Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1877

vrott bespeard dot haar eene tong door het hoe ten reeds m hooge mate ontstoken was en zeker zoo er geen verandering voorkwam weldra geheel vergaan zou zijn De oplossing daarvan ligt voorde hand Het is altijd aangenamer bij ecu aandoening der keel of van het strattcnhoüfd aan den prikkel dien men voelt toe te geven en te hoesten tot eindelijk eenige slgm loslaai dan zich tn te honden Eu toch iedere hoestbui is een aohteruitgang Zenuwen en spieren gewennen zich al meer en meer MA dien nieuwen prikkel en eeu sterker toevloeiug van bloed naar het strottenhoofd brengt eene verboogiug der ontsteking met sioh Deze plant zich voort in de luchtpijpen en deelt zich zoo aiin de longen mede Men zal wel tegenwerpen dat het ophouden van het hoesten eer gezegd dan gedaan is Eo wg stemmen toe in het bsgin is het moeielgk aan die prikkel niet toe te geven maar juist het opkomende firikkelen in de keel moet bestreden worden Geukt dit dan zgn niet slcolits eenige hoestbuien tegengegaan maar men heeft ook door den geboden tegeOstaiid den vaUchen zenuwprikkel Uiiohtig gestuit De mededecliiig dient vooral in ue kinderkamer ter harte genomen te worden Beeds op hun derde jaar kunnen de kleinen bij de ernstige vermaning van hunne moeder veel doeu om dieu prikkel ta onderdrukken En in het eentc tgdperk der kinkhoest zal een strenge handhaving vau de methode zeker eene verkorting van het langzame verloop der ziekte ten gevolge hebben Natuurlijk moeten daarbij alle de ontsteking onderhoudende omstandigheden vermeden worden Niels is meer te verwerpen dan het immer meer in de mode komende loopen roet naakte beestjes en korte rokjes Meu bedenke toeh dat wij ons niet in een warm klimaat niet onder de Hottentotten in Afrika bevinden en brenge zijne kinderen tot mensahen niet tot klieraohlige hulfapen op hulpjiiderwijzers die de hoof onderw J2 r ikle bezittcö en een voorrecht voor hoofden van scholen in kleinere plaatsen en bijzondere soholon Het vreeit dat als de Regeering niet tuascbenbeide komt allengs nog meer eischen buiten de wet gesteld zullen worden Aan de Sim Ct w irdt bctrctfende de zaken in Atobin het volgende gemeld Nieuwe verwikkelingen doen zich op De radja van P issangan een niet te verwerpen nabuur te Saraalangnn rust zieh lea ooriog uit Hij is verstoord op den radja vun Kloempong Doca omdat deze onlangs Samalangan niet heeft bijgestaan in de verdediging van het land teg n het guuvernement en heefl hem deswege den ooriog verklaaril Naar ik verneem heeft de bedreigde ziob tot bet bestuur ter Noordkusl geweu l mei verzoek ora hulp Interventie wordt mogelijk pliclitmaalachtig geacht Kol van der Heyilen heeft de Samalaiignn rivier voor den handel weder geopend Rijsl invoer zoomede die van wapens en inunilie blijft echter verb len De overige havens van het land blijven nog gesloten ten einde den handel maar voornamelijk de handelingen van dun rarlja beier te kunnen coniroleeren De menigvuldige regens veroorzaken ons heel veel last behalve dat de troepen zich bijna niet bewegen kunnen is de gczoiidbeidstoestand zeer ongunslig Ojk met de veiligheid is het min gesteld Maar van veiligheid behoeven wij on in Alchin voorloopig geen illusi n te maken Nergens is hel veilig in Groot Alchin zoomiu als te Annlaboe of in Samalangan De meeste waiikzaninlieid blijft voortdurend aanbevolen De Chinesche koelies wordeu hier tegenwoordig in Imdonlginiiers hervormd Zij krijgen een stuk land ter bewerking geld en eenige gereedschappen op den koop toe het geld moet echter binnen zekeren termijn aan het gouvernement terugbetaald worden De veeziekte breidt zich onrustbarend uit De rivieren zijn opgevuld met rottende krengen en verpesten den omtrek aireK Tering kan genezen worden zoo luidde voor eenige jaren de aanhef van een dagbladartikel dat zeker velen met ons als een beioep op de beurs der liglgeloovigen voorkwam en daarom door hen niet uitgelezen is Nn komt tchte op dat gebied een berieht iu de OartentaMbe voor dat zeer belangrijk scbgut i al wil men er nii t iu bewijzen dat tering stellig genezen kan worden bevat het toch zeer nuttige opmerkingen daarom wordt h t hier overgenomen te meer omdat het geheel overeenkomt met wat een oud praktious voor jaren den vertaler mededeelde Hoe een vaste wil dikwgls alleen in staat is een kwaad Tn de kiem te ver X MijM teer de Jlediwleur Veronderstel ilat gij in Utrecht zijt s Vvoildi moet gij in het departement Gouda der Maatschnppij tot Nut van t Algemeen eene spreekbeurt vevvnllcn Tegen acht uur moet gij doïir optreden Daar gij in Utreoht nog een en ander te doen hebt is het u wdkoa uit van Santen s offioicelen Reisgids te zien dat ten 6 80 een sneltrein naar Gouda vertrekt die daar ten T ar aankomt Gij hebt dan nog tgd in overvloed Den anderen dag moet gij in Rotterdam z en overmorgen kunt gij dus eerst terugke ren In een vlaag van zuinigheid neemt gij eciJl ourkaart Rotterdam met recht van oponthoud in Gouda Dit laatste wordt u aan het piaatsbureau op uw bepaalde vtaag verzekerd Gij neemt in een der waggons plaats De conducteur ziet uw kaartje en zegt Rotterdam Gij hoort dat 1 en denkt dat ia ook Gouda De trein zet zich iu beweging Gij nadert Gouda juist op deu tijd Het verirondert u dat de trein nog niet stopt nog behoudt hij zijn vaart Gij bemerkt tot uw ontzetting dat gij het station Gouda met eene snelheid van 7 O kilometer in Tjet uur zijt voorbij gestoomd Ora 7 20 staat gij op het perron te Rotterdim I met het ilteronaangenaamat gevoel van het Goudsche publiek te moeten teleurstellen en door u zelven en anderen een bekcbelijk figuur te hebben gemaakt Er I is nu niets aan te doen G zoudt nu eerst tegen 10 Ure weer in Gouda kunnen l n Deze dingen mijnheer de redacteur ik deel het u mede op gevaar af dat gij u zult vrooUjk maken ten mijnen koste deze dingen zgn mij gisteren overkomen Noch Ik noch iemand van mgn reisgezelschap was er op voorbereid dat naar in Rotterdam mij werd vorzekord de waggons voor Gouda en Dap Haag in de volle vaart wo eu af haakt Had de conducteur die mijn retourkaa mot recht van oponthoud in Gouda zag er zich niet van moeten Vergewissen of ik in den rechten waggon had plaats genomen Zou het in ieder geval niet weosclipjk n d t de offioieele Reisgids op dit punt wat duidelijker ware Misschien zult gij deze regelen in uw gaadit blad wel willen opnemen opdat ieder die met lijke of ondire bedoelingen Gouda wenscht te bezoeken gewaarsehuml zij Gij stelt mijl tevens in de gelegenheid hiermede den leden van het Departement Gouda mgne betuiging van leedweien aan te Ueden Hoogachtend Uw Dienst Dienaw 19 Pee J yj LCaB EN MAUTQlEr liet houden van AlgemeeaoX Collecten voor Liefdadige InrlcbtlngeR Eenige malen in het jaar worden de inK e e n lastig gevallen door de besturen van het Algemeene Atnibeatuur van het verseni d Wees en Aelenoeseniershuis van het Bestedeliiighuis vsnüet B C Armbestuur van de diaconie der Evang Luth Oemeente en vun het bratiitiaob Anabestani om bg alleen in bumh o stikken kon hèt volgende bewijzen Voor eenige jaren in een klein stodje in het Thuringsohe vertoevende werden wg des nachts uit den slaap gehouden door aanhoudend gillend hoesten in een naburig vertrek dat zelfs bij het opstaan bleef aanhouden Toen wij naar de oorzaak daarvan vernamen hoorden wg dat de jonge waardin reeds sinds maanden aan zulke hoestbuien leed Zij had odlerlei middelen daartegen beproefd maar zonder baat zeide zij Ja antwoordden wg haar maar gij zelve schijnt ook niet het minatf te doen om beter te worden DaJ hct ft mij nog nooit iemand gezegd hernam zij wnt zou ik daartegen kunnen doen Niet hoesten sprak zij ik I kan het niet laten Beproef het want het is slechts een aanwendsel De vrouiv werd overtuigd van de gegrondheid v n ouze bewering althans zij beloofde de proef te nemen En toen wij het volgend jaar haar weder bezochten was zij geheel geuczsu van haar kwaal en dankte ons voor onzen rood En nu de mecjedeeling van dien ouden prakiicus Hg bad meermalen patiënten die tegen het hoesten zijn raad hadden ingeroepen geraden zich daarin niet toe te geven maar als zij een hoestbui voelden opkomsn telkens een slsk frisch water te nemen Op zekeren tijd had zich een meisje bij zijne vrouw als dienslbode aangemeld Zijne vrouw had groeten zin in haar maar had het niet aangedurfd omdat het meisje zoo erg hoestte en daarbg zoo zij geboord had van teringaohtige familie was Wel had de dooier gezegd dan moeten wg haar juist hebben onder onze leiding kan zij gezond worden maar thuis bg hare onverstandige Ouders zeker niet want die laten haar maar hoesten Zgne vrouw had haar in dienst genomen De doctor had haar voorgehouden dat het hoesten nadeelig ja gevaarlijk was en dat zg zich daartegen vertellen rapest om het haar makkelijker te maken zou hij haar een drank geven waarvan zij telkens als zg hoesten moest eeu slokje moest nemen Zij had het beproefd en ovtjtwonuon en was een stevige en getande meid gaWordsn En de drank was schoon water met een weinig drop geweest Tat verklaring van de isnezing van de waardin deelt de Oarttnla he no het volgende mede Het is een vg tlgemeoi verbreid en toch een valsch eeu gevaarlijk gevoelen dat men onder de onbesohnafdeu en beschaafden aantreft en dat ook do Turiiigsohf waardin aankleefde men moet nithoesten Wij haducn bij het nauwkeurig onderzoek dier elgetnrene ttemneD en dannta ook de orcdktea aangeaomcn Du Minister Dufaure hei ft eeu ontwerp ingediend rr inutkktug dar wet of de persdnliCaca en ter verteeniug vna amnestie voor alle looibutigc delicten setleft IG Mui let 14 December Daarna is Toorgtlezen n deorcet kraehteiia hetwelk de itl aie n de Kamen tot nadert bgeeutoeping men tegt S Jauuitr ucrdeu verdaagd Bij de te Piirija plaats gehad hebbende verkiezing van een Kil der kamer in plnals vun den heer Qicvy is de beer KmileSe Gimrdinniet 11 678 at verkolen Be veoruitxiobteu voor del rrede taan niet nnstig De Tnrkache voorsleileu waarby de bemiddeling der mogendheden wordt ingeroepen lijn bg Duitschland n Ooateurgk niet guuslig opgenomen De reden igt voor de band De dwaxe cisch vnn Turkge om te onderhandelen op deu grondslag van geheele onschendbaarheid van het Turkacbe grondgebied is voor geene inwilliging vatbaar In Engeland heersoht weder groote opgewondenheid bg de oorlogspartg Velen zijn van meening lat het tgd wordt iets voor Buslaad te doen de Xttui wa evenwel deier dagen van oordeel d it cenc demonstmtie ten gunsie der Turken ougelooflgk sgn lou Toch sohgnen de Eugclsche minister aan ISO iets te deuken tegen 17 Jauuari althans is het wrlement bgeeu geroepen veel vroeger dan gewoonlgk De Siamdard beweert dat de Begeering een buitengewoon orediet vragen lal om de Britsche krijgsmacht uit to breiden overeenkomstig hetgeen de tegenwoordige toeatand in Europa eiaoht Wat dus de Tiaes ongelooflgk noemde is reeds zoo goed als geschied De demonstratie die den Turken ecu hart onder den riem steken zal heeft tigenlgk reeds plaats gehad De tgd moet leeren of het daarbg zal blljfen In Engeland zelf kau men dienaangaande thans uiela met zekerheid vernemen Die il beweren dat alle wel weder evenals zoo dikwgls met een siaser zal afloopeo kan daarvoor even overtuigende gronden aanvoeren als die beoogt dat Engeland thans werkelgk in het Ojsten groote dingen lal doen nogniaal het Turksche rgk van den ondergang zal redden en met inapanniug van alle krachten den vrijen doortocht van Rusland door Je Diird mellcn zal verhinderen De Hongaren verkeercn na den val vau Plewna steeds in een opgewonden toeatand en de R geering te Feath heeft tegenover de demonstraties een meer strenge houding oangeuomcn onder toejulchiug van de meerderheid vott het Lagerhuis Van de bewegingen der Ruisisobe troepen veniecnit men niet meu kan echter oauuemen d it zij reeds opgerukt zgn om westwaarts Sofia te bezetten en oostwaarts ziob uit te breideu aan den vc£t van den Balkan waardoor aan Suleiman de terugtoobtVvordt afgesneden Ia den P uisi chen Landdag hebben bg de behandeling der bcgrootiug de ultraraoutanen nog eens herhadd dat zjj den besohavingsstrijd tot het vilerste zuUen voortzetten Daaruit verklaart ïich hun teleorttelliug dat een transactie niet is geslaagd In de commisiie van den Proisischen Landdag tot onderzoek der stadswet deelde de regecringeoommis Baril mede dat de Kegeering het volgende plan heeft eent tal een wetsontwerp warden gereedgemaakt over 4e OTgantsatie der besturen daarna volgt de uitbreiding der distriotswct en eindelgk de nieuwe tadswet Kaar mes beweert zal de heer von Bismarck ibinneu korten tgd naar Berlgn terugrciien Men verdiept tiob in gi ingen uaar de vermoedelgke oorzaak van deze wending in den toeatand Slaat de tsnigkeer van den Rgkalcanaelier naar de hoofditad in verband met gebeurtenissen op het gebied der Iraitenlandsohe staatkunde of moet zulks worden toe te oh even aan een wending in de binnenlandsehe politiek de branlwoording dezer ragen kan naar het ohgnt door niemand worden gegeven Of zgn de naestj n hangende tussehen den Keizer en den heer von Bismarck welke tusschen He beide personen moeten worden afgedaan thans beslecht er is niemand die deze zaak kan uitmaken zoo meldt de Berlgnsch berichtgever der Wtter Ziüimg Eenstemmig wordt ten aanzien van dit punt geosrdeeld dat alle geruohten verspi id aang eene wabrechgulgke aftreding des bh Falk volkomen ongegrond De verwikkelingen iu Oostenrgk zijn in de laatste dagen niet weinig verhoogd door een eenparig be luit van alle oonstilutioueele fracties dn kamer om niet langer erediet te verleenen tot behoud van het aitief nu bet leger pp den tegenwoordigen voet Ia hof ta fwlementaire kijngen b efl dit besluit diepen indruk gtnuuik De regeering wil trachten een eomprooii te bewerken door de kamer bet voorstel te doe bedoelde crcdieten te verleenen tot I Januari 1880 De Dailji Nem heeft van haren oorrespondent te Rome per telegraaf bericht ontvangen dat de spoor wegconventiën an den heer Depretis een groot betioHO opleverden voor de samenatelling van een Kabinet De oorrespondent meent te kunnen verzekeren dat er geen purtefrnille zal worden aangpbodea iéin een der afgevaardigden die laata c i u Vrijf ig n et de minderheid hebben gestemd BINNENLAND QOUÖA SO Dccanïer 1877 Qedep staten van de provincie Zaidbolland hebben zooaJs wg reeds i een vorig nr net een enkel woord mededceideu bepaald dat de verkiezing van een lid der staten van de provincie ZuidhoUand in het hoofdkiesdistrict Gouda ter vulling der vacature ontstaan door het overlijden van deu beer M Bisdom van Tliet die at taodanig in het jaar 1883 zou hebben moeten aftreden zal plaats hebben op Oinidng den 15n Jauunri 1878 cu Int de herstemming zoo die noodig mo t zijn zal plaats hebben op Dinsdag den 29n J inuffi rVDe heer dr Van Loenen Martinet die Dinsdagavond als spreker zou optreden in de vergadering van het bier gevestigde Departement van t Nut is het Qoudsche publiek fOHlfflipt Men weet n l dat er een paar treinen zijn waarvan het voorste gedeelte even vuór het station Gouda onder t rgdeu wordt afgehaakt welk gedeelte ó n iu versnelde vaart ons station voorbijvliegt tertVgl lie overige wagons als van zelf hier aankomen en ophouden Bg ongeluk schijnt nu de geachte spreker uit Zwolle die de reden van zijn niet optreden mededeelt in een ingezonden stuk waarvoor wij naar een volgende pagina verwgzen in den zoogenaamden gliftrei te zgn gaan zitten waardoor hg eerst ii Rotterdam in de gelegenheid was uit te stappen ongeveer op het uur dut ziju lezing iu deze gemeente zou hebben moeten aanvangen Het publiek zon dus te vergeefs ter nutszaal zgn opgekomen en zou onverricfatcrzake weder huiswaarts hebben moeten keeren ware het niet dat een der bestuursleden de heer H W G Koning de beleefdheid had gihad len katheter te belrtdeu en de spreekbeurt voor dien avond ta vervullen Iiy sprak over gKuutt iu welke rede hij eerst eenigc zgucr gedachten daarover mededeelde en vervjlgeus Een he oek aan t Miiteum ÏFirtz van dr E Liurillard voordioeg Na de piiuze gaf hg nog cett paar gedichten va Kok en Ie Buil ten beste Vxu alKcmeen opplnus nn zgu vo rdraeht strekte tot l iiikbelulgirig jegens den beer Koning niet allecu v or de wetwUlendbeid van Jju optreit u miutr ook voor l geen hij tcu ehoore bod gebraobt Wijvereeiiigeu ons met den wciisch van den voorzitter den beer Mr P 1 Snel dat mocht t toeval ons wedereens eeu spreker docu ontglippen dat dan steeds 7 ulk eru pUalsvcrranger gevoucfeu wordt als de heerKoniug Dins dagavond was VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 21 December 1877 de naimddags ten 1 ure ten einde te behitodelen do navolgende voorstellen van Burgemeester en Wulhoudcr Tot wgziging der begroeting dienst 1677 Tot het doen van af en oiyerscbrgving opdezelfde begrooting Tot het aanvragen eener subsidie ter reorganisatie der Lalijnsohe School Tc benoemen Een stadsgeneesheer Een regent der beide gasthuizen Drie marktmeeaters Een waagmecster Een waehter gaarder aan de Haastreehtsehe brug Maandagavond had in de sahouwbargzoal der bcieteit Ons Genoegen het gewone eumen der leerlingen van de stads muzieksohool plaats Op nieuw is daarbg gebleken dat de belangstelling van Gouda publiek voor deze nuttige instelling onverflauwd is gebleven Geen pkatqe in At zaal toch was onbezet en met onteriloorde aandacht werd het progremil a tot het laatste nummer toe gevolge Waren de daverende toejuichingen die op demeeste nummers volgden in de eerste plaats voorde leeriingen bestemd vele zuHeu ze ook hebbentoegebracht uit erkentelijkheid voor de goede zorgendie de hoeren van Milligen en Vreeawgk gedurende het afgeloopen jaar aan het onderwgsi hebben besteed en waarvan deze avond zoo veeltallig de bewgienwettieit geleverd Verleend werden de volgende onderscheidingen PSUZEN Aanmoedioiko Ie Zangkbwse A Ie A D V Vrenmingen J de LeeuwSe C Stolk L Jonker 3e H Bttsch J A Kiebert 8e H Roll J C Kruit I 4e N Kreit C J Groenendal I 5e A Huber 9 Ie Zangklass B Ie W Hemsing $ A J Kranenburg 2e H L Hemsing A Sauerbier A am S J Bijleveld P Stikker T G B iailius t Goor J Q van Delden 2e N Jonker 2o J V d Klein 8e 8 V d Klein 4e 8 C Jonker 6c Jacob Bglevdd 8e L Lafebcr te Zaïigklasse A Ie 9 VAyi G C Groenendal Ie J M Nortier N Herman de Groot 2e L M V d Laar G D A Kerkhoff fM J Korlenoever E Jager 2e Zangklasae B Ie J C Borst A v Gaolen Ic G A ï d Kind C H Olie 2e U V d Klein G M H Kabel 3e A A Molgu G v Kluijve 4e C H Schouten C J M A Terpstr 6e M A C V Deutekom fie P f Kluijve 3 angklassc Ie M A do Huijter A E Temminok 2e A C Robette T Herman 3e J Biczenaar C Dumoat 3e A Steijl J B van Catz 4e L Biezenaar V Slcgl 5e J P Kortcnoever ï Goedewaagen J Klem F G J Steenmegcr C Robette 4e Zangklasse M Schuling L M Jonker J M Luderos H Hsrtog P W Bouwer L Welter G A H Gabrij C Hartog B Van Crefeld E Scheuk 8 T M Kruisheer W Hoogeudijk X Vlasveld L S Haaxmaa C Hartog 8 G J V d Garde Se Zangklasae J H B Spaanderman C P Goede aages E van Steeden A H G Gabli B V Steeden B H V d Werve 6 M van Amerom Piano Klasse J E Sohellema E Hoogeiiboom H J V Zeijlen A J v Zeijlen Ö van der Laar € P Oo lew ngcn L O Molijn A van iitleii M A de Ruiter W Horaeiiij 3 H B Spaanderman I C Bloeiuersli L Hemsing IV Kuaiip M van Amerom J C Schoneveld v d Cloct A H Gabrg P D V KluijveC M Lecdang A P Kiebert ie Viool klasse J B V Cal L A Malijn 2o Viool klasse J P V d Linden G J M Kabd B P Scholt L A LuijlenG A H Gabrg 3 Viool klasse E C EeuU i V B Spaaudernun L van Krimpen 4e Viool kloise P Nortier 3 Hoogendijk N V Veen J Krom Cornet klasse F C Xuneiïborg F Door het Bestuur der Polders Oud en NieuwPutten te Sppenissf i het leveren en steHen vanhet Stoomwerktaig met ketel en centrifugaal pompvoor die polders net alf emeene stemmen gegindaan de Heerea Cosijn en Co alhier voor a lomvan ƒ 13§20 De Raad der gemeente Waddinxveen heeft besloten adhaesie te betuigen aan de bekende adressen van de Provinoiale vereeniging van B en S in Z H en van de gemeente Nienw Lensen Bg de Eerste Kamer is gisteren van de Tweede Kamer ingekomen de ontwerpwct op de middelen voor 1878 Verzonden Jiaar de afdeelingen die zioh na aSoop der zitting dadelgk met bet onderzoek allen bezig houden Tot rapporteurs zgn door de sfdeelhgen gekozen aroor hoofdstuk Waterstaat en de begrootiny derstaatsspoorwegen voor 1878 de hoeren Huydeooper Pinooffsi De Sitter en Hengst Naar wij vernemen zgn reeds eenige amendement ten ingediend op Jiet wetsontwerp tot herziening der kicstabel o a met het doel om de gemeente ji n op zioH zelf tot een kiesdistrict te maken I HsaHemaiermeer tot een dubbel district I Uet VctderUud verneemt dat de directie van het bederlandsch Tooneel onderhandelingen heeft aanUooopt met mej Eliza B iart ten einde met baareen Eosiiakamst f i Haar wij vernemen zou de stoomboot Frie4land lie op teis van J iva naar Eotterdam reeds den 4n Moer ton Gibraltar vertrok en waarvan sedert niets Innl rrrnomen met gesprongen stoomketels zijn geIfoadea door de ter opsporing uilgeiunden stoomiMt De assuradeuren moeneu echter de juistheid Ino dit bericht te moeten betwgfeleu Staten Gonoraal Eeestb Kameb Zitting nu 18 I ec 1877 Ia deze zitting ten half 12 ure geopend was san de lolde de beraadslaging over het wets ontwerp houdende Dige wettelijke voorzieningen omtrent het ministerie na wtterstaat handel en ngverheid Het ontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen Zittin St tenGeaeraal TweedbKimbb fm van 18 en 19 Dec 1877 Iu de zitting van Dinsdag is het hoofdstuk Koloni fn nseeaige discussie aaugen met 54 tegen 9 st Vooraf aten de begrootingen van Suriname en Curn goedggkraid Het hoofdstuk Onvoorziene uitgaven werd meile üa ngcnomea lo de Dinsdagavond gehouden zitting is de wet p de middelen na eenige beraadslaging met algeDeene stemmen aangenomen De kamer ging daarna orer tot het maken eener nominatie voor de vervulling taer vooature van raadsheer in den hoogen raad Op die voordracht werden geplaatst de bh mr CD Aner raadsheer in het bof te s Hage mr P R ïeith reehter te Amsterdam L H de Laat de Kantor procureur te Goes S M L de Ranitz president Bil Ie nobtbank te Zwolle In de zitting van gislercn zijn verschillende aan dl orde gesielde ontwerpen aangenomen waaronder die lot oiiU i i iiiiijj van ten spoorweg Winterswijk Vruitsisclie greuz n de bc j ruotiiig van hel domein timh m tot verlenging van dm termijn voor de Amiterdamsche kanaalmaatschnppij Daarna is de kiestsbel behandeld Een voorstel van den heer Viruljr om de adressen van gedep staten van Geldertand en Limburg tor zijde te leggen als protest tegen ie publiceeriiig van hnnne advlezen tcrwgl de regeering die weigerde is na discussie ingetrokken Het ontwerp zelf werd zoowel om den inhoud als om de uverhoaste behandeling sterk bestreden door de bh Wiutgens Heydenrgok Bichon van Baar Mackay Vader de Bieberstcin van der Sobrieck en van Asch van Wijk Heden was de minister aan het woord Het Hoofdbestuur der Fricsche Maatsohappij van Undbouw heiff besloten een Oomraissie van drie personen onder welke twee landbouwers naar Denemarken Ie zenden ten edhde aldaar de zuivelbereiding iu haar geheelcn omvang na te gann en deswege te rnpporteeren Een om van ƒ 809 is daarvoor besobik boar gesteld In het Nederlandseh toe luohtsoord voor noodlijdeude dieren te s Hage worden rnim 20 honden die onbeheerd op traat waren gevonden verzorgd Wie er een van hebben wil kan er een krijgen ze worden den liefhebbers zelfs vraohtvrg toegezonden Van nmliiUendè lijden worét gewaarsohnwd om nauwkeurig toe te tien bg het ontvangen van goudgeld dwr er valache stukken in omloop z jn Het stak dat on vertoond werd zag er uitwendig goed uit maar bleek t e züa gescheurd on was dof van klank In de vergadering van afgevaardigden van het Nederlandsoh gymnastiek verbond te Utreoht gehouden is mei algemeene stemmen besloten het slgemeen gymnastiekfeest in het volgende jaar te Haarlem te doen plaats hebben Het bestuur van het bond verklaarde icb op uitnoodiging van den afgevaardigde uit Haarlem bereid on eene o6mmissie uit aijn midden te benoemen ten einde met den minister van binnenlandsehe zaken te spreken de gymnastiek als verplioht leervak In de nieuwe wet op het lager onderwgs op te nemen en teven onder de aandacht van den minister van oorlog t brengen op welke gebrekkige wijze de gymnastiek bt het Nederlandsche leger beoefend wordt en op welke gemakkelijke en min kostbare wijze daarin verbetering kan worden aaogebraoht Het hoofdbestuur der Ned openbare bnlnonderwijiersvereeniging heeft bij den Minister van Binnenlandsehe Zaken zijn beklag ingebracht tegen een oproeding van B en W van Leeuwarden volgens welke voor een open plaats van boofdondorwgzer aldaar alleen diegenen in aanmerking komen welke reeds vier jaar aan het hoofd eener school hebben gestaan Daarin ziet bet hoofdbestuur eên inbreuk op het recht der