Goudsche Courant, woensdag 19 december 1877

N S078 AMAMSC3E HMBELSYERSBSII INS vevcslijfd te UOTTEKWAM ÜAATSGHAFPELIJK KAPITAAL 6 000 000 Uitgifte eenerObligalie Leeniiig jrool 4 000 000 nominaal verdeeld in 4 000 Obli atiën van f lOOO rentende 5 pOt s jaars aflosbaar è pari binnen 35 jaai dooi jaarlijkscbe trekking en te beginnen met to Ai ril 187 $ De koers van Uitg ifte is 05 worden dan van 17 300 of in ronde som ongeveer 6000 Naar onze meeniog hadden curatoren in dezen geest huu advies moeten inrichten Dan was er althans eenige waarschgnlgkheid dat het doel zou bereikt worden en het zou hun niet moeilgk geweest zgn te betoogen dat voor een dergelgke uitgaaf een volledig gymnasium volI gens de nieuwe wet volstrekt met te duur gekocht zou zgn Dan kon de raad zich zuiver de vraag stellen kan de stad een dergelgke jaarlgksche uitgavezich in het belang harer ingezetenen getroosten ofuiet Thans zal de gemeente indien ledenraad I van curatoren volgt want van een school op stadskosten alleen zal wel geen sprake zgn thanszal zg een ondememiag beginnen waarvan demislukking van te voren is te voorzien Menzal schgnbaar geijverd hebben voor het voordeel der stad en de belangen van het H O doch het is niet meer dan schgn Een ernstiggemeende poging om in de behoeften te voorzien van dat deel der burgerij dat een geleerdevorming noodig heeft kan dat voorstel niet genoemd worden De innige belangstelling in de I lat school de ernstige overweging en de diepeovertuiging v in de oiimisbairheid der kennisvan O talen voor ontwikkeling en beschaving waarvan het collegie van curatoren vervuld is gaven recht meer te vei wachten dan deze doodgeboren vrucht Indien de raad dezen weg opgaat kan het bgna zeker voorspeld worden dat de LotsMche school eene cedöke btgrafema tegemoet gaat Wensoht men die werkelgk te I voorkomen don brainne men met sck zelvea I en anderen te dooraringèn van de overtuiging dot het behoud der aloude school aoniienlgkeoffsrs van de zgde der gemeente zal vorderen ui al deze bedenkingen die wg ah slotsom onzer overwegingen met alle vrijmoedigheid hebben medegedeeld kwam bg ons de vraag op Zon het nui verstandiger zgn geweest alarmende eisehen voorloopig wat Uger gestemd haden zich vergenoegde met te onderzoeken of eenverkort gymnasinm met 4jarigen cursus progymna um levensvatbaarheid en kans van slagen had Naast het plan van een volledige lat school verdient zeker dat voor een progymna sinm gezette overweging Tot zoover haMan wggeschreven toenwg bericht ontvingen dat reeds merger het voorstel in den raad zal behandeld worden Bg zoo grooten spoed zgn wg genood zaakt hier onze beschouwing af te breken en on denkbeeld over een progymnosinm UA later te reserveere n B sUÏTENLimD Bulknlanlseli Uventlckt De i ken in Fraokrijk blqven gqed gaan Oa e I lexers tullen miuder beliing atelleu iu de namen vnii I hen die de vporustDute posten bi veraeliillende minis teriéir tullen bekleedep van nUe Vnoooingt k u geicgd worden dat iq bckname persooau gelden nmen uit alle ktiugeo der repablikeiritohe meereid Gisteren werd de grooie opruiming onder de prefecten verwaeht men adirqh nan den heer Maroère bet plan loe om tooveel mogelqk de titularissen van vcSor 16 Mei der aan te bSlcn Een andere kaudelwijie Uju een wgdloopg ondenoek vorderen Inderdaad bericht de telegraaf de beBoemiug nm 83 prefecten en de verplaatsing van versoheideu audéte regeeringtpenouen l e maarschalk president aohijnt allei at op politiek betrekking heeft over te laten aan ujn ministerie Ieder die van politiek spreekt wordt naar Dafanre verweten Inderdaad ecu wijs besluit De Senaat heeft dè vier diteete belattingen met pOt De Inschryying is opengesteld op Vrijdag 21 December 1877 van 10 tot 3 me Wj de Heeren B MEES ZONEN te RolUrdam ASSOCIATIE JAÖSA te Amsterdtmi almuur Prospectussen en Insclirijvingsbilletten te verkrjjgen zijn Men schrijve in de Htrtlandsohe Taal Tegeu 1 FEBRUARI aanstaande wordt tj aUage gevraagd EEN ALLESINTS BEKWAME en ïim goede getuigen voonieg tegen Hoog Loon en veel verval Adres iu Persoon of met franco brieven aan l C DOESBURG Plantsoen C 94 Gjudi Mejuffrouw WgEER Wpsti aat vraagt met FEBRUARI a st eeae i TE ïm tmmm Een OEÜEÜBILEERDE KAMER met Slaapkamer voor eeu Heer of Dame waarvoor dan ook gelegenheid bestaat indien ze over lOOO kunnen beschikken zich in de zaak te companieeren Adres met franco brieven onder letter D b ö den Uitgever dezer Courant w i mmmm J Haven B 17 HEEFT VOORBANDEN Diverse ARTIKELEN voor de Kersboom en KRANSEN van MARSEPIN MARENGO CHOCOLADE enz H a rtÏ N ö Frères Oouda Oosttaaven B 14 Portraits Portraita Cartes Portraits Albums Deasini Spécialité d Agrandissements de Portraits emaillés STEENROLEN Vooridaiend in lossing het Schip RUHR GROVE KACHELKOLEN waaruit wg tot 62 Ct P E L MUD kontaut zonder korUng afleveren VBU aan buis beaorKd nuts bij 2 of meer fl li mud gelijk genomen JAN PRINCE Cle Gouda 18 Dec 1877 Leden van de Ambachtstand Vereeniging kannen op vertoon van hun Bew s gedurende de lossing ook tot bovenstaanden pr s hunne Steen kplen ontvangen Qooda Dnik vau A Üxiiiktviknl DIVERSE KANTOOR en SCHRIJFBOEKEN voorhanden iu den Boek en Muziekhandel van A BRINKMAN Lange Tieudeweg alhier die zich tot de plaatsing van AD VERTENTIËNin alle Binnen en Buiteiilandeche Couranten beleefdelijk a anbeveelt Puik Kookende Groene Erwten A van VEEN ATTENTIE GEVRAAGD overal representanten voor gemakkelijk te plaatsen artikelen bekroond op de tentoonstelling te Philadelphia Active personen zoowel mannen als vrouwen kunnenVEEL GELD VERDIENEN zonder dat hunnebezigheden daaronder l den Brieven in het Franseh of Duitsch geiraukeerd met 127 cents aan Ie Da ut l ALLIANCE ChauXde fouds Suisse STASS II2IEESC100L De OOMMIÖSïB van TOBZIGT erver de StadsMuziekschool té Gouda brengt ter algemeene kennis dat zn op ZATERDAG den 22en DECEMBER IS es namiddags van Mn tot drie ure in het gpWw Arti Legi inschrijving z l houden voor de Kinderen welke aan het onderwgs weasehisn deel te nemen benevens van élèves voor het Muziekkorps der dd Schutterij alhier Vereischten voor de toelating zgn a De leeftijd van Mgen jaren en h Vatbaarheid voor het onderwijs dat zij wensch i te ontvangen waarvan ten genoege van den onderw zer moet blijkent Het aanschaffen van Instrumenten is Voor rekening van den leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwijs per jiur op de Piano 20 in de Zang 5 op eenig Blaas en Strijkinstrument 10 in de t ide laatste afdeelingen te zamen 12 Onderg of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op de Stadsmnziekschool meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke in de maand Decem r 1877 zal worden geh onden Namens de COMMISSIE van TOEZIGT over de Stads Muziekschool i F PARTING Secretari GouAi 7 December 1877 MTIO ALË MÏÜTÏ De oudergetofkenden maken bij deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Gouda en Omstreken de Ht er wonende op den Singel te Gouda die ook elke Donderdag te spreken is in het Hotel de Zalm Plaatsvervangers en Nummer VerWlSSelaarS l ich aUaar van at heden tegen zeer HOOGE PRIJZBN engageeren GEB P W Ei J DEM6 Kantoor houdende te Bieda en Ridderkerk Malx Extract GËZ0 HE1DSB1GII Aangenaam van SMAAK en voortdurend voor zieken enherstel lenden genezend eii versterkend Men neme s moi gens s middags en s avonds daarvan een gevuld wijnglas Pnjzen 1 Üesch 46 Cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden h 5 cent berekend en tegen dien prjjg steeds teruggenomen JOH HOPF sché Centraaldépöt Arasterdam Smalle Bloemmarkt bfl de Paleistraat F 250 Te Gouda b ij J C y n VRE U MINGEN RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORSTHONIG f efabriceeid ouder tnezfoht van denf H êr Dr lOaiTZ FHBYFAG K ininklijk psf ssor Ü Bonn alleen e cht met nevenstaafld fabrieksterapel in flesschen van twee Gulden een Gulden en vjf en zestig Cent Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop bü A J van Twout Haastrecht bij J D den Hartog Oudewatei bij F Jonker Idenburg Jicht en Rumatiek hart Tirhunmtngan tn andtra lfi n altwttt N t term lans voor onkortlotbaar fehoudono krankha an Lijder Isfederengrud di bflt isds lattf met meer in den sla U fflkonea het e n of an d r To r bnn lijdea te ffebrElken om de kostel lce gwondkw4 ir d r t Twkftjffon In oog eene boop otw bleTenitchTu fcaniM MdcrtJaren ff netde eUend te benUen al Mli dat n d in of aftwtfliHs ilJn Imsiaii tfMhta irofiMardBrBlIotiatmtdeBlMiljA uu l l tt t De uitTinder van het MlInsar tallOnfddel beeft het ng eloofelijke moeit ca 1 kost Toor hot hrtm ffeluVt Ib door iQne NlitiwegonHamattiodM nHwaaon bin koli uit bannen verbar4 n toeatand weder ladlg t maken en tet Tardeellng te brMgas wnrdow 11mb hot gebnik dei gewriobten vader tot dan rroegeres toe atand kan gebimflht worden en de omloop Tan bet bloed be ifalil wordt Terdeialle lydendedoelen dioTroeg rgekramd warao of tenftToIge der smarten niet bewogen koaden worden ala o4k 4 lijdende deelen dlereeda gevoflloüs waren geworden wadak U dtflD barloT n en nlmwe knwhtMff t geran I De liardaakklgtte enluigdurigato Jleht in t booCd wordt ia en minnnt T rligt on la binnen drie dagen g eal genoien Man m at dit middal Mt herwarren ei dei ef gene ft nlUt driegelUke kwakialTorU aarvttor reeds me igèen U pH geopend heeft Het bnste bew n dat mtjD iriddaViil de boii MaM gOTallen nog helpt in dat ieder de aitwerVselan e i a raafli 4 aH Tolgendon dag bespenrt ouTeraehUlig of hal bJ een kkefe oV aterkere natuur angewend is DU middel kan NQW 1 Aoet pe Jaardenalflioor tinderen worden aangewnnd rerdMwordtdefanan die tich aan deze kuur onderwerpt nlothüt iflinst ipcijae d gelijkaehe bedghedon gnstoord wanneer hut sleohtn door tsN kondheld Tallen rnebtige woning badorven maag door ototapannlng der lenuwen on ontataan is Ik behoef niet te watón of de gewone midde n als i v t n lovertraan potrollwm b den warm h ondeo of andere kw Vznlvorijen zün aangewend aUW Terzoek Ik mijiookortmogfl V Ie kwaal en de graad h beid te wiHnn bewbriJven Verzoeke duldalIJksOMaafvaa OdrM L G Moessingor in Frankfurt a M 46r BAhweodlng tw mijn middal dat alachU koataa gepaard gu knoneii ease nMBigta gataigi gwaxeaan die mij alleen In d laAtate waak ilJn en TM welke geloofwtordiffbeld iedereen ïiélibUd akaiftireitoB kan iofermeeron rel tootid worden Vjililëg 2 1 December 1877 i GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnüelilad voor fiouda en Oiiislreken lyker voor Er zijn volgens Kon besluit van j 27 April 1877 aan een volledig gymuasiun waar h t Oe jaar behoort geaphtst te worden in twee parallelklaasen te geven 191 uren per week I als l atijn en Grieksch 04 nieuwe talen aardrijkskunde en geschiedenis 63 wis en natuurk 1 I wetenschappou M titel dat de rector buiten t I agne overige bemoeiingen 14 uur d i de helft von den geheelen schooltgd voor zgn rekening neemt dan zijn er nog 80 = 4 X 20 uren O talen te vervullen d i werk voor 4 leeraars Evenzoo vereiscben welke cOmbinatiën van vakken men ook moge makeii talen en geschiedk wetenschappen minstens 3 wis en natuurkunde m nvtens 2 leeraren Totaal 10 leeraars d i 2 meer dan curatoren noodig achten Neemt uea nu aan dat er voor de door curatoren uitgetrokken tractemeuten geschikte leeraren te vinden zijn hetgeen wg zeer betwgfelen dan zooden er toch reeds 3600 meer noodig zgn Curatoren trekken voor custos en scbrgtbeheeften uit 000 Stel 500 voor den claviger dan zal het restant van 100 wel verbruikt worden aan vuur en lichfc Voor een bibliotheek j en natuarkundig kabinet kaarten proeven enz zal minstens 1000 daaïooven noodig zgn HetI geen de stad dos meer zal dienen uit te geven I aan thans zal niet bedragen 12 700 maar 17 300 Hen neme hierbg in aanmerking dat I wg uit vrees van te zoUen everdrgveu zeer matig zgn geweest in onze berekening Wij honden ons overtuigd dat een gymnasium in den geest der wet t mi w f koëtMt aol Een tweede opmerking die ons voorden geest kwam vnw dat curatoren zoo luchtig over de lokalen heenloopen Zeven gewone leeraren zjjn noodig I V VI A en VI B een kamer voor I den rector een wachtkamer voor de leeraren een zaal voor natuurk lessen en instrumenten een laboratorium voor practische scheikunde zie art 10 Kon besluit 7 April T Wanneer wij dus niet rekenen op een inwonend custoa die toch wel blgken zal noodig te zgn behoeft men I U lokalen voor het onderwgs Deze zijn althans niet te vinden in het gebouw der bargeravonii school tenz men bèéluite door een nieuwen aanbouw aan de andere zijde de school weder te vergrooten t n misschien eene goede gelscenheid zou zijn om de verbroken symetrie van het front te herstellen Ons laatste doch niet minste bezwaar tegen het voorstel is de naiëve wgxe waarop cnratoreen meenen te kunnen voorzien in het tekort volgens hen bedragende 13 000 volgei s onze berekening minstens 17 300 Gelooven de heeren werkelgk dat de minister v b z bereid zal worden bevonden om 13 000 subsidie te geven aan eene gemeente die niets yoor het H O onderwgs over heeft V Elke gemeente zal wel bereid zgn op rgkskosten een gymnasinm in te richten Hoe curatoren zich illusie kannen maken dat de hooge regeering een volledig gymnasium plus 300 als don gratuit aan de gemeente Gouda geven zal die er niet meer aanspraak op heeft eenige andere komt ons raadselachtig voor I I In de thans vigeerende wet zgn met voordacht de rgksgymnasia weggelaten die in een vroeger ontwerp voorkwamen en blgkbaar is de bedoeling des wetgevers geweest subsidie te verleenen aan gemeenten die zelf wat voor H O overhebben maar voor welke de onkosten verbonden aan eene inrichting volgens de wet te machtig zouden zijn Wü men dus zich wachten voor veikeerde voorstellingen en luchtkasteelen dan zal men zich moeten voorbereiden op den iach van den minister dat de gemeente een aanzienlijk deel b v de helft of een derde der kosten drage Volgens onze berekening kan de van de süd gereiderde Mjdrage op niet minder geraamd SPeze Courant behoort een Bgvoegsel de reorganisatie i Ver latijnsche school Met belangstelling hebben wjj kenn s genomeu van de voorsteUen door curatoren der liittgnsche School gedaan aan het atedelgk bestuur mat betrekking tot de reorganisabe vandeze inrichting Van groot gewicht toch is devraag of de school onder de veranderde omstandigheden voor onze stad kan behoudenworden Curatoren zeegen omtrent het hooge belang en de wenüchelykheid plets te veel leder zal het in dit opzicht met hen eens zy n Daarbükomt nog dat de gemeente zoodra het getal harer inwoners gest n is tot 20 000 volgens de nieuwe wet op net H O vtrpUehl ia eenvolledig gymnasium in te richten indien ereenige kans beateat om thans de bestaandeschool te ieorgani eeteu in den geest der wet zal men wgs dpen nu reeds vrgwillig over tegaan tot een maatregel welke de stad in een niet te zeer verwydetde toekomst toch als eeneHch der wet zat worden opgelegd I Onze belaugstell ng in alles at het onderw 1 der jeugd betreft deed ons het voorstel vaa curatoren met aandacht overwegen Deslofaiom van onze beschouwingen deelen wg hier mede iu de hoop dat w yéi onze zijde iets tuogen bgdra en tot eene juiste oploaaing der hangende Onze eerste indrak ii dat bet cotleoie rma curatoren de kosten der inrichting te laag hebben geraamd Dat is zeker onwillekeurig geschied tengevolge van den wensch om zoo weinig mo gelgk lasten op de stad te leggen Zoo a de curatoren de zaak voorstellen zal er waarlgk niemand svjn die er zich tegen verM Immers de stad zal niet meer uitgeven dan than en bg een subsidie van 13 000 waarop zfl rekenen om een te kort van 12 700 te dekken nog 300 in den zak houden Een volledig gym 1 nasium en no een buitenkansje van SOO inderdaad indien het voorstel niet getéekend was door zulke ernstige personen als de voorzitter en de secretaris van het collegie van curatoren zon de vraag niet ongepast schiJDen ernat of kortswöl Wg moeten in het belang der zaak opkoiDen tegen de TOOrsteUin van curatoren Niets achtten wg bedenkelijker dan dat het bestuur i niet voldoende ingelicht een besluit zon nemen dat later tot veel grooter uitgaven leiden zal dan waarop gerekend is Wat toch is het geval Er zullen vooreerst m r leeraren noodig zgn dan vol eng het rapport Curatoren zeggen eenvoudig er knnnen per week 28 uren les gegeven worden ergo geeft ieder leeraar ook 28 uren les Doch dat is in de praktgk onuitvoerbaar dMur de leeraars vrge uren moeten heblien om elkander bjj ongesteldheid of andere verhindering i te vervangen en de rector insselüks voor toezicht en administratieve werkzaamheden Ten andere is een get van 28 le mren als normaal cyfer voor beii onderwijl zelf niet wenschelgk HH curatoren schgnen met den gebrekkigen toestand van het te genwoordige gymnasium waar twee leeraren zich j den geheelen dag atslooven zoo ingenomen dat tg deze wgae van werken beschonwen als een zegen die vooral Jag reoraanisatie vÖor ondergang behoort te woi en benoed De uitvoerders oei nieuwe wet welke ook fen doel heeft den i An pas Rtal der gymnasia te reinigen zullen er konen wg anders over denken en aan een sub A B toorvroorden verbinden welke dergelgke exploitatie van wetenschappelgk gevormde mannen voorgoed onmogelgk maakt Ona komt era nomaal getal van 18 k 20 leeuien asnne