Goudsche Courant, zondag 23 december 1877

DE GOUDSCHE RIESVËREE ir l G heeft voor de Verkiezing van een LID van den GEMEENTERAAD op VRIJDAG 28 DECEMBER e k tot Candidaat gesteld den Heer en beveelt hem met vertrouwen bij de Kiezers aan HET BESTUUR 1877 ait Hammer bestaat uit 3 Bladen Het Tweede Blad volgt later PROVIXCIALE STATE Kiesdistrict GOUDA Eenige KIEZERS uit verschillende Ge neenten van den Krimpenerwaard hebben besloten ziiaui te werken ten einde de benoeming te verzekeren van den Heer te OUDERKERK a d IJSSEt Zij noodigen alle Kiezers van het distriet dringend uit dien igeheel onafhankelyken persoon te helpen benoemen en bevelen voorloopig bij deze dringend aan den Heer I Kennisgeving 1 I De BURGEMEESTER vuii Souda brengt bg I tee ter kennis van de belanghebbeudrn dat door I ica heer Provincialea Inapecteur der Directe BeU I tiegea enz te Rotterdam op den il November 1877 i I il exeouloir verklaard het 2e kwartaala kohier voor I lie belaating op bet personeel I Dat voormeld kohier ter invordering ia geateld in I binden van den heer Outvanger dat ieder daarop I tooikomende verpligt ia zynen aanslag op den bg I Ie wet bepaalden voet te voldoen en dit beden i I iggtat de termgn van DRIE MAANDEN binnen j I welken de reolamea behooren te worden ingediend I Ootida deu 2 n Deoember 1877 I De Bnrgemeeater voornoemd I V AN BEROEN UZENDOORN I KENNISGSVINO I De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg I deze ter kennis van de belun hebbenden dat door I deu heer l raviiioiiilpn Inspecttur der Directe BclnaI liiipn euz Ie Rolterd im op deu 17 Deoember 1877 I is executoir verklitard het 2e kwartaida kohier van I het p itcutri gl dienst 1877 78 I Dat voormeld kohier ter invordering ia gesteld iu I handen van dtn beer Ontvanger dat ieder daarop I toorkomend verpligt ia zgnen aanslag op den by me wet betiaalden voet te voldoen en dat bedeu R taai ff termijn van DRIE MAANDEN binnen fc WrilBM 1 welamiw behoorau te wotdaa iagedieDd I Gmidtt den 20u December 1877 I De Burgemeesler voornoemd I VAN BER GEN UZENDOORN E ÏMMMi f Steenfabi ikant grondeigenaar en Lid van den Gemeenteraad te Ouderkerk a d Üssel BlTiBOOTINGS 1 IS ISSIEX I Ouk vou de zitting van Maandag was het contract I met de vennootschap Zeeland omtrent het bneI ven vervoer door den vongen minister V knfinan I tiën gesloten hooldschotel I Door den heer Van der Loeff was als motie I Tan orde voorgesteld De kamer van oordeel I dat de overeenkomst van 8 October 1876 met i I de vennootschap Zeeland getroffen niet bad beI hooren te zvjn gesloten zonder dat de wettelgke I vaststelling dbr aan die overeenkomst verbonden I nitgave uitdrukkelijk voorbehouden of voorafI gegaan ware gaat over tot de orde van dun I dag Üver die motie liepen de discussiën stelde I de minister zich geeft partij achtte de heer HaffI mans de motie een slag de heer Van Heukelom jkhaar een degenstoot in het water wilde de heer I Wintgens haa door een andere motie verdqjven de kamer bleek het met den voorsteller e ns te zgn r baai jnet 43 tegen 21 stemmen aan te nemen Die aanneming geeft zeker niet veel bet snbsidieverdrag of gratifléatietiaktaat is daardoor niet vernietigd de gelden worden niet voor de schatkist behouden toch had die motie een goed doel de handhaving van bet olidget recht der vertegenwoordiging e n recht dat zg zich niet uit de handen mag laten nemen Tevens moge i het gebeurde bü deze begrootings discussiën voor de tegenwoordige regeerinu een spoora ag z n om ds ministerieele verantwoordelijkheid zoospoedig mogelijk te regelen opdat geen ministerieele stoutigheden meer kannen plaats hebben De heer Rutgers van Rozenburg wilde afgetreden ministers de verplichting opgelegd hebben om tot een jaar na bon aftreding op nitnoodigipg voor de vertegenwoOrdigiag te verschenen maar ook dit zon niets afdoen zoolang de verantwoorde Igkheid niet wettelijk geregeld is n Dat de kamer ditmaal met verder wilde gaan I bleek uit de aann emin van den daarbë betit keu I begro9tiBg post nadat een amendement van den Sociëteit ONS GENOEGEN te geven door bet MUZIEKCORPS ▼ AK uw 3 mmtbhsmn Onder Direetia van den Ue ep W0BN8DAÖ 26 DECEMBER 1877 dfe Tonds te 7 nren NA AFLOOP JdAJL HII Leden hebben met ééne Dame en hunoe bö hen inwonende Kinderen vryen Toegang Introductie voor Damee en Küideren 85 Ct p r persoon Vreemdelingen 49 Cts p pers Naar aanleiding van het eerste lid van Art d van het Rislemeot wordt aan Kinderen be den den lerftga van 4 jaar slsmede ftan dieoat bodes da to ang Tecbioden HET BE8TU0B Wegens bat KSBSTFBSST m1 op 25 en 20 dezer in bet UZEBBN BAJIGE YSEB von GOQDA op AMSTEBDAM en terog NIET gevaren mr m DE DIRECyiB G na tegei l FEQBl ABIeene geschikte VOO MSID ALLBEN ia een Klein a m Adns aaa het Burevi deiet Coarani lDITIl6EIV pJlJNSCHi r 30p fl SIROOPV PU SCHa 1 20 IdJ SLOTI HAKEB ft C Mto reUi atiptMni kjJ e tl T ii n 19 XoB o Movi m 4A m ffii tmit Iprtini flnft lagp i Mïïmmmf a van af heden versch verkrggbaar puik lekkere GËMBËit potten van p m 3k g inhond 3 50 perpot Verduurzaamde GROENTEN in buaseo tegen concurreerende prezen Wordt aan bovenstaand adres een Jongen gevraagd BEMwmm imimw W N RAAIJMAAkÉBe Baren 17 Nederl Maati bappi TfiR BËVeB £RM6 M NUVERBEID Departement Gouda MEUBELMAKERS SMEDEN TEEKENA BS en TEEKENARESSEN ook lief hebbersV die wenschen deel te nemeiFaan den Weagtrgd van voorwerpen van Kunst Nijverheisd in JULI 1878 worden verïochti ch niteVlük Toor 16 JANDABI a s op te geven Ds StCKfitfiU H W 6 KOJHING Hotel Tivoli Met Toestemming van het EDEL ACHTBAAR BEHTUUR dezer stad slechts een enkele oorsteliing DOOB Prof MULLENS bestaande in FANTASIE Werkzaamheden aU WILSRIUCIIT en MINEHVA gevolgd door de Tonge Juffrouw MULLENS Voorstellende DE EOYPTISCHE Wn DIKZAK NB Prof MULLEN S ALBUM welke door Koniux Prinsen en G raven is ONDERTKEKKND ligt ter INZAGE in genoemd lokaal Alhier nooit vertoond Aanvang ten half acht ore Entree Eerste rang 49 Ct Tweede rang 30 Ct Kinderen op de eerste ang onder toezicht half geld Tusschen de pauze MUZIEK en na afloop BAL TBTüüE AAIEB DEN Een GEMEUBILEERDE of ONGEMELBILEERDE KAMEa met Slaapkamer voor een Beer of Dame waarvoor dan ook gelegenheid bestaat indien ze over lOOO kunnen beschikken zich in de zaak te companieeren Adres met franco brieven onder letter D bjjdenCitgever dezer Coarant worden spoedig en net geleverd door A KOK Comp VOORkANDEN Scliri l b eltc n in alle swulcn Voor Dames het fraaijste werkzaamste en billökste Kcrsmlsgeschenk Wi is Vlfrom g ntwitafel scbareiii en étnizaheu garaltnur uit Soliii er zilv rstidit silventee inhoudeude to€$iiiJd iiHKel ittik nu kuoo igat8cbu r met 8t lbchi oef fiju tormiie ei maldeDkoker bourstlft handschoenluiooper en 2 taakinciiaaiden Pr j dezer Kariiituur in een fraai éiui 4 pildeu Ouoiitbeerlqk voor iedere mnitatd DutirBiuin 9u efalgtelijiii heliianhoQ lend8tr februik Onamntie voor de oortreffelgltbeid diMreveutiele frBnoa teragntmiug De toeieudiiig wordt nitgfvoerd Ugea poatvooraobot tec einde omatandigheden te vermijden Jozef VivroDX ia Haastricht LüVENSGEVAAaiiUKE HOEST van Kinderea Kqcbhoest ZoogenaaoHte BLAUWE Hoest onmiddelüke sfireodias vaa het getur en iiielle tekeie k dp doot deu sedeul vele jvren b j dcw kindeniekten eenig goed bevonden SÜMN B0BSTH0NI9 J St Alteen echt verkrijgbaar iu flaoont tj W vBn fl 2 die van geelo flaooiil f Vj jVan fl 1 die van ÏOOde e lai ö T flgoona van 66 Cent die van Wit CapStllen veorzien zjjn waarop ae veMtaaud fabriekmerk Te Gouda hg F H A Wolff Bwleoep hg A J van Twont HtuutrMkt bjj J D den Hartog Ond eieatet t F JonkerIdenbnrg 5ÖTOA MtTK VAS A BilNlUUVi N 2079 Zoodag 2i Oenmixt GOUDSCHE COUR AM T Mmm en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken ond minister Van Delden om haar met IIQ OOO te verminderen met 44 tegen 23 stemmen verworpen was Intosschen is ook de maatschapp Zeeland gewaarschuwd voldoet zij op den bepaalden t d niet aan haar verplichtingen dan zal het contract als vervallen beschouwd worden uitstel heeft zg uiet meer te wachten Met 64 tegen één stem werd daarop de eerste begrooting van waterstaat handel en nijverheid aangenomen By de behandeling der begrootind voor koloniën voerden de vrienden van het zendingswerk I weder een hoog woord Niet zeer gesticht door de verklaringen van den minister bij de behanI deling der Indische begrooting afgelegd wilden zg nogmaals een poging wagen om het hnrt van den minister te vermnrjwen Uitbreiding van het Christendom is de roeping van een Christenstaat als Nederland zeidede Heer Saay mansVader welk Christendom bedoeltgijwel vroeg de minister en het antwoord was een Christendom boven geloofsverdeeldheid zooals Thorbecke bet uitdrukte Voor Indië zal dus voldoende zijn wat voor ons land door de vrienden herhaaldelijk is afgekeurd De minister behield zijn standpunt hy bli ef de betrachting van rechtvaardigheid en billgkheid een betere voorbereiding voor het Christendom aehten dan bet gebiuiken of liever bet misbruiken van het staatsgezag om een officieel Christendom in te voeren De heer Des Amorie van éer Hoeven bepaalde zich tot het ChrHtendom vtn n miqjfter BH brak een lans voor de arme mishandelde arbeiders op Oost Sumatra waarom is ait 2 van het politie reglement voor Ned Indië door de vertegenwoordiging afgekeurd nog niet ingetrokken was de vi4ag Liever geea producten zegt spreker dan die verkregen zgc door welke soort van slaverng ook Volkomen werd dat doorden minister beaamd de zoogenaamde vrjje arbeid kan niet ontaarden in vermomde slavernjj en het zal van hier aan geen krachtige aansporing ontbreken om het beruchte artikel te 3oen intrekken Ook Suriname vroeg zjjn aandeel van de discussie was de tegenwoordige gouverneur derwaarts gezonden in het vertiouwen dat de subsidie door hem zou Verminderd worden men was daarin teleurgesteld daar nu reeds bijna een inillioen als subsidie moet uitgetrokken worden daar wil men alles van het moederland terwijl e planters zelven niets doen Er heerscht malaise in Suriname maar aan wie de schuld Toonde belanghebbenden dat zij verbetering wenschten de staat zou zich zeker niet onttrekken maar van krachtsinspanning bij de planterspartg is nog nooit gebleken De minister deelde de grieven toch werd een amendement om de 300 0Ö0 voor immigratie uitgetrokken slechts voor memorie op de begrooting te plaatsen met 33 tegen 31 stemmen verrfbrpen j Weder zal dus een proef genomen worden waarvan bg voorraad de mislukking kan voorspeld worden Niet door gub idiëen door eigen energie ihoet de kolonie zich mi éga vervallen toestand opheffen De besrooting van Suriname werd met 58 tegen 8 die vaii Curafao met algemeene stemmen aangenomen nadat de minister nog had medegedeeld dat de schade door den storm aan de landsgebonwen toegebracht niet zoo groot was geweest ala aanvankelijk was gedacht Met 54 gen 9 stemmen werd de begrooting vaneden minister van koloniën daarop goedge i keurd waarna ook hoofdstuk XI onvoorziene uitgaven zonder discussie met algemeene stemmen werd aangenomen EERSTE BLAD In een avondzitting werden Dinsdag de be grootingsdiscussiën UI de tweede kamer t n einde gebracht en de wet tot vastitelling er middelen met algemeene stemmen aangenomen Het is gewoonte bg de behandeling dier wet aan te dringen op a chaffiog of wijziging van belastingen Ook no week men van die gewoonte niet af De Heer vap Wassenaer van Catwgck drong aan op de afschaffing van den zeepaccijns en op wijziging der successie wet de Heer Bassert op de afschaffing dei patent wbt de Heer van Eek wiHe verbetering van het registratierecht en vermindering van de proportinneele rechten De minister antwoordde den verschillenden sprekers dat hij natuurlijk alles zon overwegen maar dat men de leening van ruim 40 millioen niet moest vergelen die voor de dear stond Heeft de vorige minister op het gebied der be lastinghervorming totaal fiaseo gemaakt kei is te hopen dat de tegenwoordige beter alsgeB zal in zijn pogingen Zonder een geheele hervorming toch van ons belastingstelsel zal op den duur in de jOnneerderde uitgaven niet kunnen voorzien worden Verhooging der opbrengst bij een betere verdeeling is dringend noodzakelijk hieromtrentbe taat geen verschil Het ministerie mag zich blgkens de begroOtipgfcdiscussiën In een krachtige meerderheid verheugen de minister van finantiën moet hiervan gebruik maken om ons een belastingstelsel te geven dat aan de eischea van den tegenwoordizen tgd voldoet I Wit men niet hi ma gen verwachten is gebeurd de begrootingen zijn tijdig door de tweede kamer goedgekeurd en ook de eerste kamer zal daaraan nog vóór 1 Januari haar zeg gehecht hebbeu Het ministerie tooiie nu van zgn zjjde dat het deze welwillendheid op prgs steltvoor zoo spoedig mogelgk de vertegenwoordiging in de gelegenheid te stellen die onderwerpen te behandelen die reeds sedert lang op afdoening wa diten leder minister zal aan zijn departement over1 vloedig werk vinden j Belastingen defensie onderwgs zgn sedertgeruimen tijd reeds aan de orde in het belangdes lands moge het volgend jaar de Igst der I meest urgente wetten adnzienlgk kleiner worden MlTE srLAND Itiiitenlaiidsch UverzictiK De Fransche minister van binuenl aken htttt sn en vastberaden de beweging onder het ambtensaraperaoneel volbracht Woeusilag werd lij ia het Journil Officul vermeld eu zg strekt lioh uit over 83 depar tementen Ia Frankrqk zelf werden slechM 4 prefedien op hun post gelaten die van de iSeiae van Aveyron van de Oise van Calvados Omtrent de prefecten ia Algerie ia nog geen besluit genomen Ontslagen lija 4S deter ambtenaren de overigen Rebben Outslag gevraagd of zijn gepensioneerd en op wachtgeld geplaatst Oader de uieuwbenoemde prefeottn trtft men 4B oan Me vroeger reeds dteen pos bekleed heboen 18 die vroeger onderprefect waren I die yroeg r Oh secrètaria geiKraal werkiiaain jn geweejt j slechts een zevental was te vottn niet bQ de admi uisltatie werkzhiim Denièlfiien dag werden de nieuw beuoemdt prefeoieu dour rien mtnister ont vangen die hun huune iust uonèn gaf I Geen nieuws van bet toonrel dea oorlogs De beriohten uit Engeland luiden ttegenstrijdig maar de atemming ia iu dk geval uiet meer oorlogzuchtig de Tttei meent dat de vervroegde bgeenroepiug vau bet Fartedent alleeu g is i dt omdat de Begeeriug de verantwoordelijkheid voor deu verderen loop der sakeu wil oveiti teu aaci de ufgeI vaudigdeni het blad voegt er bg dctt het ovei I