Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1877

ZoQdag 30 Deceuiber N 208S 1877 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EIES7EESEMNQ OEmUTEEELANI In de g ehouden Vei adering van 24 DECEMBER 1 1 is voorde VERKIEZING op 28 DECEMBER e k voor een LID van den GEMEENTERAAD gesteU de heer Dr F H G VAN ITERSON Ue met vertrouwep den Kiezers wordt aanbevolen Hbt Bbstccï Dr W JÜUÜ8 G J STEENS ZIJNEN F C VAN ZEULEN K JONKER J A ROEST VAN LIMBURG DE GOIIDSGHE KlESVËRËEKICIlNT heeft voor de Verkiezing van een LID van den GEMEENTERAAD op VRIJDAG 28 DECEMBER e k tot Candidaat gesteld den Heer 4 4 en beveelt hem met vertrouwen bij de Kiezers aan 1 HET BESTUUR De R ti Hiesvereeniging Recht Voor AUen beveelt voor nde aanstaande Verkiezing op Visdag den 28 December 1877 tot LID van den GEMEENTERAAD aan den Heer € HOOGE BOOH ffJ T BESTUUR Góvrtx 24 December 1877 Bij den Ondei teekende is de inteékeJtiuig opengesteld op den nieuwen jaargang van het TimiiL 4 € van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA Dit verslag bevat zoowel de bij den Raad inkomende stukken als de gevoerde discussiën Prijs per jaargang DRIE galden Gouda 27 December 1877 A BRINKMAN CITaOKN P J SClU I 30p fl SIR00Pv PlJ SCHa l 2O bjj SLOTEMAKBB C Mioertalwater Fabriek Westhaven B a t99 KolSjlt lionders n SIgtera genieten korting BOEZEOÏÏSEIT HAITDELSBEKENSN Zg die oaderwQs wenschen te ontvanem in het Boekhoaden naar de dubbele methode deHant Maat Uewichtknnde Arbitrage en andere Handelswetensehap n gelieven zic te adreseeren met franco brieven onder het m tto Botkhouden bg den Boekhandelaar P C MAAS J alhier ZOiVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE RHEIIAIATIEK Tef genezing van de meest ingewortelde Rhenmatiek Bheumatische tand hals en hoofdpijn Bhenmatische kramp en aandoeningen in den rug en de zgde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens ook geen goekooper middel dan de krachtig werkende ABSHADBBIM S of Antt Rbumatiache Watten die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkel k aanwendbaar te z a ën niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen teweeg brengen bij Igders die tegeiyk met andere kwalen bezocht zyn De uiterst goedkoope srgs van slechts 30 Cents per blad val ook nieiSand terug behoeven te houden om zich aan eene proe eming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blauwe omslagen door den bereider en booiddép6thouder A ÏRBETVELT Az te Delft Verder verkrggbaar bn T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZeveniuUtn T W siai VIL Sehoonkmen QODM mm TAN A BtxmuK A li J GOÜDKADE Boikaop OPENBARE LES op VEIJDAtï den 28n DECEMBER 1877 in de Zaal Kunstmin Sociëteit Uns Qbnoeoen des avonds ten 7 nre H J STEENBERGEN Cent i I l Cent BOIVBOIVS Blauwe Zakjes Bü de voortdurende afwisselende temperatuur aan welke wy thans zijn blootgesteld mogen de MALZBONBONS bij katharale borstaandoeningÈn belemmering in de adembalingsorganen HOEST en VERKOÜDHEID een onovertretfend BKPIIOKFÜ HUISMIDÜKL genoemd worden Bg zware verkoudheid is t raadzaam 4 5 Bonbons in een kop heete melk te gebruiken JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Pacistraat F 250 Te Gouda bg J C van VREüMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L Okhuizen Delft B Frankamt NATIONALE De ondergeteekenden maken bg deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Qonda en Omstreken de Heer wonende op den Singel te Gouda die ook elke Donderdag te spreken is in het Hotel de Zalm M i PlaatsvervaRü gersen iummer VoPO ISfiAlnüPfi kunnen zich aldaar van HOOGE PRIJZEN engageeren 6EB P W ENJ DEJ0KG Kantoor houdende te Breda en Ridderkerk Urbanus Pillen bereid volgens het aloade en echt Recept waarop men in het bijsonder attent maakt ZgD leer nuttig in ODgnlfldbedeu der MAAO m werkeo heilzum ap de SflJSVERTEBING Zg tga nitmautead ttften de GAL SCHERPTE in b t BLOEI CD UITSLAG der HUIl sy liJn ZACHT LAXEREN m 8LIJMAPDRIJVENI VenBKelde dooien vsn 87Vi Cent o dubbali doozen zyn verkrig gbur by de oli JUUuurdam 1 de Boer Anuttriam M Clébtn k 0 drog heilige weg D 181 Boéegratm B Versloot I Boiko qi 1 A van t Woudt Deyi H W de Krui ff I Deljikaven 1 B Weeterhoff I Oouda L Sohenk op de Hoogitrist Uet depdt dezer echte Urbaans Pillen liDde eoovele jeren met roem bekend en in alxemeen ge bruik i door om te OOUdia alleen en Ultl Blultend geplaattt bg den heer L SOUEMIC op de Hoogstrut WA AESCHÜWINO Men wordt ineuntelgk reruwbt wel etteat t wiilen zijn dst door om by nitaiaad anden de Urbanns Pillen bereid volgena hei oade en eohte Recept in ÜépSt zgo verkrgKbsar geateld in il kierbottn opgegetien Stêien m PlaaUa da tv t Atffhnengenoemie D óihtnidtr In elk dooqe ii een biljet voorzica met de eigêHkaniu e nsamteekening van de vervurdigera Wed KzimEN Zoon Apotheken welk Handteekening iieh ook bevindt op bet Zegellak waarmede de Dooajei verzegeld ign Wg verioeken de gebruikers inttantelyk daar wel op te letten en raden bnn aan wel toe te Ei9n bj vien men ds Doosjes Pillen haalt Alleen dis Dooqea waarin een biljet met onte Handieekening is tioh aan te schaffen n zioh te wachten voor ket gebrnik van de vele naauakiels Dinsdag 1 Januari zal DE QOUDSCHB CX3ÜRANT uithoofde van den Nieuwjaarsdag in plaats van des avonds in den middag worden uitgegeven Advertentiën voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Maandagavond 5 ure Men wordt attent gemaakt op de bij uitstek geschikte gelegenheid om in dat nr NIEÜfJAAMENSDSEN te publicoereü 18 7 7 Nog een paar dagen slechts en het jaar is weder ten einde Gaat ieder op dezen tijd na welke vruchten dit jaar voor hem heeft afgeworpen iet is een goede gewoonte ook de rekening op te maken oi de g ebeele maatschappij reden heeft om zich al of niet te verheugen of de talr ke wenschen die bjj het begin van den jaarkring zijn geuit vervuld zjjn Is het janr 1877 gelukkig geweest Zyn de wenschen hg het begin gemt vervuld Of wel zal het treurige herinneringen achter laten Blijdschap en smart voor en tegenspoed mogen elkander in dit leven bg voortduring afwisselen 1877 heeft ons meer reden tot trearen ditn tot blijdschap gegeven Of heeft niet het ruw geweld onder het masker van humaniteit het zwaard getrokken met het doel om een nabarigen staat van de kaart te doen verdwgnen De regeeringsvorm in Turkije moge allerellendigst zijn beterschap was beloofd verbeteringen waren ingevoerd en zelfs wanneer dit het geval niet geweest was dan heeft Rusland noch door zjjn verleden noch door z jn tegenwoordigen toestand de bevoegdheid om als wreker van humaniteit en moraliteit op te treden De roof in het Oosten voorgenomen en stilzwggend door de andere mogendheden toegelaten is een ernstige waarschuwing voor de kleinere staten Te veel is toch nog in 1877 gebleken dat geweld boven recht gaat dat het recht van den sterke tegenover den zwakke in het beschaafd Europa nog tal van aanbidders vindt Of zou het anders mogelgk zgn dat een hoopje eigenbelangzuchtigen Frankrijk en Enropa maanden achtereen in ongerustheid kon houden Dat eenige woelgeesteu zich met goed gevolg geruimen tgd konden blgven verzetten tegen net vonnis door een geheel volk tegen hen geveld Heeft eindelgk het hoofd van de repubhek voor de stem des volks het hoofd gebogen die onderwerping is afgedwongen door de kalme houding der bevolking die zich binnen de palen der wet hield overtuigd dat geweld door geweld zou gevolgd zgn De houding der Fransche bevolking heeft de bewondering van Europa gewekt wil men een lichtpunt te midden van zoovele donkere stippen dan is het zeker h t bewgs dat de Franschen gegeven hebben dat hun poUtieke ontwikkeling zeer vooruit is gegaan dat het Igden der vroegere jaren niet vruchteloos geweest is Hebbeu zg in den hopeloozen strgd van voor eenige jaren getoond dat zg hun onaf hankelnkheid lief hebben thans is door henhetonwederlegbare bewjjs geleverd dat zg de vrijheid waardig zgn Is ook door Dnitschlfind het bewgs geleverd dat men de zoo duur gekochte eenheid op prgs stelt Is de verhouding tusschen Noord en Zuid verbeterd heeft men daar gel oken met de kleingeestige politiek die een voortdurend beletsel is tegen krachtige ontwikkding De kluizenaar van Varain die Oostenrijk verbrokkeld Frankrgk vernederd heeft heelt zich in zljii legertent terug getrokken omdat hij het doel dat hg zich voorgesteld heelt ni t kan bereiken In naam moge du Ouitiche et nheid geproclameerd zijn tal vaii zaken bewijzen dat men nog verre van dat einddoel der Pruisische politiek verwilderd is Htt zuiden ia niet gewonnen de sjciatisten steken müer en meer het hoofd op en de Meiwetten hebbeu gefaalè oin de ultraniontaaiiscbe woelingen te doen ophouden En nog leeft de man van gzer maar wat zal het zijb als hij door hofkabalen verzwakt den strijd moet opgeven n zich gedwongen ziet vau het staatstooneel f te treden Steeds hooger worden de eischen der ultramontanen Spanje heeft weder voor hen gebogen Italië voert een voortdurenden strgd en Ooetenrgk kan zich niet van de aangelegde boeien bevrgden Hebben zij thans in Frankrijk den strgd verloren wie zal zeggen wat de toekomst geeft en dan arm Europa En Engeland Heeft Engeland door eongewettigde inlijving der Transvaalsche republiek net recht niet verbeurd om de stem voorrecht en billijkheid te verheffen Zal de houding van Engeland tegenover Tnrkge niet ieder afschrikken om in het vervolg op Engeland te steunen wanneer er nog iets anders te verdedigen is dan Engelands handelsbelang Was Engelands staatkundige houding vroeger voor geheel Europa van het hoogste belang bet laat tbans de hoofiirollen aan anderen iOrer en bepaalt zich slechts tot het behartigen van eigen voordeel en eigen belangen niet meer in Europa in Indië ligt Engelands kracht de Indische belangen staan op don voorgrond alleen wanneer die bedreigd worden dan kan men Engelands tusschenkomst verwachten Is het gebeurde op staatkOnlüg terrein dus weinig bemoedigend geweest ook op staathnishoudkuudig terrein vindt men weinig stbf tot verblgden De handel toch verkeerde bft geheele jaar in een kwijnenden toestand en dit had ook de politieke omstandigheden nog buiten rekening gelaten een hoogst ongunstigen invloed op de industrie de oogït is beneden een middelmatige verwachting gebleven en dit heeft zeker niet gestrekt om de bestaande mal ise te verminderen Geen enkele quaestie op economisch gebied is tot oplossing gebracht integendeel de strgd tnsschen arbeid en kapitaal ontbrandt steeds heviger en de voorspellingen eener maatschappelgke omwenteling wgzen met aandrang op een oplossing van vele quaestiën van economisch belang Nederland neeft gedeeld in de algemeene malaise op belangrgke feiten mag men niet wijzen op wetgevend gebied kwam derechterIgke organisatie tot stand op economisch gebied was geen vooruitgang merkbaar De tentoonstelling van kunst toegepast op ngverheid heeft bewezen dat onze industrieelen in vele opzichten nog achterlgk zgn landbouwtentoon stellingen in den vreemde hebben overtuigend aangetoond dat onze landbouw dringend de hulp der wetenschap ttoodig heeft om met het buitenland te knnnen blgven concurreeren Hebben de verkiezingen in den sfgeloopen zomer een beslissende overwinning aan de liberale beginselen geschonken het ministerie heeft lang geaarzeld om overeenkomstig die uitspraak de tengels van het bewind neder te leggen Voor een nitspraak der vertegenwoordiging heeft het gebukt en sedert kort is een liberaal ministerie opgetreden dat met welwillendheid door de vertegenwaordigingjIS ontvangen zoodat nu alle gegevens aanwezig zgn om met vertrouwen de tegelisg van t l tmo zakmte v rw cktea Het jaar 1878 moge die verwachtingen niet beschameu Rampen hebbeu de stad onzer inwoning niet getroHeu Kalm en stil is het jaar voor ons voortgegaan hebben wij op weinig goeds te wijzen wg hebben ook weinig kwaa te betreuren en waarlgk dat is geen gering voordeel wanneer wg den algemeenen toestand in aanmerkiifg nemen Wel zouden velen het een en ander anders gewenscht hebbeu wel betrenren velen dat zaken voor de gezondheid en de welvaart der bevolking dringend noodzakelijk nog steeds op afdoening wachten maar is dat geen algemeene klacht die wel niet zal ophouden voor de alom beerschende malai ie plaats maakt voor nieuw leïen Heeft het jaar 1877 veler verwachtingen teleurgesteld de opvolger moge zooveel mogelgk herstellen wat bedorven is het moge de geslagen wonden herstellen en de smarten verzachten niet langer dan achter ons gezien het oog op de toekomst geslagen zg behoort den werkzamen mensch L BUITENLAND BuitenlaDdsch Ove cht Opaieair zullen de Fransehe kiezen zich naar de atembus begeven deieu keer tot het kiezen van leden der gemeenteraden die verkiezingen iga daarom van xooToel gewicht omdat de gekownen op hun beurt de senatoren jtiesen en sg dus als het ware de voorloopera zgn van de verkiezingen van den Senaat waarvan zooveel afhangt Het orgaan van Gambetta laat het dan ook niet aan waaraohnwingen ontbreken Het komt er op aan zegt dat blad dio mannen nit de gemeenteraden te weren wieii men tot nog toe uit verdraagzaamheid nit verzoeningsgezindbeid uit erkentelgkheid voor bewezen diensten daar eeu plaats gunde Uit oatraciame is wel is waar lastig maar noodig en de verantwoordelijkheid daarvoor rust niet op de republikeinen Zg waren het niet die de staatkunde sleepten in het beatuur der gemeenten en van de raaires of van de gemeenteraadsleden agenten der oScieele oandidamur maakten De conservatieven dragen de sohald daarvan dat men van den Senaat eeu werktuig tegen de Kamer heeft gemaakt het land mag niet lijden door overmaat an toegevendheid waarvan de monarchale partijen geneigd loaden kunnen zgn misbruik te maken Het volk is na nog verplicht wantrouwend te zijn het kan niet edelmoedig wezen tegenover zijn tegenstanders die niets ontzien keoben en voor niets terugdeinsden Die lieden mogen niet weer bet hoofd opsteken men mag geen geloof hechten aan hun soete woordjes hun beloften hun welwillende onzijdigheid er is in Frank rgk geen neutraal terrein Het algemeen stemrcdtt moet liJD voorzorgen nemen Idtsr raiasohien wégneet de dynastieën de wapens hebben neergelegd wanneer er geen reden meer is om voor een tsrttgken van avonturiers en samenzweerders te vreezen zal het algemeen stemrecht toegevemler ijn voorde minderheid thans is het zgn plicht lich van aHe zetels der gemeenteraden en van alle politieke postèa mester te maken Be Czaar ontvangt te Petersburg voortdnicnd deputaties en uit de toespraken blijkt dd dè VnÜellsvendheid van den mdanshoUacbev AioDarA niet spo groot is als vroeger h tpreekl alleen Van h i gelukkig ten einde brengen van dett oorlof bg en witpensohonviug over de troepen te Pttersburg seide de Czaar dat hg hoopte dAt de soldaten bon pKobt zouden doen wanneer ü msr het oorlogstoontd tU trokken De Jfoue Rune tegt dat hoogtlwaanehqnlijk het vcrUuges der Porte naar besniddeling door dè Mogendheden niet zal worden vervuld dsor völgsas de begmsflen van bet openbaar recht bemidd iiy slechts mo elijk is wanneer zg door beiiic oerlofvoereuiie parigeu wordt verlangrt Ii Ik ander geyfl is bsuüddeliag aittS wd n dm inttrvtatie