Goudsche Courant, zondag 30 december 1877

LE Ë SVËItZEKml 6ËK00TSCIIAP Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 17 September 1872 No 6 7 Juli 1875 No 7 en 2 Juni 1877 No 8 Gevestigd te Amsterdam Spui 12 Commissarissen Prof J van GEUNS Mk M C van HALL F A VBIESEenJ WttSTK Directie D S R J van SCHEVICHAVEN Directeur E W SCOTT Administrateur J F L BLANKENBERG Adjunct Directeur Het Genootschap sluit contracten tot onderlinge verzekering van KAPITALEN LIJFRENTEN WEDÜWKNPENSIOENEN en WEE ENPENSIOENEN Prospectussen en aile gewensehte inlichtingen zijn te verkrijgen ten Kantore van het Genootschap en bjj de Heereu Agenteu in de Provinciën Generaal Agent te Amsterdam Mn J KAPPEIJNE vak de COPPELLO Singel by het Klooster No 451 Da Directie vraagt een solieden en ijverigen AOENT voor de Stad GOUDA Zij die daarvoor wenschen in aanmerkinst te komen gelieven zich onder opgave van referantièn met franco brieven to wenden tot het kantoor van de Directie te Amsterdam Spui 12 NAïiÖNAIJTMiLraËr V erzekerlng MaatscliappIJ Eendracht GEVESTIGD te sG R A V E N H A G E De DIRECTIE heeft de eer belanghebbenden te informeeren dirtde deelneming in bovcn enoenide Maatschappij tot het sluitea van contracten ter vervanging in den dienst voorde Militie door bet geheek Rijk is opengesteld De Assurantie welke dezp Maatschappij iederen deelnemer aanbiedt boven Commiitionain o alleen mrkende personen maakt verdere aanbeveling overbodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel vallen omtrent de wijze waarop zij zich steeds heeft gekweten van haar verpUchtingcn liggen ten allen tijde vuor belanghebbenden ter inzage Reglementen worden op franco aanvrage franeo toegezonden De deelneming geschiedt voor de provineie Zaid Uoliand aan de onderstaande Hoofdkantoren Te t Graamhage bij den Hoofddirecteur T J KERENS Beestenmarkt 103 Gouda Directeur J W C VAN DER WERP Wachteletroat 182 GOUDA Spoorstraat SOIREE HUSIGALE te geven door het gunstig bekende Gezelschap onJer directie van den Heer J Y LKI H lIS vaii Hotlc rdam Oj l SI AGl JA DA II1878 waaron Ier zullen uitmunten de beroemde IloUandsclie CQMIEK en OOÜPLETZANGER de Heer DE HAAS en de Dames HELENA o HENRIETTE rii JOSEPHINE Soubrette Aauvang Matinee van 12 tot 3 we Soiree ten 7 ure Matinee 15 Ct Solréc 25 Ct Verscli Voorhanden FEESTGEBAK EONIN INNE BROOB KATTENTONGEN SAUSYZENBEOODJES Divers KLEIN GEBAK enz De ondergeteekende verzoekt beleefd de bestellingen voor OUDEJAARSAVOND tydigte doen ten einde op een accurate bezorging te kannen rekenen W IV Raaijmaakers HavoB B 17 ZBEUWmCloloLADE in pakjes van 5 ons van af 65 Cent tot 1 40 met Vanille hooger geprepareerd met Suiker van af 75 cent tot 1 60 met Vanille booger CHOCOLAAD POEDER in diverse flesschen n bussen ook bij mindere hoeveelheid voor iviele Pr s bg R P PETERS JCleiweg te Go u da E 78 Op a DINSDAG en WOENSDAG 1 en 2 JANUARI 1878 zal in het UZEREN 8ARGEVEER tusschen GOUDA en AMSTERDAM iXlET gevaren worden mmm te qqusa Aan Belanghebbenden woidt bericht 1 dat de Zitting voor teruggaven vallende o den 3 In December e k IN PLAATS VAN s AVONDS b middags van 1 tot 2 ure gelyjnden zal woiden 2 dat voor het bijschreven van Renten over 1877 in de Spaarbankboekjes zitting zal worden gehondea op MAANDAG 14 JANUARI 1878 s avonds van 7totlOnre en 3 dat in 1878 en vervolgens rente zal worden toegekmd over ééne maands termvjnen beginnende met den Eersten en eindigende met den laatsten dag van elke maan £ Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Voorzitter RUUTER Seeretari ZOi DAq a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 li H SERRE Gouda 16 December 1877 Jf De ondergeteekende onder de nieuwe geneeskundige wet het theoretisch en praktisch scheien artseug bereidkundig examen als Apotheker met goed gevolg hebbende afgelegd heeft de eer u kennis te geven dat bfj na gedurende vijfjaar als deelgenoot in de firma vi n Itirson SteenHEiJEB alhier werkzuim geweest te zijn zich thans als te dezer stede gevestigd heeft op de Gouwe schuin over de Turfmarkt Het is hem aangenaam bü deze te mogen verklaren dat H H Geneeskundigen dezer gemeente zieh bereid verklaard hebben inlichtingen te geven aangaande zyne kunde nauwgezetheid enz enz Zich in uw vertrouwen aanbevelende en tevens belovende eene steeds civiele en spoedige bediening noemt hg zich met de meeste achting Utc Dw Dienaar J R WEIJER PHOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij HEl DRIK lamme TURFMARKT H 82 fïifiïiïïp Toilet A tUselen Ten einde aan de grgzè b ren de OORSPRONKELIJKE klenr te bergeven of het ONTIJDIG grijzen to voorkomen bevochtige men het boora slechts ÉEN3 per maand met h t JEAU MEBEILLBXrSE a ƒ 1 per fl Adres LOUIS P VSTELTER Coiffeur Westhaven B 193 L C blBBEiS maakt aan gnen Stadgenooten bekend dat volgens oud gebruik met OUDEJAARSAVOND en gedurende den geheelen Winter bg hem te bekomen zyn immm nkmu Bestellingen worden ten spoedisste inji ewacht ten zijnen huize op de Gouwe daar hg aorgen zal dat ieder op zgn tgd bediend wordt Men wenscht voor een dertienjarigen knaap diede gewone Burgerschool hier bezoekt EOST EN INWOMO in een Klein Fataoenlgk Gezin waarvan hethoofd bekwaam en genegen is zgne huiselgke Stadie te leiden en zich met zgue verdere zedelgke en intellectuele opvoeding te belasten Adres franco onder letter X bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda J E KIEBBRT harkt eouoA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatst vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGBOOTINGEN Lgsten Passepartout enz mnmmmmw GEVRAAGD tegen Februarg aanstaande bg M uffronw LANGERAAR Zeu gst r In een klein Gezin zonder Kinderen wordt GEVRAAGD tegen 1 FEBRUARI eene DiË mo e die een burgerpot kan kok n Adres bg den Uitgever dezer Courant ö in A DBDK VAH A BlUnKMAK