Goudsche Courant, woensdag 26 december 1877

Ue md getaek ndeii betuigen dank voorde GIFT die ten behoeve httuuer Armen op Maand atrond jl bezorgd ia aaa bet Huis nas den Ftuwaelen éingel M t M gfTÏEyBH i IL n DlLl N F T LAFaBEB fC KLOP ï S CATS en D TA EBÜWEN i ƒ ill r Mejuffrouw BÈOEÉR Wydstraat vraagt met FEBRUARI a s EEXEPIEXSTBODE ATTENTIE QËVEAAGD overal repreMntantea Toorgemakkel k te plaateen artikelen beboond opde tentoonstelling te Philadelphia Active pei sonen zoowel naDnen all vroatrea kimneitVEEL GELU VERDIENEN Ktndeids lraiiMbezigheden daaronder Ijjden Brieven in hrtFranach of Diiit b geflankeerd met 12 centa an Ie Ok bb il ALLIANCS Cbaaxde foudi Suisse 1 j 4 f HANI ELSBEKENSir Zy die onderwga i het Boekhouden naar Munt Maat Opwic dere Handelt sdreseeien met i er reden voor het verbond ie hulp van den staat om de candidateu van de GeuJicie KitnmrHnifinf te verzoeken tot het oprichten van vakvrrecnigingen niet ook hier te stellen ten ware dat die oandi daten met een soort itHpératUf tumiatt gekozen werden dat wel eens den soh jn had too te zijn verbond Is produc ieve associatie aan te bevelen Daarop werd de candidstdur van den heer vanboven het tegenwoonig looustelsel Zoo ja hoe zal Iterson besproken Den heer Julius kwam het voorde beate inrichting zijn dat de heer van Itertou daarom een f oed verte Se afd Timmerlied ver Co eordia Inter No te genwoordiger der belangen der burgerij lu den raad ten te optviuig n nbbela methode d imde Arbitr en l gelieveo óth t biieTen ond r het motto ien Boekhaodelaar P C Boekhoudin MAAS Jb alhie 8PAANSCHE Biiail PlëiJpiHAiHi Ziegeiaar van den Bergh Heereng racht bij bet Thorbedkeplein No 551 AMÖtERDAM Belatten ch l Mt koo K n refkoop vana9 ter benrze van AiDstMd m Pu jouden jpi Madrid Terhsndelbare fondaen KoopejiCoopona tegen de hoogste koetsen Oevfsa 80 gadO ▼ oonchot op ter Aputerdamache Imua T rhw i delbare effecten vigii een Va o ▼ n d koers van d NedarlMidache Bi k j Koopen WinoBl Cooponi Spkatudta Öeidwaarden 94 1 i 3 GoudA O ÉtltSIreil B i il bavetM fiat j Ha m u T rmOiv 1 ZEI FUN ÖlT lfY01 WluÖljC ürbanus Pillen bereid ToUen het aloude an echte j cept vaii de Wed KJËUj l k Z00 C oristen it tPimrschuwin ni I Oeie UBBANÜSi PILLEN m dooaies it 377jO it ijn dob Ih 4 6li I OOtlDA alleen en uitsluitend verkrögbaar ge I ateld hö den Hr L SCiftENE e Ho F t 1 Gisterenavond had een vergadering plaata der kiesvereeniging OemeenMelcnf Nadat deze door den voorzitter dr W Jnlius r geepand wa die er aan herinnerde dat deze Tn I d tting gehad om zonder dat men noft I De verdediger verzpcht ten slotte voor Doh veract oiag wtsneer hij in den Loop van het debat ligsMDS buHcn de orde mocht eweeat lijn Hij ikad atet dun na r p beraad en op dringend aanzoek uitfaoolLle zynef veeljnrtge praktijk in den omtrek van WadiliDifeea de werdedigiug op zich genomen eu die ofsekogB in den aanvang hebbende gewankeld thans veergHlTRgen overtuigd dat hij eeoe Tcrttvaardige latk had verdedigd M t voUe vertrouwen lag hij a Moti eordeel te gemoet Na re en dupliek waarbij zoowel het Openb Min ids de verdediger in het breede op een aantal omstandigheden terugkwamen en b j hun wederzijdscb gevoelen bleven pur istecren werd de uitspraak bepaald op aanslaaudeu Zaterdag des namiddags tenialf 2 ure Men schrijft ons uit Ammersiol Vrijdagavond hield de vereeniging Nut en Genoegen hare derde algemeene vergadering De heer B J Bouman trad als sprek r op en schetste op boeiende wyze het ontstaan het doel en de werking van het Jeitiitisme Na de pauze werden bydragen ttleverd door de heereu A van Noordwijk Sn A O van WilHgeu A J Voorspng Gz W van Harten a A Zanen en den spreker Ook deze vergadering kon met reoht weder eene nuttige en geoocgelijke heeteu De Berste Kamer heeft Zaterdag al de overige hoofdatukken der staatsbegrooting met algemeene temmen aangenomen zoo ook de wet op de middelen de brgrootiugeu van Suriname en Curasao de poorwegbegrooling en die van het domeinfonds voorts eenige regeliugsontwerpen waaronder tot het verlengen VUB termijueu aan de Amsterdamsohe kanaal iteatsohappij Bij de begrooting van waterstaat kwamen het tubsidie aan de Weétphaalaehe spoorwegmaatschappij en bet eontraot met de maatschappij Zetland over het brievenvervoer naar Engeland ter sprake De minister achtte zioh niet geroepen de handelingen zijns voorganger te verdedigen Deze regeering zou het recht an controle der kamers steeds eerbiedigen Bü de begrooting vao koloniën sield de minister de indiening van voorstellen tot voltoviiig niet alleen mntr ook tot voortzetting van den spoor egaanleg op Java in het voorjaar in uitzicht De heer Star Numan is als commies griffier beëedigd De kamer is op reces gescheiden zullende de kicstailel eerst na hare terugkomst worden onderzocht Jl t Bykl Munt te Utrecht is men druk betig net at tanmnntiog der nieuwe ncentstukken Wekelijks wordt voor ongeveer IBOOO afgewerkt Met bet slaan d r halve oeutttukken zal men waarsehgnlgk niét vdór Febmati beginnen Een lokaal aan de Munt is ingericht voor den arrondissementsbetaaljnteater oa te dienen voor depot der nienwe pasmunt De Minister van Binnealandsche Zaken heeft bq missive van den SOsun Ootober eene verbeterde inriohting der sohoolstatiatiek vaatgetteld en daarbij verband daarmede de wensohelijkheid betoogd dat de opgaven door de gemeentebesturen verstrekt wordende b j de verantwoording iet peosioensbijdragen vao de oader ijzera en onderwijzeressen aan de openbarf bigere teholeg overeenkomstig Zr Ms besluit van den S4sten Maart 1868 Sl Miad d 14 ook een aanwijzing allen bevatten aan welke soholén de onderwijzen es omierwijzereaseD werkwam zijn Maa vethaill te Utrceht het volgende eene weduwe V S genaamd waa betitater van een groot aantal kleiae hvi et Waarave aÜ het toezicht aan een looHMaamd niunroer had optfedragen die zieh teven met de inaing Aer taiekuw belastte Oenoemdk jftffr kwam deier dagen in gesprek met een kaïer haarsteit die zi tegen haar beklaagde dft de haiskna wat hoog aai da eigemina mcendk het tegendeel ea aeida dat ij no nimmer den hourprg veiWof had éé Haagster kield baar bewering rol en i dai af iceda einde een jaar meer had iseetes tetalén Het gevolg hiervan was dat een ondenoek ingeeteM weri en dat toen biedt dat de BUB et de o diafing van de haur bebtt t n eigen Wte weer vorderde dan versdinldigd a Verder kwam teen nit dat hij bij de kannlera vin vertobillende eigenaars hctïetfoe had gedaan de bedrogen hoardera waren woedend maar de nitmaner heeft brioofd zegt men bet te veel betaalde geld tem te aaBeii geven men zegt dat ét a aan wie bij dientengevolge me r dan 100 betalen moet ÜtK DógU L Ia Auerflia iqa thabs vrottwelijie predikanten o a aAens Mn Elisabeth Oakts Smith téedi lang j bekead ah schrijfirter zij staat aan het hoofd der Indepandent ChnnA te Oanastotaa Eene andere eene kwakerpredikster Miss Smile is voornemensdeiM winter ia hare kwaliteit dak Enropa te beïoekaa Bwiifr e Amtterdom i eeu honden alager betrapt die be te echte Gelder ohe worst verkocht 1 J Ö Dot P M L van Uzendoorn zien in de vacatur L J Jansen van de leden Heden en morgen zal te Amsterdam de jaarlijkache algemeene veigadering worden gehouden van het nA meen Ne iierlaudsch Werkliedenverbond Van de leden van het ceatraal lxstunr zijn bij deze gelegenheid aan de beurt van aftreding de heeren Heldt A Post J Weelink en erwijl tevens moet worden voor van den algemeenen de heeren B J BI te Groningen en P raad treden volgens rooster af laauw te Zuidbruek C Huizinga J Lieftiuk to Arnhem Ver schillende belangrükle onderwerpen zullen bij deze vergaileriug aan de orde worden gesteld Behalve eenige huiahoudelyke zaken behouren daartoe o a de navolgende ondeswerpeu ingeltid oor ee afgevaardigden van de kfdeellug wier naam voor hel bctr onderwerp ia geplaatst 1ste Afdceliug Ceu traal Bostuur Vaststelling rapport kinderarbeid i elke houding zal het verband in acht nemen ten opzichte van de nota Van Houten algem stemrecht ie Afd Werklieden ver Groningen Invoering van een reaervekas vuiwege het verbond liet opriohtea van eeu bnrisaa van iutormatie vopr werken verbetering zoekelide leden hnlp wordt verlangd van het Algem Ned Werkl in hoever en welke 4e afd Botterdam Se Afd Meubelih fkers ver Amsterdam Bestaat Amsterdam Het lO ulur stelsel 6e Afd Harlingen van het Algem Xederl werkl verbond Het Ceutntal Bestuur wordt gemachtigd tot de uitzending van bekwame reizende sprekers de kosten te dragen ddor pondspondsgew ze bijdrage 7e Afd Werk ver te Kraliugeu Wat kan een bestuur doen om aan de vergaderingen zoodanig karakter te geven dal zij sympathie voor het vereenigingsleven by de leden opwekken f 8e Aid Smeden ver De Vorharding te Am ierd im De oprichting eener Alg Ver aongeelotea bij het Algem Nederij Werkl Verbond ie Afd Werkliedenvereenigiii te Gorredijk a Elke afdceting van het Algem ISederl Werkl Vcrb verplicht zioh om aan elke daad van edele zelfopoffering tot heil van den evenmenseh bedreven door wenlieden openbiiarheid te geven b Kan door het Algem Nederl W rkl Verbond ook iet worden gedian om den vrijenl tijd van de milioient niet verloren te laten gaan door op iedere garnieoensplaats een ambaohts eu teekensehool op te riehten of daarop bij de hooge regeering aan te dringen o Is bet tegenwoorn g eredietstelsel niet nadeelig voor de samenwerking an patroon en gezel zoowel als voor den arbeid in het gebed Zou het niet wensohelijk zijn daarin 1 een groote verandering te brengen door samenwerking met de vereeniging voor fabrieksen haudwerksnUverheid en de Kamers vao Koophandel 10e Afd Algem Nedell Schoen en laareenmakeraver Beohten na Plichteiji te Amsterdam Het oprichten van jongelittgi vèr tot opwekking van het vereeuigingsleven en verdere ontwikkeling van bet opkomend geelaeht i lie Afd Knipers ver Beeht na Plicht te Amsterdam Het oprichten Van een earsna in den Amaterdamaohen werkmanabqnd tot besprekingen ter ontwikkeling van den werkman Men schrijft nit Harderwük dat de werving bijbet koloniaal werfd t in de laatate dagen ia verminderd Er werden meer pi r8onen afgewezen dan aangenomen 1 In den den laatsten tfld worden voortdnrend uit Nootd Amerika aangevoerd spek triéhinen bevonden Zoo is dit geschied te Hannover op 18 dezer bij gelegenheid dat door den oSeieelen vleesihkenrder eenige zijden spek werden onderzocht B j oudeApek ia gibleken dat veel uit Noord Amenka in Europa ingevoerd spek afkomstig is van varkens die op de trantpbrten per spoor in t binnenste vaU Amerika omkomen en dan dadelyk ingezonten werden Aangezien het ondoenlijk is Ik zyde spek die in Europa wordt ingevoerd voldoende met het mikroskoop te onderzoeken zal wel het eenige afdoende niiddel dit tifa ditt men zich van Amerikaansch spek geheel onthoudt GEMEElSTTEBELAira gadering hoofdzakelijk was bijeengeroepin lot t stellen van een aindidaat voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad noodig gewonlen door t bedanken als zoodauig van den heer ViruUj nara de heer G J Steens Zqueu liet wooril om namens het bestuur mede te deelen d tde heerqn C Uesseinnkcr eu dr H IJsael de Schepper door t bestuur ware gepolst of zij na het écluic dat zij bij de vorige verkiezing baddeii geleden nog bereid waren zieh een eventueele eaudidutuur te laten welgevallen dat beiden echter hadden te kennen gegeven niet in aanmerking te willen komen Daarop was aan de orde het noemen van candidateu nadat de voorzitter er aan herinnerd had dat voli ens het reglement alleen die personen op de eniididateulljst kouden wordeu gebracht wier caudidatuur door drie personen ondersteund werd Op de candidatenlijst werden daarop gebracht de heeren dr F H G van Iterson voorgesteld door Dr Julius en P Goedowaagjeu voorgesteld door Dr A Bomeijn De heer Dr A Bomeijn biBoht daarop met een enkel woord ter sprake in hoeverre de candidatusr van den heer A A Koek hier ia aanmerking kon komen welke heer op de andere kiesvereeniging was gesteld t welk de voorzitter beantwoordde met te zeggen dat er nn alleen personen moesten gaioemi worden nadat eerst nog de beer Steens Zyneu r op geweten had dat er geen enkele redeu bettond zou zijn omdat Spr voor zich de ovêrtaiging had dat de heer van Iterson gedareude zjjn verblijf in Gonda steeds getoond had werkzaam te willen zju niet in zijn eigen belang maar in het algemeen belang D heer van Iterson toch zeide Spr is een pian die in onderscheidene eommistien getoond heeft wie hij is zijn werkzaamheid in gezoudheidseommistie en meer andere wa een bewqs dat het openbaar belang hera ter hart gaat Zijne ontwikkeling z n goede trouw zijn beschaving zullen meent spr door niemand worden tegengesproken ea mocht het zijn dat de heer van Iterson gekozeu mooht worden spr gelooft te mogen zeggen dat het in t algemeen belang aea zwr geuhikle krasa oa blQteu te zijn Nadat de heer Dr A Bomeijn had gevraagd of t ook bekend was bü t bestuur dat dr heer van Iterson zieh een eventueele keuze zon laten welgevallen waarop de heer Steens Zijnen mededeelde dat hij meende te kunnen zeggen dat dit t geval was verwonderde de heer RomeQn zioh daarover daar hg niet begreep hoe het mogelijk waa dat een dooter die zioh in een goede praktijk moeht verheugen de betrekking van raadslid kon aannemen De raadavergaderingrn Waren toch meestal om iéi uur en een dooter die wat te doen heeft bezoekt juist dan zijne patiënten moet veelal naar buit n jnist op dit uur en spr althans is t nooit mogelqk geweest die beid betrekkingen t vereenigen De heer van Itereoa zegt spr moet t natnnrl jk zelf Weten en ah hij bereid is de betrekking van raadslid op zieh te nemen acht spr hem daarvoor zeer gesehtkt maar t bevreemdt spr ten zeerste Spr eon het altkans in de laatste 26 jaar bepaald onmogelijk xjjn geweest De heer J A Boest van Limbarg t te kunnen ventceren dat de heer van Iterran bereid ia een eventneele aandidataar te aanvaarden De keer Bteena Z nen beantwoordt den heer Bomeijn dat t een dooter niet onmogelqk zon zijn tevena de raadatiltingen m te wonen ia bewezen want lodang als ik hier Woon zegt spr hebben er steeds een of meer doctoren zitting in den raad gehad waartoe sfr wees op de heeren Lnijten Büohner eu Benttinger Iharop waa da eandidatnnr van den heet Ooedewaagen aan de orde De heer Bomejjn meent dat het niet noodig ie veel te zeggen ver die eu didataor De beer Ooedewaagen ia toeh lid van den raad geweest en hnft zieh ah raadslid loo gedfage dat ir t i geen redea bestond hem bij de vorige verkiezing niet te ierkivien Spr acht het een weinig inhamaan de wq e waarop de heer Goedewaagen voor eenige maanden ia uitgeapaiinen en zonder geheel te Tillen beoordeeléd hoe hi zip ala madalid gedroeg daar hij zo kort in dnt raad gezeten had Waa t zeide spr ook nroeielijk zou apt het niet meer dan rechtvaardig achten hem thans weer eandidaat te stellen Spr wilde het besehoawd hebben als een soort nhamtmUê De heer Steens Zijnen waa t met den vorigM spr eens dat zDoals spr ook in een vorige verkering gezegd had de heer Ooedewaagen te kort in den raad gelegenheid bg monde van de keukemeiJ den staat van bet bankferskantoor wil te weten knmen l g is dan ook zoo weiuig op de hoogte dnt hg mededeelt dat vleesch grutten bruod ru aurclupptleu difot nns worden uitgereikt juist artikelen die de Luth Waopiiie niet bedeelt Wg willen S eenigszins tegemoet komen eu inlichten Van t legaat Kemper ontvangt de Diuooni£ kas volgens testaiiwul zooveel ala de Groote kcrkeraad bepaalt Het overige en dat i het grooter deel vloeit in de ktrkekae In de bepaling daarvan was tst naricht d kerkeraad altoos homogeen Ten overvloede kan S die van de zaken waarover l hij schrgft niets schjjji te weten gerust zijn in t punt van administratie overmits de Diacjui w urüt eCJUtruleerd Ie door den Kerkeraad en 2e fiuyr l u Grjoten Kerkenroad die baar vergunning tot hIIt Collecten moet gevea eu venter ilat zij afsclirift vdii Hare adininiatrJtie itnilt aan de Synr commissie eu volgtns de arinwet opgave ano het üemeeutebestmir Eu hiermede genoeg tegenover onze medeburgers Ue Evaug Luth Diaconie acht zich eeu college van vertrouwen zg kuu zich a t belang barer armen geen smet getroosten hoc onhandig ook ftp haar geworpen Maor zg heeft genoeg vertroawen op het gezond verstand ea op de goede gezindheid harer stadgeuooten om hiermede de debatten gesloten te achten Zg mist dan ook alle lust om in deze ernstige zaak discucaiea voort te zetteu met iemand die geen notie heeft vao de kracht van en testament geen begrip toont te bezitten van het reqht van eigeudora die bü simpeU opvragen die eigendoameu in stadskaa wil doen neineu enz enz Waarlgk voor de sooiob kwesties is er oneindig meer verstand uoodi eu voor de bevordering de kerkeUjke armvercjritiug eeu hart dat veel meer ge oelt van de luid gehad hem als raadslid geheel eu al te It cofdeelen niet te herkiezen maur apr wees er p dat de heer Ooedewaagen bü de laatate verkiezing de viinitt stemmen van al de aftredende raadsleden had gehad eu daaruit scheen te blijlcen dat de heer Ooedewaagen niet zeer populair was zoodat het eeiiigslius oU ftint perdue mocht worden beschouwd hem tb aDS weder Ciindidiuit te stellen 8pr meent te hebben kunnen observecren dat de beer van Iterson veel meer populariteit bezat en al was nu die weiiUge populariteit van deu heer Goedewaagen nog zoo onbillijk de vereeniging moet er h keuze van 3 audiduteu ook wel degelyk er op letUn mannen te kiezen die door de burgerij soUeuen gewild te zün De heer C C Portuqii DroogUever deelde mede nct zekerheid te kunnen eggen dat ook de heer Ooedewaagen lieh niet beschikbaar stelde voor een eventneele caudidatuur Daarop werd tot de stemming overgegaan en met algameene stemmen U tot cuudidaat der vereeniging geproclameerd Dr F H G van Iterson De voorzitter zeide daarop te durven vertrouwen al achtte hij bet haast overbodig er op aan te driugeu dat toch ieder lid der vereeniging zich zooveel mogelylc zou iiiapaniien om den gestelden eandidaat de overwinuiug te verzekeren Het Iqdt geep twgfel zeide spr of de heer tan Iterson b zooab een vorige spr zeide een fopuUir man door vele onzer medeburgers wordt hq geacht eu veler syra psthie is hen verzekerd Hg is een kundig man op lóena repatotie niets valt af te dingen Spr wekt alht aanwezigen krachtig op om te maken dat de oandidaat van OemeenieManff nu eens zoo zon apr sioh haast nitdrakken een glansrijke over winning behaalt gruoie mueietgke en heilige taak eener Diaconie 1 k T i Namens Diakenen der Evangelisoh Luthersche Gemeente te Gouda C KLOP Preude nl lhaken Vele personen die hiitbue bezigheden buiteusbuis I hebbca kuuucn zich uitt genoeg verplegen wanneer zg verkouden zgn of aan broncHitis catharren of andere aandoeningen v a de bronches of longen Ujden Niets is voor hen inderdaad beter en gemakkeUjker dan t gebruik der teerkuptulet van Onyot die alle afkooksels siropen patés en borstdranken vervangen t Ia voMoende om tetkena wanneer men gaat eten twee of drie kapsuléi ta te nemen Daar elke Sacao zestig teerkapaules bevat kost dit werkdadig geueasmiddel slechts den geringen prgs van zea t aoM oenten daags terwijl het ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen Ofu zeker te zgn dat dat men de eohte kiq nles heeft moet men op de driekleurige handteekeniug van den heer Otifol op het etiquette letten In de meeste goede apotheken zgn de kapsulea te verkrijgen Inhoud van Cebbs LANDBOUW en VEETEELT Manzeh in den winter moet de grondslag der stalvoedering zg door BtlKDiaa Over de verbreiding van bet waskmid door de dieren doer E VaM DXM BoscB Theorie en praktgk De waard vac keukeiizoat in den landbouw Verslag vat den Minister van Binnenlandwbe Zaken betreffende dt proefnemingen o i door zeewater overstroomde landen door prof Asoip MATKa directeur van het Proefstation der BgkaUudboBwaohoal verrolk Vraagbna BOBKAANKOKOIOINO aïMKNSDE BEBICHTENi MAB KTBEBICHTEN ADVBBTENTIEN Nadat de heer A L ngerhuizea van Uven had gerraagd op welke wgie de noodige publieileit zun worden gegeven aan de gestelde oandidaluur daar er met t oog op de Kerstdagen daartoe wellicht weinig gelegenheid zou zyn werd hem geantwoord door den voorsitter dat de Oovdute Cl nog tweemaal uitkwam vdór den dag der verkietiug en dat daarin geadverteerd en Tuorta stroobüjetten rcudgezondeu zouden worden Daarop was de heer H W F Bonte aan t woord die zeide met leedwezen iets gemist te hebben van de Üde van het beatnnr dat bq stellig had verwacht nl een woord van hnlde aan bet afgetreden raadslid den heer Vimly Het OU spr niet aangenaam ün dol deze vergadering gesloten werd ouder dat een woord van dank wa geepniken jegens hem die gedurende meer dan S6 jaren in den raad had jitting gehad Niet steeds was spr bet met den heer Virulg eens geweest wat tronw us wel elden i geval OU zgu maar spr drong er op aan dat hem op deze vergadering dank werd betuigd voor al de I opoffering en iuspauning die hg zich in het beUng au Gouda had willen getroosten Een algemeen applaus bewees voldoende dat de vergadering met deae woorden inslfemde waarop de voonitter verklaarde dat de heer Bunte geheel indeu geest van het beatuur had gesproken door denheer Virulg voor sUea wat hy voor Gonda gedaanhad dank te zeggen NieU meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voonittef gedoten Mvnietr i SedatlarJ Ala geveaden en aan het Bureau van Politia gedeponeerd s Eenige kolenukkea dia op de Goawe lagen en eeu emmer staande op de Bogen Ook kan aan het Bureau van Pslitie inlichtingen gegeven wordep omtrent een fevobi e baot toog naamde vlieger Burgerlijk 8t 4 GEBOKKN I tl Dn CluiM aeém S Jrasn n O H BmIkcd i Willen oaairt V V ihttik en S i ih Hoo SS Wilhelii inn Dad T J Dul ib en 1 Her Nienwt Dbii ie 24 Gern je ouder A van In de Ooudsohe Courant van Vrgdag jl ribht 8 een aanval tegen OoUeeten van eenige iniifAtingen van Weldadigheid en niet bet minat tegen de Evangelildl Lnthersdie Diaoonie te Gouda Wü verwaehten van T7we onpOrtpighaid het opnedezer venlediging Volgeus 8 vraagt de Luth Diaoonie gaven der liefde om ie in overdai te besteden Gra Diaeonie kan op haar beperkt terrein lüah verblijdea dat as betrekkelgk vo doend kan bed ka JBaaiig fonda ofseheon gering ea de i avéa der ktikgangen en atadgenooten aialt xa daartoe ia ataat Maar van Oferdaad ia gken afiaak Eena a weeka gedurende zes wialerwekan een kwart kilo spek per gezin tegen het bar seizoen een enkel eenvoudig stuk tot kleeding of dekking eene verkwik eenvouaig lu tu ki u up king aan aieken een penninksk aan weduwen en door i p j n i 1 a i 7 8m1 I m 1 Burit 8 H le n e 7 J eigen behoeften kunnen voorzien dat kan de Lstk Diaoonie doen en dat aoht ze geen overdaad Doch werden hare inkomsten beperkt te zon hare gaven moeten inkrim n En S ton de trearige voldóeoing hebben dat iKg het lenigen van d ellende van enkele behoeftigen zon hebben belet Wg wenadhen die overwinning niet te deelen Dat 8 de werkzaamheid der armverzorging zoekt Ie kennen nit en mond des bedeelden sohgnt hem allicht zeer w s t Ia kagenoef eren wgt i vaaneer men t t D ♦ J M de Hue S i 1 ADVERTEWTlfiyr BerUlefc viA eeir doeden Zoon Vrouwe C S BEELASRï jm I EMUlCflOVEN Miiut Gwda 23 DeoemSw 1817 g j s V gaande hulp aan personen die boven de 68 jtiren met in dvf RlEDEV ii Da H D m h i r o ishek