Goudsche Courant, zondag 23 december 1877

die huu gislaeblsi aan bigiut met de Litter A B C D B t 0 H I J K l enMtns iolunden2en 15 Jinuarg 1878 end e huu gcslich sniiam begint met de Letter O P 0 11 3 T U V W X Y en Z lunchen dm 16 en 31 Juauurg l878 Vooits atrekt tot informatie van de BelaagaebbeaUea dat het register vau lascb gvi ig up den Slsteu Jaiiuirg des UHimddugs ten 4 ure vuorloopig woidt gislotiu en zg die alsdan vdzuiiiid htbbeu de voorschreven aungitle te doeu iiigeiulge art lti3 der Wet vtrv dUu in cent boete vau J ij tut 100 dat leder die voor de Militie luuet worden luge schreven zich behoort te vuorziiii vau een extrael uit bet gtboortertgister hetwelk by de aangifte moet worden medegi bragt dat dit dtr ict aan hen dit binnen dere Gemeente zgn geboren op hunne aaiivnige op het Bureau van deu Burg rlyken Stand jro Mz il worden uitgereikt ter yl zg die eMer geboren zgn zieh ter Gemeeute 8 oretane kunntn aanmelden ten einde genoemd extract vau bet remeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aauiragin en I II een ieder gehouden is te zorgen dat hg by de inschryving Wgk eu Xommer zgner wouii g juist kan opgeven Oouda den 21n Dicenibir 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN B13UGr IJZEVDOOBNDe Secret iris I BllOÜWEE a k r L i ll I s biloo e tvu vul 1 iet i n eiiktl dit J Htzooz irbt lotldh d t stillen Is 11 1 bon kiu van een ciadid al dal de hter I Uu l ir J li n Door oudtrliage L r ki i l de luiste pr komt nicu teu miiisie Z u 11 h o I l J P Z r s lahl f i K oelea bthiUve ruikii i t d = P Iter o ktul de Uak dtr vire uigiag goede k uzm llr de k ra r v u ko phindtl Ie b vorderen waar ónrilebttrM S Cits nog eeu eukil woordgespro el vjursttl vin den heer Li ikhorst werd rerworJ met 18 le eu 3 st terwgl 1 bhii 00 biljet wasC a t l Damip werd de vergadenug door denHwrzillir geslotru I INSCHEIJVING V X E DE 1 I Nationale Militie BUlt WMEE rUR en WErHOUDlJES der ge 1 ImeMite jouda iizieii de Wet van drn 19dert Angustni 18G1 U Slit i tMad no 72 betrekkelyk de Nalumale Uililie I Htrtuuertu bg d Ze alle belai ghebbeudeu aan hunne I Tir ihgtiii 7 tot het doen van aangifte ter inschrijving 1 Ivoor de Naltouate MiUtie in de muiiud Janiéri 1878 CU briiigiu tir hunner kennis de volgende bepa ingender genot nide Wet i Art 15 Jairlgks wordm voor de Militie iiigeschre 1 eu alle inaiiiitlgke lug zeleueu die op den Isien Janu rij tan hel Jiir hun 19de Jaar waren Ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden lo Hg nieus vader of la dele overleden wiensmoeder of zgii beiden overleden wiens voogd ingezeten 11 vul eus de Wet vau den SSsten Juig I860 StaaUilad m 44 I 2u Hg dl geen ouder of voogd hebbende gedoie iile de 1 latsle anu het 111 dt eirstt zinsnede van dit srtikel vtrintldt tgdstip voor fgaaude ichttieu maandm lu Nedfrland verblyf hiibl 3o Hg vau wiuis uudirs de 1 ingillevenile ingeztttu wus d IS zga voogd geui ingieten mits bg biiintu het rgk verblgf houdt Voor ingezeten wordt met gehouden de vreemdelingU hooreiide tot eeiien staat waar de Nederlander met au de verpligte krygsdienet i onderworp n of waartm aanzien der dieustpligtigheid het Ixginsel vanvederkeengheid i aangenomen Art 16 De insohrllviag pesahle ï I In Van em ongehuwde tu de Grmeeute Waar de vader of i drze ovi rieden de moeder of zgn belden overleden de voogd woont 2o V in een gi huwde eu vin ei n weduwnaar lu de fii 11 eeiile waar hy woont 3n Van hem die geen vad r inoedi r of voogd hetft of i o r dl ve 11 lohlergelati n of wiens voogd buiten t hoi gevtsti d IS in de n meeuti wii ir hg woont 4n Van den buili u s lauds wonej den zoon van een N iilmder die ter zake van a land dieuit in een uecmd laud woont in de Gimernte waar zijn vader of V ogd het laaUt lu Ntderland gewoond hetft Art 17 Voor de MUitie wordt n et ingesohreTea lo De in eru vreemd Kgk achtergtbltven zoon van e n ing zelen die geen Nederl uder is 2o Dl 1 1 een ireemd Ryk verblyf bondeude oiderlooie 7 ma van eeu vr emdeling al is zgg voogd ingezeten 3o De zoon van den Ntdcrlauder die ter ke vau sluiids dienst in sByka overzeesche bezittingen of kolomen woont Art 18 Elk dic volgens art 15 bi hoort te worden iiigi schreven i verpligt zich daartoe by Burgemeeiler en Wethouder aan te g even tnisohen deo l ten en I 3l8 n January B j 01 gesteldheid afwezigheid of onstenltuis s zgn 1 vidir of 18 1 ze ovtrleden zijn moeder of zijn beiden oieritden zgn voogd tot htt doen van die aangifte I verpligt 5 De wijte waarop van kei doen van die aangifte bigkfen moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst ua het uitreden van iqa ISde i jaar doch yiot het volbrengeu van zgn 20 te ing eten wordt i verpligt zich Oodra du pluals heeft ter inanhrqving aau te geven by Burgemeester eu Wethouders der Gemeente waar de insohrgiiug volgen art 16 moet gesohuden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en Se zinsnede van art 18 Zgiie insohrgving geschiedt in Tiet register van het jaar waartoe b j volgen zijnen leeftgd behoort Burgemeeiter en fTetiouder voornoemd roepen dientengevolge de ingeMtenen die hun 18ae jaar Zijn ingetreden dat eijn zij die m het jaar 1859 zijn geboren en overeenkoaistig hetvorenstaande lu deze Gemeente tot aangifte verpligtzgn op om zich op de volgende dagen ter Secietarie an te mtlden van de voormiddags 10 tot d namiddag 1 ure en zith m de daarby vermelde rde te doennschnjven te weten Kanton ereclit te Gouda j Terechtziitiiig van Woensdag 19 December 1877 Kantonrechter Mr i 11 vax MIEROP Ambteuaar van het Opeubair Ministerie Mr W C A SCUOLTEV te Uilierdam VtROORDhELD G V vtssoher wonende te Oudewatcr tot eene boete van drie gvifieu of gevang vau een dag wtgeu bliitien de gemtente Hekeudorp vis chen in eeus anders visch water zoudir voorzien te zgu van eeu scbrifte lyk benys vau vergunning vau deu eigenaar of rechthebbende an dal vischwattr J V visscher wonende te Oudcwater tot eene I botte van drie gulden of gevang v n éën dag wegen I binueu de gemeente Hekendorp vissobeu lu eens anders 1 viaohwRier zonder voorzien te zgu yan eeu acbrifI telyk bewya van veigouning vso rflat igeuaar ot rechlhebbeude van dut vischwaler GD arbeider wonende te Zigwaatd tot eeneboete van tien guhleii of gevang vau eeu d ig wegen in gesloten J lobttgd in het veld binueu de gemeeulc I Bleiswgk met bihoorlgk rg dragen dat de zvare waterhond dun de btkliigtle by zich hud wildopspoorde en drtcf 1 8 8 arbeidtr woiieiitle te Moeroaptlle tot twee boelen ieder van tien gulden of gevang van twee dagen voor elke boete met vcrbeurdverklinag van het gebezigde en lu besl iggenomen j lohtgeweer wegen binntn de gemeente Moercapelle jagen schieten op utrgztn op Zondag j igi n zonder jtichiticte en jagen lu een anders jachtveld zonder voorzien te zgu nn een sohrifielgk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthehbi nde van het jachtveld J 3 tuinier wonende te Kraltugen tot eene boete van tien gulden of gtvang vau twee dagen wegen binnen de gemeente Moeroapelle jagen in eens ander I jDohtveld tonder voorzien te zgn van een sohn telgj bewya vin vergunning van deu eiguuaar of recht I hebbende van bet jaiintvtl I Politie Aan hel bureau van Politie wbrden iidiohtingen gegeven omtreut een MP opgevangen aau den Floweelen Suizel i n a E K R AT A In bet faoordortttitl ftq oos oiig oummfr x O Halfe epkele kkiqe eUeu cco jwar z nstortode drokfoolen b ij cn b 1 k 2 regrtitv b ScAootMoe ten in plaatt vad Schnjj behoef f c regflSftv b Leerzalen m a o leraren CO R a ËSPONPKNTI E Oi brek us pUutiruimto tmopt oni het iDgexoiiden sUtc bett de diaconie der EvRng Lutb Gemwote tot wo vo or te ferscbiiiven ue Keoaltie B u r g e r 1 1 k e Stand OEBOKFN 19 Dtc GodcfndoB Corntlii llobcrtus 00 drn r n nn HmIT en Ek nawn OVbIili DEN 20 Dec J Ij Wgtkhagi 45 j 21 E VI Vfinclidinl 8 m F G Tgbont 1 J 7 m ONDERTliOl WD SI DccJ C koot 86 j en C Htiniioisn te Hatitreelt il J Srftfiofn 04 j eir W LuyeD lgk a j P Litpth 1 j o A EgkhatT 2 j Wlewr 8 1 1 Vtik Jli l J lia met iemand dk aoonla d her M suailei iicide k kI v iu de a l i UKi 3 ree giBg lu d dat k liccr Hoog iilKKii hem i i Lr uu o u U d eeuyiu lig UI kku u u I rt uJ g v Uc lU Olll de ed t 1 dl lid Ih WU o dii Uj U i fn daubcU i u ui i iur dm b 1 jk d t liij ut k liior i 4 i ultav jr toudeiw adaii uiai 11 tun rmuc t eui i btrau 1 11 U iio 11 zou iir iiuiii tU u uil du ItLii Jïl 3ic a W1 1 Ui r Cau tldaai ttL d Y r r 1 i oc aiitwoordl il 11 Wr m BaiiUi g 3 il l vlo cr gib u d is Dclu 9lr uiidnukiiigductdtu lieer M laa Hiiuli die ivjjrJLü koait liy i i vti it VU iIl icd u i u ii 11 Judiche tCttüVLitLiagtii aedviud u ile iw 1 I t l P iletleii op il pivooiaca dii hy lu eeinMitiiali r Htinnk JOU heblK n eiiu pi Hcloüil kCi uia io nl öp dV vi n er der iK o at utdu Iie r t U c u 1 tu h t auiy z cbt te gtirea um do i wa iAn n ou audi lUrUedeoldo mu gumta tini d rol ibihlala l e U sta a hel is spr wd at de hH r t bSiiniikei ounuiriuul s pi J e l venmin aW hj d nau den Uii r uiüuleiida at m ci d tU a u d 11 ia lar dl uu ld r ml £ tlt i d tt npr uil ot ml 111 fi lued wi rkt Ik L t üjjr bu 11 g bc Uit nioU lai diia tt h i ii 1 iidtr die irut r r dia bt r U siuu ktt i si lid aiutt Wtttu wal bg au diet it l r is vig te sttiaui a wie lig wil ik z 1 lieiii 111 t btsligdiu 111 iir ik lu iunittit up dit ui tibltk duur tt wa t wg daariip it rg uudeu loia doea v m t M oa fwhtbank tef wereld oaa uu uidoLii id ie aa d virnnnltelen op eiii 1 j 1 Il üaei dit leli I I Itia ï 1 r 1 1 ti ou ilid laur vua ilia li tr 11 dtu bttr M S O z illi si t Il I tt y heblx a n i V e f t KiisvereeiiuiiiK t i K l i = mofNo g lilt up piiriifalare i iittkkf i at i 1 bu I heoml rlui yau oaiulid it u tVu vtrd r de e r Kr udr lal l 11 i tiil aoia 1 1 k g u P tti t 1 daa itmyta p zj piKi y 11 Hn Ld rch te naiit uorsiai der van li l üg aa Lr tta ink l i lams ia iJaud laid 1 5 1 te duta o lM 5 IV hiH M ï H Dml IK i L l 1 fvlu lu tii a ia rfe vegideiinK vuai eialk ia ia dit iia a y auisv iiLr tu atd adaiiifh r K r b eide Ut de lieer lloagu r ar la U 1 u liie l m u ot luar dU 4 0 ffi wtl spr eift als vowr taader van de b jzuurkio üohijl w i r t iiojit touui do iicor M aszigl dit ih lw r U X ibjoiii bigre p u f veriigi iivvoifdi r 1 111 de fit iüohe burgerij Hi dm riad te zitttn in au lis v lorst iiidor vin hit bgeoader oudtr g dut IS viïidutii Ie 0111 te wiipu dat do liter Uo g ubiom i iet unso man is Wa= r zou het hetn mottui b V lu ite 2f kaUiir vra igispr Is bg de auiistuiade d vcuasie ovir de au uwc wet op het l igor oailtrwgs de itgoaar ligdeu aiidirs spruktu lUu ig h iiidtldea Miamn die anders spreken als jig dneu kuuuen wg hl t grbruikui Zulke bidfal lohtige zulke iiphibireii dia half te water en half te laud lottn ioeii Ulier nudan vojrdrel l e hrer van KaïilZlg vMiigt da irop t woord tig zd ila ound i Utuur van don htir Hoogealwuin uiet best g len op groud van partiouliore gesprikktu ut luliruie uednleeliiigin wint dat is met aoodig wg uilen zrgt spr ktaiiru be n uil zgn unteeidtutiu g ikUtu wtten dut hg is eiu btshst voorstander van ile fagioiidtre school £ u vooietander ua Je b oud re school uu is een vgaud vap de openbare en al Ztide uu de heer Maas dat ééu tegttistaudor oudtr de 17 Itdtu vuu den raad wiinig ksO uitriiihttn wg als voorstanders van het openbaar oudefwgs Wg no tu gein tegeustandtr daarvan lu d n ruid bruigcu D raad bisioat uit 17 loden dat is ge4i eg dat 19 voldeeiide voor de huishoudelgko aangtligtubodiii mitr ii r verbtletiug van bel onderwijs laii uict ai i zieltje virlorui giauiii dus tuude el d lu U V wol 34 Miiien gebruikt woriltu Nadat uig de htir Krijgir gtzigd liad uitt in etu oudeiwgodthit Ie willtu treikn tu jutat in dun tior Uoügtahoora virlungd had dat hg met otidtr Aitr oogeD maar m de raadsverguderiitg zioh getootiil b ld als eoii Hmk voorstaudtr vau htt hlj i Bonder oudtrwgs wiarom spr hem dus o n zljiie haltslaohtightlJ nitt kau sltntmeii en dt hr Maas zeide dat a wuortlou a dm heer Krggtr hen tocli gtTust moeiiten stellen die bezorgd w iren voor de gruote gehrcbihrid van dtn heer Hoogrubuoin aan de bqmuildra sohodl w iS dt beer H J SteHibergtn aan t w jrd trr verdedigiig van dm door hem geux ndin candi at nl liu betr C Mess niakrr V l hihaeWe hg z 1 met te spreken om den hrir Meswmaker aan te bevelen daar hq zjoalseen leder a eet ten tgd lang ntting beeA gehad m den nad cB zijiM entieedeuten als raadslia lyii zoodanig dat Biemnud pr 1 trgeutprekea ut hg die good n onwrnakbasr noemt Spr wil er voorts op wgzen lat hg lu eeu i unge vergadering shents go valk n IS met itn teer kleine miudtrhtid een bewgs dat hy o k dooi d Oondachi k iesverernigiug op Iprqs wo U gfsteW vo6r id hetgeen bij gidiaa had Spr sou hem gMni in dm nad tittiiig zttu neaitn De bcrr Krlj r h il vernoncn dit bg dm hetr Messeniakxr eCu depuialie ii gtwee t taii dt a idcrc kiesrereenigiug Oenerntibflaini dte hemde vmg bad gidMa f hg wm r berei wis z eh e n caiidiHaluiir te latrn ilgetdln wdke r ig lig buslMi ontkeBirfud loortle ipr ait goeds brin en heer S ibeTgtn tlegendttl wal te verzekeren at d gkr j e o derhtiü hul Rji u cu uoali ilie Ls udteid hebben dmr btbo VI II iiitt ijoini ivtii 11 Ktiiiiikt it worden lAur wel persua ti U e dt itidii kca £ uiuij Ijttitureu De heer Ja r liiHtt 111 vtlt o ipurrtlii u tliii 5 gtliatl nu zit bg o 1 110 ia htt b 3 uur dtr S oietiit j 0h8 fjtHüfgtH wtir lig tvtiuttr 1 s 01 tuis de zikta iidiiiiui ilreert b ii bciretU g 1 ciudidutuur lm ieiistb liiii Daarop was sua d 01de de stemming over de caiididati n echter vroeg Ue lieor V Briukman nog evou t wooid Deze vuzoolit tui unie vorgismiyui voor te komen tdbdiebgde vonge lumezingliaddeu plaats gthdd dat tr op gelet ion woidtn dat zg dn iiittkiibpcrtcitlgd waltii ouk niet ioudeii iuudeiitmmeii V as hierop de vori e kior l et r gelet d in eou de hetr Uchbemaktr met gevaili ign leide tpr De vooa ide wat de eerste opmerkuigvau den hetr Brinkman bitrtll dat e vooi gciorgd zou worden dat Biet kiesgeieelitigden ook nitt zoiidon mod stommen doord t itder op zou woidon gerotptn tu Ug het bestuur zgn stepibneOe ou komin brengon m iar wat de e bpmerkmg laiigaat door don heer Brinkmau gedaan vroeg apr ntt tttU nM hg bewcerdo dut lie heer Mcsseinaker net gevallen zon zgn m t door bun g noonide gev 1 besteld inoli zegt sjir dat de heu i ruumaii gclgk heelt hoi wol t volstiekt mot bowezen kun wordt n at is daai ovur buiten at etu g ooto drukte gtmaait luon heeft o a gtzifj d it ton zekert olu don htoi Messom ikei hetti doen vullen dü jr niet kitsgorechtigdtn nio Ie te doen tXt ramen waut zou het tuKii zgn dut 1 stem moer uitgebr clit was dan er kiozora waien maar daiu er in het bo veulokaiil van de fiurmonie 2 opgingen zjn zou t kunnm iojn dat op ten vergadtiiing van 50 per eonotr wtl iemand die te laat kwim de prtsentaelgst iiKt toekemle zooilat t nooit btwezt 11 zou kunnen wordoö m tar fvsirUt al eqiis dat t w tar is wat gteft dan den httr Brinkman nu t rtcUt zouder bewgs te komon verklaren dat de lH er Messemaker met ge vallen zou zjnP Het zou inderdiuid loer moeielgk vallon dat te bewgzon wiiaiom de beschuldiging van dea hetr Briukqian dan ook gihiet ongemotmtrd is De hoer B inkinan houdt zgn bewering tchter vol Kr Tvartn en dal ülgbt zegt spr uit de notulen tUe daar traks voorgUezeii zijn 43 kiezers de beer Meaeemaker had daarvau i stemmen eenander bad 23 temmen on dus was zjo ilict i itekiisgirecbtigdiu haihitu u odi gisiead de heer Aleesémaker met 2ï van de 43 a omcn tot candidaat gtsteld geweest Men kan togt spr wel met de hamer kloppen en bewoog mnken maar waarheid blgft waarheid IV uolttlrii zrg u hel immers iS kirsgtrechtigdeu waarvan i t stemmeu le beer Jtessemakor op jioh ïerteuiKdf ulzoo was hg gekozen De heer VViui ekrs ml de iioinl n oit het hoofd te hebVu opgesohreiin innir wel lieriui en hg zich dnt de heer tirootei dor t de aauhanger viiu den heer j j Mess m ker die lelfs bedankte toen die bleik met h bUn biiilwoiird Z o grk z e igu dal dipiiide er moet herslonimii g inner na Ie fyi losichm de bh Messemuk r en le Sotie dueb bkek dat de hier de Ratte de voUttelte meeral 2d stemmen de hetr Messemaker hijjio gewonnen maar hg meen e het zeker te weten wadttp do heer Steenbergen verkl larde volstrekt met had il stemmen alzoo wit hy met gekozen De I t dl heer Messemsker gesproken te hfhb n hg vijf die de m este stemmen hadden wareu ui de h te h i voort verkeerd op geruchten f te ga n e udid iten der vereemging de auda b eretniging i trouwen zeide pr De hier M van DanizigAz zeide dat hg en lu een aaderen toestand als deie ten opzichte viiu Qtrnt van Dauuig en van Aalst degenen wartn die den iKer Jtistemaker de beer Bnukmaii op t oog had toen hy sprak van i 4K r HetieiBtk to b wa W rwdiUd een 1 penoatB di hoewel iet kietgereohtigrt tooh n ede t Liad hu 1 ka D iirOj V3 rst lu i C fJnhe Cl uu idvtriti ue g plu uit i ill ld U ikmcurulit jc rt ia 11 J zik r V u dt zi t It baud ds die iiivirt ulu ivilkt de € tidicjvtiKj Cün tl u fleimti Biihiufi r tati l ie lu lurts bad iL hur Ut htoi Biiakiuuu riplicttrtdtu lorigeii sprtker Hg u op diiu av lid dirtot uu ir 1 btsiuur gegn n tu hetfl dta priatih ut gevri gd o u di prisuiiicl st lU ur hetft die mul kualuu kiijgin Dit Igst is s r geweigerd De liter Weniukc s zd 1 zieh ook aig w l biriauereu Kist zuu spr het krijg u dia volgtadiii murgeu umi uur tutu was hg cbltr iifi ceirt iiiti te kiggtu luetistu ifli op der vr k i 1 g 7oii hg du Wu Ilea an weid g ztgd Bpr ts diinp bg di u httr Wenuekes giweest om deii pn ulu lg i it vrigea ea tirst tu u lietlt hj b 1 ikngui Dt voorziil r M i dit e hetr U ii kai u la in de prest u lit Igsi gtvrai l het tl w uriphg bad g iiiuvoord met welk duel Mtl alle richt toch kan ipr de pre aeiitiel st weigeren het bestuur lieefi die uuu niemand at te gtiiu Ik bib l ji luir Bnnkin 11 toch op zgn uaudiingtu gizigd ttnvgl hg mtl wilde zcggm w laro ii hg boni uoodig luid diU l g bt n later wel kou krggt als hg er gi sltld op w is Iltrbuiddelgk vroeg ik zudt sp wiuirvoor moet gg die Igst h bbea maar dat iiilde bg met zeg tii I Miar buv ud eii 7igt spr de hier B lakinjiu kan nooit int t zi ktrai ul eu d t dt lie r li ssniiakt r tiitt g allen zu jii lat vcur tie vgf vacaturtf V lu toeijltrigtl wixdia a luimcu i ipUiilsi op tui bri fj aiur tr wirou aittr dan 5 ea al il itea Dr steiniiieii war 1 derh ilvt vi rtlitid eu iiouii gaat iilz o de bew nig vau den b er Bnukiiaau op Hidiii avuiid IS toon tuidtr gev iL nu er sliehts eeu titididiU moet ituri ou gek uzi 11 NarJat uug de hter r v 111 Diuilzig hail undcgedeiJU lat er geen wuuid van lyin is dit hy of I 111 Aalst zju intdegisttmd lubbiii bg dt vun e vtrkitziug rn hg die dat beweert tui lasteraar i die ztdtlgk vuplicbt is nuinm te ikk uui wordt t r olgtns tut de sttmuuiig ovtrgig iuii l ilg br u bt werdtu 2ft oteminen waarvan de hh A A Koek 14 H Juir i C Messumker U n O Uaogtabooin 1 st op zieh verteitigdeBs zood t de hetr A KOCh alzoo gikuetn wa tot ca didaat Kr verecmgiag Dt loaczilter drukte duarap de hoop nit dat lult r lid der rtreemgiag het zyue tau loca om deu oaudid iat te doen verkiezen tut iid van dm nad op da h op eervolle wijze zou worden benoemd Nadat de heer M van Dantztg had voorgesteM de bepaling dat bestuursleden die volflen het reglement uitt dadelijk by hun aftreding herkiesbaar waren te wyzigeu welk voorstel niet Son be udili worden daar t voorstel mgi it ter kcnnu iijn gebrtcht van de leden atehle de heer L nkhor t Voor even fó6r 15 Jtimiari byeen te komnn ten eiude onderling te preken over de verltiezing van een Ud Toor de Prov Staten De vooreittir en de hh A DantzigenA Brinkman verkluirdin zich daarttgm daar reeds vroeger beslist wa zich alleen met de verkiezing voor den gemeenteraad te bemoeien met met die voor de Tweede Kamtr tu Prov Staten De voorlaatst genoemde spr lutende dat dit ook schaden zou aan de bloi 1 der vereeiligiug die op het tot heden bewerkte terrein met succe werkzium wa De heer J van Danttig wa dit echter met taet hen een ook voor de Prov Staten Km deze kie vereenig ug wel fegelyk met vrucht werkzaém kannen zijd meende spr waarop de voorzitter er op wee dat verkiezingen veel geld kosten ett dat de Gondscfae Kiesvereeniging haar geld wel nocdlg had voor de verkiezing van den Geiiieenter a4 f Adyertentien I Net Gestecndrulto Visite Kaartjes zijn verkrijg l aar bij den Boekhandelaar A BRINK3IAN Laiig e Tiendeweg T ÏEi SlBOOE I Gevraiigd tegen primo Ftbraarj Adres Mejufliouw LANGERAAB Zeug traat 7ËRKEND beste middel tegen I Winlerhanclen Vrg van alle minerale bestanddeelei tan eenen aangennmen hoogat aromabschen gear verfijnt an verfnscht de JOH Hoffsche Malz Zeep de huid Tcrwyderd alle onreinheden als Dantv wormen Sproeten enz mnakt de huid zaclit en elastisch hergerfl en onderhoudt een gezonde tint PrBzen l stuk 17 y cent ö stuks 95 et 35 cents 6 stuks 195 50 en 70 cents per stnV JOH HOFF iche Centraaldépót Anrsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleistraat F 250 i Te Gouda bg J O tan VBECMINGEN en de Wed A C SCHGÜTEV L HOIST Schoonhoven h Okhuizen Delft B Fr nkamt Slijm en Waagplllen De e PILLEN iie s i i s vle jnren B t hrt I bVste ge olu tegen de slijm m aU maagVei Sterkead goruikt wonlen door hare crding de apijsvertoting zeer boVordorea iiyon ler gued tegen de gal en zeer eacbt laxerond I zgn zgn tegen Jli j cent het doo Jp met lierigt van het gebruik veikrgghnir by da navolgend Het ren te Amsterdam I Clobau C Driog Umlyewsg 3 3il Bleiswgk S v d Kraals Delft R Wdsohut Bun mei Zalt J v d VeUs Delfshaven J B WettorhoJF U venter Gebroed TiiDan Dordieoht 11 J GiltiT Gouda L Schenk op de Uoogstratlt Ooiinonent B J B Bosch flria I P Latonder Graveuhage J Visser b Zooil ia de Spuistraat Haitstrecht K OiMterling Legden i T Terbursh Uaarlemmersiraat Lekkerkerk A den Oadaten Linschoten B ürnithof Rotterdam ♦ Santen Kolffj kort Iloofiisleeg Stolwyk Wed A Zijderl Schie lam Sed A U Rv bovt Utrecht l Vlaardingen M E Hoffmarra Tjiid 1 Zevenhuizen A Prins De SUJll e MAAOPILLEN bereid volg n 1 het eohte recept zgn door mg te Oouda lUlenen uUilKtkni kt gbaiMr g lelJ bij deb heet l SCHENK OB de B og tra t n I LET WEL Om elk doos der tchtt en sints onhengrtyk jaren gebToikle 9I UM en MAAGPILtEN i een liiljet vooizien met de htndteekemng van J J t SCHRBUDER apotheker welke handteekening zich J otik bevindt op het zegellak waarmede het daasde verzegeld ia Men gelieve danr net attent op te zgn en zioh te vachten Voor bet gebruik van eemiainaaksel 4tt meti inokt m Imloop tt biengea