Goudsche Courant, zondag 16 december 1877

1877 Woensdag 19 Defieuibcr N 2077 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD idvei lettliehisd voor Gouda en Omslrekn INSCHEUVING VOOR DK Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BOariKMEESTEK en WETHOUDERS der gemeente Gouda jrzlen de Wet van den 19den Augutus 1861 StaaMlad no 72 betrekkelijk de Nalionqle MUitu HeriuDcreD bij deze alle belaughebbenden aan hunne rcrpligting tot het doen van aangifte ter intohriJTiug Toor de Natimale Mdttu iu de maand Januarg 1878 en brengen ter hunner kennia de volgende bepalingen der genoemde Wet Art 15 Jaurlgks worden voor de Militie ingesohreren alle maiiuelgke ingezetenen die op den laten January van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden lo Hij Hitii v ukr of ia deze overleden wien inoeder of ziju beidm overleden wiens voogd ingezeten ia volgens de Wet van deu 28sten Julq 1850 SlBahhlad no 44 2o Hij di geen ouder of voogd hebbende gedurende de laatate ann het iu de eerate zinsnede van dit artikel vermelde tijilstip voorufgaaude achttien maanden in Ntderlan l verhlyf liield 3o Ilij vnii wiens ouders de langitlevende ingezeten VH9 al IS ZIJU tujgii geen ingezeten mits hij bumeu het rgk verblijf lioudt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dieiis phgtigheid het beginsel van wcderkeerigheid is aanigenomen Art 18 De insobrijving gesohiedt lo Van een ongehuwde in de Gcmecute waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overleden de voogd noont 2o Van een gehuwde en van ecu weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3o Van hem die pécii vader raofcdir of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4o Van den buiten s lands wanenden zoon van een Netferlander die ter zake van s lands dienst in eeu vreemd land woont in de Gemeente waar ziju vader of voogd het laatst iu Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in een vreemd Kijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Ryk verblijf houdende onderloote zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van stands dienst in skua s overzeesche bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te worden ingesohrcven is verpligt zioh daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den laten en Sisten Januarij By ongesteldheid afwezigheid of onstentenis is zijn vader of is deze overleden zijn moeder of zijn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wijze waarop van bet doen van die aangifte blijken iboet wordt door Ons bepaald Art 20 Hq die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch vdi$r het volbrengen van zgn 20ste ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede Ton art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgeus zijnen leeftgd bthoort Burgemeester en Wethouder voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die hun 18de jaar Zijn ingetreden dat zijn zij die in het jaar 1869 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zioh op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddag 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inschrijven te weten die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L ew M tusschen den 2 en 15 Januarij 1878 en die hun geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q E S T Ü V W X Yen Z tusschen den 16 en 81 January 1878 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van iuschrijviug op den Sisten Januarij des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan veizoimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 133 der Wet vervallen in eene boete van ƒ 25 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet wolfden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragt dat dit extract aan ben die binnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den BnrgerlijlKn Stand grati zal worden uitgereikt terwijl zg die elders geboren zijn zioh ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Geinecntebestunr hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda den 14u December 1877 Burgemeester en Wethoaders voornoemd VAN BEIGEN IJZENDOOEN De Secretaris BKOUWER BEGROOTINGS ÖISCUSSIEN In de zitting TSn Woengdftg is de behandeling der begrooting Tan oorlog voortgezet en ten einde gebracht Ia de minister bg het begin der Siacussiën met welwillendheid ontvangen de beslissing was zoo als men na die ontvangsi mocht verwachten slechts t ee leden verklaarden zich tegen de begrooting niet omdat zfl geen verttouwen stelden in den tegenwoordigen mimster maar het eindcijfer was hun even aU vroeger te hoog en daarvan meenden zt getnigenis te moeten afleggen door hnn stem aan die begrooting te onthouden andere leden die ook ondeif de anti militairisten moeten geteld worden hebben zich van stemming onthouden misschien in het vertrouwen dat het dezen minister zal gegeven zjjn een volgend jaar het eindcijfer te verminderen De discussion zelf liepen één onderdeel uitgezonderd ylug af Een regeling van den geneeskundigen dienst die in het tegenwoordig gebrek aan geneeskundigen moet trachten te voorzien zal zoo spoedig mogelyk aan de vertegenwoordiging worden aangeboden Slechts kortelgk werd over de hazemeering gehandeld Alles wacht op de ontwerpen van oen minister Een amendement van den heer Stieltjes om den post voor materieel der artillerie met mim 1 millioen te verminderen lokte een debat uit tusschen den voorsteller en den minister die krachtig gesteund werd niet slechts door de rapporten van deskundigen maar ook door de groote meerderheid der kamer die met 55 tegen 17 stemmen het amendement van de hand wees overtuigd dat nu eenmaal de versterkingen zijn aangelegd deze ook van g e8chut moeten voorzien worden Zeker een vleiende beslissing voor den minister vooral omdat in den afgeloopen zomer deze nitgave aan den vorigen minister geweigerd is en het spook van de leening steeds sterker op den voorgrond treedt Ook de vesting begrooting werd aangenomen met 66 tegen 3 stemmen hoewel het den minister niet mogelijk was om op te geven hoeveel tjjd en geld zal noodig z n om ons geheele vcstingstelsel te voltooien En hiermede nemen wü afscheid van oorlog na nog aangestipt te hebben dat de minister 0 een vraag van den afgevaardigde uit dit district verklaarde dat het bij hem nimmer bezwaar zou vinden om officieren verlof te geven tot het bekleeden van betrekkingen bjj het schooltoezicht mits de dienst daardoor niet zou lyden De minister van waterstaat handel en ngvefheid verdedigde Donderdag de eerste begrooting van dit nieuwe departement Evenals het geheele ministene met de meeste welwillendheid ontvangen moest hg zich toch reedi terstond verdedigen wegens de aanstpUing van den heer Fijnje als administrateur aan het hoofd van waterstaat en spoorwegen op een traktement van 5000 dat door dien ambtenaar ook genoten verd in zgn vorige betrekking bg de spoorwegcommissie doch dat 1500 meer is dan net traktement voor de refendarissen vastge iteld Waarom niet met de organisatie j wacbt tot de minister meer bekend was met zgn departement Is die benoeming constitutioneel nu de kamer weer voor een iait accompli wordt geplaatst werd zoowel van rechter als linkerzgde gevraagd Met het oog op den dienst verdedigde de minister de benoeming Het centrum gaf den minister gelegenheid de verklaring af te leggen dat hg de beginselen van vrgen handel met hart en ziel was toegedaan welk antwoord den heer van Baar blgkbaar minder welgevallig was Bg de afd waterstaat werden verschillende onderwerpen meer of minder uitvoerig behandeld De werken bg Umuiden zullen nauwkeurig onderzocht worden de dichting van het Eierlandsche gat zal overwogen wotden zouder dat op de droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee zal gewacht worden de regeling van de toelagen aan ambtenaren van den waterstaat is reeds gewgzigdj en waarschönlgk zullen die toelagen spoedig geheel vervallen tot een afdoende verbetering van het vaarwater in de rivier de Waal zal niet overgegaan worden zonder voorafgaand overleg met de vertegenwoordiging Algemeen was men ingenomen met de benoeming der commissie om den Igdensweg van Rotterdam naar zee op 6 millioen geraamd en die nu reeds 13 millioen gekost heeft te onderzoeken Bg de behandeling der aanvrage van ƒ 14100 voor den Hollondschen Usel sprak de heer van Eek over het baggeren in die rivier vooral had hg op het oog een onbillgke behandeUng bg het verleenen van vergunning aan steenbakkergen om te baggeren Uit het gebeurde werd door dien afgevaardi e afjgeleid dat op vrg willekenrige wgze door den waterstaat wo dt te werk gegaan wauneer vergunning wordt gevraagd om binnen den verboden afstand te baggersn De minister achtte dat véle der geopperde bezwaren alleen door een beter r lement uit den weg te ruimen xün zonder te willen beloven dat geen vergunning meer zal worden verleend om binnen den verboden afstand t baggeren zal nauwkeurig op de eischen van den waterstaat worden gelet terwgl steeds naar recht en bilIgkheid zal gehandeld worden Twee andere Igdenswegen het Zwolsche diep en het Dierensche kanaal mogen zich ook in da belangstelling van vertegenwoordiging en regpering verheugen Voor de Kenlsche vaart is net te wenschen dat die belangstelling aieh spoedig in krachtig handelen zal t nen daar de handel het hoogste belang heeft bg het ophouden van den tegenwoordigen allerongelukkigsten toestand Een winst van 225 pCt zou waarliik uitlokken om zgn kapitalen in droogmakerijen te beleggen al moest ook door een ander afgevaardigde geconstateerd worden dat andere droogmakerjjen zelfs geen 10 pCt winst gegeven hebben Ovor deze tank had eea b lNtgwekkeud discus