Goudsche Courant, zondag 30 december 1877

2o J V V timmermaujknroht mede laatst alhier wonende die uit een koffer van zijn kameraad met wien hij in ét5n kosthuis woonde ecu gouden horo logieketting had omvreeind die hij voor ƒ 18 bij een goudsmid had verkocht hij werd deswege beschuldigd van diefstal in een bewoond huis door middel van binneubraak na vroegere veroordeiling door den militairen rechter uit kracht der gewone strafwetten tot meer dan éénjarige oorrectionecle gevangenisstraf Het O M waargenomen door adv geii mr Gregory requireerde voor den In besch 1 jaar en voor den 2u besch 3 jaar correctionetle gevaiigeuisstruf Het Hof veroordeelde i n eerste tot één en den tweede totAdrie jaren correctioueele gevangenisstraf Ingevolge ministerieel besluit zullen op voorstel van den district veearts J A Ali i s zes cn twiiuig stuks rundvee verdacht van longziekte en beboorende aan den landbjuwer A Kr jsiiian te Zevenhuizen worden onteigend en afgemaakt Men schrijft uit deu Kiiinpencrwoard Nu het vee op de stallen is heeft het kaasmaken opgehouden Voor de nog voorhanden kaas is weinig kooplust en de prijzen zijn dalende Het water in de polders is laag zoodat de werkzaamhetleu op het land kunnen voortgezet wordeu Men begint hier meer en meer het voordeel van laag water in te zien vandaar dat meer machinea in dezen waard worden gebouwd Het braken en schillen van de hennip geeft in dezen tijdj veel werk aan de daggelders De opkoopers besteden voor de hennip gelling ƒ 42 ü ƒ 44 voor de 100 kilo Het vissohen in de binnenwaters geeft thans aan velen een bestaan daar de prgzen van de visch redelijk zijn De definitieve verlsoop der goederen van hel klooster Sint Agatha heeft 27 December te Caijk plaats gehad zonder de minste stoornis De totale opbrengst der vcrjtochle goederen die alle aan de koopera zgn toegewezen bedraagt niet minder don ƒ 160 515 De hoop die sommigen naar Cuijk kAle dat er id een zoogenaamd koopje te doen zou zijn is niet verwezenlijkt en zulks niettegenstaande men vrg algemeen verzekerde dat de katholieken niet koopen zouden en men bij voorkomende gelegenheid zelfs voor 10 per dag geeu arbeider zon kunnen krijgen om hel aangekochte land te bewerkeu De Jgncé zegt verder dat het Kabinet Ie Louden duor de vroegere bijecuroeping van het Parlement de Pürte tot het bit den van tfgenstand aanmoedigt en dat het de Kussen daardoor dwingt naar Konstaiilini pel voort te ruk k n wat het Kabinet te Londen juist ilde vennijdtii De anti Turksche beivei ing in Ciriekeulaiid neemt toe eu het zon alleen vreca voor Evigeiand zijn die de Grieksclie Uegeeriug terughottdl van n deelnemen aan den oorlog Mukhtnr l icha heeft Erzeroum verlaten De Engelaelie vLot is an de Besika baai vertrokken in de richting van Smyrna Terstond na het Nieuw cjaar zullen de onderhandelingen over de vernieuwing van het handelsverdrag met Oostenrijs worden hervat Men koestert de verwachting dat de Oostf nr ksche rcgcering b de nieuwe onderhandelingen zich meer bereid zal bctoonen om de rechtmatige vorderingen van Duitschland in aanmerking te nemen dan vroeger het geval is geweest en tevens indachtig zal wezen hoe voorkomend Dttitsohlaud heeft gehandeld door toe te stemmen in een verlenging van het verdrag van 1S08 voor den tijd van zes maanden Men houdt zich overtuigd dat Oostenrijk moer en meer zijn protectionistische beginseb u laat varen en dat de ernstige zucht zich allengs heeft gc penbaard om de aanstaande onderhandelingen wedt r op te vatten met het stellige doel ze tot een güfd einde te bren tei Ds Daily Nrws is nog altijd min of meer ongerust omtrent tien poUliekeu toestand Blijkbaar wantrouwt zij de oiibikiudebedjelin en van het KabinetDisraeli Ben Ij l departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nedcrl Indie bevat het bericht dal de Imam van Tjadehte KóttaEadja beëedigti is en ziek met de bevolking weder te Tjadeh in het door onze troepen bezette kustgebied der XXVI Moekim gevestigd heeft voorts dat Toeankoe Hoetin te Kotta Radja aangekomen if en dat aldaar ook de radja van Merdoeeen bezoek had gebracht De gezondheidstoestandin GrootAlohin was gunstig SL Ct Dti Kerst ft eBtelijkhedeu eeide zij in haar iiummtr van Woensdag iveriien verstoord door geruchten die weinig overeenstemmen met het karakter van dit christelijk hoogtij of met den wensch nan da groute meerderheid tier Engelsohcn gemeen om in vrede te leven met de geheele wereld Inlichtingen van vele kanten door ons ingewonnen doen ons evenwtl vertrouwen dat het publiek besloten is niet mee te hollen mei eene paniek en dat het ten duidelijkst en nadrukkeiykst te verstaan zal geven hoc het door bedreigingen zoomin als door v eitaal zich wil laten binden tot eene oorlogszuchtige politiek Kamera van Koophandel de eene voor de andere na bepleiten onzijdigheid en wij gilooven dat eene menigte handelsmannen gewoon om zich tot de conservatieve partij te rekenen zich gereed houden tot krachtig protestreren tegen eene roekelooze politiek van avontuur Lord Derby zal zich itiet moeten verwonderen indien men met t oog op het gebeurde bg hem aandringt op verdeie ophelderingen BIMNENLAND ÖOUDA 29 December 1877 Bij de gisteren gehouden verkiezing voor Ha lidirao den gemeenteraad alhier z jn uitgebracht 329 stemmen Van onvraarde 6 cS24 stemmen Volitrekte meerderheid 163 stemmen Met ingang van 1 Januari a s zal het tnsschen Nederland en Duitschland gesloten telegraaf verdrag waarbg prijsberekening per woord tot grondslag van het tarief is aangenomen in werking treden Er werden uitgebracht op de heeren A A Kook 125 dr F H G van Iterson 119 C Hoogenboora 71 C Mesaemaker 4 J M Kortland 2 J J Grootendorat 1 en P Ooedewaagen 1 stem Zoodat er eene herstemming moet plaats hebben tusschen de kh A A Koek en dr F H G vanIteraoo Op deu tweeden Kersdag is te s Hage overleden de heer mr Hendrik Machielsen procureur generaal bij hel Hof van s Gravcidiage De overledene had juist din onderdom van 60 jaren bereikt De colleotec in het jaar 1877 op het Baadhuis bg het voltrekken van bawelijkea gehouden hebben opgebracht de aom van f 261 33 Per telegraaf deelt men ons mede dat het Gerechtehof te sHage O de Vos heeft veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf Naai wij vernemen is gisteren het schip Willem Saüc totm kapitein van Dorp te Maasaloia binnen gekomen van Valencia met de tgding dat in de Spaansehe Zee doorde bemanning een witte reddingsboei is opgevisoht waarop t woord Friesland benevens een baal tabak en beachotwerk alles leer venuoedelgk afkomstig van de nTriulaniJi Deze tijding on t verongelukken van de TriiiImi dos nader beveatigen Voor het gerechtshof te s Hage stonden Donderdag te recht io G J W v d G koperslager laatst wonende alhier beschuldig van dieiatal bq nacht in een bewoond hnis na vroeger reeds viennaal tot gevangenisstraf veroordeeld te zqn geweest Beach had ditwaal uit eea winkel een itnk ipek weggenomen In de groote gehoorzaal der Maatschappij Pelix Meritii te Amsterdam werd Donderdag een meeting gehouden tot het bespreken der concept statuten van de Nederlandsche koorvereenigiog De voorzitter van het hoofdbestuur der Koranlvereeniging de keer prof A D Lomao heette de aanwezigen welkom en zette het doel van de bijeenkomBt uileen De Koranlvereeniging wilde zich als ware transformeren io Koorvereeniging Den lust voor den volkszang te bevorderen was het streven i Sleohten zingen niet zso zegt men Spreker wilde liever hooren Zieken zingen niet Zijns inziens was het Nederlandsche volk de zieke die genezen moest worden om en door te tingen De vereeniging wilde niet alleen bq nitilniting koraal Seeds ontving het boofdbestanr vele bewijzen van sympathie wat de secretaris ds J A Bóhringer nog meer deed uitkomen door meê te deelen dat van 49 Zaogvereenigingen over ons vaderland verspreid warme adhaeeiebetnigingen ontvangen waren en hij voegde er bij dat de Maatichofpij mK Tomhmtt in mimer zin en feitelgk de bedoelingen schraagde De heer Caspera wilde er ook bqgevoegd zien dat de Maatschappij Tot Nut van t Algemeen veel voor veredeling van het volksgezang gedaan had Hierop richtte de voorzitter het woord tot de I vergadering met de nitnoodiging om bij het u t kelsgewijze behandelen der concept statuten do verbeteringen te willen aangeven die men wenschte Op art 2 uitte de heer Caspers den wensch om voor een volksgezang bibliolhcek meer uitsluitend Nederlandsche compositicn eu dichtslukken te nemen De secretaris deetj uitkomen dat het bestuur in hoofdzaak hetzelfde beotigile als de heer C iapers maar dat hel meende door het uict uittluiteq van uitheemsche coin positièn eerst den zanglust aan te wakkeren ten einde later tot het onvermengde nationale te komen Het overige meer van huislhoudetijken aard zijude moenen wij zwijgend te kunnen voorbijgaan lutusschen sporen wij nogmaals tallen die gaarne ons volk beter zonden hooren zingenj met drong oan de Koorverecniging te ateunen j INGEZONDEN 1 BURGERPLICHT 1 MiJn uur de Redacleiir I Met eenige verwondering h b ik in n v geacht blad van eergisteren gezien dat eene zekere kicsvcreeniging Burgerplicht tien heer 1 Schelling Kz aanbeveelt voor de vacature iu de Prov Staten Wel had ik vau ter zijde vernomeu dat er eene nieuwe kiesvereeuiging in aantocht was en in uw blad heb ik gelezen dat U daarvan met ingenomenheid melding heeft gemaakt Muur ik dacht volstrekt niet dut men al zoo ver iv ns eu een caudiduat gesteld had Ik heb nu getracht mij Op de hoogte te stellen eu alt resultaat van mijne informiflién kan ik mededeeleu dat de zich noetneude kii vereeniging Burgerplicht niets anders bigkt te zijh dan een besloten vrientleukring die ballotage eischt en in t geheim beraadslaagt en besluit Wanneer V zulks verucemt mguheer ile redacteur lie iu uw laatste nummer nog zoo de vuUeilif e openbaarheid van Gemeentebeluug hebt toegejuicht dau veronderstel fk dat uwe ingenomenheid met den nifuwen irienden kring aanmerkelijk za btkoeleu Wat torli is het doel eencr kiesvereenigiug Iinmcr tie kiezirs voor ta lichten omtrent de personen die iu aanmerking komen en na rijp beraad een keuze te doen die in den smaak valt van de meerderheid der kiezers van een zelfile politieke richting Maar volgens mij it een eerste vereischte de openbaarheid der debatten Duu kuunen de niet tegenwoordige kiezers wier atemiuen men tr iclit te winnen zich een oordeel vormen over de iu aanmerking komende personen eu de redenen vcriiemea die de meest belangstellende kiezers hunner richting er toe geleid hebben juist dezen of gcueu oanilidaal de voorkeur te geven De nieuwe kiesrcreeniging i Uurgerplicht wil op haar i oord gelot fd worden dat de heer Schelling bij voorkeur is ren bekwaam en onafhankelijk man Maar waarom die voorkcurP Zijn de heeren Blok Smits en Noordeudorp noch bekwaam noch onafhankelijk BurgcmeesUrschap sluit toch niet per te afhankelijkheid in wanrom anders onze burgcineceler niet geweertl Wie reikt oan den heer Schelling dat brevet vau bgzondere bekwaamheid uit Ik weet het niet Aantal en qualiteit van leden van Burgerplicht zijn mij onbekend En de onderteekening van het bestuur geldt voor mij alleen voor hetgeen zij ia nl de getuigenis van twee achtentwaurdige heeren Tot dut ver was er geen kiesvereenigiug maar eenige belaugstellende heeren uit de verschillende deelen vau het district kwamen omtrent elke c milidatunr overeen Het was een gebrekkig hulpmiddel maar verdedigbaar wegens het gemis eener kietvereeniging Alt men eeue kiesvereenigiug opricht onder den welbekenden naam van frBurgerplioht behoort men zich te houden aan de gezonde traditien der liberale partij die alle denkbeeld van een onderunaje uitaluiteu Ik verkeer in hel geval der meeste kiazcrt Geen der genoemde oandidateri i enneii U wachtte ik lieht van mijne beter ingelichte medckiczora en voornamelqk van de aangekoniligde kieavereeniging Hierin teleurgesteld protesteer ik met kracht legen de wijze waarop de heer Schelling oandidaat gesteld is en de grondslagen waarop Burgerplicht schgut te beruaten De nieuwe vereeniging acht ik tenzg beter ingelicht van harentwege niet gerechtigd zich uit te geven voor het orgaan der liberale partg in onze stad daar zq met onze beginaclrn niet is te rade gegaan Deze brengen niet mede dat men de kiezera beschouwt ala een kudde schapen die men met een naam naar de ttembne drgft noch eene kiesvereenigiug louter ala middel om oandidalnren er door te sleepen Niet andere toch ia er van een betlotene vriendenkring te wachten Ik wil hiernude niet geacht Vorden de candidatunr des heeren Sohelling te beetrijden Beeds heb ik gezegd dat ik van dien heer even veel of even weinig weet als van de andere Doch ik constateer alleen dat Burgerplicht in t donker een candidaat atellende op gronden die de kiezera niet kannen beoordeelen niet mag geacht vorden te zijn het orgaan der liberalen in onze stad Bg wijze van protest zM ik hoewel met leedwezen mij van de stemming op 16 Jan onthouden en noodig daartoe allen uit die het in dit opzioht met mij eena igo Ik wensch nog verder ie gaan dan de eenvoudige verVtariiig dat ik niets tegen deu heer Solielling heb Ik wil liberaler zijn dan de nieuwe kiesvereeniging en mijn licht al is het een nachtlichtje laten schgnen voor mijn medekiezers Gcigk elk onafhankelijk belangstellend kiezer Keb ik met aandacht van de namen der candidaten kennis genomen en voor mij zelven het vóór en tegen gewogen Aangezien niemand hunner mij persoonlgk bekend was liet ik mgn eindoordeel afhangen van de inlichtingen die ik van de nieuwe kifsvereeniging hoopte te verkrijgen Doch voorloopig stelde ik bij mij zelven vast dat ue heer Schelling tie voorkeur verdiende als il het auilere gelijk stond En wel Io omdat iemand uit de Krimpenerwaard in de gegeven onistandigheilcu mij wensehclijk voorkwam 2o omdat burgemeesters in tie laatste plaats in aanmerking be hooren te komen en 3o omdat de heer Blok die bij mij iiasst deu heer S het meest iu aanmerking kwam bij de vorige verkiezing gemis aan politieken tod en gevoel van billijkheid jegens ons getoond heeft floor niet terug te treden tegenover den heer mr J Fjrluija Droogletver Ik herhaal dat deze overwegingen ten slotte moesten behecrscht worden door inlichtingen omtrent de persoonlijkheid en tie politieke gevoelens der candidaten welk licht Burgerplicht echter gemeend heelt tien kiezers te mogen onthouden Ilct doet mij leed dat ik aldus optreed tegen geestverwanten met wie ik overigens gaarne zoude tamcnwerkcn tlocli gij mijnheer de Redacteur kent mij genoeg om te weten dat ik als ik eene meeuiug heb niet gewoon beu die voor mij te houden ala het uitspreken daarvan nuttig kan zijn Haatlrechl 27 12 77 11 W F BONTE Ovt antKoord aan de heer Bonte kan kort zijn De kiatereeniging Burperplieit tee t wel ballolagê t i hare $ taluten opgenomen maar krijgt daardoor geeneein htt karakter van een U sloten vriendenkring oj een ontlerousje Alleen beitoot de vergadering die den heer Schellinp candidaat ttelde om de handelingen der beide andere kieivereenigingen te H oerden en te Oitdewater geventigd af te vachten atcorene aan hare caadidatuur publiciteit te geven JJe redactie tcaehtte dnn met htt P eriflag op te nemen tot haar ton tjeblrken zijn teiea men te W en O gesteld had f enignini vertoonderde het haar derhalve in hel vorig nr de advertentie van Burgerplicht te zien in teeerwil dat nog niet publiek it omtrent de te W en O geelelde candidaten Nu het Bettuur zelf de opgelegde geheimkonding noodig voor het overleg met de andere kieivereenigingen niet m acht nam mu de Redactie voor emeni in iU Nr het verilag van de Ujeènkomit te ploatseii Door het tchrijven van den Heer Bonte ie dat verilag evenioel overbodig geworden want de grondtn door hem aangevoerd ten voordeele van de candidalimr ma den liter Schelling hebben ook in de vergadering van Burgerplicht gegJden Ook erd niet onopgemerkt gelalen dal de liberale partij van geiicemden Heer tteedi krachtigen i eun heeft ondervonden hetiöelk tan andere candidaten niet kon Korden gezegd Miei gelijk itaande ichrijft de Heer Bonte verdient de Heer 8 de voorkeur omdat Burgemeeiteri in de laatite plaatt in aanmerking moeten komen Hoe veel te meer verdient hy dan de voorkeur nu twa hem kan gezegd worde Kat van de overige candidaten niet hel geval u hij heeft de liberale zaak steeds gesteund met voord en daad Het zou om verheugen indien de Heer Bonte enandere ontevredenen want er i n er meer door deze regelen overtuigd werden dat Burgerplicht hunvertrouwen verdient al moge wellicht door toevallige omitandigheden haar eerite optreden wat al te veeldoen denken aan den wankelenden tred mh t kind dat begint te loopen Dan tal hy en met hemwellicht andere terug temm tw zyn heriuit en lini 15 Januari op dm Betr Schelling tyn ttem gaan uitbrengen De Ridacth Aan het Bureau van Politie als gevonden en gedeponeerd een ZWEEP en een PABAPLUIE De gezondheids ooramiaaie te Petersburg heeft de invoer van de teerko iulet van Ougot geauthoriaeerd van wege hunne uiletekende uitwerking in geval van verxoudheid oatharrtn bronchitis en teering Twee kapsulea ingenomen telkens als men gaat eten brengen spoedig beterschap aan De behandeling kott tleohla lea k acht oenten per dag Om zeker te zgn dat men de echte kapsulea heeft moei men op de driekleurige handteekeuing van den heer Ouyot op het etiquette letten In de meette Igoede apotheken zgn de kapaulet te verkrqgen Laatste Berichten SerllJQ 28 Deo Print Biemarok wordt volgens de tot dusver vastgestelde plannen medio Januari lalhier teruggewaohl EonvtailtillOpel 28 Deo Engelands antwoord is nog niet ontvangen De vertraging wordt beschouwd als eeu bewijs dat Eageland de bemiddeling door Rusland tracht te docu aannemen St Petersburg 28 Dew Het gerucht omtrent onderlvandelingen over dou vrede schijnt ongegrond In de regeeringskringeu is niets bekend van stappen welke tol dergelijke geruchten aanleiding zouden kunnen geven Belgrado 28 Dec De Serviërs vereenigden zich met de Ruineeusche troepen bg Widdin De Turken werden bij Raska geslagen Burgerlijke Staad GKIIOKP N 211 Dec Joliatilia Sosaoua oiiileri J Rijnlioot Cu J S taa der hiield Elizabelli Maria onder 1 tie Joii cii i H de I otj 27 Mnrtma Klazina oiid ra A Zuiidvtwri en C Weiland 28 Gerliard Jotiann Miiia oudera J Braker en 3 M uldu Jacabd Maiiauiie uudira ï Puslniiifina ld M K Bakki a OltlHI IiOKV 23 Dre N J Kranfoiawed J A Sml CS j 20 J N Spriiijt 4 27 E J van tier St iJ 1 j m W llijki iao 4 d L Sloll 71 J 28 1 T n dir lJr fdij 7 in tan den Witiiuboer huiair taa P tie Ha 7i J 29 fl Breininett 4 in GfclU WI 27 Die II J Haniaiiek e S C Kratoire Spmna en 11 M Verliaar OXDEUTBOLWD 28 Uec A van Hotjen 55 j en A ütra er tJ2 j Vu IjmgeBtraat te Ueentliet fcO j en J de luBi 21 j C van Iteede 54 j en M do iraaf 44j ADVERTE NTIÈM Voorspoedig bevalleb van eene Dochter M E POSTHÜMüS Bakkee Gouda 28 Dec 77 Heden overleed in den ouderdom van 68 jnar onze Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Weduwe J A SMEL geboden FsANfOIS Mr P J SNEL W SNEL Bi sKw N PRANgOIS SNEL A E J SNEL VAN TaoTSENBiiEO fi I 25 Dec 1877 Eenige kemmgeving Tot ons aller diepe droefheid overleed heden kalm en gelaten in den hopgea leeft d van bjjna 79 jaren na eane ernstige ongesteldheid van eenige dagen onze geachte Vader en Behuwdvader de Heer HENURIKUS JOSEPHÜS RULJGEBS na tijdig voorzien te zijn van de Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk L J RÜ1JGER3 Mede nit naam myner Broedera en Zusters Gouda 26 December 1877 Heden overleed in 36 jarigen leeftgd na een kortstondig Igden en voorzien vau de H Sacramenten mgn veel geliefde echtgenoot PETRUS JOHANNES MELKERT mg nalatende vier kinderen te jong om hun verlies t beseffen De Wed M MELKERT Veevooen Gouda 29 Dec 1877 In een KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt qm DONDERDAGS in de Winkel te AS8ISTEEREN eene gevraagd goed kunnende Rekenen is vereiachte Franco briefes letter B Bureau dezer Courant Ter JAA elegenheid van den OUDESAVOND versche Sausijzenbroodjes enz enz W s Raaljma akcrs Haven 17 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DONDERDAG 8 JANDARI a s Gouda met z ne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zjju by Mejufvrouw de Wed A HARDIJZEU Sociëteit Vredebest € op de Maekt s Haor OraciiN KROPSLA te ekomea 20 cents het sAk bJJ H VAU VLIET wonende op de NAA IJERSTRAAT BBAITDSCHASK Wij nemen de vrijheid ons bü voortduring tot het slniten van Verzekeringen teg n Brandschade van ROERENDE en ONROERENDE GOEDEREN zonder INLEG of ADMINISTRATIEKOSTEN aan te bevelen Naar verkiezing geschiedt de Verzekering DOORLOOPEND of voor een bepaalden tyd tegen vaste premie inlichtingen alsmede Extract Tarieven worden door onzen Agent voor GOUDA en Ohsteesen den lieer B de J O N G Wzn Katteusingel Q 06 verstrekt De s llertogcnbossche Br andwaa rborg Maatschappy mmm mir m gommissiezaak Ziegelaar van den Bergb Heerengracht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM BeMten zich met koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Pargs Londen en Madrid verbandelbart fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geven 80 o SO voorschot op ter Amsterdamsche beurs verhandelbare effecten tegen een i U lH Ten de koers van de Nedenandsche Bank Koopen Wissels Coupons Efiectea en tndera Spaansche Geldwaarden niATIOKALË De ondergeteekenden maken bg deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Gouda en Omstreken de Heer wonende op den Singel te Gouda die ook elk Donderdag te spreken is in het Hotel de Zalm jjMHi Plaatsvervan w gcrs en Numraer verwlsselaars linraff J J at neden tcgm zeer HOOGE PRIJZEN engageeren GËB P W ËNJ DEJ0N6 GEBEUmS AANWUZmO Het JOH HOFF sche Malz Mout Extract EZONDHEIDSBIER wordt bn Maagkwaln gebiek Mm eetlust alg meene lichaanuzwakte Smaal dagelgks sebra t en wel één wjjnglai s voormiddags bg net middagmaal tweeen avonds wederom één wflnglas Bg hardnekióceil verouderden Hoest Borstkwalen en mo lp o ademhaling worit het Malz Extract eent 10 minaten lang gekoekt dan afgeschuimd en s morgens en s avond zeer warm 1 a 2 wgnglazen gebmikt Frgzen 1 flesch 45 cent 6 flessehen 2 20 13 flesschen 4 40 De flesschen worden k 5 cent berekend en tegsn dien prijs teruggenomen JüH HOFF scbe Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Paleistraat F 250 Te Oouda bg J C va VREUMINQBN Scho9iihoT n L Okhaizen Dalft B FjranlMiat Kantoor houdende te Breda en Ridderkerk