Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1877

geTeobt werden gerteld V n hel bfgia ven dea oorlog Iif bedragtn de Ttrlieien der Bujeen 80412 man Het ooilegio v n kardinalen dat een Paua moet kieicti bts Tit uit 70 kden daarvan s n eohtfr lechlB 60 III Icïin eo daaruiidcr iju 87 ïtiUiauen Kardiiiaa Manning ia Zondag te Kome aaugeVomeu De Hiub u rcdilijk wel Tut leden voor het jiiarbotkje wetdep veiko n do welken aard ook strekken zich aiei verdiudaa iotheeren de Bot Scheepers eu SchiUtra de naaste toekomst uiteen zulks nog niet eens met volkomen zekerheid daar eene kleine verandering in Niet te laat Nog voor dat de Eerste Kamer zich de windrichting of eeuige andere onvoorziene oorzaakvereeiiigt met Kappeyüe s kiesiabel beveelt de Slan de voijbspelliug mank doet gaan r De waarnemiog dtttid reeds een stel saudid ileu aan voor de 6 nieuwe van deM byeuliauder als waar en juist aannemende kiesdistricten eu wel Wolbers voor Goes LoMtnau voor bet ijfelen en ontkennen wij zelfs de juistheid iki Zevenbergeji Sohiinmelpi uiiiuok lan dir Oye voor Hil dunruit gemoakte gevolgtrekking eu jcjooven veeleejt versum Wjjumalen vOor Botterdam Gratama voor dat het uiet hermetisoh sluiten der korven het gevdL Wiiisohoteu eu van Leuiicp voor Amsterdam i v ii l i i i j T In de Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van het aardrijkskundig genootschap heelt prof Veth iu tegenspraak met de berichten waarin de staking der Suinatra expeditle was aangekondigd medegedeeld dat ke tocht met kmcht zal wordenvoortgezet met uitslnitiug van eeu klein deel aande Boveu Djambi zullen nog vele streken wordenonde hoaht waar ntg geen Europeaan den roet heeft gezetf ca waarond r er ïyn die goud opleveren Toti gtoe bièft ditldeel der expeditie dat onder bever va4 wfjlen o ouw Santroort stond zondeifmoeii l knlpden zich niet het rivieronderzoek beziggc houd n leu dnder i t dat met groote moeiel beiden kampen bod hi ft een uieuiven weg gevonden voor invoer der roducten uit hil Oi ibili Uveld üitvoferjg weidde af Veth volgens het UU nit overj da verfüeiistea Ivaa wijlen SobouWi Sautvoort I wiens In de Uaogiohe ItroBiek der Oron Ct wordt melding gemaakt ran de gernohten dot alle 66jarige ambtenaren bü departementen van algemeen bestuur met den In Mei zullen v orden gepensioneerd Zoo algemeen als t gerucht wil is de maatregel die de de repeering zich voorstelt te nemen met Ik verneem dat allein aiin het dejiartement van binnenlandache zaken de oude heereu zijn aangezegd lich tegen de Meimaand vén een geinakstoel te voorzien £ u getohiedt dit nu omdat die heeren 66 jaren oud lijn P Och neen de heer Kappeyne maakt ir niemand een verwijt van dat hq dien ouderdom bereikt maar aangezien al de 65jarige ambtenaren van binnenlandsche zaken mat verdienen en voor den publieken dienst niet langer onmisbaar z n wil de minister hem in t genot stellen van het pensioen waarvan zy op die wyze nog etteipe jaren genoc gen kannen hebben snede Uet wapen vna Haarltm eu de proordeu Haarlem Holland met het daaromljggend veld worden gevormd van de bekende dubbele tulpeta Ret rkirortim rood en L canttew wil terwgl een raud v u de bruine dubbele tulp Prmeene Alexandra het geheel omsluit Het perk heeft eene uitinuuteuue plaatl in het park van het Trocadero verkregen en men rekeut wanneer dize tulpen waarscb ulgk g lgltt J l X opening 1 tentoonitclliug in bilei zullen zijn dat dau d teekeuing op eeu kwartier uurafataudszid zichtbaarlziju Men is te Parijs mei deze iuzeudiug hoogelgk inf enomen en er is al reden te oiidi rstellen dat zi on vaderland iil tvcl als de stad Haarlem en de inzenders der Bl emisti UVeTeeiiigi iig tot eer zul strekken U Ct Slechts goede producten roepen concurrentie in Meiwn De teerkapsules van Guyol die znlk eci e nHIzame uitwerking hebben ingeval van verkoudheid wiharren bruiiohitis en teering zgn outelbdre Iceeren aiemaakt Jf I ll e heer Quyot kan slechts inataon voor die cans I WMrop zioh zijne bf ndteel ruiug bevindt gedrukt inJr rie kUurm eu die in de tme te verknjgen zijn BESpENLAND W Ni GOUDA 27 December iM t in idagniid Uig werd oule bilr cer veroatnist dool ét btundlclok i f i if een deryniean gebauwde huüpn wia de Crabetbitraat dau nog met bewoond werd b d mende kachel lat braudeu ia de umb leid van velekrullen welke liu braud reraakt wareul De autoriteiftn en eeufgrqot aantal ioenli wtin w ren püedig iiHhweiig e echter nieUtaugtoefdeb 4lltr ét branii poedig gt blu aht wai PiltereiAïoiW had te Hsaatreobll in it lohool een eigenmrdli feWt plaati Vanwege de jeugdige aft deiling Ernst n yrijheid van het Prote tautenbou4 em onder niedeleerkiiiK van vele ingezetenen wa eeij kmtboom npge ieht tkeurig verlicht len ni t geaekenl k n bihaugeu De jrngd inxouderheid de attohil èMteu derUttr Ot eeute oatvjn n elk jen bvbet f b elige chenk é i werde eothfuild op hoooladeji l ubrood koek n ollA lei aardigh cleB van ded keutboom Ds van der jliOeff erklaarde de beteel k ia van het feest op duMelgke w jse eu deediuit kciiaea dat het voornamel k krtkte ter aaumqediging ï jiitr leerlingen Gelang éèr kinderen en van de koorMreenigiug luiiterde htfl fteit op Volgeni nr 8 van igen Hu1p waren den ISn December 61 diatrioten der ereeniging van dien nAim wettelü k gevormd tirtsrvan in Nootdbrabaut i Gelderland 8 Zuid Holland 19 Noord Holiand lï Zeeland 4 ütfeoht 1 Friealand 6 Overysel 8 Groningen 1 Drenthe 4 en Limburg ï Vbort waren er nog S vier bestaan hetig nog ileebta voorloopig hettij alleen uit de uieuwibUden aan het hoofdbestuur bekend wm Ib de wtA eindigende met SS Deeember werden id Fricthud 6 gevallen sa luBgiiekte geooustatrerd itt twte uienwe aangetaste koppels In de trlfde WMk van 1876 kwamen 10 uektegnallrB voor sn werdm evenioo 2 nieuwe koppels aangetast bevonden Ill de week die 15 deeer eindigde blref Ovtrqstl van besmetlelqke veciiekte verschoond In Gelderland e ti r wera kwade droes waargenomen bfj een paard tf Licliteusvoorde Pe tongblaar wordt nog steeds io eukol gamcentcn wfurgeoomeD De persoon die onlangs als spook een nathtwakervan OrootAmmcrs toodanig had geslagen dat deietot nog toe niet tot werken in staat is is door de reehtbank te Dordrcobt veroordeeld tot 3 maanden eeajanie opsluiting Ten anncD tao het door beatuBrders der IieidBcfae Stoombaotmaalsohappg rde Volharding ingediend venocfc om teraggsve van gedurende ougerveer 17 jaren aaar hunne mcening t veel betaalde bniggelden voor het pasaeeren tib d brng buiten de Z jlpoort te Leiden iqn S en W dier gemeente van oordeel dat t eau tenuB bntaaa om btt Tcnoe k ia gan Btign everaeming te eaen Jmeest goede apotheken kantoii erccltt te Couda htzitting van Maandag 24 Decemher 1877 lutouiechler Mr 3 H van MIEBOP hibienaar van hel Opeubaar Minuterié i Mr C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOBDEELD van D vissoher wonende te Haastrecht tot fu i boete vim drie gulden of gevang van iéa dag lifgeus biuuen de gemeente Reeuwijk visschen in eeus anders vischwater zonder voordien te zgn van een sehrifielgk bewgs van verguuuiug van den eigenaar of rechthebbende van dat vischwater C J werkman wonende te Beeuwgk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dogen wegens binnen de gemeente B uwgk sohieteu op kiewitten fi vau H en E van D arbeider wonende te Beeuwgk ieder tol eene boete van twintig galden ofgevaug fan vier dagen met verbeurdverklaring van de gevangen 28 kievitten wegens binnen de gemeente Beenwgk in vereenigiug en gelgktgdig vangen van kievitlen door middel van een slaguet eu dat wel u binnen de laatste twaalf maanden aan het misdrgf voorafgegaan wegens overtreding van de t op de jacht en visaoher $ te zga veroordeeld P A werkman wanende te Mijdrecht tot eene boete van vijf en twintig gulden of gevang van vier dagen wegens het veranderen van de wiiterverdeeling en waterleiding iu den Prins Alexander Polder binnen de gemeente Nieuwerkerk a d Usel zonder daartoe vergunning te hebben van het Polderbestnur K K T K F B J B C K oUen landbouwers wonende te Mijdrecht ieder tot twee boeten elk van vijf ea twintig gttlden of gevang van drie dagen voor elke boete en tot t aalf boeten elk vaa éfn galden of gef ai g van een dag voor elke boete tor lek dat 1 bg eene schouw en bg eene hersehonw in den Prins Alexander Polder binnen de gemeente Nieuwerkerk a d Usel als geraeenschappelgke digeuaart van peroeden bevonden zgn de waterverdeeling en waterleiding in dien polder te hebbeo eianderd zonder daartoe vergunning te hebben vah het Felderbestunr en bg eene schouw in den Prills Alexander Polder binnen de gemeeote Nieuwerkerk a d Usel als gemeenschopwAgke enoare Van twaalf alooten bevonden zgn die sloomi atet te hebben gekroosd eir hb viülais gezoiverd vbijgespeOken F A vtn L steenfabrikaut wonende te Gouder t van de aanklacht binnen de enjeen f Blei P te hebben gejaagd net een schie weer Cli n et een half bloedf hatewitadhond in plaata van me eeu staaa dao Ud of brak ts deze aa warea door den beklaagde ala tfetuin gedog rd een rgksveearta een rgkiv w aAftr ea eea jachtgenoot en do v bct Openbija Hiaisterie 4 deskundigen twee jagers uit de prov gnidHotfand K A E K TB EBIOHTEM QOljUla Dee Tot ong ker vorige ar jzetf vrat de omzè klein PoMertarwd paike ƒ 19 i 14 Mindere f IS HoggiS jpofte ƒ e BO I ÏB Mindere 7 78 i ƒ 8 Ï8 Voer 8 S0 i ƒ 6 70 Geitt païke 7 18 h fi m Minder ƒ 8 59 l f 7 ÏS Haver zwaie ƒ B i ƒ 8 78 Üchte ƒ 8 7f i 4 BÖ De veemarkt met geringen aanvoer de handel j vlalfj vette varkeus van S3 t 26 entt pcï ialf kilo Varkena voor Lonijen v n SQ SS ceats niagert varkens en biggett altmede tohapea traag Kaas vlug verkocht Goeboter ƒ l 8t i ƒ 1 40 Weiboter 1 10 1 80 GiatercB en eigisleren ia te Amsterdam de jaulykseht algemeens vBigadering gehouden T n het A ge meen Ned Werkliedenverbond Ia den toestand van het Verbond isaAteniitgling Mr te nemen Bfl het begin van 1877 waren er 56 nfdeeUngen met SOOO leden Ontmoedigen kan het frit niet zegt het verslag daar de oorzaken vannittrediug inoetas geaooht worden ib betwaren van buiehoodelökBB nd Jbt btttaat bovendien nitiioht d t lioh nieann afiUeHngm lollen vormen Reedt Apeldoorn toegetreden Met de afdeeling GfoiiV gwi ia ea geloUi ftrémtt Heti V rboad WamM haeftuMolw tikln a ita tqa In HM kefali v u b alfimeyi Mqmiahbl itenstl aKwifIgeb Üotf diur mede niet onvoorwaaiddök tav beè t l De AfdatUug heth edM d lap diw tPOM alt If t Ve boBd ie tradMb 1 Jr werd o te alette ca adWg gtriUrt t t dea atiaiater v im lie am d ii OdtiircIUkhüd aan te tooaen au aitbitidin j der wtt ep den kinderarbeid CB een dre van adhacaie aan den heer VOB UoBtoa er i nota betreflende het algemeen atemmdit Tot leden vtii het otntfaol Beatnalr werden rerkqtea de keareu J G Dobe F M Heldt A Poet J WecUnk J van IJseadoom en H boenen Is do Centialen Hoad werden btnMmd de heeHen Sohiht Sdieepewea Urban Schiedam by C Malta Gz te Leiden bü E Noordyk te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim k Co en H H Uloth k Ct apethek te Osdcwster bü t 3 van Vrettmiagen te SebooohoTOi bij A Wolff iis er rend versterkend en ii9 rttveritHjO tnd r e zmit metVzer ver nzolMgd en met de Kina vorS nEd liprmt het ïekerat oo krachtigst geneesmiddel neMèT a i J ni t9 n der maaajrojzïme i r i olliii en oa Jg a J fpj lan h iraaWiTietl on V y ia vai h t litugdarige natte weder in den herftt waardoor de by o niet in de gelegenheid geweMt tgiV waa genoeg te veitarae en De bg en zgn ongjtwijfeld in hare soort zeer sohttndere dieren ma van het toekomstige wederi wl n zg evtpmtn rf nog minder dau een ander niet minder schracfe diei hetwelk men menicè pleegt te ntiemeu I i A rt üit Maostjricht Word ti gemeld 1 Iu het gehucht Bie aud op Korten kfstand Vnideze stad heeft bet volgend gzingwekkeud voorvalplfeta gehad Een men zonder 4 ste wV o pltatiS die als hjj niet om niet onder dak kon komen in stal of schuur st rawglenlteirs in e der hoUn van len Pietersber g een uaofat erblijt von bad in den uoeht van Ziiterdag up Zoudcig Imit melliwelen van den eigeuaHseene slaapplaats jgekregen jiu een i al ie Bieslu d Kg ver keerde to in hoogst beschowen toestand Dten dag bi d hg lit paard helpen slinshleii en zijne haiideu en klserei waren druipnat en dportrokken van het bloed van Ibaord Tegen middcriMohi toen de kcturfe herift Wi ging Ide man des huizes bevreesd dat de zwerver fcu bei ri zen naar h ih zi u en vond hem iu een vreéLelgk verminkten toestand Terwgl de i man sliep hld de i reuk van het paMeubtoed twee iibonden die zich in den stal bevonden aangelokt Zij ijfaaddcn hein eerst de klecr n vpn het lichaam gè téoheurd en die uitÉèzogen en doi rna hadden zg hem het vleesch van he l lijf geknaagd De ongfllukkige iL nog dienselfden nacht naar het burgrrgasthuia aldaaar overgfebroobt Zgn toealaad is ihopeloos Oustave Dorï heeft zich een muzikale jfrap ver oorloofd Boven in den gevel zyuer villa heeft hg de volgende noten laten aanbrengen do mi si la do re Natuurlijk moet hieruit gelezen worden domicile i Doré voorzeker een geestiger opsohrifi daa onze namen Welgelegen Nooit gedaoht of xfamatt ba Sejarig man att Ten Boer atoad Donderdag voor t gereofatsbof te Leeuwarden tereoht wcgeia vier valsohhtden die hg eohter ontkent te hebbeu gepleegd en di hierin bestaan dat hg o a drie notarissen te Uoogezand Groningen en Veendam over verkooping eu verhuring van eigendommen was gaan spreken en dau geld in voorschot had genomen terwgl later bleek dat de man niet bezat Het volgende gebeurde voor eene reehttitnk in Belgii wg zullen de atod maar niet nn nlen De preaident tot den getuige Vertel wat gö weet De getuige Ik waa in het vertrek er naait toen ik den beklaagde hoorde vechten De preaident Hebt gg het gezicp i De geinige Neen manheer de pnaident maar i heb het gehoord Het Wtekiltti voor M lagtr midJelióar M ffftuiatiuat oHdene ji uitgave van de firma J B Wolters lal met l Janoari een belangrnke wqiiging ondergaan Een aantal mannen van goeden naam op t grbied van onderwys en weteneehap hebbeli hnnne ondersteuning toegezegd Heeds is bet Weekblad verzekerd van de vaste medewerking der heerea P B Boa dr J Sitaema Boa K teu BrugKenoate dr D Borger dr P S Cotijn H J Cosyn H F van Duijl dr A C G P van den Es F L Faiaely F Gediking T Greidanne C Honigh dr W J A Jontibloet mr h B Kan A M Kollewy N At Latef Joh A Leopold dr £ Mebkr dr B JUeilink mr H E Holtzer mr J Oppenheim G finders dr H J Rink dr J J i Boy E B Bökens dr 3 Q Schlimmer dr H v d Ötadt 0 Stoffel 1 T d Vliet dr B H C K r d Wyck De preaident Het ia oiet voldoende gehoord ehebben gij moet ook gezien hebben ga littcB Toen de getuige onder den indruk van die tereohtwgzing naar zgn plaat ging ontsnapte hem een zeer verdacht geluid De preaident gestreng Oetoige bet komt mQ Voor dat gq te kort doet aan den eerbied dien g $ aan de jnatitfe vera hnldigd zgt I e getuige levendig Maar mgaheer depreiident wat hebt g f dan gezieaP De preaident Ik heb niet geziea maar ik en iedtrseo wg hebben t alles teer rel gehoord Pt getAige Het i aiet voldaeade te hebben ge boord gg moet ook getiea hebbea Tot aanvolling van het benobt overgenomeo w t h Mrntil im D 6ati omt ept ce e ivzen iff vM 1 Talpen uit Haarlem op de aanstaande iotematM Boh het merkwaardig instinot der bgen ook uitstreïSen f met Set ver isohte hvilpperaoned in f begin rat moge zoo meenen wg toch dat er gegronde redenen November naar P rgs begeven Het ovaal gft eet bettaan öm aan een zoo ver Strekkend inzicht der loDcfer eeni tusscheU IiggeBde padfb met ti4pen bijen niet te gelooid Alle iTeeravoorspellitagrn van plant beeft eene grootte Van 18 b 17 tnttelf dóof Mes noiikt na de volgende orimerfclaf i Serfgcf teatoonstaiing tf Parya deelf meta het vol ende dogin gelede kwart tetiwe eoarant de Voohi Wnit inedé Die inteiiding tvordl gedaan van iVejfe de ü VOO ob aauMoandeu zmshien Wnter dooir een Haarieitt geveslif le BloemielBn Vereeni hf aeS bijenhouder daamit afgeleid dat de b en verzuimd venJenigin van bnitèulandsciie grooAAndelared in zouden hebben de korven hermetiseh met as te i bloetobdUea én zaden nit HaïrleiA en omatf D alaiten zooala tg dit andert plegen te doeB Ook OpgeriehtJin het jaar 1 88 welke te doel heeft de ImMouKcowatU aeemt deie hetgclgke voorspel bdaAgan vaa het vak te bevorderea vaa het tthadl ng over zonder ei een woord bg te voegen wftaroit I paat van dea groothaiadel De ii firmh a wier deeimen besluiten mag dat ook d hoofdredacteur van hebber leden der vereenigidg zgn hebbeo gelghelifk dit blad of de redactie van die courant in strgd bggedragen tqt de ko t B der imending Een d r met het gevoelen vaa den eeraten aan dp voorspel lede de heer Kruyff heeft welwjllend op zich geliogsgave der bgen gelooft Hoever zich nu echter I iomeii ploutiijg Ie leiden en zioh te dien eioda het merkwaardig instinot der bgen ook uitstrelÉlien met ïet vereisshte holnnerKinojil in hot lv mn n Net Gesteendrukte Visite Kaartjes zijn verkrijg baar bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg aevraagd tegen 1 FËBKOABI eene geacUkté voor MEID ALLEEN in een Klein Gieziu Adres aan bet Boreaa dezer Courant Er biedt zich aan tegen Februari EEN Burgerlijke Staad Gouda OEBOBEK 3 Dee Jnhiniii tmitn W O Hmn ia K an UiDBfa 24 Mnnuui Heudnkiis ouden G W Opireah effeB ea K A van der Keiop 25 Adnaoa WilhctHuiiw oitdij i P Sasdera eo N Bu h AdriaDa oudcra J Dortlaoden M Boot W OtEKLEIIEN 84 n van Geelm 51 W Soo 71 J 25 VI J nn W a 4 3 aon Vliet td M Maonen ii M A Uageiuaa wed J Troost 72 J 26 11 1 fm 78 j r BlirWD 26 Dec B SikVing en P aa Dau M Palijiraar en O van der Laan Burgerlijke Stand van ooderstnnnde gemeenten van 13 tot 21 Dec 1877 Moordrecht OEBOBEN Hogervorit Maarleo ondera K van der Weijde en U Oouderak GEBOREN Aart oudcri W Eoitwat n C ton der linden I aeiutert oidera C an hluivcn en N Borger OtEHLEDEN C Boa 2 m P 1 oendaraloot II D Stolwljk Toor KEUKEN of WERKMEID van go ede getuigen voorzien liefst in Oouda of Omstreken Brieven franco onder letter A bg dea Boekhajidelaar A BRINKMAN te Gouda Tegen FEBEUARI woidt GEVRAAGD eene DIË STBO Ë van goede getaigsobriften voonien Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Llitgever dezer Conrant OVEELEDEM E qnint Sm Baastrecbt vsD Zni lea ondera L a Dim en t tan dra llaiel OVERLEDEV a 6 r vsn Znijlan Beeuwijk eEBORBN Fetrni obdera H Slrsver en O R nlMek OVFRLEDEN M Ooalersruk 77 J C de Wit 1 na GEHIJWU i C Brandt to 1 E Ineia ADVERTENTIÊNa Oetronwd B J RAMSP£K IiooMonderwgn rte peniain wednwnaar van A van Eek en S C KBAMEE8 Wed P A KopaavAAit die tevens hnnnen dank betaiget voor de belangatelUng zoo van hier ala eldenonderronden Gouda 27 December 1877 V Bevallsa vaa een Dochter J W TA MAABSEVBENT nBokhovev AiisT DAii 26 Deo 1877 GEHOBEN G aliertaa Unrrotina ondora J K ao deo Houtdijk Leendert liöoi f JÖp Wordt in een Winkelhnls gevraagd ttNB FLINKE WERKMEID tevens goed kunnende Koken Brieven of in persoon aan bet Advertentie Barean van A KOK Cour Boek en Kukoorbandel Gouda Km den beer dr J G j QPP k k Hof Tandmeeater te Reenen 8ognerga 8 l r In het belang der mensohheid acht ik het noodig u opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Anatherin Mondwater Heden overleed na voonien te zgi 8 weeat van de laatste PH Sacramenten onzegeliefde Vader en Behnwdvader WILHELMUSSOOS in den onderdom van mim 73 jaren Z ne zeer bedroefd Kinderenen Behuwdkind E B A 8008 O W SOO W 6 S006 Gouda P P SOOS 24 Dec 1877 M O C POOS na Joso Verscheidene Heelmeesters heb ik over mijn mond gomadpleegd verscheidene geneeaimddelen zijn mij door hen toegediend doqh alles vruchteloos tot datik op zekere dag een certificaat in een der dagbladenla over uw pondvatjpr twee flacons i gt ik daarvan gebruiken en ziet mijne mondbloedingen hielden op en de lo tanden kregen weder hunne natuur hjke vastheid Kortom ik durf n mondwater ongetwyfeld aan bevelen én het belang vsti uwe uitvinding én is het behuig van bet algemeen waarom a dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verachtildigde hoogachting heb ik de eer te v a UEd Dm Dienaar Amsterdam H L vaj SWAENINGEK Te verkrijgen te Gnnda bij L Schenk winkelier op de Feden o eed in d t ouderdpm van X l m O 68 jaar onze Moeder en Behnwdmoede Me leiuwiukul e s Hoge b J V ï Snabili apoth vronw de WeduWe J A StiÉL ptórén P =lft bi 4 7 fl E W SNBL BtjiK FEAN ÖIS SNEL Van fc e 0O ▲ K J SSEL tVA Thowiwiiibo atjif W 4 0 f 25 1D ISW Eénige fermisjWW isiige ongesie d öïi V9 T t oni llw diepe drovfbeid OTerlead heden Icaün en M£H n hl den hoogen leeftmi ▼ an jaren na eeneemi heid van eenig dagen ohm geoehte Vader en Bel n dvader dé B HSNDRikOS JOSE PHÜS MÜdEk b iöditt vótirziente z van de Genademiddalen onter Hoeder de Bei lige Kerk OEDKPONLERD Depot tJ Gouda bij ZELDTOBIJK Ajetkeker L J RülJGEÏlS Mede uit naam m n r broeders en tZ nsiers GOTOA 26 Decembei lSr