it men inlFrankrijk op den goeden weg De moaiaohalk ten einde raad heeft weder een beroep gedaan op de vaderlaodtliefde van den 82 jarlgen Dttfaure dise heeft eemeeud aan die roepstem gehoor te moeten geven en reeds heeft het Jounal Offieiel den volke het nieuwe minialerie aangediend Het bestaat uit de hebren Dnfaure juatitie en president van den minia rraad de Mareèie binnenl zaken Waddiugton b iteul zaken Bardonx onderwijs i Borel oorlog 1 Pothuau marine Say financiën j Teisaereno dejBart koophandel Fregcinet openbare werken Het is eeu gematigd minialerie maar alle namen hebben by de republikeinen een goeden klank Voor dl eerate maal einda den nooillottigen 16 Mei bezit Frankrijk wederom ein kabinet waarop men vertrouwen kan atelleu omdat het uit de meerderheid der volbrertegenwoordiging ia gekozen Gambelta t voorapelling men moet meegaan of heengaan i uitgekomen Se Maanohulk is meegegaan en er i ook in de laatste dagen zooveel oneerlijkB gebenrd van den kant der hofpartij dat men er zeker van zyn kan dat er voorwaarden z o bedongen om een herhaling van het gebeurde van en na 16 Mei te voorkomen Welke redenen Mao Mahon hebben bewogen om weder op eens van inzicht te veranderen is nog niet recht duidelijk Men zegt dat de maarschalk 00 ontmoedigd geweeat ia dat zgn ontslag geteekend ia geweest en alleen herhaalde aandrang van zgue vrienden hem eiudelyk hebben bewogen het niet te verzenden en dat ten alotte Broglie en Buffet zelf den raad hebben gegeven om een parlementair ministerie te benoemen Blijkbaar hebben de caotlitutioaaebw fmreigerd met den masraohalk mede te doen aan eene tweede ontbinding en daar Mac Mahon overtuigd tohgnt te zijn dat hg voor 18S0 niet mag heengaan heeft by weder by de linkerzijde om een ministerie aangeklopt Begrijpelijk ia het dat de republikeinen nog weinig vertrouwen stellen in dezen nieuwen ttap van den president Het kan wel weder niett andera zgn dan een middel om tijd te winnen Na al hetgeen voorgevallen ia tal hel wel liet gewaagd zijn te onderstellen dat ook in deze wending de kring van het Elysée hare bijoogmerken heeft Met het ontslag v m urn Maarschalk waa haar spel geheel verloren Men móest dus hem beduiden dat hij eerahalre in geen geval ontslag nemen kon en wel met Dufaure kon onderhandelen qu de conservatieven in den Senaat hem in den ateek lieten Natuurlijk speelt men dan verder op zien komen en verwacht dat ook zelfs onder een ministerie van Dufaure nog wel de gelegenheid zich zal voordoen om zijn zin te krggen Dit moet dan de tijd leereu Eenparig heeft de oommiasie der XVIII besloten dat het nieuwe kabinet bewyzen moet dat ernstige waarborgen gegeven zijn tegen een herhaling van het gebeurde eer de Kamer de begrooting kou goedkeuren Zij wil dan ook niet teratond de geheele begrootiug goedkeuren maar slechts de directe belaatiogen en een voorloopig crediet van een maand De halve hoop dat de val van Plewna het begin zou zijn van den vrede vervliegt eiken dag meer werd van ofBoieuse Uussisohe zyde medegedeeld dat de vijandelijkheden zouden worden voortgezet al mochten ook de vredeaonderhandelingen worden geopend thans telegrafeert men ooic uit Constantinopel dat de Turken den oorlog met alle kracht tot het uiterste zullen voortzetten Van bet operatieplan der Turken btgkt intussohen nog niets algemeen vermoedt men dat Bulgarije zal worden pry s gegeven en de Turksche legers zich zullen terugtrekken ten tuiden van den Balkan dit vermoeden steunt echter alleen op de uitrekening dat dit de verstandigste taktiek van de Turken zou zyn noch Mehemel AU noch Suleiman kunnen Ihans meer weerstand bieden aan de Bussische legers en indien zg niet spoedig terugtrekken zullen zij worden verslogen vormt zich echter zuidwaarts vau den Bniknn een sterk Turksch leger dan ataan de Bussen voor de met moeilijke taak om met een even groot leger voorzien van het noodige geschut over den Balkan te trekken Omtrent het gebeurde te Plewna vestigen wg de aandacht op het volgende officieels telegram nit St Petereburg Naar de verklaring der krijgsgevangen chefs van den staf bestaat het leger te Plewna uit 60 tabora met 60 atukken geschut weinig ruiterg en 7 pacha s Het aantal gevangenen en tropeeën ia nog onbekend De poging van Osman Pacha om zich door de belegeraars heen te tUan wat heldhaftig eu de gansoh vroegere terdediging waardig De Turken voohten als leeuwen maar vooden een daaraan geëreoredigdeo tegenstand Zij wierpen zich met alle kracht op de linkerflank der Bnsiische grenadiers uit Siberische regimenten bestaande en drongen ondankt een moorddadig geweer eo kartetsvnur tol de loopgraven door De greoadien atreden als wanhopigen en toen het regiment Astraken eu dat van Samogatie kwamen toesneUen wierpen zü gezamenlijk de Tnrkeo nit de loopgraven eu maakten zich van een vaandel en kanonnen meester Toen ondirnsm het geheele oorps grenadiers een onuval op de Torken eu wierp hen terug achter de Vid onze andere troepen en de Bumeniërs tastten de Turken iu den rug en de flank aan waarop de dappere verdedigera van Plewna zich wildrs genoodzaakt zagen de wapenen neder te leggen en zich met het geheele leger over te geven Op 11 dezer is in de Turksche verschansing nr 5 op den weg van Plewna naar Grovitzy op de plek waar Osmau pnoba zijn standaard had gcj l int lu tefjenwoordigliLid van den Guaar een danksiund gehouden Daarna gpbruikte de Keizir te Plrwna h t ontbijt en ontving Osman pacha met wieu hg zich vriendelijk onderhield eu wien hg uit hoog iohtiug zijn degeu teruggaf Men zal met genoegen tien dat daarin onverdeelde hulde wordt gebracht aan de dapperhenl waarmede de Turken deze poging waagden De Keizer zelf gaf Osman pachu den di gen terug dien hij zoo waardig he ft gtsnof H t aantal gevangenen bedraagt 60 bataljons wat ongeveer 40 ÜUU man weten zou Maar doorgaans zijn deze Turksche bataljons niet op de gewone sterkte en bet leger van Otmanpacha zal bij de capitulatie wel niet veel meer dan 30 000 man aterk zijn geweest Dit echter zijn de beste troepen van Turkije en de val vau Plewna maakt minstens 100 000 man Bussen bescliikbaar voor verdere operatiën zoodat de Turken wel niet langer zullen trachleo de geheele uitgestrekte linie van den Balkan te verdedigen maar hunne nog beschikbare macht zullen moeten samentrekken In den omtrek van Erzeroem zijn de zaken nog niet veel gevorderd Maar de Kussen zijn er in gr laagd denkelijk met verbazend veel moeite om zwaar ge chut tot Hassan Kale te brengen en de Engelsohe consul kreeg in last de stad met het archief tt verlaten Tergukaaoff bedreigt met zijne kolonne de stad Van Bij de behandeling der begrooting van de middelen voor 1878 in de Belgische Kamer ia eene discussie aangevangen over een voorstel van den minister van financiën tot verhooging der belasting op het gediatilleerd naar aanleiding van een nieuwe toepassing in de branderijen waardoor meer alcohol wordt gemaakt Dit komt alken ten goede van de fabrikanten daar de prijzen van het gedistilleerd niet zgn gedaald De discussie over dit onderwerp wordt voortgezet De Pruisische Minitteroritis heeft volgens de Duittche bladen een andere beteekenis dan men meende het geldt hier niet de hervormingsplannen van Bismarok in meer of minder conservatieven geest maar eeu verschil van inzioht tusschen den Keizer en Bismarck waarbg de reactionairen hard stoken Bismarck zou onlangs opnieuw hebben aangedrongen op de verwijdering van het hof van zekere personen van Katholieken invloed daarbij verlangt de Rijkskanselier dat de opperpresident van den Evangelisohen kerkeraad Hermann blijft opdat de reactionairen niet heer en meester worden in de Evangelische Kerk valt Hermann dan zon ook de Minister van Eeredienat Falck moeteu wijken en Bismarck zou hebben gezegd dat hij zich van Falck niet scheidt de Bgkskan selierorisis zon door een eu ander weer op het tapijt gekomen zgii De Pruisische Landdag zal 21 dezer worden verdaagd tot 6 Januari en dan nog drie weken kunnen blijven om plaats te maken voor den Rijksdag Het Engelsohe Parlement is opnieuw verdaagd tot 17 Januari KUNSTNIEUWS Een alleraangenaamate taak ia het voor mjj U M de B een kort verslag te geven van het oonoett dat Woensdagavond in het lokaal Nut en Vermaak door de heeren Koolhaas Aarinkaen viool Meyroos violoncel en van Groningen piano gegeven werd Aangenaam noem ik die taak omdat deze soiree in alle opzichten beantwoordde aan de hoogere eischen die men met recht aan eene uitvoering voor kamermuziek mag eo moet stellen Als Trio s stonden op het programma Trio Ddur van Beethoven Phantaaiettüoke van Schumann en Noveletten van Gade Al deze werken werden oip hoogst waardige wijze vertolkt de eenheid in spet degelijkheid in opvatting en de blijkbare zorg die aan het iustndeeren was besteed traden duidelijk op den voorgrond Alleen door veel en ernstig te zamen studeren il naar onze meeniog eene dergel ke eenheid te verki ijgen Als sulistrn traden bovendien de heeren Koolhaas Aarinkseu en van tiiuningen op de eerste met het Adagio nit Mendelseulin a vioolooncert eu de tweede met o Nocturne b Polka van Tschaikowsky en i bautasiestücke iin Groningen In het Adagio van MendeUaohn dat overigens zei 1 goed werd voorgedragen slaagde de middelsatz minder goed door bet ontstemmen der E snaar doch de heer A heeft in de trio s zgne partij zoo meesterlijk vervuld dat ivy geene soli van hem noodig hr illeo om hem als degelijk kunstenaar te leertn w i 1 leereu He heer van Groningen speelde zijne solonummers zter schoon De Nocturne en Polka van den Poolschen componist zijn elegant bewerkte stukken geheel in het karakter der hedendaagsche klaviermnziek gaarne willen wij echter meer van dezen componist hooren vo r wij er een nader oordeel over uitspreken De hl er vau Gr toonde ook als componist vele gaven tl bezitten het motief van zijn PhantaaieMüdte kivam ons zeer interessant voor ook van zijne hand hopen wij spoedig meer te leeren kennen De heer van Gr vroeger dillettant doch die zich thans geheel aan de kunst heeft gewyd toonde alt wü hem ten minste mogen beoordeelen naar de beide keeren dat wy hem hoorden optreden reuzenschreden te hebbeij gedaan want ook iu de trio s was zijn spel voortreffelijk Wij eindigen met de vermelding dat ook de heer Meijroos zich waardig aansloot en dat al hoordewij hem niet ala solist bij zich als duchtig en srtistiek speler heeft doen kennen P Laatste Berichten Versailles U Dec Bij den Senaat eo de Kamer is een door Mao Mahon geteekende boodschap ingekomen Daarin zegt hij dat de verkiezingen van 14 Oct onmiskenbaar getuigen dat het land vertrouwen stelt in de republiek en dat daarom een parlementair ministerie noodig was Voorts belooft hü de regelmatige toepassing der constitutie zonder misbruik te maken van het middel vau het middel van ontbinding Het einde van de crisis zal het uitgangspunt zijn van een nieuw tijdperk van voorspoed Het geheele stuk is in republikeinschea geest Versailles 14 Deo in den Senaat is de boodschap van den President door de linkerzijde teer toegejuicht De rechterzijde bewaarde het stilzwijgen Waar gesproken wordt van een tijdperk van voorspoed dat voor Fraukrgk zal terugkeereu riep een stem van de rechterzijde wij nemen daarvan akte De linkerzijde juicht toe vol geestdrift In de k imer maakte de voorlezing van de boodschap een diepen indruk De rechterzijde hield zich stil de linkerzijde cu in het bgzouder het centrum juichte toe Het onderzoek van de geloofsbrieven is hervat Versailles U Deo De Regeering zal morgen goedkeuring vragen voor twee maandely kache termijnen van de directe belastingen ten einde de algemeene Baden in staat te stellen bijeen te komen Op dit punt ia de Begrootings oommissie het met haar eens Parijs 14 Deo Er wordt gesproken van een bijeenroepin der algemeeue Baden tegen 20 December Men verzekert dat het Jomrmd offieiel reeds Zondag mutaties in het smbtenaarsperaoneel zal behelzen QODOA DRIIK TAN A BuKKKAIT