Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1877

V I a JX A C3 2X JDECEayCBEI ISTV MERK AIJÜIVE Puike GEMBEa kort blank en Malsch in potten van circa 2Vj kilogr 3 50 FEEBINES DE FOIES GBA8 Verache TRUFFEL en CSRVELAAT WORST DeKcieuse DOPERWTEN in blikken voor O personen GROENTEN 75 cent per blik Heerlijke PUDDINGEN in blikken geheel klaar met de Sauce er bi SOEPEN PA8TEIJEN etc PALING in GELEI KREEFTEN ZALM SARDINES Geconfijte PEEREN ABRIKOZEN en PRU NELLEN altea voor het aanataande Karsfeast verkriigbaar in de HAAGSCHE WINKEL mmmi b m en gom missiezaak Ziegclaar van den BergU Heerengi acht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop ran alia ter beurze van Amsterdam Parys Londen san Madrid verhandelbare fondsen EoopenCoupoLü tegen de hoogste koersen Geven 80 90 long oorschot op ter Aitt terdamsche beurs veriian te dngen M obdei ood dUi ioiiebUngen f om te Tooidw in deo nood der afmen De drie eerste inrielitiDgen etun ceheel ouder het toeziobt vau het stedelijk benaar ca hebben elk ecae nfzoudetljjke iidministralie die ieder j iar eeoe t at harer beKrootliigfu voor hot voljfi udc j ir en eene rekening en rerantwoording n haar gehouden beheer over het afgetoopeu jaar met algemeen veralag moeten inlradeu au den Gemeeateraad üc inrichtingen hebben ieder meer of minder fondMn waaruit de ookottta moeten bestreden orden Het vereenigd Waeaen Aelemoesenierabais moeht tioh in de laatste juèa nog al in aauiieubjke legaten verheugen die ong tw jfeld oen aardig voordeel aanbrengen Pe renten voortspruitende uit die fondsen komen wel ten bate dier iuriebtiogen maar de stad geniet ook htt TOOfdeel dat lü op hare begrooting minder heeft uit i tiekkea I e burger betaalt cgne belasting DB boveadien wordt hij door die inrichtingen die ader het bestuur der sud staan nog lastig gevallen om giften Het is beter dat men de algeraeene Colleoten geheel afschaft die inrichtingen kunnen i dan kan Wgrootingen beter in gereedheid brengen t etea dao eenmaal at er loo al noodig is eu d atad kan roor die meerden uitgaven wel op de cene of aaden rij voonien Ook door eeaige armbesturen van kerkelijke genieentea wordt er van tqd tot tijd aangeklopt om cene bijdrage in de nood der aan hunne Eorg toevertrouwd armen Onder die kerkelijke armbesturen il er Ha waarvoor het houden eener algemeeite Collcote everdaad is en die liever het voorbeeld moest volgen van de diaoouiên der Ned Herv Gemeente CU ncmonstr Broederschap die niet overal aankloppen Toor de armen aan hare zorg toevertrouwd maar alleen een beroep doen op den liefdadigheidszin harer eigene medeleden Niet allen kunnen buiten bet honden van algemeene Collecten en toch ben ik ttarraB een j root ttgraatander Waarom heb ik luy zoo dikw U a vrakgd vereenigt men niet liever al die Oiacoaite en Armbesturen met het Algemeen Armbestuur Men kan dan alle fondsen bqeenbrengen onder een algemeen beslunr eu alle nrmen konden gelijkelijk en naar evenredigheid bedeeld worden Op den voet too ala het nu geschiedt worden de armen van de eene kerkelijke gemeente beter bedeeld dan die ener andere Zoo vroeg ik fertedea winter aan een Oemonstranti arme hoe Üj ben de bedeeliug waa en hij antwoordde mij Agaen klagen boor bet laat nleU te maiehcn over £ U toeh worden ae bü de Luthersobea Itog beter badaeld een paar dagen later kwam ik eett Luthersch rme tegen hem vroeg ik er ook naar hij zeide aii Beat koor ja sedert dat legaatje van l emper keuna we het niet op we krijgge nou vleisch e i r loo n bonk hij wees mij de grootte met beide handen elke week rn grutte eji brOod fn tarf en dau men porzie voor men heele buissouwen ja ik ken je zegge dat we het mêéc da i r hebbe Ook heb ik geïnformeerd bij de armen I andere kerkdjjke gemeenten sommigeu kingen Big een treurig tafereel op en lieten er het laat el te weusoben over op volgen Dez ongelykhcid lOB m een algemeeue armeu iuriabtiijg geheel egvaUca Men zoo ook de zoogenaamde soipketel aan de aigemeene armen inricktiug kunnen vrrUiudeneo in plaau van soep eene meer voedzam spqs doen uitdeel De algemeene armen inrichting zou men ven da het vereenigd Wees en Aelemoeseuiershuis yBeatedelinghuis en andere openbare liefdadige inrichlingen onder ket onmiddelyk toezicht van de stadkunnen brengen Hen zoi ieder jaar de vermoedeijke sabaidie op de begrooting kunnen brengen ieder idaatingsehaldige had dan maar iets meer op tebrengen om ket gewone evenwicht op de begrooting te krügea a de veroaderde gewoonte van algemeene Colleaten kon eea einde aemea S ADVERTENTIES Bedea orwleed om geüefS Zoontje daelitf U dagen oiid P HOBNES en Eehigenoote GoiNfo 18 December 1877 Htdaii w dm Troegen morgen orerleed M MB ItoliatoaliM SwUe mijne eUefde Echtflenoot JACQDM LOUIS WUCKHCUSE in AH tmjttdoai taa 45 jarea Wad i L WÜCKHDÜBB VAÜ SolSKUlN OovBA 20 Deember 1877 D Beer P KRAAN en Echtgenööte t Wadimt $mh MoigMt boimen hadrtelgken dank toor det Tela U kea ran iMlangiielliiig bg haB Hovrel k onderrondw Gevoelig TOor ds Tele biyken van haileIjjke belangstelIiDj ondervonden b de geboorte onzer Dochter betuigen w onzen dank J POST TAN DER BOBO Gomferak W C POST tan bbb BÜEG Huizc IJsseloord Mkbck 18 December 1877 HAlirDUGTm Bjj geregistreerde Acte den 17en December 1877 voor den Kantonregter te Gouda verleden ia aan den Heer PIETER SAÜEKBIER wonende te Gouda verleend Handligting tot het driJTen van Handel in het algemeen en het doen van Winkelnering en in verband daarmede tot de geheele ontvangst en uitgave van benevens de beacUikkiug over z ae inkomsten en tot bet sluiten van alle verbiudtenisseu tot een en ander betrekkelijk Geschiedend hiervan aankondiging ingevolge de bepalingen der vet De Griffier vau het Kantongercgt te Gouda Mr J C nti Pui De Gedeputeerde Stalen der Provincie ZUID ÜOLLAM In aanmerking nemende dat op den 30n November 11 i overleden de neer M BISDOM v VLIET Lid van de Staten dezef Provincie verkozen in het Hoofdkiesdistriet GOUDA en die als zoodanig in 1883 zou hebben nweten aftreden Gezien art 6 der Wet van den 6n Julg 1850 Sl Slad n 39 regelende de zamenstelling en magt der Provinciale Staten HEBBEN BESLOTEN Tc bepalen 1 dat de verkiezing van een Lid der Staten Tan de Provincie ZUID HOLLAND in het Hoofdkiesdistrict GOUDA ter vervulling der vacature ontstaan door het overlgden van den Beer M BISDOM van VLIET die als zoodanig in het jaar 1883 lou hebben moeten aftreden zal plaats hebben op DlNGgDAG den 15d JANUAEIJ 1878 2 dat de herstemming zoo diw noodig mogt zün zal pluAts hebl en op DINGSDAG den 29n JANUAUIJ 1878 a Gravenhage den lln December 1877 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VoorzüUr J RöELL Gnffitr Door bei overlijden van mijn man heb ik alle middelen Tan bestaan verloren nu neem ik de vrijheid eene CHIÜ4EËSCUE PLEIZIËKBOOT lang 60 centimeter geheel gesneden Wt ivoor vraar dat alleg tot de kleinste benoodigdheden toe aanwezig zijn UEd voor te stellen hetwelk mijn man in t laatst van zijn leven op de tentoonstelling te Philadelfbia met alle bezwaren heeft aangeschaft Nn zoek ik langs dezen weg geld bgeen te krggen TOor een zaakje om in de behoefte van een gezin met zes kinderen te voorzien Wed P VAN NOORDT geb Schheodbb De oudergeteekenden bevestigen de waarheid van het bovenstaande fget D BAKKER Burgemeester MAARSCHALÉ Notaria Boskoop 12 Deoember 1877 Bovenstmnd is voor eenige dagen te hezich tigen in de Spdetei bg den Heer A IMM kN LvL ONS GBNOEGB neteit 15 JAN Tegen bovengenoemden datnm vraagt een JONGMENSCH die zgne bezigheden buitenshqis heeft KOST INWONING en gafonik van VBUB KAMER Adres met opgaaf van prgs lett A Bureau dezer Coprant STADS miEESSSQOL De COMMISSIE Tan TOEZIGT ov r de Stads Muzieksehool te Gouda brengt ter alsemeene kennis dat zg op ZATERDAG den 2 n DECEMBER 1877 des namiddags van Mn tot drie ore in het gebouw AttTi Lkgi inschryving zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwgs wenechen deel te nemen beneven van élcves voor het Muziekkorps derdd Schutterij alhier Vereisclit n voor de toelating zgn a De leeftijd van negen jaren en b Vatbaarheid voor het onderwijs dat zflweuschen te ontvangen waarvan ten gcnoegeTan den onderwijzer moet blijken Hel aausehaffen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwp per jMr op de Piano 20 in de Zang 5 op eenig IJlaas en Strijkinstrument 10 in de beide laatsteatdeelingentezamen 12 Ouders of Voogden worJen indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op de Stads nuuziekschool meer zullen worden toecelaten TÓór de Tolgende inschrjjving welke in ck maand December 1878 zal worden gehouden Nameiia de COMMISSIE van TOEZIGT over de Stads Muzieksehool F HARÏING Secetarit Gouda 7 December 1877 Mei J HOOGENBOOM Markt A 54 vraagt met Februari EE PIEXSTBODE DIVERSE KANTOOBr en SCHBIJFBOEKEN voorhanden in den Boek en Muziekhaudel van A BRINKMAN Lange Tiendoweg alhier die zich tot de plaatsing van ADVEHÏENTIËN in alle Binnen en Büit uUu dsche Couranten beieefdelgk aanbeveelt STEENKOLEN Voortdurend in lossing het Schip RUHB OBOVE KACHELKOLBS waaruit wg tot 62 2 Ct P E L MÏÏD kcmtant aonder korting aflereren VRIJ aan buis bezorgd mits bii 2 01 meer H L mud gelijk genomea M PRIXCE Cle OöHda 20 Deo 1877 Wordt ÓEV RA AGO tfe GOUDA tegen 1 FEBBÜABIJ a s e KEUKENMEID tevens huiswerk verrichtende Loon 90 Gulden buiten Terral en een WEBKMEID goed kunnende Strgken en Tafeldienen loon 80 Gulden buiten TerTal beiden liefst Tan de P G Adres ro i o bg den Boekhandelaar A DBINKMAN te Gouda onder letters W Openbare Verhuring te WADOINXV KEir Tan ruim 27 Heclai n y tdtstek GOED WEILANt gelegen in den Znidplaspolder van S Mtnd binnen de gemeente Wa dinxveen op MAANDAG 24 DECEMBEE 1877 des voonniddagsten Uure in de St Jojiu bewoond door den Heer Ds van NIËKEBK aan het Dorp aldaar Breeder bn Biljettea ea informatiën bg Notari M I AARte Waddiruevem lrinkia Ma Dnik raa A Bri TOONEELITIEUWS De tooueelaluLjes wiiarop Uel KotlerJauibche too eelgezelscbap der bh Le Gras van Zuilen en Hb peU ons giatcreuavoiid vergastte waren van dien aard dat ket er al den scltju van lieift dat genoemde lieeren c u3 met de uiterste Zorg in bun rcpertuire zijn goau zoeken naar het meest onwaarscb ulijke l meest op de lachspieren werkende drama dat di ir te vinden waa dat zij a dat opgeduikt te hebbeu daaraan als waardig uanhaugel een café cbautaut stukje hebben toegevoegd en dat zij met die heerlijke kunstvoortbrengselen een gedeelte van kan gezelschap naar Gouda hebben gouden om op de ge makkelijkste wgze ter wereld het bedongen geld te verdienen JanU de eerlytt man wat een stuk Wat zijn die toestanden aar eu ualuurlijk Uoe eenvoudig die verwikkeling hoe aaief die discoursen hoe ongezocht die ontknooping I Het spreekt iinmera van zelf dot men in 1685 gevangeueB zoo maar losliet wanneer zij op ban perewoord beloofden terag te zullen kecrenl Het is even natuurlijk dat meuze zelfs aiet ia t oog hield coodat ze eenvoudigbehoefden weg te reizen om vrij te ztju Het ieevengoed te begrepen dat ai de persoiieii die iu 1885 te Londen bijeen waren ia 1689 te Graveuhnge elkander tegen t lijf liepen nb nog al in een krankzinnigengesticht en wat is eeuvoudiger dan dat iemand namelijk de gouverueur Melvill eerst opgehangen wordt mear later blijkt 3 jaren na t ophangen zich nog steeds in eene goede gezondheidte mogen vertieugea i Beh dve op A dat schoons worden wij onthaald op eeu krankzinnige die wy evcu urieus als plotseling zien herstellen op een dochter lie den wondertoer verricht vsn gedurende H jaarmet haar vader als banneling tond te lu erven zonder hem ooit overdag ouder de oogen te komen euhem lUeea iiaobti te zien op een ecbt o valseh rd enz enz Kortom t schijnt ons een nitnemend stuk toe voor tüuiieelspeler van den laagsten rang die in t wcêfge en snu overdreven toestanden in t opvoeren van zijiit lige spektakelstukken hun kracht zoeken en dit moeten omdat t talent hun ontbreekt in wat betera j met succes op te treden maar voor eeu geielsobap als t Rotterdumsche is zalk een stuk als t gisteren opgevoerde eea schande Wij dachten niet dat het repertoire der hh Le Orjs van Kuijlen en Haspels zulke stukken bevatte maar nu ze er zyn wat ter wereld kan hen nopen diè hier te komen opvoeren Da zij te Eotlerdam waar zij avond ami avond optreden zoo nu eu dnn bij aitzondering eens een monsterachtig wanproduct geven om de galerij pleizier te doen moge tot op irhrt kaogte te verdedigen zijn dat zij hier waarzij wolden geèugageerd eu betaald voor goede stukken de grootste prullen komen vertoonen die te vinden zijn is iu geen enkel opzicht te verdedigen maar verdient de strengste afkeuring Ja niiinr hooren ij on tegenvoeren gij vergeet dat t publiek iiiel iilieel en al bestaat uit persouen die eenzelfden smaak hebben gij ziet over t hoofd flat er nu eenmaal menschen zyn die gaarne zoo wat nonsens zien op t tooneel Dat verdedigt o i geenszins het opvoeren vanzulke dwaze stukken door t Kotterdsmsohe gezelschap Zijn er personen die niets gevoelen vooreenvoud en waarheid op t tooneel die lan overdreven toestanden en onnatuurlijke personages devoorkeur geven welnu laat dan vosr hun genoegeneens een Amsttrdamroh schreeuw gezelsohap overkomen en Iaat die eens een avond det noods vanzes tot twaalf uur de noodige moorden diefstallenenz eui vertoonen maar permitteert gij u de weelde van een goed gezelschap dat voor een groot deel uit kunstenaars bestaat vereenigt it dan met ons omde opvoering te verkrijgen van stukken die vangoed gehalte zijn Wat mag toeh de heeren iLe Gras vau Znijlen en Haspels bezield hebben zulk een ttttk te doen opvoeren Wij weten het niet maar wèl weten wij dat een belofte om de schoonste stukken van het repertoire te zoUen geven wat bij een serie van slechts 6 voorstelUngen niet meer dan uatuurlgk is op deze wijze slecht wordt nagekomen wel wcti n w i dat zij aan hunne repntatiq veipUcht zijn overal waar en steeds wanneer zg optreden tie tuoseudatzij kunstenaars cgnvan edelen huize dat zij t beneden ich moesten a fen om den schijn op zich le loden van te dota als zekere tetriUeden die voor een zoo hoOg mogelijk loon slechts zeo weinig arbeid Irachtea te leveren als maar eeuigszins mogelijk is Verdient de keus der slokken o i in geen enkelopzicht lof reent aangenaam is tons le kunnen eindigen met eeu woord van hulde aan het spel van hendie gisteren optraden i fte heer D Haspels Vervulde de titelrol hij speelde met de noodige soberheid en eenvoud als steeds wars van overdrijving maakte hij nog zooveel indruk als bij nlk een löl maar eenigszins mogelijk w is Mej Reersmain stond hem als ziju dochter waardig er zijde Keurige actie smaakvolle standen beschaafd spel waren ook thans in Imar te bewonderen De heer Chrispiju wiens rol de belangrijkste was na le genoemde was losser dan gewooiilyk in zijn bewegingen hij is een bewijs wat een goed voorbeeld voor ven tooneelspeler vermag hij is dit jaar reeds merkbaar beter dau verleden jaar hoewel nog veel atndie noodig is voor hg iets van belang zal pruesteercn op t toooeel De heer Haspels had geen diiikbafe rol hij gaf haar w r zooals wü dat meestal van be i gewoon z jn dat is zeer goed De hh van Nieawlaad ea A van Znijleu waren niet kwaad maar mevr ftwsseu had in de ramiizalige oogenbtfkks die haar meesteres doorleefde wat minder de aandacht op zich moeten vestigcu door wat k cheidener en zachter te spreken Giftcretiaiond hoorden wy toeviiïlili eenffeiprik HU pur deizHlkt n die zich in rmt bckiaDtEdea aii boe Iedereen weet hoeveel borstdranken patés en siroopen men gewooulgk gebruiken moet ter genezing van eene verkoudheid catharre of bronchitis De nieuwe Whaiideling dezer ziekten door de tiercapsules van Otii at kost sUchls zes ü acht centen daags Men behoeft Hechts t vee kapsalei bij elkeu maaltijd te nemen en dikwijls doet de we dodige uitwerking zich reeds terstond gevoelen Ten einde zich voor de talrijke namanksets le vrijwaren moet men de haiidteekeniiig van den Heer Ouyot in drie kleuna gedrakt op elke aoon eischen In de meeste goede apotheken zijn de teerkapsules van Guirol te verkrijgen FOLITIE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepone nt Een stuk van een vrouwcu OOBBEL goud met bloedkoroal BIARETBEBICHTBN Gouda 30 Dec Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike 13 14 Minder ƒ 10 12 Kogge puike ƒ 8 50 ü ƒ 9 25 Mindere ƒ 7 75 ü ƒ 8 Voer 6 40 a ƒ 6 70 Ocrst puike jf 8 a ƒ 8 75 Mindere 6 75 il ƒ 7 50 Haver Zlvare ƒ 6 i ƒ 5 50 Lichte 3 76 a 4 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug vette varkens van 22 i 26 ct per half kilo varkens voor Londen van 18 jt 22 ct magere varkene en biggen alsmede sohapcn traag te verkoopen Aangev oerd 50 partyen Kaas prijzen van 26 4 82 Goeboter ƒ 1 35 ü 1 40 Weiboter ƒ 1 10 k ƒ 1 20 CORRESPONDENTIE D tokkee vsa F en Z moetea tot Utw wichten DK REDiCTlK Burgerlijke Stand Oouda GEBORENi 18 Deo Oirnelit Adriinus oadeti A de ea H F Verhla OVERLEDEN 18 Dec C A Jongkoeu 8 I Hornel 14 d A vsn der Klein 79 j ü de Jong Ij 4 m GEHUWD 19 Deo R den Haag m U vau der Burg P A Xssperi ea C C Düknwn Burgerlijke Stand van onderstaand gemeenten van 6 tot 13 Dec 1877 Moordrecht OEBOBENi Jan ooiltr O de Joug en J van idriche Adrisua onden I de RiAtnr tn I Kant JabanneiLeouarduB ouden P O dljk en A Stolwijk OVËRLEUËN F Weeda buisir an C van der Hoeten 38 j Oouderak GKBOaEN Sicntje Vlilleuiijiitje ouden tl de Urnijn n W Kok Jaeoliot ouden P Kasbergen en G de Joug Anibonir ouden P Vreter en N iUr et OVFEtEDfiN G Komiju ed C Oom j 1 Ver 2 lo Stol ijk GKBnRIiNt Maria ouden I Knaap en M Dekker 0VC R1 EI KN A C Frednkze J m ONDEItïIlOUWD J Julut eii l Schilt GEHUWÜ C Stoppelenburg en P Stout C VlT tl A Ailtter Haastreobt GEUOREN Eliubetb oudira F tan dea Nienwendyken C van üaarlem OOEBLEUENi A L Lagenreü 7 m M de ïraiiknjker 9 ra Reeuwijk GEBOREV Gernl ouden W OStlrom tn i Verbeek l ohrecbta oodera A vau den ttoten rn M Verkaik Willemiena ondera L Eegdema n K Mak tlVtRLEDEN D Butter Ij B Hoogendijk B ONDERTRODWD K Kademaker 25i en G Hondijk 2jj GEHUWD T delleut en N SlOothart Waddinx veen GEBOREN Johanna oadin M Mat ei T de Roer Jobunia Margaretba ouden I de Rniter ta A van der Dotten AuDigje ouden M Hol en N vn Dam Coroelii oadf rt i van Tul eu A Ooatcroo OtERI EDENf C Droog 13 ra J de Orul 5 ra J H igerhrag 3 ra Advertentien BU M4UHUKEM imUk VËRSCH APPELBOLLEN FEESTGEBAJC BOTERLETTERS KONNINGINNEBROOD KATTENTONGEN PRINCESSENBROOD HEERENBANKET enz delbare eifecten tegen e n boven de koers van de li ederlandsche Bank Eoop n Wissels Coupons EffecteH feü ttnè N Spaansche Geldwaarden y