Goudsche Courant, woensdag 26 december 1877

N 2081 1877 By dr behandeling der verschillende districtm werden dne amendenlènten voorgesteld en verworpen Dat van den heer Bastert om Jutphaas van Gorinchem naar Utrecht over te brengen viel met 48 tegen 28 stemmen dat vut den heer Viruly om Leiden tot een enkelvoudig district te maken door de akademiestad van het platteland vrg te maken kon slechts 18 voorstanders verwerven omdat het instrgd was met het beginsel om zoo weinig mogelgk te veranderen De herstelling van het enkelvoudig district Goes door den heer Saaymans Vader voorgestdd werd met 54 tegen 22 stemmen verworpen waarna het geheele ontwerp met 45 tegen 31 werd aa igenomen De laatete stemming was een zuivere partgstemming Op het einde der zitting hebben de partgen hun krachten gemeten om na de winterrust met nieuwen moed en nieuwe krachten den strgd te hervatten Ook de leden der eerste kamer konden het Kerstfeest in den hniselgkeo kring doorbrengen Na in twee zittingen alle hoofdstukken der begrooting met algemeene stemmen te hebben I aangenomen zijn ook zij op reces uiteengegaan I om evenwel weder spoedig bgeen te komen tot I het beoordeelen der kiestabel Zijn de bestrgders dier tabel door de vlugheid l r tweede kamer e der regeering ovarcompeld zooals men het wil doen voorkomen webm zg hebbea door dit lótabil d tgd om hnu gneten te Ibrm ri eeren ir t M iy toner ter overweging aan te bevelen Zouden zg daar bij de meerderheid moer troost I ontvangen dan in de tweede kamer het geval geweest is L Oini dag 1 Januari zal DE OODD3CHB C0DRA1 MT uithoofde van dan Nieuwjaarsdag in plaats vao dos avonds in den middag worden uitgegeven Advortentiën voor dat nr iQoeten bezorgd zijn uiterlyk Maandagavond 5 ure Men wordt attent gemaakt op de bi uitstek geschikte gelegenheid om in dat nr HIEÜWJAAMENSCSEN te publiceerea Het Reces Zi n de werkzaamheden onzer wetgevers in het begin der zitting door de crisis belemmerd nadat het ministerie tot stand is gekomen heeft men den verloren tyd ingehaald en m zeer drukke zittingoD veel vemcut en zelfs meer tot stand gebracht dan in de laatste jaien het geval geweest is Niet slechts toch heeft de Tweede Kamer de begrooting geheel afgehandeld zg heeft ook de Eerste Kamer in de gelegenheid gesteld h ar goedkeuring daaraan te hechten zoodat met 1 Januari de regeeiing in de gelegenheid is op wettige Wgze uitgave te doen en de miniatera in het begin van het volgende jaar niet weder nch behoeven becig te houden met de bgwoliiiig On hegrootoy n i acBS i i a n Zg bebbm dos no tgd en legenheid da w t wntwBfp iwi gereed t mak n die d vertegenwoordiging in Februari moeten worden aangeboden Hebben do discussiën zoowel in de Tweede als de Eerste Kamer zich door de mee te welwillendheid onderscheiden heeft de ontvangst van het ministerie niets te wenschen overgelaten zooals uit onze overzichten gebleken is da twee laatste dagen der bgeenkomst van de Tweede Kamer waren minder rustig en getuigden dat het miniaterie zich in weerwil van alle betni fingen van welwillendheid uiet in den steun en et vertrouwen van allen zal mogen verheugen BÜ ITENLAHD Ilultcniaiidsch OvenicM Het nieuws is uit den aanl der taak met t oog op de gepaaaecrde dat ett die bijaa overal gewqd U a aau huiêeljjkt vreugde acbaars Het republikeiiisohe ministerie in Frankrijk is aog ateeds bi g om opruiming te honden iu bet doer Fourtou en De Broghe bedorven anbtenarenper souecl op de prefeotea en onderprefecten volgen de vredereohten de eerste afzetting betreft uut minder I dan 660 personen Uufanie Bil tevens een oiroaI laire aan hen riohteo waariu han wordt verdacht lioh niet meer met ile politiek te benoeien Alsof dit iu Frankrgk mogelgk was I De gemeentsrssds verkietiugcu igu thans bepaald op 6 Jauuaii De iittiugeu der Algemeene Baden loopea vrq stil f de republikeinache voonittera hielden iolt kalm eu vermaauden tot kalmte verzekerende dat de zege eindelijk aan de republikeiaen ui blnfm Van de 60 Algemeene Raden verkozen 60 republikeiaaobe en 10 reaotiouaire bureds bQ de vorig samenstelling waren de republikeinM in U dl nactiooaicot in 61 meester Het a twoonl van fcignlaad ep da l gakseke eto bluft Uatf vX n vm smeb M rdUA zal bet iet koMsn 4 a de pssiag aa FarieoMDt op 11 JanoMi pDtersbfig iart J o staedt ktt feest van da terugkeer van den Czaar nadere beriahtcn bevesti gen dat de ontvangst vao den kant der bevoVking opgewonden hartel is geWeett naast Oort aohakoS verkeert Ignatieff weder in de aabgheid vau den Keiler en dat deze weder in genade iys I aaugrnomen rooisipelt Tnrkge weinig goedt ten optiohte v tn de redesvoorwsarden Volgens offioitde rapporten bedroegen de verlitaen der Bussen van 13 tot 20 December in Soropl aan doodeu 10 geniraala en offioiriao eu 706 msD aan gevonden h gen raalB en offiaierea en S04O msa terw l boveuUieu ik ofioiwaa en Vi feblatsn baiteu het vertrouwen van auc p Hei eerste ernstige gevecht is bg de vaststeUing der kiestabel geleverd en door de regeerirfg gewonnen De gesehiedenis ook een Igdensgeschiedenis der kiestabel is bekend Door de vermeerdering der bevolking moest het getal leden der vertegenwoordiging vermeerderd worden Driemaal zgn door den minister Heemskerk pogingen aangewend om aan dit grondwettig voorschrift te voldoen Zoowel de herziening der kieswet als de eenvoudige herziening der tabel is beproefd eerst herziening der kieswet dan herziening der wet op het onderwgs moest aU stormram dienst doen de Kamer ondenocht de ontwerpen en steeds was het gewogen en te licht bevonden het resultaat dier onderzoekingen Tot een openbare behandeling is hét Aiet komen Terstond na de optreding van it Jnisterie is Veder een voorstel ingediend om fibt getal vertegenwoordigers niet met vgf n r Qiet zes te vermeerderen bit voorstel is naar veler zin te spoedig in de atdeelingeu ondeirzQQht nog spoediger was het antwoord op de bedenkingen gereed de door de wet voorgeschreven pbasen had het ontwerp doorloopen waartoe dan nog langer de behandeling uitgesteld Zoo oordeelde de meerderheid der vertegenwoordiging en van da r behandeling nog vóór het recee Een sohgnbaar zeer onschuldig ontwerp Voor een flinke behandeling van de wet tot ngeling van het lager onderwgs moet de Kamer in het voorjaar voltallig zgn had de minister TSgd en de meerderheid deelde dit gevoelen iftr de mindeiheidl Waartoe nu i hiuHt BOTEL TIVOII D in het vorige nammer aangekondigdeV00R8TELUN6 tmi o o Prof MUIiLENS zal WofBsdag S6 DECËNBEa plaats hebben Aanvang ton half acht nre AMTMig der WMSX ten zeven ure SESMEmSÖ 5B1IBENTEBELAE In de gehouden Vergadering van 24 DECEMBER 1 1 is voorde VERKIEZING op 28 DECEMBER e k voor een LID vah den GEMEENTER lAD gesteld de heer Dr F H G VAN ITERSON die met vertrouwen den Kiezers wordt aanbevolen h l i h r tV i BbsTOÜE i Dr W JULIUS G J STEENS ZIJNEN A il I i F C VAN ZEULEN ji JONKER J A ROEST VAN LIMBURG g t I n DE GOUDSrJIË KlËS¥ËRËE f BG heeft voor de Verkiezing van een LID van den GEMEENTERAAD op VRIJDAG 28 DECEMBER e k tot Cand aat gesteld den Heer 0 9 € S TOI en beveelt hem met vertrouwen bij de Kiezers aan HET BESTUUR 1 I He 18 fü Kiesvereeniging Recht f oor illen beveelt voor de aanstaande Verkiezing op Vrijdag den 28 December 1877 tot LID van den GEMEENTERAAD aan den Heer € HOOGE BOOH HET BESTUUR Gouda 24 December 1877 PROVI CIALE STATEi Hoofdkiesdistrict GOUDA De Kiesvereeniging BURGERPLICHT te Gouda oi gericht in December 1877 met het doel om in vrijzinnige rigtmg eériè gt ede keuze van Vertegenwoordigers in Rijks en Provinciaalbestuur te bevorderen 1 De wenschelijkheid erkennende dat bij de aanstaande Verkiezing van een Lid der Provinciale Staten ter voorziening in de vacature BISDOM bij voorkeur een bekv aam en geheel onafhankelijk Ingezeteh van den Krinipenerwaard tot Lid van gemeld CoUegie enoemd moge worden J rL l Heeft in hare Vergadering van 20 t ECEMBER 1 1 tot harenGandidaat voor de VerMepïjg van DINSDAG 1 § AIirUARX 1878gesteld den Öeer Lmlis Mr i t i ipd r w f Steenfkbrikant srondeiger Ouderkerk a d IJssel die als zoodanig aan alle Kiezers van het District dringend wordt aanhevolen Het Bestutnr van gemelde HiéévèrèeÈi f iffs l prff f Mr t T SNEL Voc jt 3 y Voorzitter JAGER Secretaris Net Gesteendrukte Visite Kaartjes ran verkrijgbaar bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lainre Tiendeweg snaar en Lid van den Gemeenteraad te CITaoJn PÜ SCila 30i fl SIROOPv PU SCIIa l 20 bij 8L0TEMAKEB C Mineraalwa r Fabriek Westhaven B n 199 Koffijhuishouders en Slijters genieten korting Bij den LA PENHAl baar de m loebh G DA COSTA GOMEZ dr te Otrefht is GRATIS verkrög von in PRIJS VERMINDERDE BOEKEN OFENEARE VEBEOOFINS op VRIJDAG 28 DECEMBER 1877 voorm ten 10 ure in het llois aan de Kaipersteeg K 207 t 3 Gou a van i TlmiiJermaiisgcrcedscliap SCHAAFBANKEN KOLDERS JUFFERS SNEEpEELEN en verdere HOUTWAREN Alles te beögtigen s morgens vóór de verkooping en ii lichtingen bg Notaris Mr KIST te Gouda mmi MMm EEMANSEN W N Raaijdiaakebs Haven 17 WATt IS mm Het Hoff scltie MalZ ExtraCt i mt goed eu faeilzaaiu rii se lerat en hoort ook reel van meuachen die hrt best geholpen heeft eo dit het bq bonten niaag len en verawnklcing ten terkete aanraden maar li t ia too duur Honderden malen reeda hebben Wij die oordea moeten hooren en tegenaprekeik Het MalB Extraot ia niei dour het MalZ Extract men vorgete t niet ia Medicijnen Voedlngs i jxtrnot tegelgk en looneker wanneer men de Keepten in pUata van in Iiatqo in duidelgk Hollattdach geacbrov u ontving mea zonde in zeer vele Igevullen gemakkelijk kunnen oit rekenen dat men i n nog goedkooper het MftlC Extract per anker kan drinken daarhy heeft het Extract ecneu aangenaam voU n am ak Omtrent de reaultaten door het Joh Hoffaohe preparaat verkregen veiWüs ik naar de dagelijks gepvblioeerd wordende 1 revet attesten van HH Dooloroa en Laiareth Chefa e naar de ontelbare getnig ohriften en brieven y n dan L bctuiging Het MalZ Exttact i iet dnuri Bij de 18 flesBohea tooh koat de fleach 84 Ct Bü 21 sleohU 82 i londer vracht en fleasohen en eeneknnr van 13 tot 28 fl i noodig om bg verouderden hoest maagkwalen I vermagering verzwakking eea doortastend reaultaat Ie verkrijgen en wg hebben d overtuiging dat iedei een eene knnr met Malz Extrrot gebruikt hebbende die verkregene uitkomat honderdvoodig de betaalde Icoaten waard zal aohten JOH HOPP schè CentraaldépOt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleistraat P 250 Te Gouda by ll C VAK VREUMINGEN Schoonhoven L OJdhaizen Delft B Frankamt QOOTA DIJ VK VAli A BSINKHAK Vryaag 28 Dewmber GOÜDSCHE pOURAMT Nieuws CD AdverlcDlieblad voor Gonda en Omstreken Moeten de kiezers niet in de gelegenheid gesteld worden het ontwerp te onderzoeken moeten de afgevaardigden niet in hun district kunnen vernemen hoe men over het ontwerp denkt of men tevreden is met die verachi kingen door de vorming van nieuwe distneten noodzakelgk geworden Waartoe nn die haaat van een zijde die vroeger volstrekt geen haast maakte waartoe kan men ook vragen nn die zucht tot uitstel van een zgde die hemel W aarde in beweging bracht om vonge ontwerf en van dien aard zoo spoedig mogelgk tot wet t verheffen 1 Versterking der libera meerderheid wordt met dit ontwerp bedoeld waartoe nder de achterstelling van s Orarenhlge en de bevoorrechting van Amsterdam en Botterdam waarom Schiedam losgemaakt van Gielit om het bg Rotterdam te voegen waaromeindelgkgeendHtrict in hst zuiden waar men van de verkiezing van een Katholiek verzekerd i zoo waren reisde klachten in het voorloopig verslag en in de pers en met nog meer kracht iga zg in de Tweede Kamer herhaald R eds bg de opening d r discussie bleek het dat de vroegere welwillendheid voor wantrouwen had plaats gemaakt Door Ged Staten van Limburg en Gelderland waren aanmerkingen gemaakt en bg petitie aan de Tweede Kam r Kamer medegedeeld Getuigt dat van kieschheid van die regeerings collegi werd gevraagd De miniitf rs zoowel dezf als de vorige hebben de overleg Bg der adviezen van ïed Staten I onoaadig geoordeeld 4mBH baddjw xg 8 ea I gebraik mo Hm maken van faun i eht van peti tionement in deze zaak Moet dan alle inlichting ia dez zaak aan de vertegenwoordiging onthouden worden was de wedervraag Hoewel dit incident nu geen gevolgen had daar de voorgestelde bestraffing was ingetrokken toonde dit begin reed wat men mocht verwachten De heer Wintgens die zoowel den gemeenteraad b s Hage als de daar bestaande kiesvereenigmgen tot den strijd had opgewekt opende de diBCtissie Hg bestreed in een uitvoerige rede het ontwerp met het oog op de wgze van behandeling met het oog op den inhoud en wel voomamelgk met het oog op de algemeene regeeringspolitiek Alle grieven vindt men in dien aanval t gen het ontwerp bgeen en wat volgende sprekerfe Hevdeurgck van Baar Bichon Mackay Saaymans Vader enz zeiden bepaalde zichóftot speciale zaken óf tot een herhaling van wat reeda zoo goed mogelgk gezegd was I Den tweeden dag opende de heer vafNispen de discussie zonder evenwel veel nieuws te zéggen Openhartig erkende bg evenwel de oorzaak der felle oppositie Het is een feit zeide hg dat men de verkiezing van elk nieuw Katholiek lid wil voorkomen Noch de Heer van Nispen noch deHeerLambrecbts kon den minister uit zgn hoogst kalme gemoedsstamming brengen Uitvoerig toonde hg aan dat er betrekkelgk slechts weinig verscml is tusschen dit ontwerp on dat vau zgn voorganger de verschillende wgzigingen werden vetde£gd en een beroep gedün op de welwillende medewerking dei gaheele kamer daar bg hem geen bevordering van partgbelangen bg de samenstelling der tabel had voorgezeten De oppositie was door de rede van den minister niet gekalmeerd st s levndiger werd het verzet iedere partg zond zgn beste strgders in bei vuur van der Hoeven verdedigde zelfs de inmenging der geestelgkheid Wintgens Casembroot Corver Hooft Mackay Bichon HaSmans konden niet zwggen de liberale partg bewaarde het stilzwggen zg wist dat de verdeI diging in goede handen was waartoe dau de I discussie dow ouwodig apiehtn prektf