Goudsche Courant, zondag 23 december 1877

Sociëteit ONS GENOEGEN te GOUDA Maandag 24 December 1877 GROOTE ACROBATISCHE VOCALE en INSTRUMENTALE Zondag 23 Deeemkr W 2079 1877 GOUDSCHE COURANT Aicuws CD Advertentieblad voor Gouda en Oüisireltcu mm te geren door het Extra geëngageerd Hotterdamsch Feestgfebouw Gezelschap Directie N J W SLUIJTER met medewerking van de beroemde Miss Frederika s Troupe Aanvang V ure Entree H H Leden 75 cents niet leden 1 25 per persoon Toegestaan door de Maand Commissarisseo BOLTER KEIZER De inzending van atlTertenttën kan gegchledon tot één nar dea namiddag van den dag cLer nitgave Ict weinig moeite Is men schijnbaar lU jaren jonger Men moet daarvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken met het EAÜCHROMATI QÜE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelijk de oorspronkelijke kleur wedergeven dun bespaart mep geld 2 de flacon Op franco aanvraag tebekomen tegen blauwe sostzegels postwissel of rembours bg THEOI HILK Huurkundige Frederiksjilein Uegts No 32 Amsterdam De ondervinding heeft geleerd dat vele fgders aan het zoo lastijre uls onverdraaglijke Ithum tiek nog onbekend ijii met het eeni e riiJicale hulpmiddel dut roeds duizenden heeft verlokt van hunne pijnen want nog zgn er een ontelbaar getal lyders die de proef nog niet heijbuu getiomen met de onfeilbare Abshaubbin s ol Ahll itnmatisclie VValtcii daar diegenen welke die proaf hebben genomen ook binnen weinige dagen verlost werden van alle Rhumatiek Jicht Kramp Rhumatische aa doeningen in den rug en n de zijden Hoofdkramp enz Daar dit middel uiterst goedkoop en daarbg zeer gemakkelijk en eenvoudig aan te wenden is zoo hebbeu die Igders welke de uitwerking dezer Watten nog niet beproefd htl ben gten voorwendsel meer om de proefneming langer uit te stellen Lijdefs de afwisselende vooijaars weersgesteldheid dreigt u met een nieuwen uanval van Rhumatiek Flanel Baai Jicht Neteldoek en allerlei in en uitweiidiige geneesmiddelen lieten u vroeger in den steek de Abshaubbin s Watten hebben nog niemand in hare heilzame uitwerking teleurgesteld Een aantel attesten van dankbare herstelde Igders zgn in het bezit vanden ondergeteekende en om zulks te bewijzen sommige daarvan van tgd tot tgd in dit blad openbaar gemaakt Alleen zorge men de echte te bekomen door zich te overtuigen of elk pakje is gerold in blauw papier houdende de namen der depothouders en van A BREETVELT Az te Delft ê e deze Watten o a verkrggbaar lieeft geslteld it 30 cent per pakje bg T A G VAN DBTH Gowda Wed BOSMAN A PRINS ZeeenM T W DBN UIL S onhoven 3 GOÜDKADE Botkoop OTTO HOOGENDIJK CapelU a d Mul k REUNART Oostpoort Rotterdam J H KELLER en ZOON W Wagenstr tmmm mmmsmm ffevesligrd te ROTTERDAM lAATSGHAPPELIJK KAPITAAL 6 000 000 litgifte eener Obligatie leening gfrool 4 000 000 nominaal verdeeld in 4000 Obligfaliën van f lOOO rentende 5 pCt s jaars anosbaar a p ri binnen 35 jaar door jaarlijksche trekkingen te beginnen met 1q Apnl 1879 De koers van Uitgifte is 95 pCt Oe Inschr ving is opengesteld op ViHjdng 31 December 1877 van 10 tot S ure ba de Heeren R MBES ZONEN te Rotterdam ASSOCIATIE CA8SA te Amtttrdam Iwaar Prospectossen en Inschryvingsbilletten te verkregen zgn UB In een gedeelte van de Prospectussen is abusief gesteld dat de uitloting jnarlöks op 1 Januari plaats heeft dit moet zijn 1 APRIL NtTIONALE BEL00NIN6 V m fr 16 600 hu SOUDEN HtOAILLE BCHTB ZOiXDAGa s weer 7 PORTRETTEN k l L H SERRE Er biedt tich a m terstond een NOODHULP 700B KEÏÏEmMEH Verxterhund piJM erttrenil Imnritverdrijvend Dit wijnlinu leii t elthMer bevat lUe hiw l iij lie ien der 3 vers liiik iiHo inasoortcn rccijiL l liet 19 ccr aan rnaam n uonit ecer door de gciiee li eivn aanbevolen te cn hlofitftjfhreh gebrek xun kfAi lttnn ztebiiUjke hlnekheid naudoeningen van de man q hlo edarmocde gevolfif ii ean hel P T dende Itnortsen lan S JL tf gzame herstelling enz Jr CvCc OI UËPONEERD Tl MHIJI 3 RUK OnOUOT IM tH UAK OIM MTMHIII Depot te Gouda bij ZELDENRIJK Apotheker of HEID alleen tilt Mout Krolden en de fijnste Suiker samengesteld zijn de Joh HOFFSCHE MAL2B0IIST BONBONS een onwaardeerbaar tuismiddel bij Hoest Heeschheid Yerkondheid en hebben reeds ontelbare door beangstigende hoestaanTallen geplaagde Laders door huUne onmiddelijk kalmerende werkenende lang ontbeerde nachbrust verschaft Doeltreffend is het 4 i 5 Bonbons in een kop Iteet melk te gebruiken verkr gbaar in Blauwe Zakjes i 30 Cent JOH HOPF sche Centraaldépót Amsterdam Sauüle Bloemmarkt bg de Paleistraat F 250 Te Gouda bfl J C VAS VREUMINGEN n de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L Okhnizen Delft B Frankamt Adres franco onder N 100 aan het Adver tentieBureau van A KOK COMP Boek en Ejtntoorhandel Gouda Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossuu Zn Bodegraven P Veesi oot Boikoop J GODDKADII Voor Dames h t fraagste werkzaamste en billgkste wr Rersmlsgesclieiji is Ttarrou i aaalUfel scharen en étnl ndiengandtuur uit Solinger lilverstaal 8ilver8tcel inhoudende toesnyd n gt stik en knoopKatM hau met stelfickraei iyn tomnivsje naaideakoker boorstln handschoenkjiooper en 8 baUüKwihldeii Prijs éiaet gamitusr in een fraai étqi 4 IllI iea Oaontbeèrlijk vooriedere niiaitatel Dour sum ODVtral t lijk in het aanhoodeadste Kebru ik Gaarantie voor de voortreffelykheid door eveut ele franco temgnemii g De toetending wordt nitgevoerd tfften po tTootachot lec einde oraaUndijthtden te ver Hideo Jozef rivTOUi iu Hutstrieht Harmeien W G Kcbvkbs Hazerevooude 3 Gaarkeuken Montfoort J A Jacobt Mont oorl Wed Rknbn £P Oudewater 3 Lieïland Schoonhoven Wed Wolfï z Waarder BooTHOOEK Woerden Gebr PfciciiKo Zegwaard L nxR Oudeh Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het HoOfd DépötbgM J C HAM te Utreckt Goih A vim vah A Bsishux TWEEDE BLAP De oitgsve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in deu avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 vn Oistereuavond had in het hotel ie Zalm eene TerxaderiBf plaat der Ooudsohe Kiesvereeuiging waarvan het voorzitterschap Wfrd waargenomen door den heer W O N de Keizer Deie opende de vergadering met een l orte toetpraak waarin hy wees op het succes dat deze kiesvereenigiug bij de vorige verkiezing gehad had daar al hare oandidaten lot lid van deu raad waren gekozen een bewija dat de meerheid dtr burgerij sympathtBeerde met de keus der vereeuigiug Ieder zeide pr die de verslagen van de raadsvergaderingen nagaat ui voorts tevreden kunnen ijn over de wij waarop zij lioh in de raadszaal van hanne tnak kweten ik hoop dat ook thans iemand tot aandidaat zal worden geproclameerd die de beginselen der ereeuiging van harte it toegedaan eu dat ook deze door de iugezeteucu met sympathie zal worden ontvangen D Birop was aan de orde de verkiezing van tw bestuursleden d Hir de hh J Grooteuilorst eu J O Oolle aU leden der vereeniging hadden bedankt De heer J IJmeltteijn bij een vorige gelegenheid gekoEen had nog niet medegedeeld of hij zich de keuze soa laten welgevallen zoudut zijn aanvaarding der betrekking nog dubieus bleef Tot btstuurslid werden gekozen de heeren P W Kamphuijien met 16 en 3 L Laukhorsi inet 13 stemmen terwijl de heer H i Steenbergen 8 F N Maas Jr 3 M van Dautiig 3 J Usselsteijn 2 A van Reedt Donland i J V C Prince 2 J J Bonneur 1 en Heijbrock 1 stem op zich vereenigden De heer Lankhorst ter vergadering tegenwoordig verklaarde zioh bereid zioh de benoeming te laten welgevallen Toen was aan de orde bet noemen van candidaten voor de verkiezing van een lid voor den gemeenUraad op Vrijdag 28 Deo a t tengevolge van het bedanken van den heer T P Virulij I Genoemd werden de heeren A A KOCK door T 1 Kruisheer HOOGENBOOM door F N Maas Jr C ME8SEHAKEK door H J Bteeabergen ca 11 JAGËK door M 8 Cati De heer T J Kruisheer waa het eerst aan t woord ter aanbeveling van den door hem genoemde candiilaai nl dea keer A A Kook Het kwam pr vow dat die beer alle beknaamhedea bezit die in een anttig lid van den raad vereisoht worden en iemand die een waardig vcrtegenwooidigev zou n in de raadszaal Behalve om zijne vele capacileiteB aanbevelenswaardig behoorde de lieer Koek tot hen tpr leerde hem ten miaste attgd als zoodanig kennen die steeds reoht door zee gaan hy spreekt altijd naar zija overtuiging n handelt zooals hij handelen moet Meet behoeft spr hier niet bij te voegen hij beveelt hepg der vergadering alleen dringend aan De beer M van Dantzig verklaart zich leer ingenomen met de candidatuur van den heer Kook Spr heeft hem zoowel als zijn broeder die de stad voor eenige jann verliet jaren achtereen gekend en dikwijls ontmoet en indertqd heeft iftr medegewerkt om sijii broeder tot lid van den raad te doen verkieusa Hg was een waardig vertegenwoordiger onzer gemeente en de thans genoemde is de zc4fde gevoelins toegedaan zijo btoader Hij is idc CB toegedaan zooals de vereeniging verlangt in hare andidateu zoadat die caudidatuur ten zeerste moet wurdeu toegejuicht Spr hoopt dat de meerderheid zich daarmede zal kunnen vereeuigeu dan zal de ledig geworden plaats lu de raadszaal iugeuomen wonden zooals wij dat gaarne zullen hebbeu Daarop verdedigde de heer F N Maas Jr de candidatuur van der heer O Hoogeuhoom Spr geloofde weinig woordeu uoodig te hebben ter aanbeveling van deu heer Uuogenbuom Hy vu lo li vroeger lid van deu raad eu uu is hij wel 2 j uir gelede op eene vergadering vau de GoudKshc Kiesvereeuiging waaiby andere Kiesvereeuigiugeu zich toeu sausluteu uiet herkuzeu maur het komt spr die uiet op die vergadering tegenwoordig was maar volgeus de toen gehouden discussie oordeelt voor dut toen gehandeld is onder den indruk van het oogenblik De groute grief die men toen tegen hem aanvoerde komt spr zeer overdreven vo r hij was toch eerst zear kort lid uo dAn tf daar njj in de plaats was gekomen van den heer van Vreaniingen die overleden was De heer Hoogenbooin was ongetwijfeld een goed adiniuittrateur icide spr en daarbij een ouil Guuwenaar een Gouwenanr iu zgii hart De voorzitter kon zich niet di ze oaiididaiuur voU strekt niet vereenigeu Bij ous zeide spr staat in de eerste plaats htt èegntêat buveiiaaii eu het begiusel van dfn heer Uougenbooni is juist iets naaroni ik hem niet kan stemiueu De heer Huogeuboom toch ia een erkend voorstander van het bijzuniler oudrrwgs eu zoo ierauud in den ruad te breugen daartoe zal ipr nooit medewerken Juist Wdt het onderwijs betreft staan 4egeuWoordig de partgen scherp tegenover elkander eu iiij moet de leden van de Goadeolie Kiesvereeuiging ernstig in overweging geven geeu tegenstander van liet openbaar onderwijs iu den raad te brengen De herr Maas repUoetrt den voorzitter en vraagt of t wel bepaald uitgemaakt is dat de Ooadecke Xieivereeniging als zoodanig fde openbare sokooi voorstaat De voorzitt toch zeide tpr zegt dat de beer Hoogenbooin ons beginsel uiet is toegedaan maar welk beginsel is datF Wel zullen de meeste leden persoonlijk voor de openbare tchool ijjn maar wat de vereeniging zelve betreft t it niet beslist dat deze voor die school is De voorzitter zeide daarop dat h j voor tiohzcU gesproken had en uiet uit naam der geheele Kjeavereeuigiug Spr kon den heer Hoogenboom iet stemmen omdat tpr e p voontander vïikde jeubare school de heer Hoogenboom een tegenttauoef daarvan il Spr heeft bezwaar om iemand van geheel tegenovergestelde richtiig in den raad te brengen waarop de heer Maas tegeuvocrde dat de vooizittertooh vau aai beginsel had gesproken voigens spr aloeg dat op de geheele vereeuigiug Het it zeker waar ging spr voort dat de heer Hoogenboom voorstander ia van het openbaar onderwijs terwgl de voorzitter eu de meeste andere leden het nb onderw verkiezen bpveu het bgzaudere maar het z u meende spr geeu bewijs zijn van vertrouwen op de kracht onzer be seleu wanneer we er tegen opzagen om in een CoUegie van 17 personen als de raad is ee is ééu pertuuu e brengen welk dit beginsel niet is toegedaan Zoo n eeuig persoon zon toch waarlijk niet veel kracht kunnen uitoefenen tè midden zijner tegenttandert in den raad Bfhalve het onderwijs zijn er echter meer zaken die dooi den raad b4u deUl wardfi dat pi et m ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTBRB worden berekend naar plantsmimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN vergeten worden Buveudien Ltat oii zeide spr de vganden vun het opeiib ur onderwijs uiet iu de eerste plaats onder de voorstanders van het bijzonder onderw zoeken maar laten wij te zoeken iu de 20B Itugenscboleu waar al t goede dat er op de openbare zoowel als üijzundere scholen geleerd wordt weer eerleerd wordt nl de kroegen laat ons die vganden zoeken in de opleidingsschool voor t kwade nl de kermis maar niet iu het schooltje in de Qroeuendaal De voorzitter achtte deze taaiste woorden minder aan de orde waarop de heer D Krijger t woord vroeg en zeide dat wanneer de beer Hoogenbooin in waarheid een voorttiitder was van de bajzoudere school dit voor spr een reden zou zijn hem S is eiDmen want spr behoort tot die voorstander matf iut ia duidelyk gebleken toen de heer Hoogeuboom iu jden raad zitting had wanneer er zaken het openbaar ouderwijs betreffende aan de orde waren dat de bcei Hoogenboom tegenwoordig wat maar zich dan nooit een voorstander van het byzonder onderwys toonde Spr is daarom tegen de oaudidatuur van den heer Hoogenboom omdat hg voor zioh weet en zon konnon bewijzen dat die heer ffeen voorstander is van het bgzoudcr ondtrrwgs al tt t hg tdiknijU njoit aoat hij het door daden De beer M i van Danlsig is over het noemen V n den heer Hoogenbooin als caiididaat voor den gemeenteraad zeer verbiuisd en hij vrjagt zich af waarom de heer Hoogeubaom iu deze vereeniging geeu cmdidaat is gesteld toeu zija tijd als raodilid geexpireerd was Ieder zal het zich herinneren zeide spr dat zgn caudidatuur toen bestreden werd door deu heer Messemaker Dit laatste nn laat veel te wentohea over een hoofdreden daarvan is dat het pertoneet te klein it spr zal niets ten uadeele van de ouderwgzert zeggen maar zal t onderwgs hier goed worden dtn zal t nog grooter sommen moeten kosten Men apredit hier vap oprichting van een gymnasium t is spr wel ook dat zal geld kosten man vddr Uaa moet het lager onderwijs goed gengeld Dat laat nog veel te wenachen over Bij den heer Uuher q iga 70 leerlingen aan één hulponde zer toevertrouwt zoo iets kan zoo iett mag niet langer too blgven Juist wat t ouderivgs betrcAit da heer Hoogeuboom toen bestreden door den hfer Ifeasemak r omdat hg hem o a in een paitikulier gesprek had gteegd die geen dubbeltje kon betalen moet maar een stuiver geven maar kottelaoi onderwgs in gten gevat Dit heeft de heer Mestemakar in een vergadering van deze zelfde vereenigiog gezegd en daarom i de hr Hoogenboom niet herkozen Nu wordt gelegd de heer Hoogenboom ia wel is zijn tfrtêen in eia het openbaar oi erwga maar ignadwirH ig dnóaede met in overeenatemming maar xg die indert tpnk B dan ze doen hooien in de vergaderinf va deo raad niet t hnis Daarop zal zeker nitmand iata afdingen lagt spr Veeleer hebben wij t zotfen dat er een lid van den raad wojdt gekozen die aoigt dat t geld dat er moet zgn voor goed onderw en voor goed drinkwater er komt en de Goudsche kienvereeniging zal zeker niet iemand willen verkiezen die er te ca is om de kotten v D Jyi 4 dK 4 V