Goudsche Courant, woensdag 19 december 1877

zoo heilzaam werkt op atte aaudoeningen van brouohes Het is voldoende om bij eiken maaliijd ttvee of drie kapsules te nemen om spoedig een gevoel if n verlichting te krggen dat men dikwijls te vergeefs zocht in een menigte zeer samengestelde en dure geneesmiddelen Tienmaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende ecnigen tijd de tecrkapsules gebruikt Het ia genoeg om te herinneren dat elke flacon zestig teerkapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen Deze behandeling kost den geringeu prjJB van zea a acht oenten daag Heeft dit geneeamiddel door zijn verbazend succes en debiel talrgke namaaksels in het leven geroepen de heer Guyot kan echter alleen instaan voor de goede werking der kapsalea in die flacon og wier etiquette zijne handteekening in drie kleuren gedrukt is welke flacons in de meeste goede apotheken te verkrijgen zjjn den üf voornfgfgminr ware gaat over tot de orde v B den dag Nadat de niluister had verklaard aan de maalsehappij Zeeland te zullea mededeelea dat indien de dirnst voor den zomer niet is aaugevaiigen het contract wordt ingetrokken is de motie vnn den heer van der Loeff aangenomen met 43 tegen 21 stemmen liïen amendement van den lieer aa Duldeu om den post te verminderen met de som iiun de maatschappij te betalen in afwachting vaa uitdere overwegingen van den miuister is verworpen met 44 tegen 23 stemmen Het geheele hoofdstuk i aniigenoinen met 64 stemmen tegen 1 Met 41 ttgeu 26 atemmen werd beslist dat de kiestaliel nog vuor het Kerstreces z d behandeld worden De gemeenteraad vau Li Ben heeft besloten een 1 adres in te dienen aan de Tweede Kamer om de gemeente Leiden tot een afeouderlijk kiesdistric Ie verheffen Ook een adres tan ingezetenen in dien ge t is afgezonden De commissie van oppertoezioht en beheer der kweekiohool voor zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 31 dezer in voornoemde iarichtiug eene keuring zal plaats hebben van knapen die eeue verbintenis bij s Bijks zeedienst wenscheu aso te gaan Door een jnwoner der gemeente Botterdam is aan den Burgemeester dier gemeente het voorstel gedaan om de havens pleinen spoorweg station enz met cliciriaoh licht te verlichten met nieuwe daartoe ingerichte toestellen die hjj den naam geeft van Ballont édairert i fojtr élmtrijue Zondagmorgen werd geboeid naar de gevangenis te s Hage uit Leiden overgebracht de persoon van Oostenburg n van de twee eenige maanden geleden aldaar ontvluchtte gevangenen Het is gebleken dat de ontvluchliiig met Van Wees op eenigszius andere wyze beeft plaatr gehad dau oauvankelgk werd vooroiKiersteld Na de ontvlucbting hebben zg eerst vier weken in elkanders gezelschap in Noorden Zuidholland ro dgezwor en j De aau geliuudeue begaf zich vervolgen alleen naar Leiden alwaar de vrouw woont w mnncde hij leeft i Daar heeft hij zich in vrouwekleederen geatoken I en op die wijze vermomd sedert te Leiden en omstreken met negotie roodgeloopcn Toen ten slotte het bedrag verklapt was en Zaterdagsvood de politie te Leiden in de aangeduide woning een onderaoek inatelde vond men eindelyk Oostenburg op een bovenkamer verscholen onder de planken eener bedstede Thana nu hij aan de bewaring van den wakkerennieuwen directeur den heer Treub die in den aangehoudene een ouden kennis uit Hoorn terugzag toevertrouwd is chijnt er geen vrees voor herhaling I der otttrlnokting te bestaan Door den gemeenteraad van Schiedam ia beslotenzich te wenden tot den minister van biiineulaudschezaken en tot de Tweede Kamer der Staten Generaal met verzoek d t bij de voorgenomen wijziging der kieatabel een hoofdkiesdistriot Schiedam moge wordengevormd Uit het Noorden des lands meklt meu dat sedert den vryen invoer van schapen in Daitschland de afltvrring vooral in vette belangrijk is Door elkander worden er wekelijks meer dan 3000 stuke per spoor verzoiidea De Commisaie van voordrooht vso de asnttelliag jraa hoogleeraren in de godgeleerdheid van wege dei hervormde Kerk in de universiteitsteden ia tegni l heden bgeengeroepen Den 16 Januari e k j komt de Synode in buitengewone vergadering bijeen om uit de voordracht der Comtjissie de vereischte benoemingen te doen eu de aaogehoudeo hcrziau ng van het reglement op het examen ter toehting tot dfl Evangeliebedianing ia behandeling te nemen met wat daar meer der tafel zal gebracht worden K O Nab j Vuurhtad is een vnarspnwend eiland boven deoppervlakte verschenen om weder kort daarna t crdwgnen Een Deenseh schip dat daar voorbij voer en den ongeveer 30 meter hoogen kt elvormigea aardhenvtl ontdekte zette eene boot uit een der mannen prong toaa da boot uit naderde op deo pas ontstanen lüdem doch verliet dien spoedig weer omdat hn brandend heet was Twee uren later waa de heuvel weggezonken en voer het Deensche schip veilig over de plek waan zooeven een man der equipage voet aanw l had ge zet Door d a gemeenteraad van Leeuwarden ia met 18 t en 7 stemmen besloten het voorstel van Ênrg en Weth tot het vaststellen van voorwaarden te verbinden aan aea eveotacel aan de heeren S E Oudschans Denti en dr M J Baart de la Faille te verleenen oonoessie i voor het leggen van buizen enz ten behoeve eener drinkwaterleiding niet te behandelen maar deze zaak ta laten raiten totdat geheel ud z j a valdasnaaii vroegsr I Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een kinderzakje met eenige voorwerpen en IM kinderportemenfe met eenige centen Laatste Berichten Konstantinopel 17 Deo Volgens een gerucht heeft de Ooetennjksohe gezant na eene conferentie met Serret paoha de vreemde vertegenwoordigers morgen tot eene samenkomst aitgenoodigd Versailles 17 Dec De Senaat heeft voor de vier directe belaatingen en de credietwet voor twee maanden de urgentie aangenomen De heer Dnfaure antwoordende op eene vraag van den beer Galloni d Istris verklaarde dat zoo de Senaat morgen de bovengenoemde fiuantieele tvetten aanneemt de departementale Baden tegen 21 dezer zullen bijeengeroepeu worden De Voorzitter hevft mededeeling gedaan van het loverlijdeu van generaal Paladinea By heeft hem als den overwinnaar van Coulommiers hulde gebracht Het linker centrum heeft Léon Benault tot voorzitter gekozen Athene 17 Dec Het gerucht dat de SulUu zelfbestuur aan Candia heeft toegestaan onder eea christenprins die schatplichtig zon zijn heeft dehj nog niet bevestigd De bevolking van Candia die vereeniging wenscht met Griekenland lal ds bedoelde autonomie weigeren CORBESPONDENTIE I S Uw itok wordt ïa cca volgeod Dammer gtpfaatat AZ Op ongcteekende brieiea wordl geca icbt gniagto t faJaeti Burgerlijke Stand GEBOREN U Dw Jscoboi ouden 3 Snitt en J van Waaa Jacohaa ondera J Snel en W Paatoora J 15 Aria oadera A Mea en L van Adricheoi Joliannea Jaeobaa oadira F N T Maijl en 8 van Leeuwen 17 Eliaabeth oudura J van den Henvel en £ d Kramer OVERLEDEN 15 Dec t Pante U d ADVERTENTIËN Soclelelt 0 S GENOEGEN Uommissarisaen der Sociëteit Om Genoegen bre geu ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorgtelling op WOENSDAG den 19n DECEMBER 1877 de SOCIËTEIT van af des avonda ZES UUR mal QHSLOTEN n Namens CommissarisBen Mr P J SNEL PreiidtKl H JAGEB SecritorM Goitda 18 December 1877 i c aUlNA LAROCHË van KRAËPEUEÜl en HOUH Jpotiéii i U Zeitt De eenijire IITIIVA LAROCBE welke d or de Red van de geneesk Cour tan HH Geneeskondlf n lo aanbeTolén tegen algemeene zwakte gc k aan eetlust slechte spijsvertering zenuwziekte in het tgdperk dM herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teriugachtigheid groote zwakte bloedarmoede eto Prijs f 1 90 per flaoon bj den Heer Apotheker C Thim te Gouda t güi plaats naar Mnleiding van deu memoriepost 4iiif 100 000 als bydrage aan den conceasionaris ter droogiaakiiig der plassen onder lleeuvvgk Een voorstel van den heer Rutgers om die aubridie alecbts too soodig t gebruiken ter verzeieriug ran een wiust van 10 pOt voor den concessionaris werd om den vorm ingetrokken Konder dat dit evenwel veel voordeel aan die dTO0gmaker i7al ven daar in weerwil van den tgd aaumiuister en vertegenwoordiging gegeven om de zaak nader te overwegen het artikel met 35 tegen 32 stemmen werd verworpen een eerste echec voor dezen minister Bi de afdeeling spoorwegen verdelgde de heer Kerkw k de aaukoop van alle particuliere spoorwegen door den Staat om daardoor eenheid b Ae exploitatie te Terkrggen Zeker zal nog wel enige t d verloopen voor dit plan verwezenlijkt is maar zal er misschien gezegd worden r moet nn toch geleend worden het zal dan in ééne moeite doorgaan Achtereenvolgens worden de verkeerde of listige aanaloitingen de vermissingen de verantwoerdelgkh d der directiën en de slechte toegangswegen ter spr e gebracht Door den heer Vening Meinesz werd weder de subsidie aan de Westfaalsche maatachappfj besproken de heer Begram gaf de zoo noodige inlichtingen en de heer van der Loeff erkende ju dat de minister Heemskerk verzuim had gepleegd maar daar een minister tal van beslommeringen lieeft het niet billijk is daarvan een groote grief te raaken De kamer was al even vergevensgczind en verwierp met 59 tegen 9 stemtuep VRU motie waarin bepaald werd dat de subsidie niet meer uitbetaald zou worden voordat de concessie de zoo noodige wgzigingea had ondergaan Alles blijft dus overgelaten aan de goedwilliglieid der concessionarissen Op de spoorwegbegrooting voor 1873 waren door den ligevaardigde Corver Hooft een achttal amendementen ingediend om eenige posten te verminderen waardoor volgens denmiuister vertraging van den aanleg der betrokken lijnen het noodzakelijk gevolg moet ziia Het eerste amendement werd dan ook met 54 tegen 3 stemmen verworpen waarna de andere door den voorsteller werden ingetrokken en de spoorwegbegrooting met 52 tegen 1 stem werd aangenomen Zoo naderde men langzamerhand tot een der lioofdanaegtiën een gedeelte van de nalatenschap door oen tegenwoordigen minister van den vorigen minister van financiën overgenomen het postverdrag door de regeering met de maatschappg Zeeland gesloten waardoor zonder toestemming der vertegenwoordiging over een aanzienlijke aom was bescbikt De heer Borgesius de nieuwe afgevaardigde voor Winschoten opende het debat met z jn maiden speech waaruit terstond bleek dat deze afgevaardigde een eroote aanwinttvoor ons parlement zal z n flink werd de zaak uiteen gezet en de lof hem door volgende sprekers geschonken was zeker meer dan een eenvoudig compliment Het late uur belette echter afdoening der zaak een motie om de afkeuring over de handelingen der vorige regeering in deze zaak te kennen te geven werd gedaan maar de beslissing tot deze week nitgeateld Ook gedurende deze w èic hebben wjj nog begrootingsdiscussiën te wachten daar de begrooting van koloniBn en de wet op de middelen nog vastgesteld moeten worden Na een korte discussie is in de afgeloopen week de Indische begrooting door de eerste kamer net alj emeene stemmen aangenomeu waama de e in strjjd met een vroegere gewoonte tot het onderzoek der verschillende begroutingen is overgaan hoewel alle ontwerpen nog niet van de raede kamer ontvangen waren Wfl mogen dus verwachten dat met 31 December alle begrootingen op de wettige wgze zullen z n vastgesteld iets dat langzamerhand ongewoon is geworden al moet het ook regel gn BUITENLAND BuitenlaiKiscli Overzicht Geheel het republikeinsch en commercieel Frankrijk verheugt zich over de gelukkige wending welke de politieke laken genomen hebben De republikeiiüobe bUden jp V9t joiolftooeD de cousérvaticveo bewaren een veelbeteukenend stilzwegen alloen e n paar olerioale bladen aehimpen op den maarschalk Van veel belang ia de afloop voor de toekomst Zouder straatgerueht of pistoolschot is de gewensohte verandering verkregen j deee omstandigheid wijst op grooten vooruitgang van het Frausohe volk in politiek verstand en zal steeds een onvergaokrlijke eerzuil zijn voor de republikeinsche meerderheid in de kamer De directe belastingen zijn door de kamer niet nlgemeeue stemmen toegestaan en het kabinet heeft verlof gekregen om twe maanden de indirecte belastingen te heffen en uitgaven te doeu tot een bedrag van circa 58Q millioen volgens de loopeude begrooting I e7 c som dient om in de behoefte van Januari en Februari te vooreioii Na het kerstreces zal de begrootiiig in haar geheel aan de orde komeu Dezer dagen kamen de arrondissefneuts en departementsraden bijeen om de directe belastingen te verdeeicn Men verwacht zeer spoedig een groote mutatie onder het personeel der ambtenaren Vele vechtprefecten hebben zelf reeds outslng gevraagd Het bericht dat de Duilwhe Bijksfegeering het voorstel van Oostenr lc Hongarlje om het op ultimo December e k afloopende handelsverdrag voor 6 maanden te vernieuwen heeft algemeenc bevreemding teweeggebracht In de eerste plaats had niemand een zoo spoedige en vooral niet een zoodanige beslissing te gemoet gezien na de woorden door deu minister Camphauseu nog onlangs geuit zegt de Berlijnsche berichtgever der e er Zeitmg Ieder wa van gevoelen dat de Bijksregeeriug een langereu termyn zou vorderen W j onderstellen dat de rijksregeering die een paar dagen geleden volgëhs de verklaring van genoemden minister nog geen besluit in de qnaestie kon nemen zich heeft gehaast de zaak te beslissen uithoofde een bealechting dringend wordt vereisoht tot bevordering der belangen van handel en nijverheid Men hoopt nu algemeen dat in den bop der volgende zes maanden de tijdelijke overeenkonut zal worden vervangen door een handelsverdrag want de nu reeds sedert geruimen t d voordurend onzekerheid heeft aan Duitsshland reeds te veel gekast Het Huis der Afgevaardigden zal i66t de aanstaande verdaging op 20 dezer zich in eerste en tweede lezing bezig houden met de voordracht op de zetels der rechtbanken en gerechtshoven ten einde te voldoen aan de bepalingen der rqksjusticieele wetten Naar men verneemt stelt de Begeering er zeer grooten prys op dat te gelükertyd nog zullen worden afgedaan de voordracht op de verwaarloosde kinderen de eenige voordracht door het Huis der Heereu tot heden behandeld en in éém zitting ten einde gebracht en een paar andere kleine ontwerpen Op 6 Januari t k zal het Huis zijn beraadslagingen hervatten en naar men onderstelt ten einde brengen De berichten over de Pruisisohe crisis luiden gunstiger de zaken zullen worden geschikt Hermann de president van den Evangelisohen opperkerkeraad bljjft en met hem Fslek en Bismarok Is thans de crisis ia Frankrijk gelukkig geëindigd ook de hoop op vrede vermeerdert Uil Berliju workt althans gemeld dat Turkse vertrouwelijke tappen bij de neutrale mogendheden heeft gedaan en haar gevoelen heeft gevraagd over een eventueels mediatie Z s indien men aanneemt dat de militaire kraoht van Turkije met nog geen vijfde is verminderd zooals beweerd is kan het toch onmogelijk oog langer een krachtigen tegenstand bieden daar zijn hulpbronnen zgn uitgeput en het door nieuwe vyaoden bedreigd wordt welke geheel frissche krachten te velde zullen brengen Servië heeft thans moed genoeg om de Turkaohe grenzen over te trekken en prins Milan heeft eergisteren versoheideoe maatregelen betreffende den oorlogstoestand genomen Hü heeft zijn land in staat van beleg verklaard vrijwilligers opgeroepeo krijgsraden ingesteld de dienstpliohtigheid van ambtenaren en geestelijken geregeld bepalingen gemaakt tegen schending der wetten of agitatie tegen den oorlog door ambtenaren van den staat de autonomie der gemeenten geschorst enz zoodat een geheel abnormale toestand in het leven is geroepen Eetie discussie in de Italiaassofae Kamer betreffende de vrijheid der telegrafische correspondentie en ii bewaring van het geheim van telegrammen heeft aanleiding gegeven tot het voorstellen eener motie van vertrouwen Na een langdurig en levendig debat werd de motie met 184 tegen ii stemmen aangenomen terwijl 10 leden buiten stemming Ueveo De groepen Sella ep Cairoli stemden tegen Het Ministerie Depretis heeft toch tjjn ontslag gevraagd dat door den Koning is aangenomen Depretis is echter wed r belast met de vorining van een nieuw kabinet de oorzaak laat zich raden het verzoek geschiedde met het oog op de veranderde verhouding der partijen daar Cairoli zich bij de uiterste linkerz de aansloot en met Sella vertegen woordigende de partij die vroeger aan het benind was tegen het Ministerie stemde In de Belgische Kamer is de discussie over het wetsontwerp op de middelen voor 1878 teneinde gebracht Het voorstel van den minister van tnancién betreffende de verhooging der belasting op het gedistilleerd is ongewijzigd aangenomen BINNENLAND GOUDA 18 December 1877 De verkiezing voor een lid der Provinciale Staten in de plaats van den heer M Bisdom van Vliet zal plaats hebben 15 Januari e k Naar wij vernemen is men den doder vatl den vroeger door ous medegedeelden diefstal van ecu p ard en rytuig alhier op t ipoor gekomen Hij moet iemand zyn die reeds lang ongunstig bekend stond In de Donderdagavond gehouden vergadering der K K Leesveroeniging alhier trad de Wel eerw heer J V de Groot priester te Nijmegen als redenaar op De levenskracht van het Calholicisme en het inwendig leven der katholieke Kerk vormden het onderwerp van sprcker s voordracht Hoe het eerstgenoemde ofschoon zulks door de tegenatandera wordt geïgnoreerd van jaar tot jaar toeneemt en het tweede het inwendig leven der katholieke Kerk hetwelk men geheel en al durft loochenen door te beweren dat zg alleen aan uiterlijke vormen hangt wel degelp bestaat dat alles werd door spreker op eene boeiende w ze aangetoond en met deugdelijke bewijzen gestaafd Onuoodig te zeggen dat de schoooe woorden van den eerw spreker wien als een blijk van ingenomenheidmet deze voordracht het eere lidmaatschap der Vereeniging werd aanirebodeu onverdeelden bijval vonden getuigen de luide toejuishingeu welke uit de flink bezette zaal opategen ü Tjrf In de gemeente Moenapelle werd voor het Sophia Ziekenhuis te s Hage ƒ 8 26 geoolleeteerd Bij het departement van kolomen is ten behoevtvan de aoodlydeodea in de kolonie Curasao ontvangen van bet oentrasl comité een bedrag vaa 9500 Staten QeneraaL Eixste KaxIei Zitting van 17 Deo 1877 In deze zitting zijn door de Commissien vaa rapporteurs eindverslagen uitgebracht over de hoofdstukkeu II tot en met VIII der staatsbegrooting voor 187S De dag der beraadslaging i nader worden bepaald Des namiddags hield de Kamer i nieaw sitting Van de Tiveede Kamer zijn ontvangen hoofdstuk 9 der Staatsbegrootiug over 1878 en de begrooting van de Staatasspoorwegeu over 1878 Veraouden naar de a eeliiigen De beraadslaging over het ontwerp houdende voorzieningen omtrent het nieaw Miniaten van Waterstaat is heden morgen aangevangen Staten Generaal Xwiiot Kawk Zittingen vsn 16 en 17 Déo 1877 In de zitting vaa Zaterdag is bü de behandeling de begrooting voor de staatsspoonregen verworpen met 54 tegen 8 stemmen eea amendement van den heer Corver Hooft om de brug over de Metwede in de lijn Dordrecht Eist pro memorie uit te trekken De minister heeft medegedeeld dat weldra de staat een millioen zal ontvangen van de HoUandsche spoorwegmaatschappij op rekening van vergoeding der halve kosten van den bouw van het statoa t Botterdam Ook is vcra orpen met 30 tegen 8 stemmen een amendement van den heer van den Beroh van Heemstede om de kosten van de bru over den Neder Bijn in de lijn Amersfoort Nqmegen naar de onvoorziene uitgaven over te brengen Het artikel zelf is aangenomen met 33 tegen 26 stemmen De overige amendementen van den den heer Corver Hooft zyn ingetrokken De geheele spoorwegbegrooting is aaogeuomen met i stemmen tegen 1 De begrooting voor het dep waterstaat is daarop voortgezet Bü art 104 keurden dehh Borgesius van Delden en van der Loeff het postcontract met de maatschappij Zeeland sterk af Ds heer van der Loeff stelde eene motie voor verklalende dat het oontnict niet had moeten geslotel vorde zonder wettel tk9 raatatelling der daao an verbonden uitgavuD In de ziiting van gisteren zijn de b roadslagiiigea voortgezet over het hoofdstuk Waterstaat enz en wel in de eerste plaats over de motie van Zaterdag door den beer van d r Loeff voorgedragen l id Bda aU VQlgt De kam r van oordeel dat d onreenkomst op 3 October 1876 met de vennootschap Zeelanu getroffen niet had behooren te z ja gesloten zonder dat wettelyke vaststelling der oon die overeenkomst verbondene uitgave nitdmlfkelijk vooibehoUf door den raad gestelde eischen met betrekking tot het overleggen van bewijzen dat de hoedanigheid van het water aan te voeren uit het Eernewoudsterwijd waarborgen oplevert voor goed drinkwater De winkelier te Noordwolde die voor het Hof te Leeuwarden terechtstond onder beschuldiging dat hij in een postwisselre u de cijfers 60 36 had veranderd in f 60 34 om het doen voorkomen aan zijn krediteur dat hg voor deze f 60 34 aan het postkantoor had gestort is schuldig verklaard aan lo valschhei d in een authentiek eu openbaar geschrift door verandering van een feit dat dit geschrift moest doen blijken en 2o het desbewust gebruik maken van het valsohe stak Onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeelde het Hof hem tot 3 maanden celstraf en twee geldboeten van 60 De collecte voor het te stichten Sophia Ziekenhuis bracht in de gemeente Bleiswijk op 63 25 Door de directie der Nederlandsehe EijnspoorwegMaatschappij is een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het ter visie gelegde ontwerp voor den 8taal 8poortweg Amersfoort Nijmegen De maatschappij betoogt de weoschelgkheid dat de lijn in plaats van volgens het ontwerp den Bgnspoorweg t kruisen door middel van een brug er over tnsschen Maarsbergeu en Veenendaal te Maarsbergen aansluite dat verder gemeenschappelijk worde gebruikt de Bijnspoorweg tot nabij het aansluitingspunt der lijn I Arnhem Nijmegen en laatstgenoemde Ign Op deze wijze meent zij dat bij minstens evenveel gerief voorhet publiek het Bijk eenige millioenen gulden kan i bespareu Men schrijft ons uit Stolwijk Zaterdagavond der vorige week zal voor de leden 1I der vereeniging Uitspanning door Inspanning nog lang in het geheugen blgven De leden werden verI gast op eene lezing van den heer C de Vreugt dietot stof had genomen eeuige geschiedenissen doorhem zelve beleefd De voordracht was overtreffel ken de stof met zorg gekozen Geen wonder dan ook dut dien bejaarden spreker een daverende toejuiching ten deel viel Vooral de lessen en opwekkingen dievan levenswijsheid getuigden werden door het talnjkopgekomen publiek met graagte ontvangen Een dertiental bijdragen na de pauze geleverd door verscheidene heeren zoowel uit Stolwyk als uit naburige gemeenten deden groot genot smaken Ontplofflog van petroleum Telkens en telkens gewagen de dagbUden van ongelukken welke door ontploffing van petroleum petroleumlampen enz veroorzaakt worden Het groot aantal dergelijke bedroevende feiten wettigt het vermoeden dat de in den handel voorkomende petroleum zooals die tot verlichting gebezigd wordt niet zuiver d i niet vrij zoogenaamde oaphta is nier verdarapings of verbrandings teraperatuur zoo lang ia dat verdamping en outbranding reeds bij gewone kanierwarmte intreden terwijl de ontploffing meestal volgt zoodra de vlam in de nabijheid van zulijk naphta houdende petroleum komt Volgens de politie verordeniug vsn alle landen welke I petroleum invoeren mag ze geen naphta bevatten In dien zuiveren toestand u ze bg eene oordeelkundige behandeling volstrekt niet gevaarlijk Bg den invoer van petroleum heeft er dua gewoonlijk geene vermen ging met naphta plaats maar dit geschiedt eerst door de handelaars ui den invoer Deze gewetenlooze bedriegerg ia een zeer winstgev Bde zaak daar de pnjs der naphta gewoonlijk 50 it 60 pCt minder is don die van de petroleum Er zija echte voorloopig slechts twee middelen waardoor de Consument zieh voor Ie gevreesde ontplofling vrijwaren k B Hg late van tgd tot tijd zijne petroleum op hare outbrandings temperatuur onderzoeken of bedieue zich in de plaats der gevaarigke bol of vlaaslamptn vaa lampen met constant niveau De eenige doortastende maatregel echter om d vervalsching der petroleum z oveel mogelijk te keeren is dat ieder oonaament de nomen van die handelaren welke vervalschte en gevaarlijke petroleum verknopen onverwijld openbaar make waartoe ieder gerechtigd is wien het algemeen welzijn meer ter harte gaat dan de zwendelarif van gewetenlooze handelaars Vele meuBchen beklagen zioh dat ze des morgens btj t wikker worden eene groote belemmering gevoelen in de brouohes een eker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte van de keel veroorzaakt door min of me r dikke slijmdeeltjes Men wendt dan dikwgls heftige pogingen aan om ze ktrgt te geraken waarvan boesten en soms misselijkheid dan dikwigli het gavolg is terwijl men er menigmaal eerat na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid iu slaagt om ie atoQe te verwijderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaangename kwaal lijden bewgst m n een woaraobtigen dienst door hun t mi U l aan te wyzea em r van verlost te worden Dit middel nn ii da te r waarvan bet gebruik