Goudsche Courant, woensdag 26 december 1877

sms mmi en mmi wura Woensdag 26 december 1877 Alle soovtea vanJB O R D E A U X en andere WlJi M PEETERS Jz te Goudi Bizonder Ufordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAOXWlijIj van f 26 B o ® u f aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij pifefflesschen kwart en half ankers Pr soourante worden gratis en frank Alles wordt franko huis g eleverd r E N bij GOUDSCHE COUR AM T erzonden Nieuws CD Advertentieblad voor Gouda en Omstreken il m lAIIÖF OEVESTSlGD TE i RNH Ilodfrldireéteiil A J M O LiJL M A N N Belanghebbende 1 wordeA hellnnerd dat dere MaaÜhappü alle W 1 voor PLAATSVERVANGINGlngeT art 6f 4i9 en o d i rö tellin en opvolgende Broedels en 2 v ioiiNUMMERVEKWlSriB jIN6 ingev a met prt UB en 117 der Militiewet au i 9 Auaji8tHs ia61 mi t n 72 Tr t hat aangap van overeej komsten ttstaat dagel haren Hoofdagent AA Heer C BAa BAA E1 j dnde alwaar op franco aan age Reglemeij n t r inz At B J BAN J M KortihTiendeweg tTot het geren van nadere inlichtiil de WelËd Heeren A F C vak A Notaria te Arnhek Me D NYMA irklaard j beiden P UK Staten i J 1 P0PB ÏER NoUni Schopk KJeliei r fÖ88el te 0ldi zaal van Ovi spAAi scBE mi u mmmmL ZIegelaar Avail den Bergh GAZ ILLuMIlTATIE Heerengiacht bij het Thorbecke ündergeteekende noodigt zjjn geachte Clien plein JVo Ö51 AMSTERDAM Sociëteit ONS GE VOEGË V te GOUDA Maandag 24 December 1877 GEOOTE ACROBATISCHE VOCALE en INSTRUMENTALE mwi te gereu door het 3B xtra geëngageerd Rotterdamsch FTOstg ebouw Cb ezelschap Direcüe N J W 8LÜIJTER Wt medewerking van de beroemde 111 9 Frederika s Troupe Aanvang 7 ure Sntree H H Leden 7i cents niet leden 1 25 per persoon 3 B jj t an door de Maand Commissarissen BOÜTEE KEIZER OPENBARE LES op VRIJDAG den 28n DEgÈMBEIl 1877 in de Zaal Kukstmin Sociëteit Ons GsNoioiir des avonds ten 7 ure H J STEENBERGEN f i mmmi V ï Haven B 17 ÏIEFT VOORHANDEN Oirorsa ARTIKELEN voor de Kersboom en KBAN8BN ran MABSBPIN MARENGO CHOOOLADjB enz Uit de hand te koop een Mer goed onderhouden en regelmatig ingericht HIÜSUETmNSENTUIN T bevragen Zeugstraat G 40 Elkea dag ie z ep van 1 3 uur J C SIBBES maakt aan zgne begunstigers bekeni dat hjj roortgaat met bakken van 7EBSCHE WAFELEU op i GsBwe alhier Ballingen ro ei spoedig inge wacht OUDEir Zöi onderwgs wensehen te ontvangen in liet Bomooden naar de dubbele methode de Munt Maat Gewichtkunde Arbitrage en andere HandelswetenachappeB gelieven nch te adieseeren met front brieven onder het motto Botkkoudtn bjj en Bü efchan e ar P C MAA3 alhier mim m LOl N rjioSSllj pOimA TËN en hal £ sM XÓBJit iiRÈN wor4 een redelyke pi sbetMlttdaor D xa JÓNÖ ZQiVDAG a s weair PÓETBETTEN é Xom nsteeg K 59 die zich eleefild$k in de gunst nanlM veelt tèle beleefdelijk uit zgn KERSTBOOM te jbezichtigen welke van ai heden en gedurende deze week geopend Is L HOIST Firma Wed A Sciiouien 59 HOTEL TIVOLI J C DK BROEKERT Spoorstraat Gouda beveelt zijn bovengenoemd HOTEL bijzonder aan tot het houden van BIJEENKOMSTEN VERGADERINGEN of BESLOTEN GEZELSCHAPPEN belovende eene zeer nette bediening PHOTOeEAnE DAGELIJKS 7 PORTRETTENvoor 1 Gulden j bij HEXDlUi LAMME TURFMARKT H 92 Openbare Verhuring bij inschryving voor den tijd van zes jaren VAN DE KAPITALE BOUWMMSWONIITG 8TOOMZICHT met ERF TüIN en verderen GROND alsmede 15 Hectaren 17 Rgnl Morgen BU UITSTEK GOED Wei en Hooiland te zamen staande en gelegen aan bet Jaagpad binnen de gemeente WaMmxveen op MAANDAG 1 DECEMBER 1877 des morgens ten 11 ure ten Huize van J J PASCAL aan de Brug aldaar Breeder bg biljetten en informatiën bn Notfuris MOLENAAR te Wa ditvmm gelegenheid Oude l aven tó B D1 dezelve 17 t i Wo hebbenfiicb lie lL1 4en CL W oUris i iéi Ud Ptttvl Ti Belasten zich mpt koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Parijs Louden en Madrid verhandelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geven 80 aOO voorschot op ter Amsterdninsche beurs verhandelbare effecten tegen een j o boven de koers van de Nederlandsche Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andere Spasnsehe Geldwaurde n ATIO ALE De oudergeteekenden maken bjj deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Gouda en Omstreken de Heer wonende op den Singel te Gouda die ook elke Donderdag te spreken is in het Hotel de Zalm Plaatsvervangers Pil al heden tegen zeer HOOGE PRIJZEN engageeren GËB P W ENJ DEJ01 Kantoor houdende te Breda en Ridderkerk IFKF x Tertromrbsien raad in het beroemde gefllustre werk Dr AIry g Natnurgeneeswfjze prijs fei öni den b alle BoekhsndelaaVs te ontbiedep of rechtïtreek by RlonTEii boekhandel l n Iranco toezending van flO Portïegels i 9 Cents die ook vooraf op franco aanvrage eeri uittreksel daarvan franco en ijrati veraendt door hefr geheele Eyk en naar de Overzeesche Bezittiiigen Dit voortreffelijke werk moe t in geeB huisgezin ontbreken J9 u Ifi T B Ji ü u j B i Kenkit sgeving De VOOi lZlTTER van den KAA D der Gemeente fl hrekgt ter openbare kennii dauSoan de Kiezers in dize Geineeute zijo toegenen de Oproepingabrieven en Stembiljelten tot benuemen rau een lid van dcu Gemeeatesaad lat wanneer eeuig Kiezer ziju Éteabriefje verinreu of e geeu mogt hebben ontvangen hij zichitotmitijt dLrvau ter Plaatulijke Secrtfairu zal u vervflegen il it djt inlevering iex Stembriefje zalnaanvangen en t8 December aanttaaude dea aiargel ten eif trindigeu dea namiddags ten 4 ure i he mbrtjtQe ichrifleliji infhuld door jden penooa in de Slembua moet gestf ken it gU n ander Stentbriemi dan dat hetwelk j van danGiJnieente oorzien B mag borden gebruikt 1 Si ia het ÉrieQe in te vullen personen dui iM t méf ia voomaèit moet worden aangewellsüi dat het Brie niet ondertbekend mag zgn en geene andere brieQm omvatten of daariaa bpzettelyk zgu vutgeheofat Offifds den Süu December 1377 De Burgemeester vooruoemd VAN BEHÖEN TJZENDOORN K B ILN ISGBVINO INBIOTINGbI WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDEMlUNNENVE OORZAKEN BUROEMBBSTER én WETHODDSRS va n Gonds Gelet op art 8 der Wet van den ia Jouij 18SS SlaaMhd tfl 95 Doeu te eten Dat zü vergniining hebbeu verleend lo aan A H Peletier en zijne regtverkrijgendeu tot het opriglen van eeue broodbakkery in het peroeel gelegen san het Jaagpad Wg k Q u 58 kadaster Sectie A n 1747 2a san S dcjJong en zijne regtverkrggenden tot het oprigten van eene slachterij in het perceel in den Vugelenzaug Wgk M no 16 kadaster Sectie C DO 1867 3o aaa P W J van Luenen en zijne regtverkrggenden tot het oprigten van een broodbakien aveu in het perceel gelegen aan de Bleekrrssiugel geleekead B uo 113 kadaster Sectie A no 1351 Ooudtt den iiu December 1877 Burgemeester en Welhanden voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretari BROUWER BUITENLAND BuUenlandscli Overzicht De verkiezing in Frankrijk van de presidenten vio presideuteQ en secretarissen der algemeens raden zjjn in 79 van de 86 departementen bikend In de departementen Cantal Loire Daubs Loiret Marne Mayenne M urthe et Moselle Sarthe en DenASévres zijn de oonservstieven door republikeinen vervangen in de departemienten Anri Sg Charento Inléreure en du Tarn de repnblikeiuen door onservatieven De Maarschalk heeft een bezoek gebracht aan de werken voor de tentoonstelling Hij werd begroet met den kreet leve de Republiek In de Belgisohe Kamer van laatstleden Donderdag heeft de heer Pirmez aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken gevraagd of het Gonveraement voornemens was het aantal middelbare soholen te vermeerderen en tevens het noodige te doen in het beUng van het middelbaar onderwijs voor meisjes Het antwoord luidde kortaf dat de gemeenten zelven moeaten weten of zij middelbare soholen Verlangden en dat het onderwijs voor meisjes allezins voldoende was zoadat daarvoor geen meerdere uitgaven uoodig waren Met de Kerstvaoantie rust ook iu Pruisen de Miniilerorissisj in de laatste dagen liep het ge rucht dat Enienberg weder ids Minister van Biunenlaiidtohe Zaken zou optreden men grondde Jit ermueden op bet feil dat Ealenburg nog altijd de gezondheidsreis niet hefft aanvaard van olilcieuse zijde wordt echter verzekerd dat Eulenbnrg in geen geval meer als Minister zal optredee Friedenthal aoliijnt nog steeds voor die portefeuille bestemd Mevrouw Bismarck is dezer idkgen van Berlijn naar Varzin teruggekeerd I In Bnsland ziet men met belangstelling mt naar berichten die het telegram bevestigen of tegeAsprekeu dat den SOsteii uit Weenen aan de Daili Neut verd gescAideB volgene hetwelk Inlf ofiiciecl verzekerd werd da de Britsche Begeerinic te Konstautinopel aan t onderhandelen is over t openstellen van de straat der Dardanellen voor ooripgsohepen en de Porie aanspoort Ruslanda eiaohen te roorkamen door de besluiten van de ooqferentie van verleden jaar welke ifg tot beden verwierp alsnog aan te nemen Van ddn vrede hoort men nog niets zekers wat door sommige binden ook moefat verzekerd worden In Engeland wordt de agitatie tegen het deelnemen aan den oorlog wedet wakker Ook de lunet wil uiel van oorlog hooren GOUDA 16 December 1877 By kOB besluit is tot Burgemeester der gemeenten Haastrecht en Vlist benoemd J 3 Le l èvre de Montignf t i Aangenaam U het ons te koifncn mededcelen dat de Kiesvereeniging GeaetnteMang heeft ingezien dat de publieke zaak in den tegenwoordigeu tgd publiek moet worden behandeld Werd tot heden slechts hg uitzondering niet tonder aarzeling en dan nog slechts onder zekere voorwaarden een verslaggever op de vergadering der Kiesvereeniging toegelaten gisterenavond ia en wel met algemeene stemmen ecu voorstel van het bestuur aangenomen om te bepalen dat voortaan op alte vergaderingen waar caiidtdaten voor den gemeenteraad bespraken en gesteld of andere gemeentebelangen behandeld worden een verslaggever onzer Courant zou worden uitgenoodigd Wij zijn alzoo tot ons genoegen in de gelrgenbeid onze lezers een verslag aan te bieden van I gilteren verhandelde waartoe wg na een volgende pagina verwijzen Zondag kwam zekere Z in teer opgewonden toestand in het Café Tivoli liep eerstin den tuin rond en schoot daar met zijn revolver driemaal in de lucht en kwam daarna in de gelagkamer nadat hij eerst aan de keukendeur had geklapt om binnen gelaten te worden Men nam hem daar met veel moeite tün revolver af dat een ander in den tuin ging afschieten doch dit ketste waarna men hem het wapen teruggaf Z spande daarop nogmaals de haan en trof toen den zoon van den kaï elein in de Zifde gelukkig is het op een knoop terecht gekomen waardoer het niet veel gevaar opleverde Z werd door de politie in verzekerde bewaring genomen doch weder den volgenden dag op vrije voeten gelaten Sinds eenigen tijd komt er bjj de uitgevers Blom en Oliviersa te CuUmborg een reeks brochures uit onder den titel Stemmen oeer Staatkundige en Maatleiappelgte Fraafttukken Meer dan eeus maakten ij daarvan melding in ona bkd waar dan ook mannen als Aart Admiraal Dr van Hoorn Dr Coronet van Gilse eu meer anderen studiën leverden over zondagsviering t ultramoutasisme kinderarbeid armverzorging cni zon t van weinig belangstelling getuigd hebben in de openbare zaak zoo we daarover hadden gezwegen Die Stemme staan onder radaetie van ded heer D C Nijhoff die in een etrate broobure getiteld Bit tedelyk ideaal en itt politiek Iffen vcm Nederland we reeka opende waarin hg uitgaande van de leveusdaarheid door Goethe aldus geformuleerd dat de geboorte van den goeivn mensch aan de geboorte van W 2080 1 irei den goeden ttaat moet voorafgaan aanwgst het nauwe verband dat er bestaat tusschen de eeuwige wetten der hoogere moraliteit en het politieke leven eei volks H j betoogt daarin voornamelgk dit dat onsw lk gilnk alleen gewaarborgd wordt wanneer in oosa politiek worden opgenomen de 4 egiuselen dier hoc gere moraliteit die niet met eogen gezien wordC maar die iu het hart dar staatslieden hnc invloed openbarende hen eerst met vrucht leert regeerea t Geen wonder dat een schrijver met zulke gevoelens aanstonds de sympathie verwierf van velen iu den lande een aaiitsl bladen betni rden dan ook iiistemmiug met zgne denkbeelden terwgl bij velen de wenech opkwam hem Zijne gevoelens eens nader te hooren ontwikkelen Wg vernamen daarom met genoegen dat genoeisfa heer NijhoS vaarnemei is een voordracht ia dete gemeente te komen honden en wel Donderdag 3 Januari e k in de zaal nNut en Fermaak Iemand die stnjd voert voor de zedelijkheid ook inhet paliueke leven op walk gebied nog steeds zoo veel ouzedelijks heerscht kan dunkt ons rekenen op een zeer talrijk gahoor Het aettkelitci genoottchap te Rotterdam geeft Vrijdag e k haar tweede aitvoeriug Behalve om het muzikale gedeelte verdient dess uitvoering de aandacht om de tableaux vivsnt die gegeven worden naar beroemde tchilderijen De gelegenheid om inderdaad sehooue lahleanzvivant te zien komt te zelden voor das dat wg niet gaarne de aandacht onzer stadgeaooten die de Rotterda n b opera e sahoawbort toghMXik di w l9 met ern bêxoek vereeren op dat Ifanstgea zouden vestigen Toeganskaarten zijn te verkrijgen Ixj ds kas handelaars J Th Branwer J van der Keilen n van der Hoeven en Buij s te Rotterda m Verleden week werd uit Amersfoort per van OsMl en liOos een aangeteekend pnket hier heen getoq den waarin behalve een boek en papieren volgetfe verklaring van den afzender ook ƒ 8 71 was ge pakt Het paket is ongeschonden door den geidres seerde ontvangen maar het geld was verdwenen De zaak is reeds of wordt hg de justitie aangegeven Men verzoekt ons te melden dat de vereenigti nOefening baart Ktaut van Rotterdam die onlangs hier een tooiieelroorstelling gaf ta een volgende maand weder een uitvoering zal geven ia dete gemeente Zaterdag werd voor bet gerechtshof te s Orsvenhsge de behandeling der ia k van Q d Ve iilt W w dinXBveen voortgezet y Thans was het woord aan den verdediger v a den beseh mr van Buren Sr uit Rotterdam Pleiter ving zijfie rede bij wi e van inleiding aan met de mededeeliug dat bij met de verdedigiog Vfi zich zou nemen vai al hetgeen den beach ten ImII waa gelegd dat was hem ownogelgk maar hy tam de verdediging op zich nemen van hetgeen ait de instructie eu uit de behandeling van het proces tsa laste van zgn dient was geresulteerd uitgegomen i datgene wat de veroordreliiii zal moeten uilmakeu hetgeen den beach voor zgu gausohe leveu io het ongeluk zou stortau en hem verbauueu uit oe msatBchappij Dat was pte Iers plicht ddt was zgne roeping dat w s derhalve vau hem te verwachten fu aan die verwachting weusobte hg te beautitoorden in de hoop dat dit besob zou redden uit het iiitetste gevaar waarmede hg wordt bedreigd Pleiter ging daarna ovjr tot eene uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden onderxooht den loqp van de inatrnotie n het getuigenverhoor ter terechtzitting en kwam aa die zeer breedvoerige beeohouwing welke een paar uren duurde tot de slotsom dat niets in het nadeel van den beoch kon worden i auugenl kt en er geen twijfel mogelijk is dat ds vrouw uit wanhoop sich zelve het rattekruid heeft toegediend Daar pleiter de sohi ld van zijn dient overigea niet naar eisch van rechten bewezen oordeelde feloofde hg niet dat de straf door het Openb Min gieisobt aju den besoh ton knnnen worden opgelegd