Goudsche Courant, zondag 23 december 1877

tuijtd il dat het farleiwnt nfteerig zal zijn van tike krqgsiuatitige ptiliiiek da ir de Ëugelsclie b laugeo tot heden uergeus gcv hir ioopt n De haüi A t is van dezelfde uxeiiiiiv ni ur is bevreesd dat de Regteritig ittussclieii uuiKradi n slappmi zal doeu Het oorlogzuehiige bi richt van le Sla dard is tot heden door uiets bevestigd De Russische Keizer is iu den avond vnu den ISn te Jussy a ingekomeii nog dtuzdfdcu nacht werd de reis nu r Peterübuig voortgezet waar deu 23n dezer le houderdjarige gebuortediig van Al XHuder 1 met iveel praai en luister zal worden getierd De Pruisische Landdag is eergisteren noar huis gegaan na hiuir Uatste werkzaamheden met spoid te hebben afgedaan bij de behandeling vau het wetsOBt erp betreffende de rechterlijke iudecliug netd een motie aangenomen waarin de Be eering wordt verzocht oreral waar dit mogelijk rn weusobelijk is met de naburige Bondsstaten in overleg te treden en bij de bepding van het rechtsgebied le landsgrenzen uiet all hinderpaal te beschouwen Van nationale xijde werd met een bedioefd hart geconstateerd dat by de rechterlijke indeeliug vergeten was dat Duitschland jen wat en derhalve de landsgrenzen by de uüToeriug van rgktwctteB niet bestonden De toestand in Italië heeft nog geen vernudering ondergaan Men vindt bezwaren bü het loekeu uaar nieuwe ministers Wat reeda lang vermoed werd zal waittïchijnlijk worden verwezeulijVt nl dat de heer Crispi lul optreden als miuister er bestaét nog qaaestie f 4iij Ie aortefeuitle van binnenlandsohe of van liuiteuandsolie zaken al op zich nemeu Met den heer Drpritts tracht hü than een kabinet te vormen dat gekozen Wordt uit de groepen die het icguiwdordige kabinet hebben gestMiiid waarvan de betren Mezz4o po Brin en Depertis zullen ainiblgven BINNENLAND GOUDA 22 December 1877 De alhier gevestigde liberale Kiezersvereenigingen strekken hun werkkring jn de laatste jaren slechts uit tot de verkiezingen vooj den Gemeenteraud en de Kaoter ran Koophandel Thans is ook we£r een kies vereeniging opgericht voor de Tweede Kamer en de FioriBciale Staten die in ov erieg met de Kiesvereenigin n te Oudewater en te Woerden candidaten zal proolameeren voor de vacatures in genoemde colleges en wel het eerst voor de vacature onfltaan door het OTerlijdcD van den heer Bisdom in de Prov Staten Wij hopen weldra in de gelegenheid te zijn uit het Eeglement der nieuwe vereeniging die wy met ingenomenheid begroeten het een en ander mede te deelcn Het bestuur bestaat uit de heeren Mr P J Snel voorzitter J A Eocst viui Limburg ondervoorzitter H Jager iecretuis Ona voric nr bevatte een kort verslag van het euhen dor Stedelijke Muziekschoul op Maandag jl Tot anvuUing daarvan meenen wij nog met een enkel woord te moeten wijzen op een nr van het programma toen uitgevoerd dat inderdaad bijzondere vermelding verdient Wij bedoelen nr 7 van de tweede Afdeeling dat een cantate bevat van anten zao veidienstelijken muziekdirecteur den heer S van Müligen Üe ütarmiitmet getiteld met soln en koor door alle zangklossen Met genoegen maakt n wy met dat wetk kennis en den heer van MUIigcn komt ook hiervoor een bij onder woord van dank toe evenzeer als voor den ijver vraarmede hij voortdurend werkzaam is ter tevordering der muzikale ontwikkeling bier ter stede Woesidag had de aangekondigde aanbesteding plaat voor de gemeente van de levering der materialeii voor den dienst der gemeente gedurende liet jaar 1878 en wel met den volgeuden nitslag 1 Houtwaren Mintte inschrqver L P Hoogen dijk 5 i Ci beneden Tarief 9 Uwrweii Minste inschrijver J J Verdries 14 pCt beueden Tarief Spükeis Mioite insehr ver J J Verdries 15 pOt benedep Tarief Lood Minste insehrqwr 1 3 Verdriet rolg w Xaricf 6 Verlwaren Minste inschrqren C van Dillenh Zo CD W van Soest beiden 3 fCt benedenTuief Tser Minste insebrqver L Visser 1 pGt bneden Tarief Kalk Miaste lascbrqrer k Jonker fc Zn 4 pCt 4mtsii Tarief Orint Hioste UuohrqreT h Broere Tolgens Tarief Zand Minste inschrijver L Broere volgensTarief 30 000 Us lsteenen Minste inschrijver J C nu Vliet Gouderak ƒ 224 ƒ 7 49 per duizend 100 000 Uauwe Usselstrsatklinkers Niet ge j gvacl S0 DU0 VuUwbt Strautkliuken Minste inschryver Stulveuburg Utrecht ƒ 972 ƒ 19 45 per duizend 65 U0ü Vtchlsche Straatklinkers Minste iusohrijrer Stuiveubeig Utrecht 832 26 ƒ 16 95 perduizend 20 ÜU0 Vlakken Minste inschrijver Van deBergh eu Co Willeskop ƒ 368 40 ƒ 17 92 perduizend 16 000 Luikschc Miiisle iusohrijver Erven II Trip Utrecht ƒ 93 73 per duizend 1 lOOU M Puin Niet gegund De leverantie vua het benoodigde Plantsocue n Büom ew i3 iMuistc inschrijver A Ouweiktrk Boskoop ƒ 109 Het onderhoud der Plantsoenen gedurende de jareu 1879 eu 1880 Minste usehi ijvcr J vunBuure Gouda ƒ 1076 per jaar Hel onderhoud der Straten getiurende hetjnar 1878 Minste inschrijvers A vau de Jagt eu F Scholteu 17 et per vuik nieter Een gelukkig zeldü wm voorkomend geval maakte Donderilag het undtrwerp van beliaudeling voor het gerechtshof te s Ur i eiih ige uit Km groote menigte nieuwsgierigen had zqowlI de gei i serveerde als publieke pla itseui btzet In de bank voor de bisetinldigilen had plaats genouien zekere ï de V oud 40 j iien vau beroep bouwman tn laatst wonende te Waddinxvieu Hem wordt ten laste gelegd de vreeseiyke misdaad vau vergiftiging zijner wettige huisvrouw M F Uit de uitvoerige akte van beschuldiging eu het getuigenverhoor tot dusverre bleek ter terechtzitting dat de Vóór dat tot het geloigenverhoor overgegaan werd onderging de beschuldigde een kort verhoor Op de tot hem door den president gerichte vragen of hij ook zeggen kon waaraan ziju vrouw was overleden eu of hij op of omstreeks 11 Februari jl aan iju vrouw ook rattenkruid bad toegediend antwoordde h j ze zeggen dat mijn vrouw aan vergifligiug is gestorven maar toegediend heb ik het uiet Wel heb ik eens daar wij last van ratten hadden op aanraden mijner vrouw rattenkruid gekocht maar daar ik er een afkeer van bad heb ik het vóór dat ik thuis Was weggeworpen De drie eerste getuigtni waren de vader de moeder eu een zuster van de overleden vrouw die hoofdzakelijk verklaarden dat zy wel meermalen van baar dochter en zuster bezoek kregen eu zg ook Za erdag den 10 Februari schijnbaar gezond hen bezocht had Twee dagen later kregen zij bericht dat zij bedenkelijk ziek geworden was Den volgeudcu Donderdag was zij vrij goed heel raooiljes zoo als de vader het nueiude maar den volgenden dag was baar toestand zoodanig verergerd dat de dooter het noodig oordeelde dat de zieke kerkelijk zou bediend worden Als ziekteverschgnselen werden by de vrouw misselijkheid brakingen vreeaelgke pijn iu t lijf diarrhóe voortdurende dorst en klamme handen waargenomen De besch was onder dit lijden zijner vrouw meer onverschillig dan deelnemend Hij liet geen geestelijke roepen omdat hij zooals hij zeide bang tvas dat zij het op de zenuwen zou krygen en toen de lijderes het uitschreeuwde van pijn zeide haar man onverschillig ze zal nog gaan zingen Daarentegen toonde de vrouw innige bezorgdheid met dien man en wilde meenende dat hij door het waken bij haar vermoeid was dat hij eenige rust zou nemen De oorzaak van alle ellende die iu detf laatsten tijd in het huishouden van den besch had geheerscht was de 16 jarige dochter van hunne naasten buren die daar als meid diende Terwijl de vrouw niets naar den tin van den nian meer doen kon was dat meisje de onfeilbare De vrouw zag alles met leede oogen aan en volgens de verklaring van haar vader had zij eens een voetval voor haar man gedaan hem vergiffenis smeekend voor de schuld van hun ongeluk die zij om vrede te houden op zich had genomen De man Aieermalen over zijn gedrag jegens zijn dienstbode door zyn familieleden onderhouden antwoordde steeds in ontkenne deo zin en zeide ik mag dood aU het waar is Niettegenstaande dat antwoord waren de hande littgeu ran besob tegenover zijn dienstbode beiispelij hetgeen door onderscheidene gltuigoii was opgemerkt Gisteren werd de behandeling dezer zaak voortgezet Nad nt het meermalen bedoeld dienstmeisje omtrent enkele punten nog nader was onfJervrnagd had het verhoor plaats der heereu doctoren en deskundigen bij de opgraving van het lijk der vroutr tegenwoordig en met do sclionwing daarvan of met het onderzoek van zelfstaiidighcden daaruit belast gefeest De heeren dr Klinkert en dr Van Loon van Kotterdain lichtten hun g stcrcn vooit elezeu vitiim nptrium nudur toe Bij de ojicning v an het Ujk trok al aanstonds de aandacht der doctoren hot vulden van korreltjes ter grootte van een speldeknop welke bevonden werden te zijn in oorspronkelyken toestaujl verkeereiide arsenickristallen hetgeen d iaraan kan vorden toegeschreven dat arsenic zeer mooielijk oplost I In het lijk werd geen ander verschijnsel gevonden daf de oorzaak vau den dood aanwees Doctoren deelden ills hun gevoelen mede dat kleine giften so ns wel en dailrcntegen groote giften geen seliade kunnen veroorzaken jen dat de waarnemingen medebrengen dat in de mcestf gevallen het gebruik van twee grein den dood heeft teö gevolge gehad Het onverwerkt terugvinden van kristallen was een natuurlijk verschijnsel i ar zij zich in de plodien van het slijmvlies verschuilen Het plotseling vei crrieren van den ziektetoestand der lijdende vrouw op Donderdag 15 Februari vooral doordat dit met brakingeni vergezel ging deed hen aan het opnieuw toedienen vau zekere dosis denken Dut het arsenic na den dood iiil de organen vau het lichaam zou zijn binnengedrongen werd als onaannemelijk beschouwd Met het chemisch onderzoek wareu speciaal belast geweest de heeren apothekers Legelweke en Kops van Rotterdam Uit de toelichtlilg van hun rapport bleek dat de verschillende orgainln van het Igk cene hoeveelheid van 137 milligram arsenicum gelijkstaande met 180 8 milligram arseiiicnm oi rattenkruid is gevonden waaruit kon worden afgt leid dat in het lichaam der vrouw minstens 2 4 greinen oud gewicht was aanwezig geweest De president bracht na het verhOor der deskundig hun den dank der Justitie over oor hunne voortreffelyke diensten De belangrijkste getuigen die Vervolgens nog verklaringen aflegden waren de kapelaan Lucasseu der 8t Jozefakerk te Gouda en een drogist uit die gemeente Uit de getuigenis van den eesrten bleek dat man en vrouw d V steeds goed by hem stonden aangeschreven dat zijne kerk eene echtscheiding met gevolg van tweede huweiyk niet toeliet en hy nimmer gifbmik mag maken van hetgeen hy in de biecht vernomen heeft Uit die van den laatsten dat hy hoewel in stryd met het voorschrift der wet aan een onbekende en zonder vertooning van een schrifteUjk biljet maar enkel na diens naamtcekening op een register s kilogram rattenkruid tegen betaling van 20 cent zonaU hy opgaf om schapen te wasscljen heeft ter hind gesteld Ook dit laatste werd door iKschiildigde tegengesproken Hy ha zich het vergif alleen voor ratten aiugeschaft Hierna was het yerhoor der veldwachters aan de orde waaruit als een belangryk punt in dit proces bleek dat toen besch werd aangezegd by de opgraving van het fgk zijner vrouw tegenwoordig te moeten zijn hy de eerste peraoon was die over vergiftiging in het algemeen begon te spreken Hy had eens in het Nuntun can it Dag gelezen dat iemand in bet buitenland Van vergiftiging verdacht wegens gebrek aan getuigenbewys was vrijgesproken en kon met duizend eedeu zwereh dat wanneer er vergif in het lichaam zyner vrouw mocht gevonden worden hy daaraan geheel onschuldig was en voor zich zelven wist dat hy er vry van was Na afloop van het getuigenverhoor werd de besch door den president in het brcede ondervraagd Zonder eenige uiterlyke aandoening antwoordde hy op elk punt uit het onderzoek gebleken en hield eene ontkennende houding vol Ook nu beweerde hy dat zqne vrouw zich zelve door het innemen van rattenkriud heeft vergiftigd De president hield den besch nog voor dat niemand anders dan besch de belager van het leven der vrouw kan geweest zyn waarvoor alle achya bestond en vele omstandigheden konden worden in aanmerking genomen Ten slotte herinnerde de president den besch nogmaals dat de vrouw is gestorven aan rattenkruid dus door vergiftiging volgens het oordeel der deskundigen dat moet worden aangenomen dat niet zq zich zelvts het vergif heeft toegediend en dst voor eene tchtüdigverklaring geene belteDtenis wordt Tereiseht Het Openb Ministerie waargenomen door den adv gen mr Gregory erlangde vervolgens het woord tot het nemen van zyn requisitoir Daaraan liet ZEOA eene inleiding voara i waarin hy deed uitkomen dat geen misdaad van nleer verdorvenheid en lafhartigheid getuigt dan die van vergiftiging Behoort er nog eenige moed toe iemand het moordend staal indefborstte steken het toedienen van vergif kon z i als het werk van een kind worden beschouwd Hy moest de veroordeeling vragen van een man die ter voldoening aan zyne vuige overspelige lusten eene zeer gezonde en liefhebbende vrouw heeft vergiftigd en diaarenboven baar goeden naam heeft door het siyk gesleurd ZEQA gaf vertolgeiis ecu kort resauié dor in de akte tun beschuldiging neergelegde omstandigheden hy vereenigde zich ilaaroij gclieel inet het zeer p jsitief gevoeh n derdeskundigen en achtte ad foideiUUiM jurit bewezen dat besch en nidiiaud au ler8 het vergif ami zyne vrouw had tnci cdieiid Van zelfverj ilii ing was z i hier voktrekt niet te denken en als eene upinerkelijke verklaring iin I de instructie door bisch algule d brieht adv gen in t midden dal hy Iwl gize d dat h wel reden zonhebben gehad om zyne vrouw te vergilttgen Ook ilf nngcooi loofde onignng met de dienstbode en de verhouding van lieseh tot zyne eclitgeuoote werd zeer door den ambt vau hit U 11 gjlaakt Sp ciaal vestigde adv gen de aandacht van het Hol op de leu geiiuchtigc opgave van den besch geljezigd bij het zich aanschaften van rattenkruid en op het met honden vau hoogtyd der besch lietgeen hem door den gees tslyke was geweigerd Kvenzeer legde hy de etuigeuissen der veldwachters in het nadeel des besch uit daarby werd z i ook weder bewaarheid het spreekwoord die zidi verontschuldigt Ijeschuldigt zich Adv gen de schuld voldoende bewezen achtende reqiiireerde ten slotte de schuldigverklaring van d V aan de misdaad vap vergiftiging en diens veroordeeling tot levenslange tuchthuisstraf De terechtzitting die wederom door eene aanzienlyke menigte belangstellenden werd bygewoond werd ten 4 ure tot heden morgen verdaagd terwyl nu de heer Bir Van Buren Sr uit Rotterdam aan het woord is Vóór dat dtt bepaald was had er een incident j tusscben mr van Buren en den president plaats Eerstgenoemde wenschte zich na hetgeen hem uit het onderzoek was gebleken aan de verdediging te ontrekken maar hy kwam op dat voornemen terug nadat de voorzitter hem had te kennen gegeven dat daarvan thans nu hy de stukken van het proces uit handen van een toegevoegden verdediger had overgenomen getn sprake igeer kon zyn Voor de rcrkie zing van een lid van den Baad te Ouwater noodig geworileu door het bedanken van den hr 0 Kikkert zijn uitgebracht op den heer M L Koning 76 stemmen terwyl er 63 werden uitgebracht op ilen heer E C Langerak Eerstgenoemde is alzuo benocind tot lid van den Oudewalcrtchea gemeenteraad De gemeenteraad te Lekkerkrrk heeft onder goedkeuring ran gedep staten besloten de drie najaarabeestenmarkten af te schaffen daar deze hun recht van bestaan hebben vertorcn Ib plaats van wyien den heer M Bisdom van Vliet fungeert nu tydeüjk de heer C Hoogendyk Dz als dykgraaf van de Krimpeherwaard en in plaats van dezen als tydehjk hoogheemraad de heer E Boere Üondcidogsvünd werd te Bcrg mb cht de derde leesvergndering gehouden der vcreeuiging Winterlezingen De spreukbeutt werd vervuld door den heer J Beumer hoofonderwijzer te Beiertehe Op eene zeer venliensteiyke wyzc droeg hij eene novelle voor getiteld Ben kraHye bij tanle Ktt Met onverdeelde goedkeuring werd deze lezing door het talrijk publiek aangehoord even als daarna de bijdragen van den spreker en de hh N Tulp van Stolwijk en J G Bcttink van Bcrg Ambacht Vrydag 28 December e k des avouds ten 7 ure heeft iu de zaal KmittviM der SocUltil mi Oeuuyen een openbare gymnastiekles plaats Uit Ammcnrtol schrijft men dd 21 December 1877 Van 14 December tot op heden zyn alhier aan den ablag verkocht 143 Wiuterzalmen wegende van 12 tot 36 halrekilo s pnjsp h kilo 0 95a 1 15 In de de zitting van de Eerste kamer van gisteren zyn zonder dat er algemeene beraadslagiugen over de staatsbegrooting wenlen geroerd Hoofilstukkeu I tot VIII met algemeene temmen aangenomen De minister van Snaucidn verklaarde het denkbeeld van uitgiften van certificaten der nationale schuld door den staat in overweging te zullen nemen en wel g raoticabel te achten Eene inkomsteiibetasting achtte y niet onvermydeiyk Eeue betere verdeeliug van laster moest echte r op den toorgrond staan Staten Oeneraal Twiede Kamek Zitting van 20 Dec 1877 In deze zitting is de behandeling der kiestabel voortgezet uitvoerig bestreden o a door de heeren van Nispen van der Hoeven de Casembroot en Brouwer en verdedigd door den Minister De ingaiiende amendementen werden rerworpen ook dat van den heer Viruiy omtrent t district Leiden en ten slotte werd het ontwerp aangenomen met 46 tegen 31 stemmen De Kamer is daarna op reces gescheiden Uit s Hage schryft men aan het ütr Di bl Z Ez de minister ran oorlog de heer de Boa van Alderwerelt willende Wijk geren ran zyne ingeUonieuheid niet dt Konmklijke vtreentging van gtpuns nfftc itrtn van het Ntderlandtck Uytr en haar nuttigen Kerkkriug heeft by schryven run den 18u jl aan gemelde vereeniging uit eigen fondsen eeue j etrlyltlyksche bydrage vau twee duuend gulden 2000 tueezegd g Tei benoeming an eeu lid vaa het hoofdbestuur uit ZuidtLoUanilj van de lloll Mautachappy van Laudbüuw ill Ie pl ials van den heer C J van der UuderiiRuleu dn 1 Januari e k het voorzitterschap der Ma ttsehaj y zal a iavaardeu is iu eeue te Haarlem geh U leu V igitlenng van leden eu afgevaardigd n gekozen de heer Mr W O T van Oudheubdeu te sGraveuhage Woensdag had te Arnmersiol de aanbestedingplaais v iii de nu uw te bouwen achoul en eenige reparineit aan ie onderwyzer Wüniiig 19 buj tcu wareu ingeleverd eu wel Adriaau i Tolk ie Huisireeht f iofim N Koniugs Hz te Gouda ƒ 24 üi 0 G van Ier Hec te Aminerstol ƒ 22 970 W de foug te Gouda ƒ 2 177 J Maasland te Letrbrolt ƒ 21 7 10 H J Nedcrhorst te Gouda 21 3431 A vau der Wal te Lekkerkerk ƒ 19 700 Arie van der Hee te Aminerstol 19 500 O Slyk te Lekkerkerk ƒ 19 330 ü Neven te Lekkerkerk 9 320 A van der Wal te Groot Ammers 19 300 J J Woudenberg te Groot Ammers 19 200 H Blanken te Aramerstol ƒ 19 000 W O lieuhl te Gouda ƒ 18 999 P van der Leaden te Bergambacht ƒ 18 974 Hendrik Stuiver te lekkerkerk ƒ 18 949 Joh Slaat te Krimpen a d Lek ƒ 18 388 J Helleman te Kriinpeu a d Lek ƒ 18223 W Pruyt te ekkerkerk ƒ 18 200 De begrootiug tiedraagt ƒ 2U 8U0 Onder de gedachten neemt de AK Ct Aa op Alle hazardspelen zyn by de wet verboden met uitzondering vauhet huweUjk De besturen der hier te lande gevestigde spgor wegmaatschappijeu hebben gezaineulqk besloten lu den 31steu December e k geene terugga eu meer te rerleenen noch voor locale noch voor rechlstreeksche biyetten of retourbiyetteu die ten gevolge van omstandigheden onaf haukeiyk van de spoorwegdiensten ongebruikt zyn geblereu Over den gezondheidstoestand van paus Fius schrijft men uit Rome dd 14 dezer Omtrent den gezondbeidstorstand van deu Paus zyn onlangs achroraeiyk overdrsvvn beriehten iu de bladen opgeuonien Hy was gelyk trouwens jsarUjks in dit seizoen licht verkouden en dienéfi evolge ook eu weinig koortsig eu moest gedurenJeijfdkige dagen daardoor meer het bed houden dan ofUwpne dagea maar tóch steeds zoo dal zyu gewone Si aa nhedeu het outvuugeu v in souiiuige kardiu ileu als voorzitters van kerkelyke cougregaticu geregeld plaats haddeu Door die verkoudheid was de adeinh liug Ta meer belemmerd kan gewoonUjk Maar qiok die crisis is weder geéiudigd en als er geen liedeukehjkcr vcrschynselen komen dan Plus uoggoftiakkelyk etteUjke malen dit seizoen kwiwd voor oude lieden doorleven Hoe geregeld de gewone dagelyksche bezigheden en de loopende zakcu door deu Puus wordeu afgedaan bUjkt o 8 hieruit dat hy dagelyks het misulfer bcdieut iu igne byzondere kapel aan zyne vertrekken grenzende zy t dan ook groeteudcels gezeten op een bissch ipszciel wegens het pijulyke der beenwonden by staan e en knielende huudiiig Volgens het ü b bestaat het vooraemeo om de artillerieiustrnciie eoinpaguie te Scbuouhoren iu gar uizoeii het volgeud jiuir gedurende drie maanden op de Oldeubrotksche heide te laten kampeiren Remedie tegen huishoudsters Dezer dagen stond voor de arrondisaemeuta rechtbauk derde kamer te Amsterdam terecht eeu metselaar uit Weesperkarspel beschuldigd van diefstal van een weinig beteekeuend voorwerp De man had oniniddellyk bekend en zich zew gewillig lateu arresteereu Hy had goed zyu broottt en hem scheen uaar het uiterlyk te oorderleu alles naar wrusch te gaan Te vergeefs zochten rechters eu O M naar de beweegreden vau het misdryf Voorzitter Maar beklaagde wat dreef u dan toch tot den diefstal BrJtlaagde Om u de waarheid te eggen mynheer ik beu weduwnaar eU heb een huishoudster die huishoudsler wou ik graag wig hebben en ikkon er maar niet afkomen toen dacht ik als ikeens voor eeuige maanden naar het rooie dorp gevaugenia moet dan zal ze inmiddels wel wegloopen eu als ik thuis kom ben ik weer rry man f t Jut Twee of drie teerkapsules genomen by den etenbrengen spoedig verlichting te n i gitn zyn meestal r dui de om de hardnekkigste rerlMMneid en bronofaitis te geuezen y I Men ziet lelfs dat hei gebruik de reeds een izlM gevorderde teering geneest Iu dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels eu met mede werking der natuur Is de genezing dikwyls sneller dan men had durren hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel nietgenoeg aanbevelen zoo wel vau wege zyne uitstekeude uitwerking als om zyu goedkoopen prys Ieder flacon tixïh der teerkapsules bevat 60 kapsili les De geheele behandeling kost dus slechts se acht ceuteu per dag en ontslaat van het gebruik rau afkooksels patés en siropen Om zeker te zyu dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurig handteekeniug rau deu heer Guyot op het etiquette latten In de meest goede apotheken zyn de kapsules te verkrygen gi Vergadarins vaa den Gemeenteraaa VUIJIIAt 11 UE EMBEK Trgeawoordig de bb vau Berfcro IJieudoorB voors Reoiyi Luijlen Pnnce Kruiieuburg jNuutbu eu vu Guor Hulier Fortuiju Drou leertr vau Mrauteu Poftt Droai Stravcr u fiaefr l e voorz deelt loide iiA de hb SaoisoiTi Oudijk es it Rjlte bebbea keuuu j ege cD verbiudird te ZIJD de ver sJeringbij Ie woueD de eemte duor ougi Itteidbeid de luutc im Biubtiibe ighedeo i Ue notulen dir vorige vergadirio wardip gtlestn en arretteerd De voorz deelt inede dat de heer KaotteoMt bcriehl huft gezondeu dat bij de beuoeuiiag tut leeraar lu de wiabaad vat aao de latijunclie acboal aauueemt ea zijite betrekkuig l Jauuari hoopt ie uaavaarden luxekouieD la bij H en W eene niui a aa des bee dr i C T Gandvuurdur die verzoekt oia alt l so betrakkiDg tafl btada geueesbear te wrdea oatalaceil éut deor uH esteldbeid verhiodfrd u zyuiq uoetia naar belwem waar te uemeD ü eo Vt stellen vour Het oDIalag eer ol te lerlaclles Keue miasiva vau den ke r U i Sceenbtrgea hsaAcsdauituoodiffiug tot bijwoDÏug der opcabare Oyoiatatiek ka a Vrijdag den 28 Deceiabcr e k zsvoads 7 ore worétvM keuDiageviDg aingeuomen ti ea W atellen voor Ba iagetcomCD mtuive van dé plaal sehjife iïebaolcoaiaiiaaie dat bet faiilpperMioeel aan de opaaban tuaaebenaebool te kteia ia hetzelve ie veraet rdcreu uiat S hutpoaderwijzer ter tiiie De oonitler deelt mets dra aitalaf ter hll tn beatediag Nottficalir v Aan de orde is e loentel lot w aitlaC r MpaetAi dieuat 1877 dtt wordt algeuitea goedgai ard fleu vooratel tot bet doea vaa af ea naracbrijviog op ét zeilde begrooUDg urdt Made algaaaea gtteégaksfll eeu vooratel tot het aauvragea ecocr suhaioic der tcoriaaii aatle der UlyaKbe ickaol udat hlttSitr l r w k ij S tfa bel woord hebbeo getoerd is aal tlgsaifeae atwilik UhAn bealuten HerbcDoemd wordt tot Stada ümaealmr hr de Bolle Ue voorz deelt mede dat de beer W UooflMid Ws veiMcbt beett i4i l itt aaoaazliiBg te komea h de beaoeialM tot rejcent der beiile gaatbaizea daarna wordt beoocmd de heer J H oothoven vaa Goor H rbeaocuid Horden voor 3 jareo als ourktraeeatn 4fl aardjppeleuiudfkt T Kriii h cr voor de vèrkcnmarkt L 1 neudijk voordegroote markt C Baroeveld alzHaa uiïcatrr ia Cdti lot wachter fta rder aan de Haulrechtecbc brag ll tt Na uidclitl £lug oui aan de teqoiueu betiuilcn ailvorriaK geteii zjuder reau otie eindigt dfl nrgaderrag oi fa stat met geiluteo di uitn te resumcertu de ueituWs 4K zilliug uiet graloteu deuren II III nni ADVE RTENTia 1 V Getrouwd Il J Q DE VRIES ROBBÉ Il te Sf rti jafH N LOBRU gjg ArtAem 20 Dec 1877 ♦ Heden inden Troegenmorgen OTêrieB nn een kortstondige ziekt mflnejidiefd BdBfe genoot JACQÜKS LOUIS WUCKHOUSE 1 den ouderdom van 45 jven Wed J L WIJCKHUÜSB GooDA 20 Dece mbtT 1877 li ff De Heer n MeKroaw 1 nWpBOBBÉ LoBBU Utoigen ixtft km opr rechten dank voor de vele bijleen van M stelling bij hun fanwelgk ondervonden tu J EKIEBBRT tun i iM GeëmaiUeerde PORTRETTEN n ar de 1 vinding KOOLPORTRETTEN die in dmupzaamheid gewone Pbotographiën overtreffisn VhtttiUOUTINUEN Lasten PasaepwtonUnz